Sunteți pe pagina 1din 10

IE EITI\{E

*E \IIHE$AN
E R{DULESCU
ToM EtlElt, ucr lv,$otr/
Eblkrd pentru prima dati,in2014,
r Chicken House, strada Palmer nr. 2,
:rsct. B-{1 I iDS
Lir*en House Publishing Ltd
Elcn si Lucy Ivison @ 2014
Emba romina apa4in Editurii Epica.
ffiW#WAW"WW
Ediru-'a Epica.

&8-i+45-1 WffiWruWffiW%W
rcgi.:018
C dr?n nfi f/wato dn d/,ilqlr4rn
--'>:-
Earr se adaugl.2o/o, Thaducere din limba englezi gi note de
imbnJui literar ce se vireazi LUCIAN POPA
rilor din Rominia
3 5101 0000 0171 0001,
icz- Bucurqti

i liLtlonele a RomAniei
ET
Ela i Luo ivison; trad. dinlb
F
i-l
- Bucurqri: Epica, 2018
iw
EPICA
Bucuresti,2018
1,

HANNAH

Grace a dat buzna ln dormitorul meu cu atata.putere incit


aproape a venit de-a berbeleacul.
Freddie nu este in FranEa! a anunfat ea triumftmare, in timp
- se pribugea in spatele ei.
cTilly
Stiteam arezat| pe pat, unde m5. uitasem toatl &mineaga la
rikoclipuri cu pui de lenegil 9i clipuri pe Youtube despre cum si
tEsi linii perfecte de tq.
siguri.? amintrebat.
- Bti
Da! a gipat Tilly, apucAnd-se si. improvizeze numaidecd.t un
-
;irlans al vicroriei.
Dar l-am urmirit in aceasti dimineagi, am spus eu, qi.existi
- cu el stAnd chiar in faga turnului Eiffel, flnA.nd o baghetl
rs gi pretinzind ci e o mustati. Pur qi simplu nu avea cum si
ln Franp de atit, nici daci s-ar fi striduit.
Da, a fost acolo, a chiliit Tilly, dar apoi s-a petrecut cel mai
- lucru: i-a fost sparti casa gi a trebuit si se lntoarci

plrrntare care vieguiesc tn America de Sud,gi Centrali, perfect adap-


& vie{i arboricol, prezentAnd gheare puternice ce Ie permit o buni
rrmuri. Pe sol se deplaseazi cu greutate givitezi foarte redusi, de unde
& lenes,i. Sunt buni lnotitori. (n. red.)
TOM ELLEN & LUCY NISON SUFTETE PERECHE L1

Evident, e na;pa riu in legituri cu casa gi toate celelalte, a ,pierdere" nu este tocmai cuvi'ntul adecvat in acest caz. Nu e ca gi
-
intervenit Grace, compitimitoare. cum ai glsi-o ln ultima varianti de orar, nu-i aga?
px, da, a lncuviinEat Tilly dand din cap. Evident... dar ches- Obignuiam si visez la cineva delicat gi amabil. Cineva care si mi
-
tia e ci... vine diseari la Stella. E o chestie siguri. ingeleagi si care si fie intr-adevlr migto, dar ciruia sI nu-i pese de
Siguri, repeti Grace. Iar tu o si mergi cu el, fie ce-o fi. in t."t* ceea ce gindeau ceilalEi oameni despre el. Cinwa cu plr ondulat gi
-
asta e noaptea... a continuat ea, strimbxnd din nas gi apoi z6.mbind. brunet, foarte bronzat 9i care si vorbeasci limba italianl. Sau poate
Am azvArlit cuyertura, a;ezdndu-mi pe marginea patului. care s,ife italian.

Ce? Nu... Nu sunt pregltiti. Freddie Clemence nu esre delicat, amabil sau italian. Nu e dra-
- pregititl, mi alintl Grace. Eqti lntr-o situagie cum nu se gostea viegii mele. Cel puEin aga grr eu, cilci altfel nu voi avea parte
- $ti
poate mai favorabili. El e persoana cea mai potriviti. de o viali pe care si o a;tept cu neribdare. Dar, cu sigurangi, daci
|rfs, nu mi refer la pregitirea erno{iona.ld. Evident ci sunt toati lumea ar astepta si-gi giseasci dragostea adevirati, atunci ar
- eff o{iondl. Vreau si spun cI" pur gi simplu nu sunt pregi-
pregititi fi plin de virgini, nu glumi.
titi. Nu m-am dat jos din pat de trei zile. Arit ca naiba. ci imi cunosc o parte din problemL;tratez biiegii la fel ca
Faza e
AriEi ca intotdeauna, a spus Tilly. hainele: imi imaginez o tinuti lnainte de a merge la cumpi.ri.turi,
- Mulpmesc, Till. ln loc si agtept pur si simplu si vid ce e prin magazine. Visez cu
- Pe bune, Hannah, a rostit Grace, intotdeauna ai spus ci ochii deschigi scenarii despre cum vor petrece lucrurile. Mi gan-
se
-
Freddie este cel pe care l-ai alege, daci ai avea ocazia. Singurul mo- desc la biiegi care si se lndrigosteasci de mine, biiegi care in viaga
tiv pentru care nu s-a intAmplat este acela ci te-ai blocat pe luat reali nici micar nu s-ar uita la mine. $i in visele mele nu sunt toc-
totul la bani mirungi ln, si zicem, ultimele patru luni. mai eu; este un fel de versiune celebri a mea, strilucitoare, sexy gi
geryla te-a ginut la distanEi, a spus Tilly, cu emfazi. cu prestangi. imi imaginez c5" sunt invitati la petreceri unde totul
- Si acum soarta v-a adus din nou impreuni, a completat-o se desft;oarl perfect. Cum o si-mi lntilnesc dragostea vieEii gi cum
-
Grace. Ai ceva de mlncare? el o si fie atras ln mod inexplicabil de mine, spunS"ndu-mi lucruri
$suTaEirni, credeam ci vorbim despre rolul sorEii ln viaEa de genul, ,,Mi-q da viaga pentru tine, Hannah". $i cum mai apoi
-
mea, nu? aveam si facem sex lntr-o maqini, cain Titanic.
Da, dar mi-e foame nu pot contempla soarta pe stomacul In realitate, fie mi giugiulesc cu Freddie intr-un colg, fie alin pe
-
gol.
- cineva care nu se simte bine, c5.ci imi pare riu pentru persoana care
M-am pribu4it inapoi in pat. dI petrecerea.
Coboari la parter si arunci o privire, atunci. Mama ascunde Dar poate ci petrecerea Stellei o si fie altfel. Acum toati lumea
-
biscuiEi deasupra cuptorului cu microunde. a terminat cu examenele, a;a ci o si fie tare. Nouizeci de persoane
S-au nipustit troplind spre bucitirie. Grace avea dreptate. imi tu acceptat invitaEia pe Facebook. Iar acum, ci Freddie s-a intors
pusesem pierderea virginitigii pe linie moarti pani cind aveam mai devreme din Franga, poate ci este sn semn. Poate ci acum este
si-mi obgin calificativele pentru examenele finale. Cu toate ci momentul potrivit. Nu e vorba despre dragoste, dar pur si simplu
TOM ELLEN & LUCY NISON SUFTETE PERECHE L1,

Evident, e nafpa riu in legituri cu casa qi toate celelalte, a ,pierdere" nu este tocmai cuvAntul adecvat in acest caz. Nu e ca gi
-
intervenit Grace, compltimitoare. cum ai glsi-o ln ultima varianti. de orar, nu-i asa?
p2, da, a lncuviingatTilly dand din cap. Evident... dar ches- Obignuiam si visez la cineva delicat ;i amabil. Cineva care si mi
-
tia e ci... vine disearl la Stella. E o chestie siguri. ingeleagi si care si fie lntr-adevlr migto, dar ciruia si nu-i pese de
Siguri, repetl Grace. Iar tu o si mergi cu el, fie ce-o fi. In t."r" ceea ce gAndeau ceilalfl oameni despre el. Cineva cu pir ondulat gi
-
asta e noaptea... a continuat ea, strimbind din nas,si apoi zimbind. brunet, foarte bronzat gi care si vorbeasci limba itdiani. Sau poate
Am azvArlit cuvertura, a;ezindu-mi pe marginea patului. care s,ife italian.
Ce? Nu... Nu sunt pregititi. Freddie Clemence nu este delicat, amabil sau italian. Nu e dra-
- E;ti pregirtiti, mi alinti Grace. Egti lntr-o situaEie cum nu se gostea viegii mele. Cel puEin aSa sper eu, cLci altftl nu voi avea parte
-
poate mai favorabilI. El e persoana cea mai potriviti. de o viagl pe care si o a;tept cu neribdare. Dar, cu sigurangi., daci
\Ju, nu mi refer la pregitirea emoyionald.. Evident ci sunt toati lumea ar a^ltepta si-gi giseasci dragostea adevirati, atunci ar
- erno{iand.l. Vreau si spun cI pur gi simplu nu sunt pregi-
pregititi fi plin de virgini, nu glumi.
titi. Nu m-am dat jos din pat de trei zile. Arit ca naiba. Faza e ci imi cunosc o parte din problemL;trrtez biiegii la fel ca
Arigi ca intotdeauna, a spus Tilly. hainele: imi imaginez o ginuti lnainte de a merge la cumpiri.turi,
- Mulpmesc, Till. tn loc si attept pur si simplu si vid ce e prin magazine. Vsez cu
- Pe bune, Hannah, a rostit Grace, intotdeauna ai spus ci ochii deschigi scenarii despre cum se vor petrece lucrurile. Mi gAn-
-
Freddie este cel pe care l-ai alege, daci ai avea ocazia. Singurul mo- desc la biiegi care si se indrlgosteasci de mine, biiepi care ln viala
tiv pentru cire nu s-a intimplat este acela ci te-ai blocat pe luat reali nici micar nu s-ar uita la mine. Si ln visele mele nu sunt toc-
totul la bani mirunEi tn, si zicem, ultimele patru luni. mai eu; este un fel de versiurr. a mea, stri.lucitoare, sexy gi
".lebri
9ery11 te-a ginut la distanEi, a spus Tilly, cu emfazi. cu prestan,ti. imi imaginez ci sunt invitati la petreceri unde totul
- se desft;oarl perfect. Cum o si-mi lntilnesc dragostea viegii gi cum
$i.acum soarta v-a adus din nou lmpreuni, a cornpletat-o
-
Grace. Ai cwa de mAncare? el o si fie atras ln mod inexplicabil de mine, spunindu-mi lucruri
Scuzagi-mi, credeam ci vorbim despre rolul sorEii in viaga de genul, ,,Mi-a{ da viaga pentru tine, Hanna}f'. Si cum mai apoi
-
mea, nu? weam si facem sex lntr-o ma;ini, cain Titanic.
Da, dar mi-e foame nu pot contempla soarta pe stomacul ln realitate, fie mi giugiulesc cu Freddie intr-un colg, fie alin pe
-
gol.
- clneva care nu se simte bine, cici lmi pare riu pentru persoana care
M-am pribu;it inapoi ln pat. d[ petrecerea.
Coboari la parter gi arunci o privire, atunci. Mama ascunde Dar poate ci petrecerea Stellei o si fie altfel. Acum toati lumea
-
biscuigi deasupra cuptorului cu microunde. I terminat cu examenele, aga ci o si fie tare. Nouizeci de persoane
S-au nlpustit tropiind spre bucitirie. Grace avea dreptate. imi tu acceptat invitagia pe Facebook. Iar acum, ci Freddie s-a intors
pusesem pierderea virginitigii pe linie moarti pani cind avearn tnai devreme din FranEa, poate ci este sn semn. Poate ci acum este
si-mi obgin calificativele pentru examenele finale. Cu toate ci momentul potrivit. Nu e vorba despre dragoste, dar pur si simplu
1,2 TOM ELLEN & LUCY NISON SUFTETE PERECHE IJ

am nevoie si. fac acest pas, pentru a-mi putea vedea ln continuare despre lucrurile astea aproape ci a lqinat cAnd gi-a fI.cut testul
de viagi. pentru papillomavirusl.
-
Tilly gi Grace au urcat bocinind scirile si s-au trintit in patul Cum putem sI triim intr-o lume in care criminalii in serie pot
meu, linand in brage doui pachete de biscuili Hobnobs gi un bor- fi identificaEi dupi ADN, dar nu ne putem da seama daci Tilly e
can cu unt de arahide. virgini sau nu? Am cd.utat de o suti. de ori pe Google, dar cu cAt
Sper si nu-l dai niciodati jos peZac, a spusTilly, holbAndu-se lncerci si cercetezi mai mult, cu atet mai filosofic devine totul.
-
la tavanul meu. E acolo de cind ne-am cunoscut. De pildi, ce tnseamnd si-gi pierzi virginitatea, oricum? Si gi se
Se uita la un autocolant cu Zac Efron. il lipisem acolo cAnd rupl himenul? Dar acest lucru se poate intimpla atunci cand faci
aveam doisprezece ani, asa ci era primul lucru pe care il vedeam in dupi cite se pare. A; fi putut
echitagie sau gimnastici gi chiar gi iruot,
fiecare dimineaEi. si-mi pierd virginitatea la piscina Acton Municipal. Daci esre vorba
Nu o sil dau jos ruiciodati, am spus. Zac este prima mea doar despre himen, arunci cum stau lucrurile cu homosexualii? The-
-
iubire. E posibil si fi trecut Ia... buie si aibl loc o penetrare; la urma urmei, biiegii igi pierd virginita-

Freddie, m-a intrerupt Grace. tea chiar daci nu li se rupe nimic. A;adar, poate ci e vorba despre o
- ...dar el va avea intotdeauna un loc in inima mea. chestie mistici qi intangibili, nu? La fel ca Sfrntul Duh.
- in garderoba ta, a zis Tilly. Mai ai tricoul acela cu chipul Dintre noi toate, Grace este singura care gi-a pierdut virginita-
- $i
lui pe el? Jicniti chestie. tea. Ea s-a indrigostit de Ollie anul trecut gi de atunci au fost inse-
parabili. Nu gtiu cum vor face atunci cind se vor duce Ia universitate.
Tir vorbe;ti, cu pantalonii tii azteci cade harem.
-Tilly i;i legina picioarele prin aer, pentru a-i scoate in evidenEi. Grace nu ne-a spus, totu;i, cum te simgi de fapt atunci cAnd faci
sex. E ca gi cum odati ce ai frcut-o nu mai egti capabil si vorbesti
Nu mai am haine curate. Mama nu spali nimic pentru ci e
-
in grevi. Vrea si mi invege cum si fac tot felul de chestii inainte sI
despre asta. Poate fi ceva tntr-atAt de uimitor? Poate ci totul lgi
pierde din insemnS.tate dupi ce ajungi si experimentezi chestia aia.
plec la facultate.
Ne-am lntins pe pat gi ne-am apucat si batem cimpii despre
Ei bine, ai face bine si bagi repede la cap, am spus. Nu vrei
-
si te intAlnegti vreodati cu un biiat 9i si iegi din zona tampon
alte lucruri: despre ce urma si purtlm la petrecere qi despre cu-
loarea ln care ne-am fi vopsit pirul daci ar trebui si alegem o sin-
imbricati ca Aladin. guri culoare penuu tot restul vieEilor noastre (eu: castaniu, Tilly:
Tilly se afe in pragul iadului himenului. E un strigoi umblitor. platini, Grace: rimine la fel). $i apoi conversalia a ajuns inevitabil
Un zombie sexual. Max Lawren ce a penendt-o, dar nu pini la capit la membra lipsi a grupului.
gi preg de doar citeva secunde. Ea spune ci. a durut-o prea tare, afa Crezi cu adcud.rat ci e la el acasl?
ci el s-a oprit. $i dupi aceea i-a frcut ochi dulci lui Amber Mason -
la o petrecere, aga ciTilly i-a dat papucii. Ea nu avea de unde si gtie I Virusul Papiloma uman (HPV
= Human Papilloma Virus) este un virus care
infecteazi epiderma gi membranele mucoase ale omului. HPV poate duce la
ci aia fusese ultima ei gansi rezonabili. Daci ar fi gtiut, e posibil si-i
diverse afecgiuni canceroase. Riscul este maximum la vArste mici, sub 25 de ani.
mai fi dat o gansl. Dar Tilly e o mimiligi atunci cind vine vorba (n. red.)
1,2 TOM ELLEN & LUCY ViSON SUFLETE PERECHE 13

am nevoie sL fac acest pas, pentru a-mi putea vedea ln continuare dcspre lucrurile astea aproape ci a le;inat cAnd gi-a ficut testul
de viagi. pentru papillomavirust.
-
Tilly 9i Grace au urcat bocinind scirile si s-au trAntit ln patul Cum putem si triim intr-o lume ln care criminalii in serie pot
meu, linand in brage doui pachete de biscuili Hobnobs gi un bor- fi identificagi dupi ADN, dar nu ne purem da seama daci Tilly e
can cu unt de arahide. virgini sau nu? Am ci.utat de o suti de ori pe Google, dar cu c6.t
Sper si nu-l dai niciodati jcts peZac, a spusiFilly, holbAndu-se lncerci gi cercetezi mai mult, cu atat mai filosofic devine totul.
-
la tavanul meu. E acolo de cind ne-am cunoscut. De pildi, ce inseamnd si-gi pierzi virginitatea, oricum? Si gi se
Se uita la un autocolant cu Zac Efron, il lipisem acolo cAnd rupl himenul? Dar acest lucru se poate intimpla atunci cAnd faci
aveam doisprezece ani, asa ci era primul lucru pe care il vedeam in cchitagie sau gimnastici inot,dupi cite se pare. A; 6 putut
;i chiar gi
fiecare dimineaEi. si-mi pierd virginitatea la piscina Acton Municipal. Daci este vorba
Nu o si-l dau jos ruiciodat,i, am spus. Zac este prima mea doar despre himen, atunci cum stau lucrurile cu homosexualii? The-
-
iubire. E posibilsi fi trecut la... buie si aibi loc o penetrare; la urma urmei, biiegii tqi pierd virginita-

Freddie, m-a inrrerupt Grace. tea chiar daci nu li se rupe nimic. A;adar, poate ci e vorba despre o
- ...dar el va avea lntotdeauna un loc in inima mea. chestie mistici 9i intangibili, nu? l,a fel ca Sfrntul Duh.
- Dintre noi toate, Grace este singura care gi-a pierdut virginita-
$i in garderoba ta, a zis Tilly. Mai ai tricoul acela cu chipul
-
lui pe el? tea. Ea s-a indrigostit de Ollie anul ffecut gi de atunci au fost inse-
Jicniti
chestie.
parabili. Nu qtiu cum vor face arunci c6.nd se vor duce la universitate.
Tu vorbegti, cu pantalonii tii azteci cade harem.
-Tilly igi legina picioarele prinpentru a-i scoate in evidenEi.
aer,
Grace nu ne-a spus, totusi, cum te simji de fapt atunci cAnd faci
sex. E ca gi cum odati ce ai ftcut-o nu mai egti capabil si vorbesti
Nu mai am haine curate. Mama nu spali nimic pentru ci e
-
rn greva. vrea sa ma lnyefe cum si fac tot felul de chestii inainte si
despre asta. Poate fi ceva intr-atAt de uimitor? Poate ci totul igi
pierde din insemni.tate dupi ce ajungi sL experimentezi chestia aia.
plec la facultate.
Ne-am intins pe pat gi ne-am apucat si batem cAmpii despre
Ei bine, ai face bine si bagi repede la cap, am spus. Nu vrei
- alte lucruri: despre ce urma si purtim la petrecere gi despre cu-
si te intAlnegti vreodati cu un biiat gi si iegi din zona tampon
loarea ln care ne-arn fi vopsit pirul daci ar trebui si alegem o sin-
imbricati ca Aladin. guri culoare pentru tot restul viegilor noasrre (eu: castaniu, Tilly:
Tilly se afe in pragul iadului himenului. E un strigoi umblitor. platinl, Grace: rlmine la fel). $i apoi conversalia a ajuns inevitabil
Un zombie sexual. Max Lawren ce a Penendt-a, dar nu pAni la capit la membra lipsi a grupului.
gi preg de doar citeva secunde. Ea spune ci a durut-o prea tare, afa Crezi cu ad,eudrat ci e la el acasi?
ci el s-a oprit. $i dupi aceea i-a ftcut ochi dulci lui Amber Mason -
la o petrecere, aga ciTilly i-a dat papucii. Ea nu avea de unde si gtie ' Vrusul Papiloma uman (HPV = Human Papilloma Mrus) este un virus care
infecteazi epiderma gi membranele mucoase ale omului. HPV poate duce la
ci aia fusese ultima ei gansi rezonabili. Daci ar fi gtiut, e posibil si-i
diverse afecEiuni canceroase. Riscul este maximum la vArste mici, sub 25 de ani,
mai fi dat o gansi. Dar Tilly e o mimiligi atunci cind vine vorba (n. red.)
14 TOM ELLEN & LUCY NISON SUFTETE PERECHE L5

Tilly stitea pe patul meu, cu picioarele incrucigate, mincind Ce zici acolo? a bombinit el, apisind cirgile cu o minl gi
unt de arahide direct din borcan cu o lingur5.. isi completase ginuta
-
folosind-o pe cealalti pentru a scoate o brichetl din buzunar. Cred
cu hanoracul meu tip Ducele de Edinburgh gi igi legase pirul lung ci e destul de evident ce facem.
gi rogcat intr-un coc. A aprins de doul ori bricheta, pentru a verifica daci funcEiona.
Ei bine, ea nu e aici, a;a ci... FuncEiona.
-Grace a ridicat din umeri, ca cum Stella ar putea fi doar cu noi Da, vreau si spun ci mi se pare aiurea sI facem asta dupi cele
9i
sau cu Charlie. Poate ci de fapt chiar aqa gi stiteau lucrurile. Pirea
-
petrecute azi-dimineag5., am spus.
ciudat ciTilly 9i Grace erau aici gi ea nu. Sirbitorim, idiotule.
Bineingeles ci e cu el, am spus. S-a intors de la universitate
- Asta zic si eu! am strigat, in timp ce Robin s-a ridicat in
-
noaptea trecuti. Am fost cu ea ln fiecare zi de la examene incoace,
-
picioare, curi;Andu-gi noroiul de pe pantaloni. Nu e nimic de s5.r-
dar astizi n-a dat niciun semn. bitorit. Ji-am spus deja cit de nasol am dat-o in barl la kancezi.
Ei bine, eu cred ci este o relajie toxici, a zis Grace. ,\a ci, dacl sirbltorim, sirbi.torim infringerea. Cine sirbitoreqte
-Am ris. infringerea? N-are nicio noimi.
O toxicf'? Te crezilaJeremy l$le Show? Robin a pufirit.
- ,,relagie
ce vreau si spun, a exclamat Grace, enervati. Este foarte Nu sirbitorim infrAngerea saavictoria. Silrbitorimfapil cd
- $tii
nepotrivit pentru ea. Stella, dintre toli oamenii, ar putea face o
-
t-a terminat totul. Na conteazi.cum ne-arn descurcat senlssi
alegere mai buni.
-
cI nu trebuie sI ne mai gandim vreodatl la aceste exarnene.
.-Da, ftiu, am spus. La naiba, mai bine i-as spune despre ln cazul ista, o nimerise ca nuca-n perete. Mi gandisem mai mult
Freddie. I-am scris Stellei un mesaj: la oramenul de limba francezi dupi ce terminasem cu el ln cursul
TINDE E$TI? FREDDIE S.A INTORS DIN FRANTA $I diminegii, decit o ftcusem in ultimele gase luni. Ca si fiu sincer, asra
CRED CA iN SEARAASTA E NOA?TEA CEA MARE! cra probabil gi cauza pentru care o didusem atAt de stra;nic in bari.
Ia naiba cu nenorociarl ila de timp verbal, mai mult ca perfecnrl.
Oricum, cine are nevoie si meargi atit de departe in trecut?
SAM Robin gi-a verificat iarigi bricheta.
[n reguli. Haide, facem chestia asta sau nu?
Totul pirea gregit. Total , groaznic, teribil de gregit. Ce naiba
-
,{sta fusese lntotdeauna planul. in urmi cu doi ani, cizuserim
frceam? Am decis siJ inteb pe Robin. dc acord ca, in ziua in care aveam si terminim cu examenele pen-
pals total aiurea, omule, am spus. Ce naiba facem? tru admiterea la universitate, si sirbitorim arzindu-ne toate manu-
-El stitea lngenuncheat pe iarba udi, lAngi o gileati mare de ogel, dele. Tiebuia si fie o chestie eliberatoare; un cadrartic foc de tabiri
indesind o ultiml carte ln noianul de manuale ftcute harcea-parcea glorios, care si marcheze sfArgitul copiliriei gi lnceputul... ei bine,
care se afta dep lnSuntru. nu tocmai d maturitigii, dar cu sigurangi un pas in direcEia asta.
t+ TOM ELLEN & LUCY IVISON SUFTETE PERECHE

Tilly stitea pe patul meu, cu picioarele incrucigate, mAncind Ce zici acolo? a bomblnit el, apisAnd cirgile cu o mAni gi
unt de arahide direct din borcan cu o linguri. isi completase ginuta
-
folosind-o pe cealdti pentru a scoate o bricheti din buzunar. Cred
cu hanoracul meu tip Ducele de Edinburgh gi igi legase pirul lung ci e destul de evident ce facem.
gi rogcat intr-un coc. A aprins de doui ori bricheta, pentru a verifica daci funcgiona.
Ei bine, ea nu e aici, a;a ci... Funcgiona.
-Grace a ridicat din umeri, ca gi cum Stella ar putea fi doar cu noi Da, vreau si spun cI mi se pare aiurea sI facem asta dupi cele
sau cu Charlie. Poate ci de fapt chiar aga si stiteau lucrurile. Pirea
-
petrecute azi-dimineag5., am spus.
ciudat ci Tilly gi Grace erau aici ;i ea nu. Sirbitorim, idiotule.
BineinEeles ci e cu el, am spus. S-a intors de la universitate
- Asta zic eu! am strigat, in timp ce Robin s-a ridicat in
- - ;i
noaptea trecutl. Am fost cu ea in fiecare zi de la exarnene incoace, picioare, curigindu-gi noroiul de pe pantaloni. Nu e ruimic de sir-
dar astizi n-a dat niciun semn. bitorit. [i-am spus deja cit de nasol am dat-o in bari la francezi..
Ei bine, eu cred ci este o relalie toxici, a zis Grace. ,\a ci, daci sirbltorim, sirbitorim infringerea. Cine slrbitoregte
-Am rls. lnfringerea? N-are nicio noimi.
O toxici'? Te crezilaJeremy l{yle Show? Robin a pufnit.
- ,,relagie
ce vreau si spun, a exclamat Grace, enervati. Este foarte Nu sirbitorim infrAngerea saavictoria. SLrbiltorimfaptul cd
- $tii
nepotrivit pentru ea. Stella, dintre toli oamenii, ar putea face o
-
s-a terminat totul. Nu conteazi. crun ne-am descurcat 66111ssi
alegere mai buni. ci nu trebuie si ne mai gandim vreodatl la aceste examene.
-
.- Da, ftiu, am spus. La naiba, mai bine i-ag spune despre In cazul Ista, o nimerise ca nuca-n perete. Mi gindisem mai mult
Freddie. I-am scris Stellei un mesaj: la examenul de limba francai. dupi ce terminasem cu el in cursul
TINDE E$TI} FREDDIE S.A INTORS DIN FRANTA $I diminegii, declt o frcusem in ultimele gase luni. Ca si fiu sincer, asta
CRED CA iN SEARAASTA E NOAPTEA CEA MARE! cra probabil ;i cauza pentru care o didusem atAt de stra;nic in bari.
La naiba cu nenorocinrl ila de timp verbal, mai mult ca perfecnrl.
Oricum, cine are nevoie si meargi atit de departe in trecut?
SAM Robin si-a verificat iarigi bricheta.
in reguli. Haide, facem chestia asta sau nu?
Totul pirea gresit. Total, groazttic, teribil de gresit. Ce naiba
-.Asta fusese lntotdeauna planul. in urml cu doi ani, cizuserlm
flceam? Am decis sil inreb pe Robin. de acord ca, in ziua ln care aveam si. terminl"m cu examenele pen-
Pare total aiurea, omule, am spus. Ce naiba facem? tru admiterea la universitate, si. slrbitorim arzAndu-ne toate manu-
-El stitea ingenuncheat pe iarba udi, langi o glleati mare de oEel, alele. Thebuia si fie o chestie eliberatoare; un cathartic foc de tabiri
indeslnd o ultiml carte ln noianul de manude ftcute harcea-parcea glorios, care si marcheze sfhrgitul copiliriei gi lnceputul... ei bine,
care se afa deja lniuntru. nu tocmai al maturitiEii; dar cr-l sigurangi un pas in direcgia asta.
1.6 TOM ELLEN & LUCY ryISON SUFTETE PERECHE 17

Dar, in realitate, eram doar noi doi stind in picioare lAngi o Pare a fi mai mare daraua decit ocaua, ca si fiu cinstit.
gil.eati, in gridina din spatele casei lui Robin. Daci. acesta era dru-
-Robin a gemut gi s-a ridicat in picioare.
mul spre maturitate, atunci mi bitea gAndul si fac cale lntoarsi. Tlebuie si-gi mai gii naibii fleanca, Sam. Daci ai de gind si
Robin a ingenuncheat la loc gi gi-a afundat mAna adinc in gi-
-
continui aga;i diseari, atunci o si te las balti imediat ce o si intrim
Ieati. pentru a scoate manualul meu de francezi..L-a afezat cu aten- pe ugi. Petrecerile de dupi examene sunt cele mai migto petreceri
Eie in vXrful grimezii 9i mi-a intins bricheta. dintre toate; toati lumea stie asta. N-am de gind si te las si o faci
Aici, omule, haide. Aratile imbecililor istia de francezi ce-i praf pe asta plingAndu-te cAt e seara de lungi. S-ar putea si fie o
-
de fapt de capul lor. surprizi pentru tine, avind in vedere lipsa ta de experienli in
Am clltinat din cap. domeniu, dar sI gtii ci fetele nu se prea dau in vAnt dupi tipii care
Nu. Nu-mi vine s-o fac. ielcsc tot timpul din cauza examenelor lafrancezi..
-A ridicat din umeri. Poate ci avea dreptate. Poate ci puteam si privesc examenul
Fie, faci cum vrei. riltat de la francezl. dintr-o perspective pozitivi. inceputul unui
-
A aprins bricheta si a pinut flacira lingi colEul copergii. capitol cu totul nou gi neplanificat din viaga mea. Firi universitate,
De ce nu arde? a intrebat, nedumerit. N-are niciun efect. flri un loc de munci, fhri un viitor convengional propriu-zis:
- Psls laminati, tembelule. puteam si mi reinventez ln totalitate, lncepind chiar din seara asta.
-Flacira abia daci reugea si coloreze colpl invelit in plastic intr-o Robin abia ce auzise despre petrecere de la amicul siu Ben, care
nuanti palidi, negricios-maronie. Daci avearn si folosim metoda cflase de eaprintr-un prieten al unui prieten. Drept urmare, existau
asta cu fiecare carte, atunci urma si ne petrecem aici intreaga zi. multe ganse si nu cunoagtem pe nimeni acolo. Puteam deveni altci-
De ce dracu'le-au laminat? s-a ristit Robin, stingAnd bricheta. ncva. Puteam incepe si mi prezint.ca,,Samuel". Poate ci m-ar face
- Probabil pentru a impiedica oamenii ca noi si le dea foc in rl par mai profund 9i mai inteligent. Puteam fi Samuel, hoinarul
-
gilegi. mlsterios; Samuel care poarti haine lungi, fumeazi gi privegte fix in
* Ce ticilqi! a bomblnit el. Sunt mereu cu un pas lnainte. Poate depirtare, enigmatic, in timpul conversagiilor. Mai bine a;a, decAt
ci am putea arde doar paginile din interior. Alea nu-s laminate. vcchiul qi simplul Sam, care pici examenele de limba francezl ;i
w w t'
Atunci o si rimAnem cu o gileati plini de coperti. Ce o si clne ^lncearca sa aucla car[I.
-
facem cu toate? Problema este ci trebuie si faci lntii ceva cu viaga ta inainte si
Robin s-a apucat sl-gi molfrie buza de jos, chibzuind. it prezingi tuturor ca Samuel. Tiebuie si, fi realizat ceva. Samuel
putea si le tiiem in buciEi mici gi si le ingropim? Sau si Beckett, Samuel L. Jackson, colegul lui tata, Samuel, care gofeazi
-Am
le punem intr-o cutie gi si le aruncim in mare? un Porsche 9i care obignuia si iasi cu Nigella Lawson: ei gi-au
in mare? Locuim in Londra. Marea este la cel pu$n o ori C;tigat deja dreptul de a utiliza aceste litere suplimentare. Am
-
distangi. fuut eu ceva vreodati? Am cfutigat un concurs de eseuri in clasa a
Si ce daci? A; putea si o rog pe mama si ne duci cu magina noua 9i am pipiit-o pe Gemma Bailey pe o terasi. Sunt printre
-
pini-n Brighton cAnd se intoarce de Ia serviciu. ultimii candidagi pentru rangul de cavaler.
16 TOM ELLEN & LUCY NISON SUFTETE PERECHE 17

Dar, in realitate, eram doar noi doi stind in picioare lAngl" o Pare a fi mai mare daraua decit ocaua, ca si fiu cinstit.
galeati, in gridina din spatele casei lui Robin. DacL acesta era dru-
-I{obin a gemut gi s-a ridicat in picioare.
mul spre maturitate, arunci mi bitea gAndul si fac cale intoarsi. ,lrebuie
si-gi mai tii naibii fleanca, Sam. Daci ai de gind si
-
Robin a ingenuncheat la loc si gi-a afundat mAna adAnc in gi- c(,ntinui aga gidiseari, atunci o si te las balti imediat ce o si intrim
Ieati. pentru a scoate manualul meu de francezi..L-aasezat cu aten-
;r rrgi. Petrecerile de dupi examene sunt cele mai migto petreceri
Eie in vArful grilmezii si mi-a lntins bricheta. rlirrrre toate; toati lumea gtie asta. N-am de gind si te las si o faci
Aici, omule, haide. Aratile imbecililor istia de francezi ce-i prrrf:pe asta plAngAndu-te cXt e seara de lungi. S-ar putea si fie o
-
de fapt de capul lor. rrrrprizi pentru tine, avAnd in vedere lipsa ta de experiengi in
Am clitinat din cap. rlurncniu, dar si gtii ci fetele nu se prea dau ln vint dupi tipii care
Nu. Nu-mi vine s-o fac. iclcsc tot timpul dir, cauza examenelor la francezi.
-
A ridicat din umeri. Poate cI avea dreptate. Poate ci puteam si privesc examenul
Fie, faci cum vrei. rirtrt de la francezi dintr-o perspectivi pozitivd. inceputul unui
-
A aprins bricheta si a ginut flacdralAngl colpl copergii. capitol cu totul nou gi neplanificat din viaga mea. Firi universitate,
De ce nu arde? a intrebat, nedumerit. N-are niciun efect. lirri un loc de munci, fbri un viitor convengional propriu-zis:
- f51s laminati, tembelule.
-Flaclra abia daci reugea si coloreze colgul invelit in plastic intr-o lruteam sI mi reinventez in totalitate, incepind chiar din seara asta.
Robin abia ce auzise despre petrecere de la amicul siu Ben, care
nuangS" palidi, negricios-maronie. Daci avearn si folosim metoda aflase de ea printr-un prieten al unui prieten. Drept urmare, existau
asta cu fiecare carte, atunci urma si ne petrecem aiciintreagazi. multe ganse si nu cunoastem pe nimeni acolo. Puteam deveni altci-
De ce dracu' le-au laminat? s-a ristit Robin, stingand bricheta. neva. Puteam incepe si mi prezint ca,,Samuel". Poate ci m-ar face
- Probabil pentru a lmpiedica oamenii ca noi si le dea foc in si par mai profund 9i mai inteligent. Puteam fi Samuel, hoinarul
-
gilegi. misterios; Samuel care poarti haine lungi, fumeazlgi privegte fix in
Ce ticilogi! a bombinit el.
Sunt mereu cu un pas inainte. Poate depirtare, enigmatic, in timpul conyersa[iilor. Mai bine a;a, decit
-
ci. am putea arde doar paginile din interior. Alea nu-s laminate. vechiul 9i simplul Sam, care pici examenele de limba francezi gi
Atunci o sL r5.m6.nem cu o gileati plinl de coperfi. Ce o si care incearci si ardi cirgi.
-
facem cu toate? Problema este ci trebuie si faci intAi ceva cu viaga ta inainte si
Robin molfrie buza de jos, chibzuind.
s-a apucat si-gi re prezingi tuturor ca Samuel. Thebuie s5. fi. realizat ceva. Samuel
putea si.le tiiem in buciEi mici gi si le ingropim? Sau si Beckett, Samuel L. Jackson, colegul lui tata, Samuel, care qofeazi
-Am
le punem intr-o cutie si si le aruncim in mare? un Porsche gi care obignuia si iasi cu Nigella Lawson: ei 9i-au
in mare? Locuim in Londra. Marea este la cel pugin o ori cAgtigat deja dreptul de a utiliza aceste litere suplimentare. Am
-
distanEi. flcut eu ceva vreodati? A-rn cfutigat un concurs de eseuri ln clasa a
$i ce daci? lg putea sI o rog pe marna si. ne ducl cu ma;ina noua gi am pipiit-o pe Gemma Bailey pe o terasi. Sunt printre
-
pini-n Brighton cind se intoarce de la serviciu. ultimii candidagi pentru rangul de cavaler.