Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE RECAPITULARE

Limba şi literatura română


Clasa a VII-a
Prof. .............

Nr. Conţinuturi Co Activităţi de Timp Forme de Evaluare


Crt. mpe învăţare organizare
tenţ
e
spec
ifice
1. Noţiuni de fonetică 1.4. -Exerciţii de 1 h Activitate Observarea sistemat
Grupurile de sunete (diftongul, 3.2 identificare a frontală Aprecierea răspunsu
triftongul, hiatul) diftongilor, Activitate
Silaba. triftongilor şi a individuală
Regulile de despărţire a hiatului. Activitate
cuvintelor în silabe -folosirea -Exerciţii de Independentă
cratimei şi a apostrofului despărţire corectă a Activitate în
cuvintelor în silabe grup

2. Noţiuni de vocabular -Exerciţii de 1 h Activitate Observarea sistemat


- mijloacele de îmbogăţire a 1.3 identificare a frontală Aprecierea răspunsu
vocabularului Sufixarea. Sufixele 3.2 cuvintelor formate Activitate
diminutivale şi sufixele prin mij. interne, de individuală
augmentative.Prefixarea. utilizare corectă a
Compunerea prin alăturare, variantelor lexicale
1
subordonare şi abreviere. -exercitii de alcatuire
Schimbarea valorii gramaticale a familiei lexicalesi a
(conversiunea). campului lexical
Substantive provenite din alte părţi de
-exercitii de
vorbire. Adjective provenite din verbe
recunoastere a
la participiu. Adverbe provenite din
adjective şi din substantive. arhaismelor si a
-familia lexicală- !cuvinte formate regionalismelor
prin cele trei mijloace interne - Exerciţii de
-câmpul lexical identificare a
-arhaismele si regionalismele sensului sinonimelor,
- sensul cuvintelor antonimelor,omonim
- sinonime elor
antonime
-omonime-omofone şi omografe

1
3. Morfologie 3.4. - exerciţii de 2h Activitate Observarea sistemat
-părţile de vorbire flexibile şi 4.3. identificare şi de frontală Aprecierea răspunsu
neflexibile. 2.3. analiză a părţilor de
1 Verbul Vb.pred. şi verbele vorbire studiate Activitate
nepred.: copulative (numai a fi, a - Alcătuirea de individuală
deveni) şi auxiliare. enunţuri în care să
Modurile personale: indicativ, apară diferite părţi de Activitate
imperativ, conjunctiv, condiţional- vorbire Independentă
optativ. Timpuri.
Modurile nepersonale: infinitiv, -Exerciţii de folosire Activitate in
gerunziu, participiu, supin. corectă a adverbului, grup
2.Substantivul a prepoziţiei şi a
Substantivele defective de singular conjuncţiei
sau de plural. Substantivele colective.
Cazurile şi funcţiile sintactice ale
substantivului.
3 Pronumele
Pronumele personal. Pronumele
posesiv şi adjectivul pronominal
posesiv.Pronumele demonstrativ şi
adjectivul pronominal demonstrativ.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
4.Numeralul . Valoarea subst. şi
adj.Numeralul cardinal şi numeralul
ordinal. Funcţii sintactice.
5.Adjectivul.Formele flexionare.
6.Articolul demonstrativ
(adjectival). Gradele de
comparaţie. Funcţii
sintactice.
7Adverbul Gradele de comparaţie.
Funcţiile sintactice: complement
circumstanţial de loc, de timp, de
mod, atribut adverbial.
8.Prepoziţia Regimul cazual.
9 Conjuncţia
10.InterjecţiaInterj.predicative.
4. 3.4. - exerciţii de 1 h Activitate Observarea sistemat
Sintaxa propoziţiei Aprecierea răspunsu
4.3. identificare şi de frontală
1.Predicatul. PV si PN (numai cu analiză gramaticală Activitate
verbele copulative a fi şi a deveni). corectă a părţilor de individuală
2.Subiectul-S.exprimat şi s. propoziţie Activitate
neexprimat (subînţeles şi inclus). independentă
Acordul predicatului cu subiectul. Activitate in
.3.Atributul. A. adj.. A. subst. A grup
pron.. A. adv.
4. Complementul . C. circ. de loc, de
timp, de mod. C. necirc.. C.dir.
C.indir.
-Felul propoziţiilor. Fraza.
Propoziţia regentă. Elementul
regent.Coordonarea şi
subordonarea.

5. Lectură. 1.2. - Exerciţii de 1h Activitate Observarea sistemat


Structura operei literare. Modurile 2.1. identificare a frontală Aprecierea răspunsu
de expunere. Naraţiunea (autor, 4.3. elementelor specifice
narator, personaj; naraţiunea la textului literar Activitate
persoana a III-a şi naraţiunea la - Exerciţii de individuală
persoana I; subiectul operei identificare a
literare, momentele subiectului; modurilor de Activitate
timpul şi spaţiul în naraţiune). expunere Independentă
Descrierea (portretul literar, - Exerciţii de
tabloul). Dialogul (mijloc de identificare şi de Activitate in
caracterizare a personajelor). interpretare a rolului grup
-Figurile de stil –personif.,, figurilor de stil
comp.,enumer.,repetit.,epitet., -Exerciţii de
antiteza. identificare a
-VersificaţiaTipuri de rimă elementelor de
(monorima, rima împerecheată, versificatie
rima încrucişată, rima îmbrăţişată). -- Exerciţii de
Măsura. recunoastere a
trasaturilor si a
Texte literare − populare şi culte elementelor operei
literare epice si
Opera epică. Opera lirică.: lirice precum si a
pastelul, fabula, doina populară. operelor sau
textelor nonliterar
Texte nonliterare: anunţul, ştirea. e

6. Comunicare 4.1. - Exerciţii de 1h Activitate Observarea sistemat


-organizarea unui text în funcţie de 4.3. redactare a unor frontală Aprecierea răspunsu
destinaţie (scrisoarea, 1.1. scrisori, descrieri,
-Semnele de punctuaţie: punctul şi povestiri, rezumate, Activitate
virgula, linia de dialog şi linia de aprecieri personale individuală
pauză. Semnele ortografice: referitoare la texte
cratima, punctul ca semn ortografic. epice şi lirice. Activitate
Motivarea unei opinii privitoare la - Exerciţii de Independentă
textele studiate sau la construire a unor
fapte/persoane din realitate. enunţuri cu folosirea Activitate in
-descrierea de tip tablou, de tip adecvată a semnelor grup
portret. Povestirea. de punctuaţie şi de
-Rezumatul. Aprecieri personale ortografie.
referitoare la textele epice şi lirice
studiate.

TEST INITIAL 1h