Sunteți pe pagina 1din 16

Accesati http://www.lucraredelicenta.

com/

echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu.
Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs
(tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si
pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar. Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare
card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word Toate detaliile pe site.
Contact: licenteoriginale@yahoo.com

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie
drept,managementul resurselor umane, marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in
turism,finante banci,relatii
publice,politehnica,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,snspa,
contabilitate .

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ LA

PROGRAMUL DE STUDIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Anul universitar 2018-2019


Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului

2. Autoritatea parinteasca

3. Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului

4. Analiza a legislatiei si a practicii judiciare in materia tutelei

Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă

2. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului

individual de muncă.

3. Dreptul la concediu de odihnă

4. Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană

5. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective


Principiile sistemului de pensii publice

2. Dreptul la pensie pentru limită de vârstă

3. Dreptul la pensie de invaliditate

4. Protecția socială a maternității


5. Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale

Codificarea normelor privind administrația publică

2. Angajarea răspunderii Guvernului în dreptul românesc şi comparat

3. Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale

4. Legalitatea funcției publice

5. Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene

6. Atribuţiile Preşedintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene

7. Autorităţile administrative autonome centrale în România şi în alte state europene

8. Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România

9. Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat

10. Controlul administrative

Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici

2. Contractul de transport

3. Cabotajul în legislația europeană.

4. Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier

5. Participantii la contractul de transport

6. Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera

7. Contractul de expediţie de mărfuri

8. Transporturile modale

9. Licenţa de transport

10. Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi

11. Marfa transportata

12. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport

13. Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor

14. Privilegiile operatorului de transport


15. Răspunderea operatorului de transport

Contractualizarea în materia protecției mediului

2. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

3. Dreptul de proprietate și protecţia mediului

4. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane

5. Infractiunile ecologice

6. Protecția juridică a pădurilor

7. Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului

8. Protecția juridică a aerului înconjurător

9. Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului

10. Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției

11. Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului

12. Protecția juridică a patrimoniului natural

13. Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor

14. Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice

15. Patrimoniul în dreptul mediului

Metodele cercetării ştiinţifice juridice

2. Acţiunea in timp a normei juridice

3. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice

4. Cutuma - ca izvor de drept

5. Faptul juridic- premisă a raportului juridic

6. Raportul juridic

7. Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc


Inspecţia fiscală

2. Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice

3. Instituții cu competență în execuția bugetară


4. Ogligațiile fiscale directe ale persoanei juridice

5. Procedura bugetară – execuția bugetelor locale

6. Controlul execuției bugetare

7. Răspunderea juridică în domeniul financiar


Organizaţia publică în context european

2. Leadershipul în organizaţia publică

3. Motivaţia între teorie şi practică

4. Decizia în organizaţia publică

5. Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice

6. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în administraţia publică

7. Evaluarea resurselor umane în administraţia publică

8. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administraţia public

Rolul managementului resurselor umane în societatea contemporană

2. Resursa umană – resursă fundamentală a organizației moderne

3. Resursele umane în organizaţia........ ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

5. Evaluarea resurselor umane în .... ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

6. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane

Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din

tipurile de servicii cunoscute

2. Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică în

care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.

3. Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României

4. Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia

5. Rolul angajaților - garanția peroformanței în domeniul serviciilor


6. Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii
Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în

materia contenciosului administrativ

2. Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale

omului şi cetăţeanului

3. Excepţia de nelegalitate şi regimul juridic al excepţiei de nelegalitate a actului administrativ

4. Procedura în materie de contencios administrative

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ

LA PROGRAMUL DE STUDIU

FINANȚE ȘI BĂNCI

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gheorghe.savoiu@upit.ro

1. Rămân valabile legile lui Carlo Cippola într-o cercetare statistică a opiniilor studenților

în economie ?

Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU

2. Evoluţia şi modificările structurale ale consumului în România

3. Inflatia si somajul – dezechilibre macroeconomice fundamentale

4. Absorbtia fondurilor structurale studii de caz la entitati teritoriale (comune, orase,

municipii, judete)

5. Analiza ocupării şi şomajului în judeţul……

Prof. univ.dr. Luigi POPESCU –BĂDOI - luigi.popescu@upit.ro

6. Aspecte privind rentabilitatea și profitabilitatea agenților economici

7. Studii privind echilibrul financiar la agenții economici


8. Bugetele întreprinderilor și previziunea trezoreriei

9. Studii privind Fondul de Rulment la agenții economici

10. Activele imobilizate și amortizarea imobilizărilor

Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU – daniela.pirvu@yahoo.com

11. Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi

administrativ-teritoriale)

12. Autonomia financiară locală în România

13. Sistemul fiscal în România

14. Evoluția deficitul public în România

Conf.univ.dr.habil. Magdalena RĂDULESCU – magdalena.radulescu@upit.ro

15. Zona euro si perspectivele sale

16. Solvabilitatea bancilor comerciale

17. Tarile Europei de Est si perspectivele adoptarii euro

18. Riscurile bancare – evaluarea si modalitati de acoperire

19. Inflatia si politicile antiinflationiste

20. Bancile comerciale si creditarea economiei reale

Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ – olga.banica@upit.ro

Conf.univ.dr. Florentina Cristina BÂLDAN – cristina.baldan@upit.ro

23. Mediul concurențial al băncii ......

24. Evoluția concurenței în sectorul comerțului electronic

25. Evoluția concurenței pe piața serviciilor de asistență medicală din România

Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – tiberiu.avramescu@upit.ro

26. Inflaţia în România – dimeniuni şi consecinţe

27. Disparități socio-economice in economia romanesca

28. Modalităţi de intervenţie a statului în economiile moderne


29. Rolul resurselor de muncă şi a capitalului uman în procesul creşterii economice

30. Absorbţia fondurilor comunitare în România

Conf.univ.dr Emilia CLIPICI – emilia.clipici@upit.ro

31. Contribuţia brokerilor la dezvoltarea pieţei asigurărilor

32. Asigurări de răspundere faţă de terţi

33. Analiza Pilonului III

34. Utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere în tranzacţiile internaţionale

35. Piaţa internaţională a creditelor

36. Piaţa Lloyd’s

37. Coordonatele actuale şi prospective ale pietei asigurarilor

Lect.univ.dr. Marinela BĂRBULESCU - marinela.barbulescu@upit.ro

38. Mecanismul creditării bancare; principii si reguli generale privind activitatea de

creditare

39. Servicii bancare electronice în România

Lect. univ.dr. Alina HAGIU – alina.hagiu@upit.ro

40. Rolul Băncii Reglementelor Internaționale în promovarea cooperării monetare și

financiare

41. Rolul băncilor centrale în criza financiară și economică

42. Sistemul bancar din România – trecut, prezent și viitor

Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL - luiza.apostol@upit.ro

43. Studiu privind investirea prin fonduri de investiții

44. Evoluția Bursei de Valori București în perioada 2015-2018

45. Warrant-urile la Bursa de Valori București

46. Selectarea proiectelor de investiţii – studiu de caz

47. Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor financiare publice


Lect.univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ – mariana.banuta@upit.ro

48. Contabilitatea și analiza datoriilor de exploatare

Metode, tehnici și instrumente de îmbunătățire a calității organizației moderne Prof. univ. dr. Mihaela
Diaconu

2. Cadrul conceptual al politicii în domeniul calității în condițiile pieței concurențiale a afacerilor Prof.
univ. dr. Mihaela Diaconu

3. Soluţii eficiente de motivare a personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C.

.........

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

4. Raţionalizarea activităţii de recrutare pe pieţele internaţionale. Studiu de caz la S.C. ......... Conf. univ.
dr. Mădălina Brutu

5. Cercetare de marketing pentru identificarea comportamentului consumatorilor pe piața

………….

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

6. Cercetare de marketing privind identificarea modului de formare a preferințelor consumatorilor

pentru anumite mărci pe piața ……..

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

7. Cercetare de marketing privind identificarea impactului imaginii de marcă asupra formării

preferințelor consumatorilor pe piața ………

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

8. Elaborarea programului de marketing pentru lansarea unui produs/ serviciu pe o piață

internațională. Conf. univ. dr. Amalia Duțu

9. Diagnosticarea strategică a activității organizației în mediul său concurențial. Studiu de caz la

S.C. ............... Conf. univ. dr. Daniela Mihai

10. Analiza sistemului de management implementat în cadrul S.C. .............. şi formularea de

propuneri privind raționalizarea sa Conf. univ. dr. Daniela Mihai

11. Fundamentarea deciziei de constituire şi gestionare a principalelor categorii de stocuri la S.C.


..........................

Conf. univ. dr. Daniela Mihai

12. Soluții de îmbunătățire a performanțelor comerciale ale S.C. ..................... prin raționalizarea

procesului/proceselor de aprovizionare şi/sau vânzare Conf. univ. dr. Daniela Mihai

13. Analiza carierei profesionale la S.C. .................... Conf. univ. dr. Carmen Secară

14. Analiza managementului resurselor umane la S.C. ................... Conf. univ. dr. Carmen Secară

15. Strategia de resurse umane identificată la S.C. .......................... Conf. univ. dr. Carmen Secară

16. Analiza performanțelor profesionale a resurselor umane în cadrul ............................ Conf. univ. dr.
Carmen Secară

17. Particularităţi ale internaţionalizării firmei .................. Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan

18. Propuneri pentru îmbunătăţirea comerţului exterior al României în spaţiul comunitar european Conf.
univ. dr. Flaviu Meghişan

19. Mediul de afaceri european şi comerţul la cei trei poli Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan

20. Analiza politicii de promovare la S.C. …………….. Lect. univ. dr. Cristina Micu

21. Târgurile și expozițiile – instrumente de promovare utilizate de către S.C. ……………….. Lect. univ. dr.
Cristina Micu

22. Fuziunile şi achiziţiile - modalităţi de creştere şi dezvoltare a întreprinderilor. Studiu de caz Lect. univ.
dr. Loredana Tuţă

23. Studiu privind influenţa tehnicilor promoţionale asupra vânzărilor unui supermarket/hipermarket
Lect. univ. dr. Loredana Tuţă

24. Comportamentul consumatorului şi procesul de cumparare Lect. univ. dr. Elena Jianu

25. Studiu privind efectele campaniilor publicitare asupra comportamentului consumatorului Lect. univ.
dr. Elena Jianu

26. Contribuţia negocierii la eficientizarea procesului încheierii şi derulării contractelor comerciale

ale S.C. ………….. Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

27. Analiza procesului de comunicare – internă şi externă – la S.C. ………….. Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

28. Analiza abordării procesuale a managementului riscurilor în scopul constituirii unui brand de

succes. Studiu de caz la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu


29. Analiza metodelor de evaluare a performanțelor în managementul de proiect. Studiu de caz la

.......

Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

30. Analiza interacțiunii dintre management şi responsabilitatea socială corporatistă. Studiu de caz

la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

31. Analiza soluțiilor de consolidare a brandului corporativ prin managementul riscurilor. Studiu de

caz la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

Cultura organizațională, cultura calității în domeniul serviciilor și competitivitatea Prof. univ. dr. Mihaela
Diaconu

2. Fundamentarea strategiei de dezvoltare a unei organizații prestatoare de servicii Prof. univ. dr.
Mihaela Diaconu

3. Analiza impactului caracteristicilor serviciilor asupra administrării afacerii în domeniul serviciilor Prof.
univ. dr. Mihaela Diaconu

4. Gestionarea activității organizației prestatoare de servicii în condițiile pieței actuale a serviciilor Prof.
univ. dr. Mihaela Diaconu

5. Planificarea strategică a activităţii S.C. ........................... pe baza analizei de competitivitate a

firmei în mediul său concurenţial Conf. univ. dr. Daniela Mihai

6. Căi de perfecționare a strategiei S.C. ........................... desprinse pe baza analizei diagnostic Conf. univ.
dr. Daniela Mihai

7. Demersul elaborării planului de aprovizionare. Studiu de caz la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela
Mihai

8. Fundamentarea şi elaborarea strategiei comerciale. Studiu de caz la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela
Mihai

9. Analiza strategiilor de integrare identificate în cadrul ....................... Conf. univ. dr. Carmen Secară

10. Metode de recrutare și selecție a resurselor umane în cadrul S.C. ............... Conf. univ. dr. Carmen
Secară

11. Studiu privind calitatea resurselor umane angajate în turism Conf. univ. dr. Carmen Secară

12. Evoluţii recente şi predicţii privind comerţul internaţional Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan

13. Comunicarea comercială la SC ................ Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan


14. Distribuţia comercială de produse alimentare la SC ............. Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan

15. Etica şi responsabilitatea socială în comercializarea produselor

16. de către SC ................ Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan

17. Studiu privind sezonalitatea activităţii turistice în regiunea ……… Lect. univ. dr. Cristina Micu

18. Tehnici şi operaţiuni de elaborare a pachetelor turistice în cadrul agenţiei de turism

………………..

Lect. univ. dr. Cristina Micu

19. Studiu privind organizarea şi funcţionarea activităţii de alimentaţie publică în cadrul

…………………

Lect. univ. dr. Cristina Micu

20. Analiza principalilor indicatori ai eficienţei economice în cadrul hotelului ………… Lect. univ. dr.
Cristina Micu

21. Dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Argeş Lect. univ. dr. Cristina Micu

22. Turismul rural în Pielachtal (Austria) – model de amenajare turistică a zonei rurale Lect. univ. dr.
Smaranda Simoni

23. Turismul de croazieră în Marea Mediterană Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

24. Turismul litoral în arhipelaguri exotice. Studiu de caz: Tahiti, Bali etc. Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

25. Potenţialul balneoclimateric al staţiunii ....... şi valorificarea acestuia Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

26. Turismul pentru afaceri şi cumpărături. Studiu de caz: Dubai Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

27. Turismul internaţional în calitate de componentă a comerţului internaţional Lect. univ. dr. Smaranda
Simoni

28. Analiza evoluţiei şi a factorilor determinanți ai dezvoltării turismului pe plan mondial în ultimii 10

ani Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

29. Analiza pieţei serviciilor de telefonie mobilă. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă

30. Analiză privind prestarea serviciilor medicale către populaţie la spitalul ........... Lect. univ. dr.
Loredana Tuţă

31. Strategii de îmbunătăţire a ofertei de servicii turistice la ........... Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
32. Evoluţia pieţei de produse electrice şi electrocasnice din România. Studiu de caz. Lect. univ. dr.
Loredana Tuţă

33. Analiza rolului managementului calităţii în elaborarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz

la ........ Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

34. Managementul proiectelor la nivelul unei pensiuni turistice/ agro-turistice. Studiu de caz la ...…. Lect.
univ. dr. Nicoleta Dascălu

35. Strategii de marketing dezvoltate de societăţile responsabile social. Studiu de caz la ........… Lect.
univ. dr. Nicoleta Dascălu

36. Analiza indicatorilor de performanţă utilizaţi în analiza diagnostic a unui serviciu public

descentralizat sau deconcentrat. Studiu de caz la .

Cultura organizațională și competitivitatea în condițiile economiei moderne – studiu de caz Prof. univ.
dr. Mihaela Diaconu

2. De la idei de afaceri la antreprenoriat de succes – studiu de caz Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

3. Planul de afaceri, instrument de monitorizare a dezvoltării organizaționale Prof. univ. dr. Mihaela
Diaconu

4. Planul de afaceri, instrument de identificare a finanțării afacerii Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

5. Strategia și politica de marketing, componente esențiale în fundamentarea afacerii Prof. univ. dr.
Mihaela Diaconu

6. Analiza sistemului decizional în cadrul companiei multinaţionale ………… Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

7. Sudiu comparativ privind organizarea structurală a două organizaţii din acelaşi domeniu de

activitate: una naţională şi cealaltă multinaţională Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

8. Soluţii de optimizare a strategiei la nivelul unei companii multinaţionale. Conf. univ. dr. Mădălina
Brutu

9. Analiza metodelor moderne de conducere la S.C. ….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

10. Analiza recrutării personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C. ….. Conf. univ. dr.
Mădălina Brutu

11. Soluţii de îmbunătăţire a motivării angajaţilor din vânzări. Studiu de caz la S.C. …. Conf. univ. dr.
Mădălina Brutu

12. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor managementului în companiile


internaționale. Conf. univ. dr. Amalia Duţu

13. Analiza mediului de marketing al companiei ..... Conf. univ. dr. Amalia Duţu

14. Cercetare de marketing privind identificarea managementului în companiile din industria ..... Conf.
univ. dr. Amalia Duţu

15. Analiza gradului de internaționalizare al companiei........... Conf. univ. dr. Amalia Duţu

16. Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsului ... pe piața ...... Conf. univ. dr.
Amalia Duţu

17. Analiza gradului de internaționalizare al companiei multinaționale ….. Cercetare de marketing

pentru măsurarea reactivității naționale. Conf. univ. dr. Amalia Duţu

18. Managementul dezvoltării unui nou produs cu studiu de caz la SC........... Conf. univ. dr. Doruleţ
Grădinaru

19. Planificarea asigurării calității producției și a creșterii acesteia cu studiu de caz la SC................ Conf.
univ. dr. Doruleţ Grădinaru

20. Politici manageriale de inovare a producției întreprinderii prin mecanizare și automatizare cu

studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

21. Politici manageriale de fundamentare și reducere a costurilor de producție cu studiu la

SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

22. Politica întreprinderii de elaborare și punere în practică a sistemelor informatice pentru

elaborarea planului și programelor operative de producție cu studiu la SC................. Conf. univ. dr.
Doruleţ Grădinaru

23. Programarea producției de serie mare și de masă cu fabricația organizată în flux cu studiu la

SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

24. Programarea producției de serie mică și individuală cu fabricația organizată pe comenzi cu

studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

25. Conceperea, fundamentarea și implementarea unor soluții strategico – tactice de îmbunătățire

a viabilității economico – financiare și manageriale a firmei. Studiu de caz la S.C. ....... Conf. univ. dr. Puiu
Grădinaru

26. Metode și tehnici decizionale care facilitează alegerea variantei optime. Studiu de caz la S.C.
........

Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

27. Managementul proceselor prin abordări de tip Forrester. Studiu de caz la S.C. ....... Conf. univ. dr.
Puiu Grădinaru

28. Modele structurale specifice managementului strategic fundamentate pe turbulența mediului.

Studiu de caz la S.C. ........ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

29. Managementul serviciilor de transport auto. Abordare din perspectiva teoriei sistemelor Conf. univ.
dr. Puiu Grădinaru

30. Optimizarea deciziilor economice din sfera serviciilor prin utilizarea studiului matematic al

sistemelor de așteptare Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

31. Diagnosticul mediului concurențial. Studiu de caz la S.C. ........ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

32. Analiza motivării resurselor umane în cadrul .................... Conf. univ. dr. Carmen Secară

33. Fluctuația forței de muncă în România în perioada 2014 – 2018 Conf. univ. dr. Carmen Secară

34. Dinamica salariului mediu în România în perioada 2013 – 2018 Conf. univ. dr. Carmen Secară

35. Evaluarea performanțelor profesionale în cadrul S.C. ............... Conf. univ. dr. Carmen Secară

36. Modelele David Guest identificate în firmele românești Conf. univ. dr. Carmen Secară

37. Analiză în scopul eficientizării procesului de asigurare a resurselor materiale la S.C. .......... Conf. univ.
dr. Daniela Mihai

38. Fundamentarea şi elaborarea de propuneri de raționalizare a strategiei comerciale a S.C. ….. Conf.
univ. dr. Daniela Mihai

39. Organizarea activităților logistice în cadrul unei companii Lect. univ. dr. Elena Jianu

40. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate de

expediție) - studiu de caz Lect. univ. dr. Elena Jianu

41. Particularități privind logistica şi distribuția mărfurilor produse de o societate comercială Lect. univ.
dr. Elena Jianu

42. Motivarea resurselor umane din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Lect. univ. dr. Elena Jianu

43. Cariera funcționarilor publici din România Lect. univ. dr. Elena Jianu
44. Particularităţi ale managementului în diferite contexte naţionale şi culturale – abordare

comparativă. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

45. Managementul în Uniunea Europeană. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

46. Analiza managementului în Japonia. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

47. Grupurile și munca în echipă. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

48. Stresul organizațional și gestionarea acestuia Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

49. Managementul conflictelor în context organizațional Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

50. Planificarea și dezvoltarea carierei profesionale în cadrul S.C. … S.A. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

51. Contribuția auditului intern ca instrument al conducerii organizației, la îmbunătățirea continuă a

sistemului de management în cadrul… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

52. Eco-antreprenoriatul - tendință majoră în afaceri Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

53. Creativitatea - ca variabilă a antreprenoriatului în cadrul... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

54. Metode de evaluare și de îmbunătățire a calității produselor și serviciilor oferite de către

organizația... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

55. Studiu privind aplicarea unor tehnici și instrumente moderne ale managementului calității în

cadrul organizației… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

56. Impactul globalizării asupra modelor de sisteme de management al calității în cadrul… Lect. univ. dr.
Crenguţa Sinisi

57. Strategii și politici inovative privind resursele umane în cadrul … Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

58. Strategii, tehnici şi tactici în procesul negocierii. Studiu de caz la ............ Lect. univ. dr. Claudia
Stanciu

59. Comunicarea şi negocierea factori cheie ai performanței în afaceri Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

60. Contribuția comunicării negocierii şi comerciale la creşterea cometitivității firmei. Studiu de caz

la ............ Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

61. Căi de eficientizarea a procesului comunicării la ............ Lect. univ. dr. Claudia Stanciu
62. Analiza eticii în raport cu mixul de marketing. Studiu de caz la ...… Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

63. Analiza implementării responsabilităţii sociale corporatiste în strategia de marketing a firmei.

Studiu de caz la ...… Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

64. Studiu privind logistica aprovizionării cu mărfuri la S.C. ……. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă

65. Evaluarea şi selecţia furnizorilor la S.C. …