Sunteți pe pagina 1din 4

sadndk893y29eyiwsdjbsamkdsa

sadhvsa
sdwfsdgdfgf
u878945646
jvfjgfkfk
nhbjkhb
nbkhjbjjklnl
aqspaksaknsiohwswtyds
ksabkj
akvchgghghalor aparte de ceratya
dder

ghvhjgf
Kefermdu-se la modul cum trebuie să ne rugăm, în starea aceasta de priveghere,
patriarhul Calist II (1397), în ale sale „Capete despre rugăciune“, ne spune: „De
voieşti să afli cum trebuie să te r^gj> priveşte la sfîrşitul luării-aminte şi al
rugăciunii şi nu vei rătăci. Căci acest sfîrşit este, iubitule, străpungerea continuă,
zdrobirea inimii, iubirea faţă de aproapele, iar contrariul este, în chip vădit, gîndul
poftei, şoaptă a bîrfelii, ura faţă de aproapele CELE MAI
DFUNAMNXNZCDBKJSA90I23JHJK.SDF
SDASD
ASA
Luarea-aminte, adică trezvia, şi rugăciunea sint deci „poarta vieţii şi a morţii“ 38.
După cuvîntul de mvaţatura al aceluiaşi părinte al Bisericii, „luarea-aminte şi
rugăciunea adevărată şi neînşelătoare constă în aceea, ca mintea să pazeasca inima
în vremea rugăciunii şi să se întoarcă neîncetat înăuntiul ei şi din acel adine să-şi
înalţe cererile către Domnul“39.
ASXASBDJASB89234
32ASJCXBKSJABCDJKSABCFDJKSBFJKDSBFCDS
rugăciunea este de trei feluri: a) de laudă (doxologică); b) de mulţumire: c) de
cerere. Prin
mhhvhjvv
mjcvng
După învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, rugăciunea creştină trebuie să fie de
preamărire a lui Dumnezeu, de mulţumire pentru binefacerile primite şi de căinţă
pentru păcatele noastre42. în general, se cunosc două feluri de rugăciuni. e
mulţumire arătăm aducerea asa a,m gfdghyfyut87tutdygh
âghfxgfxgf
t4re4hghghhh
587574
jjhjajajajuyhfv
gda
â
Una, prin care cerem de la Dumnezeu împlinirea dorinţelor noastre, şi alta prin
care cerem ca voia lui Dumnezeu să fie satisfăcută în firea şi existenţa noastră.
După cuprinsul ei, rugăciunea doxologică, binecuvîntăm şi preamărim pe
Dumnezeu pentru slava Sa cea mare (Psalmul 144, 2 ; Isaia 6 3 ; Luca 2, 14). Prin
rugăciunea d
9llșk,
asa se afzscaghvsjkaskl;d
Asas
tind face singura acest
86 MITROPOLIA MOLDOVEI Şl SUCEVf,

VIII. Felurile rugăciunii.


5r
7
lucru“37.
şi toate cele asemenea acestora“.40.
Sfinţii Părinţi ne învaţă ca în vremea rugăciunii, atunci cînd plecăm
genunchii noştri, să nu lăsăm să intre în sufletul nostru nici măcar gîndul bun, fie
aflat el într-o carte sau împărtăşit de la cineva, ci să avem în minte şi să ne
concentrăm doar asupra cererii ce-o adresăm lui Dumnezeu 41.
Timpul potrivit pentru rugăciune este întreaga noastră viaţă, ca să nu
intrăm în ispită (Matei 26, 41). Trebuie deci să priveghem, în toată vremea,
rugîndu-ne (Luca 21, 36), aşa cum ne-a poruncit Mîntuitorul Iisus Hristos.
aminte de toate binefacerile primite de la Dumnezeu. „Neîncetat vă rugaţi,
întru toate mulţumiţi — ne îndeamnă Sfîntul Apostol
Pavel’ ___ căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus
spre voi“ (I Tesaloniceni 5, 18). Prin intermediul rugăciunii de cerere, cerem de la
Dumnezeu tot ceea ce ne trebuie pentru viaţa
37Metoda sfintei rugăciuni fi atenţiuni, trad. Pr. prof. D. Stăniloae. în „Filocalia", voi. VIII.
Bucureşti. 1979, p .528.
38. Ibidem. ^
40 Ale6preafericitului Calist Patriarhul Capete despre rugăciune, in
Filocalia'* voi VIII, p. 232-233.
41 ’ cj cînci stăm la rugăciune şi plecăm genunchii să nu îngăduim
nicidecum' nici unui gind să intre, nici alb nici negru nici din dreapta, nici din stingă, nici scris, nici
nescris, afară de cererea către Dumnezeu şi de iluminarea si de raza de lumină ce-i vine părţii
conducătoare a sufletului din cer“ (Culegere din Sfinţii Părinţi, Despre rugăciune ?i luare-aminte. în
Filnmlin" VOl VIII, p. 391).
49 Ori tren ov cit., p. 288-289 ; Cf. Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe, Iaşi. ¡642.'
trad. prof. Al. Elian. Bucureşti. 1981, p. 111-112.
la jertfa lui Hristos, prezentată in continuare pentru noi, trebUj*
“ -Stf îtSŞÎ-l, MMK spirituală. *
mărturia Sfîntului Ignatie Teoforul. „... de rugăciune se depărtea^ cei ce se
împotrivesc darului lui Dumnezeu 32, adică jertfei Sal, pe crucea de pe Golgota.
Pentru primirea acestei jertfe, rugăciunea trebuie să fio făcută după cuvenita
pregătire (Tit 2, 12 ; Coloseni 16; Mate; 6, 15, 23; Marcu 7, 6; Psalmul 108, 6). Cel
care vrea să strige ,,Avva, Părinte“ (Galateni 4, 6; Ioan 1» 12), trebuie să fie, în
primul rînd, fiu al lui Dumnezeu „după har“ In al doilea rind, el trebuie să fie „fiu
al Bisericii noastre, ortodoxe şi soborniceşti, pentru că cine nu recunoaşte Biserica
drept maică a sa nu poate să-L recunoască pe Dumnezeu drept Tatăl al său“ în al
treilea rînd, rugăciunea trebuie „să se facă întru curăţie şi din adîncul inimii“
VI. Rugăciunea implică un act sinergetic— intre creştin
Dumnezeu.Rugăciunea presupune o stare de dăruire, de oferire voluntară în mîinile
Creatorului. Această stare de dăruire implică însă un proces sinergetic, între
creştin şi Dumnezeu, pentru că „rugăciunea nu este numai o cerere în folosul meu,
... ci şi oferirea mea de a mă face unealtă voluntară a lucrării lui Dumnezeu, expre-
sie a voinţei mele de a mă face colaborator al lui Dumnezeu. Rugăciunea implică
sinergia între mine şi Dumnezeu“ 36.
VII. Rugăciunea impune stare de priveghere, indepărtind orice grijă
lumească.După cuvîntul de îndemn al Mîntuitorului, trebuie să ne rugăm şi să
priveghem ca să nu cădem în ispită, pentru câ „Duhul este... plin de rivnă, iar
trupul neputincios“ (Matei 26, 41).
Rugăciunea trebuie făcută cu mintea întreagă, cu evlavie, cu stăruinţă şi cu
cuget curat, lepădînd toată grija lumească. Numai aşa putem cugeta la Dumnezeu
şi obţine darul rugăciunii. Apostolul Pavel ne învaţă să fim veghetori la rugăciune
86 MITROPOLIA MOLDOVEI Şl SUCEVf,

(Coloseni 4, 2), pentru că numai prin această stare de trezvie putem intra in comu-
niune cu Dumnezeu. Starea de veghe cere însă o pregătire anticipată. De aceea şi
preotul liturghisitor, înainte de rugăciune, pregăteşte sufletele creştinilor prin
cuvintele : „Sus să avem inimile“ şi, în timp ce poporul dreptcredincios răspunde:
„Avem către Domnul“, sîntem preveniţi că nu trebuie să ne gîndim la nimic altceva
decît la Dumnezeu. Sfîntul Simeon Noul Teolog ne spune că „... trezvia şi
rugăciunea sînt legate între ele ca sufletul ?■ trupul; lipsind una, nu poate sta nici
cealaltă. Unirea lor se face în acest chip ; întîi, trezvia se opune păcatului, ca un
străjuitor >• înainte mergător; în urma ei, rugăciunea desfiinţează şi ş ter2I îndată
gîndurile rele, împiedicate de străjuitor, luarea-aminte nepII

I rf nMitropoli*?lian»î1 ’ Moclurile Prezenţei lui Hristos in cultul


nMuropolla Banatului“, XXXII (1982), nr. 7-8, p. 435-436.
86 MITROPOLIA MOLDOVEI Şl SUCEVf,

&pr0/‘ P* Stăniloae, Mărturisirea dreptei credinţe...,P- -..curenţi 1979} ^8^m,r,,eni* *n


«Scrierile Părinţilor Apostolici", voi. »•

Al. EIUnMB^U?i.tlCrp<'nt4â “ BiSeriC" Ortodoxe’,a* 1612' t,ali' P'0t


34. ibidem, p.’ 114-115.'
Ibidem, p, 115.