Sunteți pe pagina 1din 11

I nstitutul Naţional de

Recupera re, Med icină


PROCED RA OPERATIONALA Cod: PO 96-01-00

l
Fizi că şi
Balneoclimatolo2ie
PRESCR IER E A
MEDJCAM ENTELOR CU RISC DE A
Ed. 1 I Rev.O
1.N.R.M .F.B. • UCLEUL CALITATll CREA DEPEN DENŢĂ Pag. I 19

A PROBAT,

PROCEDURA OP KATJONALA OE PRESCRIERE A


MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENTĂ

Verificat,
Director Medical
Dr Delia Cinteza

Elaborat,
Maria Stanciu

Prezenta procedura isi inceteaza aplicabilitatea i n data de „..•....„„„„„„„„„..„

Nu mele si semnatura persoanei care arhi veaza

Nota: Docum entul de fata este propri e/at eu Institutului National deRecuperare,
Medicina Fizica si Ba/neoei imatologie .
Utilizarea, reprodu cerea completa sau par/ia/a si difuzarea prezentului document/ara
acordul scris al Managerului l.N.R.M.F.B„ constituie o violare a drepturilor de
autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Copiile sunt numerotat e si tinute sub control.
Institutu l Naţional de
Recuperare, Medicină
PROCEDURA OPERATIONALA

l
Cod: PO 96-01-00
Fizică şi
Balneoclimatolo!!ie
PRESCRIE RE A
MEDICA MENTELOR CU RJSC DE A
Ed. I I Rev. O
l.N.R.M.F.8. NUCLEUL C/\LJT/\Tll
CREA DEPENDENŢĂ Pag. 2 / 9

I. LISTA RESPONSABILITĂŢILOR CU ELABORAREA , VERIFICAREA ŞI


APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL
EDIŢIEI PROCEDURII OPERATIONALE

Elemente
privind Numel e şi prenumel e Functia
Data Semnatu ra
responsabilii
I operatiuoea
Ol 02 03 04 05
1. Elaborat Maria STANCIU Sef Farmacist 17.1 1.201 5 k-Jf
2. Verificat Dr.Delia CINTEZA Director med ical 23.1 1.2015
3. Aprobat Dr. Horia LAZARESCU Manager 27. 1 1.20 1 5
\

2.SITUATIA EDITllLOR Sl
,
A REVIZIILOR IN CADRUL
/
EDITULOR

Nr.crt. Editia sau, dupa Com ponenta Modalitatea Data de la care


caz, rev1z1a 111 revi zuita reviziei se aplica
cadrul ed itiei prevederi le editiei
sau reviziei ed itiei
o 1 2 3 4
2. 1. Ed itia I X X
2.2. Revizia I
2.3. Revizia 2
2.4. Revizia 3
2.5. Editia a II-a
2.6. Revizia 1
2.7. Revizia 2
2.8. Revizia 3

3. LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA


EDITIA SAU REVIZIA DIN CADRUL EDITIEI

E
Scopu l X. Compar- Data
Nr.crt Functia Nume si prenume Semnatura
difuzarii n timent prim iri
r. i
o I 2 3 4 5 6 7
3.1. evidenta I
Serviciu
RUNOS
Sef Serviciu
RUNOS
Ec.Carmen
JALBA 'Y
( '
Institutul Naţiona l de
Recuperare, Medicină
PROCEDU RA OPERATIONA LA Cod: PO 96-01-00

l
Fizică şi
Balneoclimatoloe:ie
PRESCRIERE A
MEDICAMENTELOR CU RISC DE A
Ed. I I Rev. O

l.N.R.M.F.8. NUCLEUL CJ\LJTJ\TJI


CREA DEPEN DENTĂ Pag. 3 I 9

I nformare Dr.Horia
3.2. a sefilor Manager LAZARESCU
locurilor Director
de munca Com itet financiar- Ec.Doinita
2 BUJOAICA
din Director contabil
subord ine,
Director Dr. Delia
in vederea
medical CINTEZA
a licarii
3.3.
Sefii locurilor
apl icare 3 de munca
3.4. Alte
sco uri

4. SCOP
Scopul procedurii este acela de a asigura calitatea asistentei farmaceutice, ca o
componenta a asistentei de sanatate publica, prin care se promoveaza protejarea si
imbunatat irea sanatati i în rand u l popu latiei.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica în Farmacia I. Miha lache de catre Farmacistul Sef, cu ajutoru
l documentelor, mijloacelor si echi pamentel or specifice.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea 82/1991 , Legea Contabilitatii ;
- Ordonanta nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
aprobata prin Legea nr.650/2002;
- Ordin u l MS nr.75/20 I O, pentru aprobarea Regu l i lor de buna practica farmaceutica;
- Legea nr.266/2008 a farmaciei, cu modificari le si completari le ulterioare
- Ordi nul MS nr.962/2009 pentru aprobarea Norme l or pri vind intiintarea, organizarea
si functionarea farmaciilor si drogheri ilor, cu modificari le si compl etari l e ulterioare ;
- Legea nr. 95/2006, privind reforma i n domeniu l sanatatii-Tit l urile XIV si XV II ;
- Nomencla toru l produselor farmaceutice de uz uman; www .anm.ro
- Legea nr.46/2003 , pri vind drepturile pacientu l ui;
Ordinul MS nr.1172/2010, pentru modificarea Ordinului MS nr.426/2009, privind
aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor, care se acorda
bolnavilor in cadrul Programe lor Nationa le de sanatate, nom inalizate prin H. G.
nr.367/2009, pentru aprobarea programelor nationale de sanatate i n anu l 2009;
- Legea nr.339/2005, privind regim ul jur idic al plantelor, substa ntelor si preparate
lor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile u lterioare;
Institutul Naţional de
Recuperare, Mcdicinli
.PROCEDU RA OPERATIONALA Cod: PO 96-01-00

l
Fizică şi
Balneoclimatolof ie
PRESCR I ERE A Ed. I I Rcv. O
MEDICAMENTELOR CU RISC DE A
l.N.R.M NUCLEUL CAUTATII
CREA DEPEN DENŢĂ Pag. 4 I 9

i - Norma Metodologica din 22/12/2006, de aplicare a prevederilor Legii


nr.339/2005, privind regimul ju ridic al plantelor ,substan telor si preparatelor
.F.8.
stupefiante si psihotrope ;
- Decizia nr.2/2009, privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacisti lor din
Romania si a Codului Deontologic a l Farmacistului ;
- Ord inul MS nr. 639/2006, pentru aprobarea listei produse l or, altele decat
medicamente, ce pot fi detin ute si eliberate prin farmacii;
- Hotararea nr. 1389/20 I O, pentru aprobarea Contractului Cadru privind cond
itiile acordarii asistentei med icale în cadrul sistemulu i de asigurari sociale de
sanatate, pentru anii 201 1-2012;
Ordinul nr. 244/2005 si Ordinul nr. 401/2005, privind prelucrarea ,procesarea si
comercializarea plantelor medicinale si aromatice, uti l izate ca atare, partial procesate
sau procesate bsub fonna de supl imente alimentare predozate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Farmacopeea Romana ed. X;
Produse tehn ico-med icale, Simona Mirel, Flavius Neag, Ed i tia Medica la
Universitara T.Hatieganu , Cluj Napoca, 2008
- Ghid de practica în farmacie pentru studentii anu l u i V, coordanotor Ad ina Popa,
Ed. Medicala Uni versitara I ul i u Gatieganu, Cluj Napoca ,20 I O;
- Farmacie Clinica, voi. I, ASu relia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 2006.
7. DEFINITU SI PRESCURTARI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA
OPERATIONALA
Asistenta farmaceutica: reprezinta asigurarea responsab ila a terapiei medicamentoase,
in scopul obtinerii de rezultate care im bunatatesc calitatea vieti i pacientului internat ;
Condica de prescriptie med icala; form ular pe care med ical prescrie medicamente
pacientilor internati, pe o durata de la 24 ore pana la 72 ore, clasificate astfel:
a) Cond ici de prcscriptii medicale prin care se el ibereaza medicamente ind i vid
ualizat pe pacient;
b) Condici destinate truselor de urgenta (dulapuri de urgenta);
c) Cond ici de med icamente psihotrope;
d) Condici de stupefiante
Medicamente cu regim special:medicamente stupefiante si psi hotrope
CoCa:Contractul Cadru privind cond itiile acirdarii asistentei medicale in cadrul sistem u l u i
de asigurari sociale de sanatate.
Prod use: medicamente eliberate prin farmacia de spital
8. DESCRIEREA PROCEDURII
Procesu l de el iberare a produ selor cu risc de a crea dependentad i n farmacie, este
un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice, privind pregatirea med
icamentelor
I nstitutul Naţional de
Recuperare, Medicină
PROCEDU RA OPERATION ALA Cod: PO 96-01-00

l
Fizică şi
Balneoclimatolo2ie
PRESCRIERE A Ed. I I Rev.O
MEDI CA MENTELOR CU RISC DE A
l.N.R.M.f,8, NUCLEUL CAUTATII
CREA DEPEN DENŢĂ Pag. 5 I 9

prescrise pe cond ici, ambalarea lor si el i berarea in timp util ,pentru pacientii internati în
spitalu l de care apartine farmacia.
Conditii necesa re pentru desfasurarea acti vitatii de el iberare a prod
usel or pregatirea condicilor pentru eliberare se organizeaza în
oficina
eliberarea medicamentelor se realizeaza in incaperea pentru primirea si eliberarea
condicilor, sau la ghiseul camerei de oficina
atmosfera de l ucru d i n farmacie trebuie sa fie calma, pentru desfasurarea in
bune conditii a pregatirii medicam entelor;
farmacia trebuie sa detina un system informatic adecvat si o buna organizare a
circu itelor in farmacie, care sa permita eliberarea prompta a oricarui produs, fara
a exista riscul de erori sau de intersectare cu alte circuite
Eliberarea medicamentelor psihotrope
Condicile de medicamente psihotrope sunt destinate exclusive eliberarii
medicamentelor din aceasta cartegorie. E liberarea acestora se realizeaza in urma solicitarii
scrise si on l ine de catre sectiile spitalului prin medicul prescriptor.
Aceste condici se el ibereaza ind ividual pentru pacienti, sau pentru completarea
unui baremaprobat de medicamentepsi hotrope din dulapul de urgenta al sectiei.
Protocol
Prim irea condicilor de prescriptii medicale
Verificarea antetu l ui, a stampilei sectiei solicitante, a parafei si semnaturii medicu
lui prescriptor :
Verificarea valabi l itatii condicii (data);
Identificarea medicam entelor, concentratiilor. dozelor. cailor de adm inistrare. a
duratei de prescriere a cond icii ;
Analiza terapiei med icamentoase presupune:
-Identificarea claselor farmacologice d i n care fac parte med icamentele prescrise;
-Verificarea dozelor;
-Eval uarea posibilitatil or aparitiei interactiuni lor medicamentoa se ,cu consecinte clinice;
-Depistarea eventual elor erori de
prescriere. Pregatirea medicamentelor
pentru eliberare:
Medicamentele sunt aduse pe masa de receptura din zona de depozitare. Se verifica
integritatea ambalajelor si termenul de valabil itate pe durata util izarii. Jn cazul i n
Numele pacientului ;
Foaia de
observatie; Salonu l;
Denumirea medicamentul ui;cantitatea eliberata;
Termen de valabil itate;
care medicamentele nu se elibereaza in ambalaj original, reambalarea acestora se face in
am balaje de buna calitate, care trebuie sa conti na:

Numele pacientului ;
Foaia de
observatie; Salonu l;
Denumirea medicamentul ui;cantitatea eliberata;
Termen de valabil itate;
Institutul Naţiona l de
Recuperare, Medicină
PROC EDU RA OPERATIONALA Cod: PO 96-01-00

l
Fizică şi
Balneoclimatoloe;ie
PRESCRI ERE A Ed. 1 I Rev.0
MEDICAMENTELOR CU RISC OE A
l.N.R.M N UCLEUL CALITATll
CREA DEPEND ENTĂ Pag. 6 I 9

i
Cond itii speciale de pastrare.
Cond ica de prescri ptii medicale pregatita pentru eliberare se introduce in sistemul
informatic.
.F.8. Fi na lizarea eliberar ii cond icilor de presc riptii medica l e
Medicamentele sunt predate delegatului sectiei prescriptoare, cu toate masurile de
asigurare a securitatii acestoraiar doua exem plare ale cond icii raman in farmacie, si
un exemplar al acesteia este returnat sectiei. Toate exemplarele sunt datate, semnate,
parafate de reprezenta ntii sectiei prescriptoare si de catre cpersoana care a preparat si
eliberat med icamentele prescrise pe condici sau aparat.
8.1 Elibera rea stupefiante lor
Eliberarea medicamentelor stupefiante se faceexclusiv de catre farmacisti.
Sectiile spitalului care vsolicita med icamente din aceasta categorie, inainteaza spre
aprobare directiunii spitalul ui l ista cu persoanele delegate din partea sectiei sa
manipuleze aceste med icamente.
Un exemplar aprobat este înaintat farmaciei. Eliberarea stupefiantelor se poate face ind
ividual pentru un pacient, sau pentru completarea unui barem pentru dulapul de urgenta,
aprobat de d irectiunea spitalului.
Protocol
Condica de prescriptii cu medicamente stupefian te se face in 3 exemplare si
se primeste n umai de catre farmacist .
Operatiuni :
Verificarea antetului, a stampileisectiei solicitante, a paratei si semnaturii medicului
prescri ptor;
Verificarea caietu lu i de evidenta a m iscari i produselor stupefiante din seclie;
Verificarea valabi l itati i cond icii (data);
Identificarea med icamentelor, concentratiilor, dozelor, cailor de adm inistrare, a duratei de
prescriere a cond icii;
Verificarea dozelor de prescriere astfel incat acestea sa nu depaseasca dozele maxime
reglementate pri n lege;
Depistarea eventualelor erori de prescriere.
8.2 Pre2atirea medicamentelor pentru eli berare
Medicamentele sunt aduse pe masa de eliberare d i n zona de depozitare.
Se verifica integritatea ambalajelor si termenu l de valabil iate pe durata utilizari i. ln
cazul in care medicamentu l n u se el ibereaza in am ba l aj original. ream balarea acestora
se face in ambalaje de buna calitate, care trebuie sa contina:
I nstitutul Naţional de
Recuperare, Medicină
PROCEDURA OPERA TIONALA Cod:PO 96-01-00
Fizică şi
Balneoclimatolo ie
PRESCRIERE A Ed. I Rev. O
MEDICAMENTELOR CU RISC DE A
l.N.R.M.F.8. NUCLEUL CALITATll
CREA DEPENDENŢĂ Pag. 7 / 9

Cond itii speciale de pastrare.


Se opereaza in Registrul de evidenta al stu pefiantelor în farmacie.
Se inregistreaza aceasta operatic si i n caietul de evidenta a miscarii produ selor
stupefiante din sectie.
Condica de prescripti i medica le pregatita pentru eliberare se introduce in sistem ul inform atic.
8.3 Finalizarea eliberarii condicilor de prescriptii medicale ce contin medicamente
stupefiante
Medicamentele stupefiante sunt predate delegatului autorizat al sectiei
prescriptoare, iar cu înscrisurile se procedeaza astfel :
Doua exemplare ale condicii de prescriptii medicale raman in
farmacie Al treilea exemplar este returnat sectiei.
8.4.Transportul medicamentelor cu risc de a crea dependenta
Farmacistul sef verifica conditiile de transport catre sectiile spitalului al
medicamentelor cu risc de a crea dependenta .
9. RESURSE NECESARE
Resurse materiale
- birotica, aparatura, echipamente specific
- retea internet
- retea intranet
- telefon, fax
-papetar ie, tipizate
10. RESPONSABILITATI
Farmacistul Sef este responsabil pentru:

stabilirea procedurii de eliberare a produ selor cu risc de a crea dependenta catre


sectiile spitalului si comunicarea ei catre personalul de specialitate;
în colaborare cu med icii prescriptori, farmacistul sef stabileste metoda de pri m ire,
de pregati re si de el iberare a m ed icamentel or.
11. EVIDENTE si INSCRISURI
Retete pentru el i berarea medicamentelor in sistemul de asigurari
Facturi
Borderouri
Registrul pentru evidenta med icamentelor si preparatelor stupefiante si psi hotrope
Dosarul pacientulu i (dupa caz)
Protocoale de eliberare
12. ANEXE I INSCRISURI
Tabel cu revizu irile si modificarile aduse procedurii (anexa
1) Lista de luare la cunostinta (anexa 2)
13.DIFUZARE
Procedura se d ifuzeaza pe baza l istei de difuzare sau in format electronic.
I nstitutul Naţional de
Recu perare, Medicină
PROCEDU RA OPERAT IONA LA Cod: PO 96-01-00

l
Fizică şi
Balneoclimatoloe:ie
PRESCRI ERE A Ed. I I Rev. 0
'1EDJCAMENTELOR CU RISC DE A
UCLEUL CA LITATll
l .N.R.M.F.8. CREA DEPEN DENŢĂ Pag. 8I 9

CUPRINS

Numărul
componcnlei
l n cadrul Denumirea componentei din cadru l procedurii operaţionale Pagina
procedurii
operaţiona l e
Coperta 1
I. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ed i ti ei sau,
2
-- <lupa.caz, a reviziei i n cadru l ed itici proceduri i operationale
- Situatia editii lor si a reviziilor in cadrul ed iti il or procedurii
Lista cuprizand persoanele la care se di ruzeaza ed itia sau, dupa, caz,
2
2.
3. rev izia 2
din cadrul ed itiei procedurii operati onale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 3
6. Docum entel e de referinta apl icabile activitatii procedurale 3
7. Definitii si abrevieri ale termeni l or uti l izati î n procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationa le 4
9. Resurse necesare 9
10. Atributii si responsabilitati i n deru larea acti vitatii 9
11 - 13 Evidente, inregistrari si difuzare 9

TABEL CU R EVIZUIRILE Sl MODIFlCARILE ADUSE PROCEDU RIL (ANEXA I )


N r rev Data Pagina/paragrafu I Cauza Semnatura

LI STA DE LUA RE LA CUNOSTINTA (ANEX A 2)


Sector de activitate (sectie/department/servic i u): ..............
Nr. Crt. N u me si prenume Functia Data semnatura