Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PSIHOPEDAGOGIA IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT

TEMPERAMENTUL SI TIPOLOGII

NUMELE : VLAD
PRENUMELE : GHEORGHE BOGDAN
SPECIALIZAREA : EFS
GRUPA :EFS
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ZI
LOCALITATEA (se trece sediul facultăţii, extensiei) : BISTRITA

~ anul I~
TEMPERAMENTUL SI TIPOLOGII.
. Temperamentul este o trăsătură înnăscută și evoluează odată cu întregul organism al
omului și cu sistemul nervos. Trăsăturile de comportament sunt într-un continuu proces de
maturizare,de la nașterea individului și până la sfârșitul adolescenței când ajung la maturitate
deplină .Apoi acestea rămân relativ constante până la bătrânețe când cunosc un proces de
aplatizare din cauza pierderii vivacității și a vigorii
.(sursă:*https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperament)
Temperamentul reprezintă un subiect care este îndelung dezbătut și analizat în
psihologie,având un loc importat în orice analiză din ziua de azi ,dar cu toate aceste primele
tipologii temperamentale au apărut încă din perioadă antichității. Cei care au observat pentru
prima data tipurile de temperament și au încercat să le explice si clasifice au fost Hippocrate
(400 i.e.n.) și Galenus(150 e.n.), medicii Antichității . Aceștia consideră că ''întreagă natură
este compusă din patru elemente fundamentale-aer, pământ, foc și apa; aceștia au socotit că
predomina în organism una dintre cele patru ,,umori"( hormones) :sânge, flegmă, bilă neagră
și bilă galbenă'',iar de aici rezultă 4 tipuri de comportamente:comportamentul
sangvinic,comportamentul flegmatic, comportamentul melancolic și comportamentul coleric.
.(sursa: http://www.e-scoala.ro/referate/psiho_temperam.html)

FIG.1- Caracteristicile temperamentelor(sursa:


http://paginadefolos.blogspot.ro/2015/06/)(anul:2015)
TEMPERAMENTUL SANGVINIC-'' este vioi, mobil, cu o mare capacitate de adaptare la
orice împrejurare, aproape întotdeauna bine dispus, stabileşte cu uşurinţă contacte cu alte
persoane, dar nu este înclinat spre sentimente puternice şi stabile; în ciuda exuberanţei şi
activismului sau continuu, este totuşi un om care se poate stăpâni cu uşurinţă, dacă este educat
în acest sens''. (sursă:Extras din „ Sociodinamica grupului militar – o abordare
polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militară, Bucureşti, 2008 ).

TEMPERAMENTUL COLERIC- ''este neliniştit, impetuos, uneori impulsiv, îşi iese


repede din fire, este înclinat spre „explozii” afective, are sentimente puternice şi durabile, dar
este inegal în manifestări, se lasă uşor cuprins de stări de alarmă sau furie, îşi risipeşte
neeconomicos energia şi, de aceea, periodic este cuprins de stări de oboseală şi indispoziţie,
dar îşi revine repede, trecând la supraexcitare. În absenţa unei educaţii eficiente, colericul va
ajunge un om care se stăpâneşte cu greu, irascibil şi nerăbdător''.(sursă:Extras din „
Sociodinamica grupului militar – o abordare polifunctională”, Gabriel Dulea, Editură Militară,
Bucureşti, 2008)

TEMPERAMENTUL FLEGMATIC- ''este de un calm aproape imperturbabil, nu are


reacţii emoţionale vii şi rapide, pare deseori indiferent, se impresionează mai greu, dar este
înclinat spre sentimente şi obişnuinţe foarte stabile, în activitatea lui se concentrează puternic
şi nu este distras cu ușurință''. (sursă:Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare
polifunctională”, Gabriel Dulea, Editură Militară, Bucureşti, 2008)

TEMPERAMENTUL MELANCOLIC- ''se caracterizează printr-un tonus slab al


conduitei. De aceea nu-și manifestă intens reacțiile afective și este înclinat spre interiorizare :
nu are mare rezistentă la stările se încordare și suprasolicitare. În schimb, este capabil de
acțiuni analitice de mare finețe și care necesită multă răbdare și grijă pentru
detalii''.(sursă:Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifunctională”,
Gabriel Dulea, Editură Militară, București, 2008)

După această clasificare a lui Hipocrate şi Galenus ,filozoful rus Ivan Petrovici Pavlov
aprofundează cercetările şi vine cu o nouă concepţie despre temperament,astfel în opinia lui
diferenţele temperamentale ţin de caracteristicile sistemului nervos central si de raporturile
dintre ele: forţă,mobilitate,şi echilibru.
" Forţa - este amplitudinea modificărilor electrochimice de la nivelul neuronilor. Se exprimă
prin rezistenţă la oboseală nervoasă. În raport cu forţă , Pavlov stabileşte 2 tipuri puternic şi
slab''.

''Mobilitatea proceselor nervoase fundamentale, excitaţia şi inhibiţia, care exprimă uşurinţă


cu care se trece de la o stare la altă. Tipurile sunt : mobil şi inert''.

'' Echilibrul exprimă raporturile de forţă între excitaţie şi inhibiţie. Tipurile sunt : echilibrat
şi neechilibrat''.( sursă: Zlate, M. (2001), Introducere în psihologie, Iaşi:Polirom,),( Zlate, M.
(2006), Fundamentele psihologiei, Bucureşti: Editura Universitară).
,,Din combinarea acestor însuşiri rezultă patru tipuri de sistem nervos:

1)tipul puternic, neechilibrat,excitabil (corelat cu temperamentul coleric)

2)tipul puternic, echilibrat, mobil (corelat cu temperamentul sangvinic)

3)tipul puternic, echilibrat, inert (corelat cu temperamentul flegmatic)

4)tipul slab (corelat cu temperamentul melancolic)’’.(sursa: http://www.referate-


scolare.ro/psihologie/Temperamentul-Si-Cele-8-Tipologii-De-Temperament/ (fara an)

Astfel Ivan Pavlov a venit cu nouă tipologie despre temperament şi a dat o nouă clasificare
faţă de cea veche,dar această nu a fost ultima clasificare(tipologie) apărută despre
temperament. O altă tipologie care a apărut despre temperament este cea psihologului şi
psihiatrului elveţian Carl Gustav Jung(n. 26 iulie 1875- – d. 6 iunie 1961),care menţionează
patru tipuri de funcţii ale psihicului:gândirea,senzaţia,afectivitatea şi intuiţia. Carl Gustav
Jung a combinat cele două tipuri de atitudini(introvertit şi extravertit) cu cele patru funcţii
menţionate mai sus,astfel el a descoperit alte 8 tipuri psihologice de personalitate:

''Tipul extrovertit – gânditor: trăieşte după legi rigide; are tendinţa de a-şi reprima
sentimentele şi emoţiile, de a fi obiectiv în toate aspectele vieţii şi de a fi dogmatic în gânduri
şi opinii.

Tipul extrovertit – senzitiv: se focalizează pe plăcere şi fericire, căutând în continuu noi


experienţe şi senzaţii; tinde să fie puternic orientat spre realitate şi foarte adaptabil la oameni
şi situaţii diferite.

Tipul extrovertit– sentimental: îşi reprima gândirea şi tinde să fie extrem de emoţional; se
agaţă şi se conformează valorilor şi tradiţiilor pe care le-a învăţat.
Tipul extravertit - intuitiv: excelent în afaceri şi politică, deoarece are abilitatea de a exploata
ocaziile; este atras de idei noi şi tinde să fie creativ.

Tipul introvertit - gânditor: neadaptabil, cu dificultăţi în comunicarea ideilor; se concentrează


pe gândire mai mult decât pe sentimente şi are o săracă judecată practică.

Tipul introvertit - senzitiv (iraţional, detaşat de lume; priveşte majoritatea activităţilor umane
cu bunăvoinţa şi amuzament; foarte sensibil la estetic.

Tipul Introvertit - sentimental: gândirea este reprimată, aer misterios şi inaccesibil celorlalţi,
tinde să fie făcut modest şi copilăros, cu puţină consideraţie faţă de sentimentele şi gândurile
celorlalţi.

Tipul introvertit - Intuitiv: se poate concentra intens pe intuiţie, chiar dacă are un contact
minor cu realitatea, fiind vizionar şi visător cu ochii deschişi; puţin înţeles de ceilalţi, poate
părea ciudat şi excentric.''( sursă:Carl Jung,publicat în data de 16 Ianuarie 2013,pe
http://www.infopsihologia.ro/2013/01/carl-jung/)

Această tipologie a lui C.G. JUNG a fost preluată de către psihologul englez Hans
Jürgen Eysenck ( 4 Martie 1916 – 4 Septembrie1997),care pornind de la această teorie a făcut
relaţie cu teoria fiziologică ,a instabilităţii şi a stabilităţii neuropsihice .Acesta a încercat să
păstreze noţiunile temperamentale care au apărut în tipologiile din antichitate despre
temperamente şi pe baza acestora a creat printr-o harta temperamentala o nouă tipologie mult
mai complexă şi completă a temperamentelor. Hans Jürgen Eysenck a reprezentat pe doua axe
perpendiculare,stabilitatea şi instabilitatea emoţională,şi astfel a obţinut un nou tip de
clasificare temperamentala:
1)extravertit-stabil
2)extravertit-instabil
3)introvertit-stabil
4)introvertit-instabil

Acesta a asociat aceste noi derivate temperamentale cu cele patru temperamente clasice. (FIG
1.) (sursă:http://paradigmapersonalitatii.blogspot.ro/2012/01/personalitate-şi-
temperament.html)

O altă tipologie care este de referinţă în psihologie aparţine psihologilor olandezi


Gerardus Heymans (17 Aprilie 1857 – 18 Februarie 1930) şi E.D.Wiersma,aceştia au susţinut
că există opt tipuri temperamentale care rezultă din combinaţia:emotivităţii,activităţii şi a
răsunetului(ecoul).

EMOTIVITATEA - se referă la modul în care oamenii confruntă unele situaţi;unii se lasă


pradă emoţiilor şi se emoţionează foarte repede ,iar alţi reuşesc să depăşească acele situaţii
fără sa se emoționeze aşa tare .De aici rezultând emotivi şi non-emotivi.
ACTIVITATEA - se referă la cât de active sunt persoane,unele persoane se simt confortabil
făcând efort,iar altele nu .De aici reies activi şi non-activi.
RĂSUNETUL - ''înseamnă, în cazul în speţă, ecoul pe care îl au diferitele situaţii, diferitele
evenimente, mai mult sau mai puţin însemnate, asupra noastră, impresiile care se formează
prin contactul cu realitatea înconjurătoare .Autorii teoriei de care ne ocupăm disting persoane
la care evenimentele, chiar cele mai mărunte, au un puternic ecou, acestea fiind numite
persoane primare –, precum şi persoane la care ceea ce se întâmplă în jurul lor nu are un ecou
prea mare, acestea fiind numite persoane secundare''.
” Cele opt tipuri de temperament rezultate:

• pasionaţii (emotivi, activi, secundari) ;

• colericii (emotivi, activi, primari) ;


• sentimentalii (emotivi, non-activi, secundari) ;
• nervoşii (emotivi, non-activi, primari) ;
• flegmaticii (non-emotivi, activi, secundari) ;
• sangvinicii (non-emotivi, activi, primari) ;
• apaticii (non-emotivi, non-activi, secundari) ;
• amorfii (non-emotivi, non-activi, primari).’’ sursă:(Mielu Zlate, Fundamentele psihologiei,
Editura Pro Humanitate, 2000;Zeno R. Creţu, Psihologia personalităţii, Editura Credis,
2011;Elena Lupşa, Victor Bratu, Manual de psihologie clasa aX-a
2005(https://motivatiainvatarii.wordpress.com/2011/11/28/20/))

După cum putem vedea mai sus temeramentul a fost observat și analizat incă din
antichitate,iar din tipologiile care au apărut de atunci și pană acum vedem că la cele patru
tipuri clasice de temperament se adaugă o mulțime ramificați temperamentale care au fost
remarcate de marii psihologi ai lumii.Așadar din importantă care i-a fost acordată ne putem da
seama că temperamentul reprezintă un factor de referintă în psiologie și de asemenea și în
viata oamenilor.Pentru că altfel nu ar fi fost atât de analizat și atât de menționat în lucrările
mariilor psihologi,nu?
BIBLIOGRAFIE
Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifunctională”, Gabriel Dulea,
Editură Militară, București , 2008(Preluat în 18. 01 .2017), de pe ( http://psihologie-
militară.econsultant.ro/sociodinamica-grupului-militar/cunoașterea-temperamentului/)

FIG .1(an 2015) preluat in data 18.01.2017, de pe (:


http://paginadefolos.blogspot.ro/2015/06/),

Tipurile de temperament,Hippocrate şi Galenus.(fără an).preluat în data de 18.01.2017 de pe


http://www.e-scoală.ro/referate/psiho_temperăm.html)

Wikipedia (fără an).TEMPERAMENT . preluat în data de 18.01.2017,de pe


https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperament

Zlate, M. (2001), Introducere în psihologie, Iaşi:Polirom,);( Zlate, M. (2006), Fundamentele


psihologiei, Bucureşti: Editura Universitară),preluat in data de 19.01.2017 de pe
http://pedagogiegr7.blogspot.ro/2011/11/temperamentul.html

Temperament şi Tipologii (fără an),preluat în dată de 19.01.2017,de pe http://www.referate-


şcolare.ro/psihologie/Temperamentul-Şi-Cele-8-Tipologii-De-Temperament/

Carl Jung , tipurile psihologice ale lui Jung,publicat in 16 Ianuarie 2013,preluat in data de
19.01.2017 de pe http://www.infopsihologia.ro/2013/01/carl-jung/)

PERSONALITATE ŞI TEMPERAMENT autor:Mihaela Budui , (anul 2012) preluat în dată de


19.01.2017de pe (http://paradigmapersonalitatii.blogspot.ro/2012/01/personalitate-şi-
temperament.html)

Mielu Zlate, Fundamentele psihologiei, Editura Pro Humanitate, 2000;Zeno R. Creţu,


Psihologia personalităţii, Editura Credis, 2011;Elena Lupşa, Victor Bratu, Manual de
psihologie clasa a X-a, 2005; preluat în dată de 19.01.2017,de pe
(https://motivatiainvatarii.wordpress.com/2011/11/28/20/)

S-ar putea să vă placă și