Sunteți pe pagina 1din 12

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16


e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
Nr. 4010/06.11.2017

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU


Director General

ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs în data de 05.12.2017, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza
prevederilor:
- H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011;
- Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor
publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte
profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;
- Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 7679/1/28.08.2017 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 2757/
29.08.2017, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al
D.G.A.S.M.B.

Nr. Funcţia Serviciul/ Poz Condiţii specifice Condiţii specifice Data si ora
crt. Compart stat de participare la referitoare la studii proba
funcţ concurs scrisă
1. Inspector Serviciul 118 vechime studii superioare 05.12.2017
specialitate S Relaţia cu specialitate minim absolvite cu diploma 09.30
gradul I Societatea 3 ani de licenta in
Civilă şi alţi domeniul socio-
Actori Sociali uman, etc
2. Ingrijitoare Biroul "Centrul 186 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
La Bunici"
3. Ingrijitoare Biroul "Centrul 189 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
La Bunici"
1
4. Educator S Biroul "Centrul 202 cel puţin 6 luni studii superioare 05.12.2017
de Îngrijire şi vechime în muncă absolvite cu examen 09.30
Educaţie experiența de lucru de licenţă,
Timpurie pentru cu copii pedagogic/
Copii 0-3 Ani – echivalent/ modul
Maria" pedagogic
cursuri de calificare
in domeniu
5. Îngrijitoare Biroul "Centrul 204 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
Maria"
6. Educator M Biroul "Centrul 213 cel puţin 6 luni absolvent studii 05.12.2017
de Îngrijire şi vechime în muncă medii cu diplomă de 09.30
Educaţie experiența de lucru bacalaureat, profil
Timpurie pentru cu copii socio-uman
Copii 0-3 Ani – cursuri de calificare
Curcubeul in domeniu
Magic"
7. Ingrijitoare Biroul "Centrul 259 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
Steluţe
zâmbitoare"
8. Ingrijitoare Biroul "Centrul 261 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
Steluţe
zâmbitoare"
9. Îngrijitoare Biroul "Centrul 296 reprezintă un nu există cerinţe de 05.12.2017
de Îngrijire şi avantaj studii 09.30
Educaţie experiența de lucru
Timpurie pentru în colectivităţi de
Copii 0-3 Ani – copii
Covorul magic"
10. Educator S Biroul "Centrul 348 cel puţin 6 luni studii superioare 05.12.2017
de Îngrijire şi vechime în muncă absolvite cu examen 09.30
Educaţie experiența de lucru de licenţă,
Timpurie pentru cu copii pedagogic/
Copii 0-3 Ani – echivalent/ modul
Castelul pedagogic
fermecat” cursuri de calificare
in domeniu
11. Asistent social Serviciul 369 aviz de exercitare studii superioare 05.12.2017
S Principal Anchete Sociale a profesiei de absolvite cu diplomă 09.30
asistent social de licenţă în
principal de la domeniul asistenţă
Colegiul Naţional socială
al Asistenţilor
2
Sociali
12. Asistent social Compartiment 470 aviz de exercitare studii superioare 05.12.2017
S Principal Asistenţă a profesiei de absolvite cu diplomă 09.30
Psihosocială asistent social de licenţă în
principal de la domeniul asistenţă
Colegiul Naţional socială
al Asistenţilor
Sociali

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.
Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/
compartimente/ locaţii, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane - Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului ( până la data de 23.11.2017 inclusiv),
între orele 830- 1630.

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea.
3
Procedura de desfăşurare
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de
05.12.2017 ora 09.30 şi va avea următoarele etape:
I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul
respingerii dosarului.
În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,
comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare
de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, cel mai târziu la data de 27.11.2017 ora 16.30.
II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 05.12.2017 ora 09.30 şi va consta în redactarea unei
lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate.
- se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile
contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data
de 05.12.2017, ora 16.30.
Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine
testul profesional scris.
Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.
Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se
mai evaluează.
III. Interviul – poate fi înregistrat audio, se va desfăşura în data de 07.12.2017 începând cu ora
09.30 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe. Data exactă şi ora
susţinerii interviului va fi afişată obligatoriu împreună cu rezultatele la proba scrisă.
Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile
contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare:
abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului;
comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu
condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.
Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.
Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe.
Contestaţii
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare
de la data finalizării probei.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după
caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a
probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor.
Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.
În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.
Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 09.11.2017, într-un ziar larga
răspândire – Jurnalul naţional, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului
nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

4
BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ, ATRIBUŢII

1. Inspector specialitate gr prof I – Serviciul Relaţia cu Societatea Civilă şi alţi Actori Sociali
BIBLIOGRAFIE
1. - Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si
completările ulterioare);
3. - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
4. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. - HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi
completările ulterioare
7. – HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
8. - OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
9. - Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
10. - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
11. - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare.
12. - O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si
completarile ulterioare
13. - O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru
serviciile publice conexate actului medical, cu modificarile si completarile ulterioare
14. - Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare
15. - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu
modificările şi completările ulterioare
16. - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările şi
completările ulterioare
17. - Legea nr. 341/ 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria
Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare

TEMATICA
1. - Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;
Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti –
atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale
şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. – Solutionarea petitiilor
6. - Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, înregistrarea şi alte dispoziţii referitoare la cabinetul de
practică
7. - Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
8. – Acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care
infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
9. - Societatea civila
10. - Atributiile institutiilor publice in relatia cu asociatiile si fundatiile
11. - Drepturile conferite de Legea 341/2004 persoanelor care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, altele decat indemnizatiile lunare reparatorii.
12. - Drepturile partidelor politice
13. - Categorii de beneficiari de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

5
14. - Acreditarea furnizorilor de servicii sociale.

Atribuţii principale
- asigură relaţionarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi
cu alţi actori sociali (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);
- analizează şi evaluează posibilităţile şi oportunităţile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. şi
O.N.G-uri, culte religioase şi orice alte organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile;
- propune proiecte de parteneriat între administraţia locală şi ONG-uri, culte religioase şi orice alte
organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile;
- împreună cu personalul angajat al serviciilor de specialitate din cadrul instituţiei, la solicitarea
superiorilor ierarhici, urmăreşte respectarea convenţiilor încheiate de Serviciul pentru Relaţia cu
Societatea Civilă şi alţi Actori Sociali;
- evaluează activităţile desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale în cadrul programelor şi
proiectelor finanţate în baza parteneriatelor cu PMB sau cu DGASMB, la solicitarea superiorilor
ierarhici;
- identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanţatori ai serviciilor
de asistenţă socială desfăşurate de O.N.G.-uri şi alţi furnizori de servicii sociale ai societăţii civile în
parteneriat cu administraţia publică locală;
- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale,
pentru persoanele defavorizate din municipiul Bucureşti;
- întocmeste, prin colaborare cu ONG-urile şi alţi furnizori de servicii sociale, programe de
diversificare a măsurilor serviciilor de protecţie socială, pentru a răspunde, după caz, mai multor nevoi
sociale;
- dezvoltă şi diversifică, putând propune în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi
furnizori de servicii sociale aparţinând societăţii civile, serviciile acordate de către instituţiile de
asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;
- primeşte, analizează şi centralizează cererile pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale
partidelor, cabinetelor parlamentare, sindicatelor, ONG-urilor, cabinetelor medicale sau conexe actului
medical, instituţiilor publice cărora legislaţia în vigoare le conferă acest drept şi ale altor categorii
prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, făcând propuneri de soluţionare şi,
după caz, înaintând dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de
spaţii cu altă destinaţie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, care decide cu privire la
oportunitatea acordării acestora, în funcţie de criteriile de prioritate, de spaţiile existente şi de nevoile
reale ale municipiului Bucureşti.
Îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de superiorii ierarhici, în limita
competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

2. Asistent social principal S – Serviciul Anchete Sociale; Compartiment Asistenţă Psihosocială


BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal
1. - Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si
completările ulterioare);
3. - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
4. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. - HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. Legea nr. 292 /2011 a asistenţei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;
8. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
9. Codul deontologic al profesiei de asistent social;
10. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007;

6
11. Legea privind cantinele de ajutor social, lege nr. 208/1997;
12. Hotararea Guvernului 89 / 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;
13. Hotararea de Guvern nr.118 / 2014 de aprobare a Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
14. Hotararea de Guvern nr. 867/2015 - aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
15. Hotararea de Guvern nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal


1. - Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;
Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti –
atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale
şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. Valori si principii generale pe care se intemeiaza sistemul national de asistenta sociala
6. Beneficiile de asistenta sociala
7. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale
8. Protectia si promovarea drepturilor copilului – Drepturile copilului – drepturi si libertati civile
9. Masurile de protectie speciala a copilului
10. Drepturile persoanelor cu handicap si facilitatile de care beneficiaza acestea
11. Principii etice ce stau la baza activitatii asistentului social
12. Acordarea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice
13. Serviciilor oferite in cantinele de ajutor social si beneficiarii acestora
14. Documentele justificative care insotesc cererea de licentiere si fisa de autoevaluare.

Atribuţiile principale ale postului:


A.Activitatea de teren :
1. asistentul social efectuează anchete sociale în funcţie de cererile primite în cadrul celorlalte
compartimente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, care se adresează
persoanelor adulte aflate în situaţii socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale, pentru evaluarea
corectă şi în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, în următoarele situaţii:
a. persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Cantine Sociale,
conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
b. persoane care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Socio-Medicale,
conform Legilor nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată în 2007 şi a Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap. Ancheta socială se efectuează împreună cu un psiholog din cadrul DGASMB;
c. persoane care solicită acordarea unei locuinţe, conform Legii nr.114/1996, Legea locuinţei şi a
Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
d. alte solicitări primite de la diferite insituţii.
2. înainte de a proceda la efectuarea anchetei sociale personalul serviciului anchete sociale trebuie să fie
informat asupra tuturor documentelor depuse de către solicitanţii serviciilor sociale în susţinerea
situaţiei lor socio-economice şi/sau medicale deficitare.

7
3. reevaluează anual cazurile beneficiarilor serviciilor oferite de cantinele de ajutor social, în funcție de
timpul disponibil, pentru a observa dacă aceştia sunt în continuare eligibili, conform criteriilor
legislative, pentru a primi drepturile sociale obţinute iniţial.
4. la orice solicitare de suplimentare a serviciilor de cantină socială asistentul social reevaluează situaţia
familiei pentru a observa dacă noua cerere este justificată.
B.Activitatea de birou:
1. asigură consilierea socială, orientarea şi informarea solicitanţilor care se adresează angajaţilor
serviciului;
2. orientează persoanele aflate într-o situaţie de risc socio-economic sau medical către instituţiile de
asistenţă socială / compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti,
specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă;
3. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsurile de prevenţie şi de reinserţie socială în cadrul
referatelor de anchetă socială;
4. redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială şi reevaluare socială privind situatia reală, în
temeiul cercetarii din teren, conform modelelor, aprobate de către Directorul instituţiei;
4.propune şi formulează măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi combaterii excluziunii sociale
în concluziile referatului de anchetă socială şi le comunică serviciilor specializate / instituţiilor din
subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General (dacă este cazul);
5. propune celorlalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului
Bucureşti sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea la domiciliul acestora, se
constată că nu mai corespund normelor legale de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale oferite în
cadrul Direcţiei.
6. evaluează documentele justificative din wdosarele persoanelor singure sau familiilor care solicită
acordarea servicilor de cantină socială și înaintează spre aprobare dosarele formate de tehnicienii în
asistență socială / referenți, printr-o Notă de serviciu, Comisiei de admitere;
7. elaborează note de înaintare a referatelor de anchetă socială către Primăria Municipiului Bucureşti –
Direcţia Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie, cu privire la soluţionarea cazurilor referite de această
intituţie, serviciului anchete sociale;
9. răspunde la scrisorile şi sesizările primite, în tremen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul
instituţiei;
10. comunică, săptămânal, şefului ierahic deplasările în teren pentru a fi luate în evidenţa serviciului;

3. Educator S – Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani


BIBLIOGRAFIE
1. - Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si
completările ulterioare);
3. - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
4. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. - HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor
unități de educație timpurie antepreșcolară.
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare
8. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale

TEMATICA
1. - Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;
Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti –
atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale
şi comunicarea acestora.

8
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. - Instituții de asistență socială
6. - Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
4. - Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
5. - Furnizori și beneficiari de servicii sociale
6. - Obiectivele generale ale educației timpurii
8. - Drepturile copilului
9. - Conținutul educativ al activității de educație timpurie
10. - Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
11. - Atribuții specifice educatorului în centrul de îngrijire și educație timpurie

Atribuţii principale
- Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/
interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe
baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter
instructiv-educativ:
- Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil,
copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare
cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate:
- Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului
nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea
periodică a timpului alocat fiecarei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și
de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:
- Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a
acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:
- Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu
membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al
copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare
zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;
- Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor
din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele
necesare desfășurarii acestor activitați;
- Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului
grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării
activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;
- Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate,
pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
- Sesizează autorităţile competente pentru orice încălcare a drepturilor;
- Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
- Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;
- Respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;
- Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul
Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în
vigoare.

4. Educator M – Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani


BIBLIOGRAFIE
1. - Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si
completările ulterioare);

9
3. - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
4. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. - HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare
7. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
8. - HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor
unități de educație timpurie antepreșcolară.

TEMATICA
1. - Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;
Răspunderea disciplinară.
2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti –
atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale
şi comunicarea acestora.
3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
4. – Obligaţiile lucrătorilor
5. - Instituții de asistență socială
6. - Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
7. - Furnizori și beneficiari de servicii sociale
8. - Obiectivele generale ale educației timpurii
9. - Drepturile copilului
10. - Conținutul educativ al activității de educație timpurie
11. - Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
12. - Atribuții specifice educatorului în centrul de îngrijire și educație timpurie

Atribuţii principale
- Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/
interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe
baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter
instructiv-educativ
- Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil,
copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare
cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate:
- Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului
nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea
periodică a timpului alocat fiecarei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și
de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:
- Amenajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei
invățări stimulative și eficiente;
- Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a
acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:
- Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii
echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin
consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare zilnică a
copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;
- Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor
din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele
necesare desfășurarii acestor activitați;
- Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului
grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării

10
activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică
normele de igiena a mediului;
- Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate,
pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
- Sesizează autorităţile competente pentru orice încălcare a drepturilor;
- Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
- Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;
- Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul
Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în
vigoare.

5. Ingrijitoare copii – Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor
de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile
pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice, cu completările și modificările ulterioare.
3. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea,
pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
4. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. - HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de


îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani
1. Norme generale de conduită a personalului contractual
2. Obligaţiile lucrătorilor
3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale
- Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);
- Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru
dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;
- Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a
activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;
-Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn,
contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui
comportament civilizat, adecvat normelor sociale;
- Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare
de sănătate;
- Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea
mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul
desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea
unor accidente sau evenimente nedorite;
-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate,
pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
- Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;
−Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor
prin parc etc.
−Supraveghează în dormitor somnul copiilor;
11
−Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie,
sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe) ;
−Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;
−Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
−Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;
−Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;
-Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern,
Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Întocmit,

Şef Serviciu Resurse Umane


Zenovia Ropotică

12