Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.65.076/22.12.

2017

ANUNŢ

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G.
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contruactuale vacante:

 Sectia Cl. Neurochirurgie II


 Asistent medical (PL) specialitatea medicina generala – 1 post vacant
- Vechime ca asistent medical minim 6 luni
- Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare
- Dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de raspundere civila (in copie)
 Compartiment Dietetică
 Asistent medical debutant (PL) specialitatea medicina generala – 1 post vacant
- Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare
- Dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de raspundere civila (in copie)
 UPU
 Ingrijitoare – 12 posturi vacante
- Şcoală generală (8 clase)
 Sectia Clinica Nefrologie
 Brancardier – 1 post vacant
 Şcoală generală (8 clase)
 Registrator medical – 3 posturi vacante
- Diplomă de studii medii (12 clase)
- Vechime ca registrator medical minim 6 luni
 Registrator medical debutant – 2 posturi vacante
- Diplomă de studii medii (12 clase)
 Operator III – 1 post vacant
- Diplomă de bacalaureat
- Vechime ca operator minim 6 luni
 Operator debutant – 1 post vacant
- Diplomă de bacalaureat
 Serv. Financiar
 economist specialist IA - 1 post vacant
- Diploma de licenţă
- Vechime în specialitate minim 6 ani si 6 luni
 Serv. Contabilitate
 economist specialist IA - 1 post vacant
- Diploma de licenţă
- Vechime în specialitate minim 6 ani si 6 luni
 Serv. Managementul Calitatii
 referent de specialitate II - 1 post vacant
- Diploma de licenţă
- Vechime in specialitate minim 3 ani si 6 luni

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:


a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 şi
vineri între orele 08.00 – 14.00 la Serviciul RUNOS cu un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
g) curriculum vitae.

Calendarul de desfăşurare a concursului este :

28.12.2017 - 12.01.2018 – inscrierea candidatilor de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre
orele 08.00 – 14.00
15.01.2018 ora 1000 – afisarea rezultatelor de verificare a dosarelor
rezultatul selectarii dosarelor de concurs se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS si pe
site-ul spitalului ( www.suub.ro ) .
15.01.2018, ora 1000 - 16.01.2018 ora 1000 – formularea contestatiilor fata de rezultatele de verificare a
dosarelor
17.01.2018, ora 1000 – afisarea rezultatelor contestatiilor fata de rezultatele de verificare a dosarelor
23.01.2018, ora 1000 – sustinerea probei scrise la Sala de curs etaj 5 SUUB
25.01.2018, ora 1400 – afisarea rezultatelor probei scrise
( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS si pe site-ul spitalului www.suub.ro ) .
25.01.2018 ora 1400 - 26.01.2018, ora 1400 – formularea contestatiilor faţă de rezultatele probei scrise
29.01.2018, ora 1400 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa
30.01.2018, ora 1000 – sustinerea probei practice/interviu la Sala de Consiliu a S.U.U.B. ( etaj 1 )
31.01.2018 , ora 1000 – afisarea rezultatelor probei interviu
( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS si pe site-ul spitalului www.suub.ro ) .
31.01.2018 ora 1000 - 01.02.2018, ora 1000 – formularea contestatiilor faţă de rezultatele probei interviu
02.02.2018 , ora 1000 – afisarea rezultatelor finale
( se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS si pe site-ul spitalului www.suub.ro ) .

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte .
Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .

Bibliografie :

Asistent medical generalist


1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
2. Chiru F, Chiru G, Moraru L - Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare
postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;
3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu
modificările și completările ulterioare;
5. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare ;
6. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale Definitii/Clasificari/Colectare la locul
producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică
pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31
octombrie 2013;
Ingrijitoare
1. Ordinul MS 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare
-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicale-
Definitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie
curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/
3. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale
Brancardier
1. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
- Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-
art 42.
2. Gestionarea deseurilor medicale Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale
Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Registrator medical
1. Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite
2. Utilizarea Microsoft Office Suite(Word, Excell)
3. Utilizarea sistem operare Windows
4. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date
5. Legea drepturilor pacientului
6. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
7. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
Economist Serv. Financiar
1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
2. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare
3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
4. conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice
5. şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
6. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilorbugetare în instituţiile publice;
7. HG nr. 522/2003 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar
preventiv;
8. OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
9. HG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului;
10. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor cu
numerar;
11. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice completata
cu OUG 76/2010;
12. Legea 337/2006 ptr.aprobarea si modificarea OUG 34/2006
13. OUG 76/2010 ptr. modificarea si completarea OUG 34/2006
14. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare
15. ORDIN 2239/2011 privind aaprobarea sistemului simplificat de Contabilitate
16. Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003, Codul
muncii 2011.
17. OMS nr. 386/2015 privind normele tehnice de realizare a programelor
nationale de sanatate publica pentru 2015 – 2016 cu modificarile si completarile
ulterioare
Economist Serv. Contabilitate
1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
2. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare
3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
4. conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice
5. şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
6. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilorbugetare în instituţiile publice;
7. HG nr. 522/2003 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar
preventiv;
8. OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
9. HG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului;
10. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor cu
numerar;
11. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice completata
cu OUG 76/2010;
12. Legea 337/2006 ptr.aprobarea si modificarea OUG 34/2006
13. OUG 76/2010 ptr. modificarea si completarea OUG 34/2006
14. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare
15. ORDIN 2239/2011 privind aaprobarea sistemului simplificat de Contabilitate
16. Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003, Codul
muncii 2011.
17. OMS nr. 386/2015 privind normele tehnice de realizare a programelor
nationale de sanatate publica pentru 2015 – 2016 cu modificarile si completarile
ulterioare

Managementul calitatii:
1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare ( titlu
Vll, Vlll);
2. Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi
acreditare a spitalelor;
3. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor;
4. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
5. Standardul ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii;
6. Standardul ISO 22000:2006 - Sistem de management al sigurantei alimentare;
7. SR EN 15224:2013 – Sistem de management al calitatii in domeniul sanitar;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti - Splaiul
Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti - Serviciul RUNOS – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe
pagina de internet a unităţii, respectiv www.suub.ro .

MANAGER
ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. SAULEA LIANA

Şef interimar Serv. Resurse Umane


Ref.Spec. Bratu Laura Daniela