Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava


Nume profesor: Nechifor Andreea
Data: 16.06.2017
Clasa: a-IX-a M
Durata lecţiei: 50 minute
An școlar: 2016-2017
Locul de desfăşurare: Sală de clasă
Aria curriculară: Tehnologii-Servicii
Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație
Disciplina: Modulul II Calitatea în turism și alimentație
Unitatea de învățare: URÎ 4 Asigurarea calității în turism și alimentație
Titlul lecției: Verificarea calității produselor și serviciilor-Verificarea organoleptică a principalelor
produse alimentare
Tipul lecției: Lecție de consolidare, pricepri și deprinderi-varianta lucrări practice
Rezultatele învățării:
 Cunoștințe: 4.1.5. Identificarea caracteristicilor organoleptice a grupelor de mărfuri
alimentare
 Abilități: 4.2.5. Aplicarea normelor igienice la păstrarea, prelucrarea și desfacerea
produselor
4.2.6. Verificarea organoleptică a produselor alimentare în conformitate cu
documentația de specialitate
 Atitudini: 4.3.5. Asumarea responsabilității în aplicarea normelor de păstrare și prelucrare
a produselor alimentare, folosind documentația de specialitate.
Obiective operaționale/ competențe derivate:
 O1 – să diferențieze materiile prime de origine vegetală de materiile prime de origine animală;
 O2 – să precizeze caracteristicile organoleptice ale materiilor prime;
 O3 – să enunțe principiul metodei organoleptice;
 O4 - să determine caracteristicile senzoriale pentru principalele categorii de materii prime;
 O5 - să caracterizeze din punct de vedere senzorial anumite mostre de materii prime;
 O6 - să indice condițiile de păstrare și prelucrare a materiilor prime;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
 Conversaţia dirijată
 Explicaţia
 Lucrul în echipă
 Observaţia
 Ciorchinele
MIJLOACE DIDACTICE:
 Flipchart, planșă, jetoane;
 Fişe de lucru
 Fişe de evaluare
 Manual, caietele și portofoliile elevilor;
 Videoproiector, laptop, prezentare ppt;
 Materii prime de origine vegetală (roșii, morcov, cireșe, mere ) și materii prime de origine
vegetală (carne de porc și carne de vită);
 Ustensile: tocător, cuțit, hârtie de filtru.
METODE DE EVALUARE
 Evaluare continuă;
 Observarea;
 Proba practică;
FORME DE REALIZARE
 Frontal
 Individual
 Lucrul în echipă
SURSE INFORMAŢIONALE
 Brumar Constanța și colaboratorii, Turism și alimentație, manual pentru clasa a IX-a, Ed. CD
Press;
 Mihai Ștefania și colaboratorii, Alimentație publică și turism, manual pentru clasa a IX-a, Ed.
Niculescu;
STRUCTURA LECŢIEI

Nr. Etapele lecţiei Timp Obiective Activități desfășurate: Strategii didactice Forma
crt. minute de
Profesor Elevi Metode de Mijloace Forme de evaluare
învăţământ didactice organizare

1. Momentul 3  Scurtă conversaţie de


organizatoric acomodare;
 Verifică prezenţa şi Răspund
consemnează în catalog solicitărilor
elevii absenţi; profesorului; Conversaţia Catalog Frontal
 Verifică existenţa
resurselor materiale Se pregătesc
pregătite pentru activitatea pentru lecţie;
practică;
 Creează o atmosferă de
linişte;
2. Captarea 2 Captează atenţia elevilor şi Îşi concentrează Videoproi- Frontal
atenției, prezintă tema ; atenţia pentru ector,
anunțarea lecției Enumeră lecţie; Conversaţia laptop,
obiectivele/competenţele
și anunțarea Explicaţia prezentare
care trebuie realizate; Sunt atenţi la
obiectivelor ppt
explicaţiile
profesorului;

3. Reactualizarea 10 O1  Adresează întrebări Participă activ la Conversaţia Flipchart, Frontal și


cunoştinţelor elevilor, despre materii lecţie şi răspund dirijată; planșe, individual
teoretice O2 prime de origine vegetală și la întrebările jetoane,
indispensabile animală aplicând metoda adresate de Ciorchinele;
lucrării practice
ciorchinelui;
profesor. Fișă de
 Ce înțelegeți prin analiză lucru
senzorială?
 Care sunt indicii de
calitate ai analizei
senzoriale?
4. Realizarea 20 O3  Organizează clasa în Rezolvă sarcinile Observația Fişă de În echipă
lucrării practice grupe ; de lucru în limita lucru,
O4  Distribuie elevilor fișele timpului de lucru Lucrul în
de lucru și indică sarcinile precizat; echipă Materii
O5 de lucru; prime de
 Se asigură că elevii au Completează fişa origine
înțeles sarcinile de lucru; de lucru; vegetală și
 Observă elevii cum animală;
lucrează şi intervine atunci
Ustensile
când aceştia nu efectuează
corect analiza senzorială; tăietoare.
Monitorizează atent
activitatea tuturor echipelor
de elevi;
5. Analiza 5 O6  Discută/analizează şi Sunt atenți și aduc Conversaţia Fişa de Individual
rezultatelor verifică rezultatele îmbunătățiri fișei lucru
determinărilor şi solicită de lucru; Activitate completată;
elevilor să comenteze individuală
aspectele mai dificile
întâmpinate în lucrarea
practică
 Interpretează rezultatele
analizelor
6. Evaluarea 7  Evaluează activitatea I-au cunoştinţă de Conversaţia Fişă de Individual Test-fișă de
activităţii şi desfăşurată şi face o apreciere aprecierea făcută şi evaluare evaluare
generală asupra modului în de note
aprecierea
care elevii s-au pregătit şi au
lucrărilor executat proba practică; Completează fişă
efectuate de elev  Consemnează în catalog de evaluare
notele pentru elevii care au
participat activ la lecţie; Catalog
 Notează elevii care au fost
activi la lecţie;

7. Încheierea 2  Face o apreciere Sunt atenți Conversaţia


activităţii generală asupra modului în
care s-a desfăşurat lecţia;