Sunteți pe pagina 1din 1

MI UNIVERSITATEA DIN DIRECTIA RESURSE UMANE

,J.:,BUCURESTI
a.-^-, -
\rl'
l(1.\lihrrl K',Arlrr(!inu.nr.:l(,+r,.iucl{'t;l(,;trtr';Hucurrsti,ltr)\f.\Nlj\
't!ì.: (r+) {l2l :107 7ll ;5
\\'rbsitci $'*1l.unitlur x)

Direcfia Resurse Umane - Biroul Organizare scoate la concurs un post vacant de


referent, pe perioadà nedeterminatà.

Bibliografie

. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizatà;


. Legea Educaliei Nalionale nr. l/2011 , actualizati:'
. Codul fiscal actualizat:
o Metodologia de plata cu ora a Universitàlii din Bucuregti privind stabilirea tarifelor orare
$i a modalitàtilor pentru activitàtile desfàgurate în regim de plata cu ora;
o Legea 15312017 - privind salarizarea personalului plàtit din f'onduri publice.

Tematicà
. Contractul individual dc muncà;
o Conditii pentru ocuparea funcliilor didactice în învàfàmàntul superiori
r Modul de calcul al salariilor personalului didacticl
o Modul de calcul pentru activitàlile desfàsurate în regim de plata cu ora.
Condifii de participare:
o Studii superioare;
o Vechime în specialitate - nu este necesaró

Probele de concurs:
o Probà scrisà
o Probà oralà ( Interviu)

Comisia de concurs:
. Prorcctor - Prof. univ. dr. Laurenliu VLAD - pregedinte
o $ef Birou Organizare - Maria-Mihaela STRÀMATURARU- membru
. Administrator financiar Vasilica POPESCU- membru
o Administrator financiar Gheorshe ALIONTE - secretar

Comisia de contestalii:
o Prorector - Conf. univ. dr. Constantin MIHAILCIUC - pre5edinte
r $cf Scrviciu Salarizare - Mihacla BUNESCU- mombru
r Sef Serviciu Resurse Umane Eugenia FOARFECA - membru
r Administrator financiar Gheorghe ALIONTE - secretar
Informalii suplimentare se pot obline la telefbn 021/3035108 qi/sau de pe pagina
www.unibuc.ro , secliunea Posturi Vacante - Personal Didactic - Auxiliar.

Direclia É4Fbu*on",
'l'l n(