Sunteți pe pagina 1din 8

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

„NATURA, PRIETENA MEA!”


MOTTO:
„Omul înfrumuseţează natura, o cultivă, o îngrijeşte şi o
împodobeşte...El însuşi este cea mai frumoasă podoabă a ei"
(L. L. Buffon

EDUCATOARE: BĂDELIŢĂ ŞTEFANIA-RITA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STROIEŞTI

DURATA: 1 an

NIVELUL: II 5-7 ani

TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul mai multor domenii de cunoaştere

DOMENII DE CUNOAŞTERE: ştiinţă, limbaj, educaţie plastică, activitate practică,


educaţie moral-civică

ARGUMENT:

Natura este fascinantă şi ne stârneşte permanent curiozitatea. Mediul înconjurător este pentru
copil un prilej de influenţare, dându-i posibilitatea de a trăi noi experienţe, de a descoperi, cunoaşte şi
experimenta.
Ţinând cont de opţiunile părinţilor şi înclinaţiile copiilor, activitatea opţională va pune accentul
pe caracterul formativ şi practic-aplictiv ai activităţii preşcolarilor, precum şi antrenarea lor în acţiuni de
observare, de cercetare, de percepere a frumosului din mediul înconjurător, dezvoltând abilităţi,
aptitudini şi capacităţi psiho-motrice şi creative.

BIBLIOGRAFIE:
1. M.E.N. - „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi Regulamentul
învăţământului preşcolar". Editura V&I Integral, Bucureşti, 2000.
2. M.E.N. - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, învăţământul preprimar - „Reforma
curriculară în grădiniţă", Bistriţa, martie 2000.
3. Elliot, Jane., King, Colin. - „Enciclopedie generală pentru copii", Editura Aquila 93, Bucureşti,
1999.
4. Vodă Claudiu. - „Din secretele naturii înconjurătoare", Editura „Ion Creangă", Bucureşti, 1987.
5. Dumitru, Rada., Iordan, Irina. - „Natura în ochi de copil", opţional interdisciplinar ci I-II,
Editura „Petrion", Bucureşti, 2001.
6. Colecţiile revistelor: „Arborele lumii" şi „Terra Magazin".

OBIECTIV CADRU:
Dezvoltarea şi aprofundarea capacităţilor de a sesiza legături între obiecte şi fenomene ale
naturii, stimulând inteligenţe multiple (naturalistă, lingvistică, kinestezică, muzicală, interpersonală) p r in
valorificarea experienţei acumulate.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1 -- Să manifeste dragoste şi interes faţă de realitatea înconjurătoare se/jzând legături între obiecte, fenomene,
vieţuitoare prin stimularea intereselor de cunoaştere;
O2 - Să cunoască schimbările şi modificările survenite în natura în anotimpul iama, precum şi
evenimentele tradiţionale specifice
O3 - Să perceapă corect scurgerea timpului prin raportarea reprezentărilor la activitatea desfăşurată de copii;
04 - Să-şi întărească sănătatea, fortificând şi călind organismul prin jocurile specifice anotimpului iarna;
O5 - Să perceapă frumuseţea naturii în anotimpul primăvara;
O6 - Sa-si aprofundeze cunoştinţele despre cele patru anotimpuri.

O1 -- Să manifeste dragoste şi interes faţă de realitatea înconjurătoare sesizând legături între obiecte,
fenomene, vieţuitoare prin stimularea intereselor de cunoaştere;

Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi procedee Resurse Modalităţi Data


realizare materiale de evaluare

Cunoaşterea şi 1) „Ce se întâmplă Observaţia. .X.2007


înţelegerea în natură". Conversaţia
fenomenelor şi - observare didactică.
schimbărilor Explicaţia verbală.
petrecute în Dialogul.
anotimpul 2) „Poveste de Planşe cu
toamna. toamnă" - Povestirea, aspecte dm .X.2007
povestirea educatoarei Expunerea narativă. anotimpul
toamna
3) „Toamna", de Explicaţia.
Eugen Bejenaru Demonstraţia. Imagini de .X.2007
-memorizare Exerciţiul verbal toamnă

4) ..Suntem frunze, „Explicaţia,


păsărele"- joc de Demonstraţia.
reproducere a unor Exerciţiul verbal .X.2007
zgomote din natură, Problematizarea.
a mişcării plantelor şi Dialogul, Jocul
animalelor imitativ

5),,Toamna pe Observaţia, Planşe cu .X.2007


câmp"- Expunerea, aspecle ale
Lectură după Conversaţia muncii pe
imagini examinatoare. ogoare
Explicaţia verbală.
6} ., Laudă Dialogul
toamnei" - Povestirea, Machetă cu .X.2007
Cunoaşterea educaţie Conversaţia, aspecte din
muncilor muzicală Explicaţia. anotimpul
agricole Exerciţiul toamna
specifice satului 7) „ Hărnicie-
în care locuiesc bucurie" - Explicaţia,
activitate practic Conversaţia, obiecte din .XI 2007
gospodărească Exerciţiul practic. sala de grupă
Dialogul
Realizarea unor 8) „ Culorile Explicaţia, portofoliul XI .2007
colecţii de toamnei" Exerciţiul practic,
plante şi materiale Brainstoming-ul,
din DiaîoguL
natură Ciorchinele

O2 - Să cunoască schimbările şi modificările survenite în natură în anotimpul iama, precum şi evenimentele


tradiţionale specifice.

Conţinuturi Mijloc de Metode şi Resurse Modalităţi Data


realizare procedee materiale de
evaluare
Înţelegerea 9)„Din ce Explicaţia, Apă, gheaţă, XI. 2007
transformărilor cauză se experienţa dirijată, zăpadă, plante
petrecute în întâmplă" învăţarea prin îngheţate,
natură în - experiment descoperire, Recipiente, lampi
anotimpul brainstorrningul, cu spirt
iarna Dezbaterea de
grup, dialogul

Cunoaşterea 10)„ Darurile Explicaţia verbală, Carton, aracet,


şi respectarea lui Moş Demonstraţia, hârtie colorată, XII.
tradiţiilor Nicolae"- Conversaţia şnur, foarfece, 2007
populare activitate euristică, deşeuri textile
specifce zonei practică Exerciţiul practic.
Dezbaterea în
11) „ Vine Moş grup Carton, aracet,
Crăciun”- hârtie colorată,
activitate practică Explicaţia verbală, şnur, foarfece, XII.
Demonstraţia, deşeuri textile 2007
Eva1uare : 12),, Datini Conversaţia
prezentarea şi obiceiuri euristică, Măşti pentru
unui program din străbuni" Exerciţiul practic. capră, clopoţei, Program
artistic sorcove,
costume XII.
tradiţionale 2007

O3 - Să perceapă corect scurgerea timpului prin raportarea reprezentărilor la activitatea desfăşurată de copii;

Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi procedee Resurse Modalităţi de Data


realizare materiale evaluare

*Perceperea 13) „ Zilele Explicaţia verbală. Casetofoane, I.2008


corectă şi săptămânii" Demonstraţia, casete audio,
amănunţită a -memorizare Exerciţiul verbal, planşe,
sucesiunii jocul exerciţiu ecusoane
etapelor unei
zile ca 14) „ Povestea Povestirea, Imagini din
unitate de omului"- expunerea narativă, poveste,
timp a povestirea conversţia euristică, ecusoane, I.2008
săptămânii, a educatoarei dramatizarea jetoane
lunilor, a
anotimpurilor
15) „Eu sunt Joc de rol I.2008
*Evaluarc anotimpul..."

04 - Să-şi întărească sănătatea, fortificând şi călind organismul prin jocurile specifice anotimpului
iarna;
Conţinuturi Tema şi mijloc Metode şi Resurse Modalităţi Data
de realizare procedee materiale de evaluare

* Aplicarea 16„Împărăţia Explicaţia. Zăpadă, II.2008


unor acţiuni oamenilor de Demonstraţia, lopăţele,
motrice de zăpadă"-joc de Exerciţiul practic, găleţi
învăţare prin construcţii Dialogul,
jocuri Negocierea
sportive
II.2008
* Analizarea
reacţiilor 17 „În pădure” de Explicaţia. Imagini cu
plantelor, Eugen Jianu- Conversaţia. animale
animalelor şi povestire Povestirea
omului în
diferite
situaţii sub 18. „În junglă”- joc Problematizarea, Animale II.2008
influenţa de masă Dialogul, negocierea, miniatură
factorilor de
mediu

*Evaluare 19),, Şi animalele Explicaţia. decor, Euritmie II.2008


dansează”" Demonstraţia, costumaţii
Exerciţiul, Jocul

O5 - Să perceapă frumuseţea naturii în anotimpul primăvara;

Conţinuturi Tema şi mijloc Metode şi Resurse Modalităţi Data


de realizare procedee materiale de
evaluare
*Învăţarea 20)„Mărţişorul”- Expunerea Mărţişoare, III.2008
unor poezii memorizare narativa. planşe
şi cântece Explicaţia.
legate de Demonstraţia, Flori uscate, fire
anotimpul 21 ),,Dar pentru Exerciţiul de lână, mărgele, III.2008
primăvara mama"- verbal nasturi, hârtie expoziţie
(1 marlie, activitate colorată,
ziua practică Explicaţia, materiale din
mamei. Demonstraţia, natură, deşeuri
Paştele 22),, Cuore, Exerciţiul textile III.2008
inimă de copil" practic, Diascol,
-vizionare de ,Dialogul, diafilm
diafilm Negocierea
23),, Cântec de Conversaţia Seturi de III.2008
primăvară" de euristică, planşe,
V. Nicolescu - dialogul mijloace
educaţie audio
muzicală
Expunerea -acuarele, IV.2008
24),, Ouă de narativă. pensoane,
Paşti" - activitate Explicaţia. ouă, hârtie
practică/pictură Demonstraţia, colorată,
Exerciţiul lipici, faină
25)„Hristos a de orez IV. 2008
înviat" - Explicaţia. icoane,
convorbire Demonstraţia, Biblia
tematică în Exerciţiul practic. copiilor
colaborare cu Dialogul,
profesorul de întâlnirea de
religie grup

26)„Fluturi şi Expunerea IV.2008


' Observarea narativă. Fluturi şi
flori" Povestirea. flori în
Cunoaşterea observare Conversaţia, peisajul
unor reguli de dirijată. Explicaţia, natural
minimă Dialogul
protecţie
a naturii şi 27) Albinăritul- Observarea
sesizarea vizită la spontană, V.2008
comportamen stupină/ lectură după Observarea Stupină, imagini
telor imagini Explicaţia,
neconforme cu Conversaţia, V.2008
acestea 28)., Să plantăm Problematizare Răsaduri de flori,
flori în curtea Observaţia, unelte, galeţi cu
grădiniţei" - Explicaţia, apă, îngrăşământ
activitate Expunerea,
practică Dialogul
Explicaţia, V.2008
29),, Să ocrotim Demonstraţia.
natura" - Exerciţiul
convorbire practic.
Dialogul. Carnaval
*Evaluare Negocierea -decor, Joc
Conversaţia siluete de imaginativ V.2008
30),, Carnavalul examinatoare, flori,fluturi, pomi.
primăverii" Exerciţiul verbal, costumaţii
Problematizarea, (rândunică.
Brainstonningul Barză, albine,
Joc de rol fluturi, flori)

O6 - Sa-si aprofundeze cunoştinţele despre cele patru anotimpuri.

Conţinuturi Tema şi mijloc de Metode şi Resurse Modalităţi Data


realizare procedee materiale de evaluare
* Sensibilizarea 31)., Ce ştii despre Conversaţia .VI. 2008
copiilor faţă de anotimpul vara?" didactică,
frumuseţile -studiu de caz Explicaţia verba
anotimpului vara lă, relatarea,
dezbaterea în
grup

32),, Vara Explicaţia, Polistiren, copăcei, Machetă VI.2008


prietena Demonstraţia. aracet, flori,
noastră- Exerciţiul hârtie
activitate practică practic, colorală, siluete de
întâlnirea în păsări, insecte,
grup, plastilină, aţă,
materiale din
natură Scenetă
Evalare finală 33),, Anul şi Dezbaterea în Decor, costume regizată de
anotimpurile" grup. copii VI.2008
Negocierea,
Modelarea