Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE ACTIVE

PRIN LICITAtIE

Art. 1. Partile:
Societatea Comerciala ..........X.......... cu sediul social in ..........., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ...,
telefon ........... fax ................ inregistrata la ...................., sub nr. ................., avand cont de virament
nr. .................., deschis la Banca ........................ si codul fiscal nr. .................. reprezentata legal
prin .................... avand functia de .......................... in calitate de VANZATOR si
Societatea Comerciala ..........Y.......... cu sediul social in ..........., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ...,
telefon ........... fax ................ inregistrata la .................., sub nr. .............., avand cont de virament
nr. ..................., deschis la Banca .............. si codul fiscal nr. .................., reprezentata legal prin DL. (D-
na) ...................... fiul lui ............... si al lui ............... nascut la ................ in .................. cu domiciliul
in ................. legitimat cu .................., avand functia de .........................., in calitate de CUMPARATOR.
In baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei nr. ................ din .................... s-a incheiat prezentul
contract in urmatoarele conditii:
Art. 2. Societatea comerciala ........X............ vinde si Societatea comerciala ........Y............ cumpara
activul .......................... ........................ (unitate de productie, comerciala, prestatoare de
servicii) ..................... situat in .................. .
Obiectul vanzarii este detaliat in inventarul - anexa nr. 1 la contract.
Art. 3. Predarea-primirea obiectivului vanzarii este consemnata in procesul-verbal anexa nr. 2 la contract.
Art. 4. Pretul este ........................... . Plata pretului se face in rate. La incheierea contractului, cumparatorul
achita vanzatorului: .................% avans din pret.
Restul datorat de ............................. plus dobanda de ..................% total ......................., cumparatorul se
obliga a-i plati vanzatorului in .................. rate lunare, esalonate dupa cum urmeaza:
1) - lei ................... la .......................,
2) - lei ................... la .......................,
3) - lei ................... la .......................,
4) - lei ................... la .......................,
5) - lei ................... la .......................,
6) - lei ................... la ...................... .
Art. 5. Neplata pretului la scadenta a 3 rate succesive de catre cumparator, inclusiv a dobanzii, atrag
rezolutiunea contractului si executarea silita.
Art. 6. La rezolutiunea contractului, vanzatorul poate pretinde daune-interese.
Art. 7. Stocurile de materii prime si materiale existente la data incheierii contractului, care se preiau de
cumparator, sunt: ........................................................................... .
Art. 8. Productia neterminata si produsele finite existente la data incheierii contractului, care se preiau de
cumparator, sunt: .............................................................................. .
Art. 9. Alte mijloace circulante aferente activului, existente la data incheierii contractului, care se preiau de
cumparator, sunt: .............................................................................. .
Art. 10. Stocurile, precum si produsele care nu se preiau de cumparator vor fi ridicate de vanzator in termen
de: .................. de la data incheierii contractului.
Art. 11. Cumparatorul asigura, pentru o perioada de 3 luni, diferenta dintre ultimul salariu avut si ajutorul de
somaj acordat salariatilor deveniti disponibili ca urmare a cumpararii activului, sau disponibilizati ulterior din
motive de restrangere de personal intr-un interval de 6 luni de la data incheierii contractului de vanzare-
cumparare.
Art. 12. Clauze speciale:
a) cumparatorul este obligat sa respecte, timp de un an de la data incheierii contractului, destinatia activului,
daca, la acea data, activul utilizat pentru producerea sau vanzarea alimentelor de baza;
b) cumparatorul este obligat sa preia contractul in derulare pentru livrarea unor produse, existente la data
incheierii contractului de vanzare-cumparare;
c) cumparatorul este obligat sa preia contractul de inchiriere sau de locatie de gestiune a activului incheiat,
anterior licitatiei.
Art. 13. Anexele fac parte integranta din contract.
Subsemnatul ........................................................... declar ca am cumparat si primit activul descris in art. 1
in conditiile specificate mai sus.
Incheiat la ......................... la data de .......................... .

VANZATOR,
CUMPARATOR,

S-ar putea să vă placă și