Sunteți pe pagina 1din 36

n

tTJl

n
tl
t1

ti
tLJl

n
tt

n
t,t
U
FI
I1
ti
LJ

n
t1.
Ii
ti

n1
li
L-".'
CONCENTRATEDE LEGUME SI FRUCTE
DE TERMINAREA CAruI CTEKISTI CIL OR
n
IJ
tl FIZICO-CHIMICE A SUCURILOR
DE LEGUME SI FRUCTE
N
li

ti
l_1

n
ll
tl
L-'

ilt _ l

n
tl
t.t
L."i

tt tl
t .J
r-l
ilt J
r-1
ll
ti

ill r
r-l
ri
il

r
1l

tr
lr
tl
ir
i

i"
ti
CLTFRHT-{5;
-
{1 I
li ."..,..H..
A R .GU WIE N T '...
C,'qFiTO {, [jL { " TEF1NOLGG{A Fr{ffi FtiCAS{$S
n
ti CISI\ CE,NT'RATET-OIRNE [,EGU]\€ tr S{ F'JRUCITft]. ....
..,.......- .( ' - .
t r . l .I - e gri rn e si
i e fru cte i e .
1.2.Scliemaiefuiologicarle fhbricarea sricrrilornaiuraiecoercentia'ie..........J..
t.l i.3. Obtuiereasnculuibrut peritrueoitcetrfiare....... ......,".(J.
.1.zi.Pregatirea suculuiperttruconcefiffal e....... ...........'1..
n
t1 t r . 5C . o nce n tl a resu a -cu l ubi i u t.,.
tr.6. Conditiortaeasi arnbalareacollcentrateior. ....
...............t.C) .
i3
1 . 7 .I l e l ro zi ta -l 'esuacu ri tro l 'co ncentr ate...... ........- .".1.i.
IJ tr.8.Teliriologiafbbricai'i{neetalelorclefii"icte..
pLln
iJ
i.9. Schenlainstalatieide conserval'e a plocluselol'vegetale lichi<tre
etrirrdrrareaapei.... ..- .. . .: .. ..".....i.8..
ii 1.10.Telurclogiafabricar"ii pasteicletotuate. ..........'21.
CAtrET'ffiI- LrL gg. C ONT $R.GI- {-i{- C.AL{ :il'A't$t S{-rCLr-f,tiL{}E+
il C]ONCE,NT'r{ATE,DE {-EGLTME SI F'F'LICTE
2. L Conclitritehnjce de calitatepentru siropui natural clefi'ucte..
?13
.&!i
2.2. Con<trltii telulce de calitatepentlu suculnatrtialcletotnate ......1"i
tl 2.3. Conchtiitelmicede calitatepentrubulioii si pastactre
2..4.Regnlipentruverificareaca-litatiisncul'iloreonset'riate
toinate. .......?V
clefiucte..........4f,

tl 2.5.Metodede analizaa sucurilolcollsetvate


2.5.i. Examinatea
de fi'ucte.......
gustulnisi mirasillui........
....'.....'.:lB
:{E
1n
2 .5 .2 .D e te n n i l ra re a substantelor soiubiie............. ........:1.7.
,1tl
{j 2.5.3.Identificareasubstantelor
2 .5 .4 .D e te n n i n a re
insolubile...
cean usii"......, . ........:1.{ !i'
2.5"5.Detenninarea totale.
ac'iclitatii ..........Jo.
ll 2.5.{:}. Detei:nina.reabioxiduXui de su1f,....... ..)o
2.6. IV{asilride protectialnuncii in lairoratorurldc coutroLu}. catrrtatiipnodusek:i '2

t.l alirnentare
2.7. Rezliitateexpcriineiltarie.
'....'....':l'L
.....'-l''J
,Ai.
fl tsEEL{C}GRAF$8. .........":./:(
1i
1l

r-"!
ii
t1

t-l
tl
1j

l-1
rl
l

r
11
lj

I
i1
ii
I
II

Ir ,4}AGLJPTENT'
,
n
tr l,egr.rnrelesi f}ucteie ocupa tur loc importzurtur hrana oameuilor si nu pot fl inlocuite
pe perioademai iungi cu rucr un alt aliment.ln cornpozitia1orse ga,sesc nutneroa-qe substante
n
U
hrzuritoareprintre ca,rementionzu:t.
pecticesi tantru'ile. De a.semenea
gluciclele,proteinele.grasrmile.rcizi;rorgzuuci,sitbstantele
srurtbogatein sarrui minerale,vitanune,enzlnre
nclis;:ensabilepentru i;rina fr,ttictionarea organismuiui trntan.
n
t4
Pdn concentraieapa scadepanala6-15\"/oln iegurnesi panala 16-2596irr fructe . se
tt
LJ concentreazaelementelenuintive. fapt care face ca proceselede ferrnentatiece se prodiic
nrimai Cupacalei'azile iit prodnseleproasirete,sa nti nrai aitraloc in celecciect,uscatesl
r''! ilepozitate.
ti ln ph.s, i'ohimul produselorconcentratescaciede 15-20 ori fata clecele proaspete.
reducanciri-s e astfeispatiul de clepozitare.
t-!
tl Concenlra;:ea este opeiatiain care se marestecontinululin subslaniauscaiaprut
IJ indepartareapartialaa apei cu asigiu'areaenergieitet'micenecesare.Oper:itia ai-ecii'episcop
,le
asigglareaconsen'abiiitahrprodusului.ecouomiec1espatii de deirozitale si lllailopera
n necesarapentrumzuripularesi tra.nsport. Pentru asigurarelcortservabiiitatii. irctivitaleaapel
IJ trebuie sa fle de 0.7.
(i59bsiibstantauscatiu
rl rnajontatea cazlu'ilorfiind necesara ullti
atingerea conlrntrl minrm de

n In frurciiede gradul de coticetrftarese deosebesc:


t"i o senriconcentlate. cu 30-3596subslaniauscaia(pastad-etomate, concentratede
ciirice.eic). Acesteprocluseau o stabilitateredusasr. ca lrma-re,estenecesili'rulproceclett
r'1 suplimentarde conservare.Fentm sucurilede fmcte sefiuconcentrate se aplicacoilgeiarea
IJ sau pasteudzs-rea. iar pentrr.ipastade lonrate-sterilizarea.
e concenlraleproprir-i-zise, cu rurconlinutminirn de (r,596 substantauscata". stabiletn tin4l
$e recornandaracirea-rapidala 20'Cl si pash-area la temperatixacle2"(',.
I Coucentrare:r produseior
:netode: vaporizale. congelare,osmoza
alimentaie fluide
j.nversa.
se poatereaiizaprracticprut ntai n'lulte
uhrafiltriue.
a1 Plocluselealimentarel1uidepot fr grupaie in trei categorii m functie de sensibilitaleala
{t conceiltrareilp rin i.'aporizare:
* prochrse0u contiirutddica-tcleplcteine.h4ajonlateaproteinelordin produselealitlieniare
n surt sernibileia.telnperahuipestetj5"C, ciincarecauzanu trebrdesa se depa-seasca
IJ aceastatemperattua.iar ch-rataclententineresa fie cal mar sculta;
e irroduseci-la-rLrrue termosensillle{sucur-ideti-ucle).Se aplica ntetod* rj-etecui:eraleil
aromelorinaintede concsntrare.
ll o proclusecn conlinirtndtcat de glucide isrropuri de ponurb. e\traete elemalt"etc.).Aceste
de
pioclrisecontui si hidrolizateproieice.aminoacizj.etc.,caieiavsrl:zezareactrile

ft imbnurare.Se recom:utdasa nu se depaseasca


concentraresa lie ciit mai redns.
tempetalurade 7{)"Csi timpul de

|..]
ii
it 1t
li

l
i

fl
t:
n
i

r-
l,
RegimLrrilede temperaturalneniionatearataca in riichrstrra alimentarase iolosesc
1.-] urdeosebiinstaiatiicleconcenfrareprin \"aporizai'e sub deptesrun€,care prezi;iiasr alte
i I avantajedeterminatede ternperafunlemaijcase de fierbere.cunt ar fi:
e pierderimai tnici de caldurain exterior.
n * menajareasubstairielortermolabile;
i I e productil,itate nrai mare prui rnarirea ctiterenterdintre temperaiura abunrlui plimzu' si
temperaluralicludului de Jierbere:
@ econonrieclemetal pnn r-rucsorsrea presii"uriinecesareageniuluii,einric
n
i .j Orientariieactualeprivinciconcentrarea produseloraiirnentaresutrt.
s teixperaturade ccncelltrafefedusa.Fentnrprotectiasubstarrtelor lertnosensiblledin
il prodriselealimentare:proteine-r'itamine"subsiinl.ede aron-irt, estetrecesarca tenipet'atru'a
i i. de concentraresa nu depaseasca 6t)'C- clecatscLrrttinip.
o cluraiareclusade inentinerein contacicu sr4rralaiade transfur.Se utiliz-eaz a ursiaiatiilede
tl vaponzi.lrecar-easigiu'aconceilrarea1ao singrnatrecere.
ii o iliferentade temperatrrrantila mrca.Se r.rtilizeaza concentralcarecale asiguravalorl
iidicate peentrli coehcienlul totai de lriuufer ter-mlc.de en: concentra'ioarecu circulalie
forlata. concentratoaarecu ltlm desceildent.
fl

i
t

il
1l

F'.AERE
LS GT,.-q
CAFHT'$ LU E,[. T'E,NANO CAR.S{
i CffiF{{IE,FIT'R.ATE
N,GSACONC EN g,O
T'iR.AT'tr fT DE,LE# E FJ}
L]&,T
FRqJ{]T'g.

il
si fi'ucte
[.1 .t-,eguine

il aproapetoalemateriileprirne de origir-ievegetalabogaiertr
Aceastagrupa c.uliriircle

si llrrcieje se impafi ur: rarlaclni(morcoli.


il Dupa structuralor exterioara.legr-rrnele
patnuriel.telina rosie etc.);tutrerculi(carloti) si bulbi (ceapa,usturoi etc.). fi'utrz-e
spfllac etc.); pastai(fasole verde- ltlazal'evercieetc.). legrmre solano-firrctoase
(varza.
{totnate.r'inele-
(castrar,eti. gutut).
it legwne bostzuroase
ardei,'t: dor,leceietc.): fr-r"icte cri seilul1te(ntet'e,pere,
thrcte cu sarnbru'etare (prru'ie.i'isure,cirese.caise,piersici etc.); bace (stnrgun. capsunietc.)
Irroventnclclinmai rnuitefanrilii de pla"nte.si reptezenlandparti botaniceclifbrite,
variaie,insa clinpunct cieveclereal ccmpozitieiau o serie cle
lt leg:r-unele sr ti-ucleleapa.r'fc;arie
elenrenteconlLilte.Toate surt bogatein apa (.12-95oh)^ cotriilrglucide cu molecltlamrca,
materiainedigerabrl(celdoza. pentozanietc ). acrziorgaruci('malic-citnc, tartric-oralc etc )

t] si sunt smaceur proleinesi in liprde.Pe iengaacesterr-


intra numeroasesubs1anle nrinerale,vitamiire,arome
ilr cornpozitiaiegumelorsi fnrcielor
(uleirri eterice),pigmenti e1c.
Comilozilia cliimica a radacinilorlrrinciiralelorspeciiclelegumeestefeprezentalaclc:
n i{B-97%apa:l.-5-l596glucide:1-7 5o,1:substanleproteice: 0.1-059{,lipide;Al-1.2%
tJ substanterninerale(Ca.Fe- F).
Cartoful. irnporta:rtpentru triberculiisai. careser\:escdrept ltranasl cil rliAlerlepnma
n pentririirclustriaamidomrluisi spirtuhii,contine:759/oapa.I6-25a'(tamtdon.2?i,substante
tj ploteice, 196substzurte
isol;"tina), enzirne
mineralesr cantitatiapreciabilede viiamure(C, ts, E- H. f!). alcaloizi
fosfcrilazaetc.). piecirrnsr dr{bijti aciz,i{cttric. tzutric,succimc}
(anriiazer-
n Contpoziliachimica a legruneiorpasiaioaseestereprez,entaia de: 14-9Oo'1:' apa.3-
ti l89oglucide,l.B-7-g6substante
I-eg."rmele
proteice.0.6-1.49/osubstante
solano'fluctlloase, ciiirlrecaLecele mai
tiunerale.vitanrure{l si B.
imporla-nte aii
siutt ionta-tele.
turnatoareacompozilieclimica: l)2-95ot'o apa. 1.5-3%zaharurisolubile: ().03-1.2%
n
ti arnidon.03-l 4ozi,celuloza,1
Dintre ti-r.rctele
1-1 2g6substalteproteice, 0.?-0,3-qi) hpicie.vitamne C si A.
cn senrinte,mereleau unlatoarea compozitieinedie:78-fi8o,'o apa'.7.6-
16.4ohzaliai:total.0.16-1.27alcaciclilate (erprimata in acid rnalic):0.06-0.3020 sr-rbsti,Lnle

tl 1aniur1e. 0.23-1.1492b
mineralesi acid ascorbic.
substantepeclrce:0. I 3-0.72'i'osubsianteproteice^0. 1-0 49,i,substante

Slrugwii sunt fi-uctelei'itei de lie. trntara noastrase cultiva vite altoite.irldigenesr


|l lubrizi producaioridu'ecii.Soii',rilectestmguri pentruviu pol fr irniradrtetn: soluli pentru
r,inuij de consumclrlent (GaiberiacieOclcbesti,Aliigotte'), soiuri pentru i'inttri srtpei-ioare
{GrasacleCoi,nari-Riesling italianetc.)"soiLu-ipentni vlnuli tarnaioase(NXuscatotoueletc.).
tl hibri;ri prcduca.ictidilect {'Noa}r.Seibel 1Ot)ietc.)s.a
din boabe93-!)7oksi ciorcliuri3-7% Boabelesrmt.fbimar-e
StrugurirsLurtalcafr"ritj clin
pielite 9-i1%r. nriez 85-90026 si semirite2-6oi6.
I Fieiita coniinecirca 80ozi,ai:a.rest'"itr
srrbstaniee.rlractirieiteazotoase20026.
eeluioza'J'}/u'
fiind fom:al din. tzurin0.5-'{?,1.,-
sitbstanteazoioaseZtl/,t,lipide0.196si cellttsa(J.S-'i"it

it
n
I
i1

ii
' Ntriezulcontine:6t)-9g9rn apa,-5-2i c''i,glr-rcide-
0 2^0.60/oceltLlsa.{1.5-2.5otL ttcizt
oigzu'liciimaiic sr ta*ric), l0-40?icsubstantee:ilractile neazoicase.0.492c, substanteaz-,-rtoa-ce.
Czurtitateade rruez si concenlratialui in zahar depind de soir-rlclevita, clirna- sol. mod cle
criltura,turpr"r!de recoltareetc.Lr me<iie.din i00lig struguri rezulta:65-75 I mr-rst.15-25 lig
tescovinaipielite.senlnte)si 3-7 kg ciorchint.
Semintelecontln25-500 apa-10-15%lipicle,289'nceluloza^2.2-39'L sitbstanle
taflanie.6?6substanteazotoase,l9'2i,substanleer.tractiveneazotor$e,l-2'l,ticenusa.
I-egrunelesi 'rrlrctelepot fr pastralein stareproaspaia"
t consen-ateprin ctferile iltoceciee.
in eurrunite

Operatiilepre[minare consen'ariilegumeiorsi tiirctelor sunl: spala:"ea-


conclitiisau proifi

son-area.

r cr-u-atirea,divizareq oparireasi prajirea{numai in cazul legunielcit1.


Spalarease realizeazain masini specialepnn imersiesi dLrsun.rndeparlancllr-se
seiie cleimpr"rritatisi imcrollora ertslenlaodatacu legrnnelesi fi'uctelealtetate.
o

Sortareacale se efeciueazacu rnasinide caliblat,lrioare"srte r.ibraioateetc. utlnareste


il sa realiz.ezein afara de eliminalea unor esemplarenecorespu.tlzatolresi a unot' corpiri stt'airte
sr o clasarecaiitativaa.fnrctelor si legurnelor'.
ttecoinestitrilesau greu
n
ti
Ci-iratireaare drept scop separa,rea si indepa.rtareapaililor
digerabileale iegrmelor si tiuctelor'(tecide lnaT-are, coEa. sambrri. semiuteetc ). Acesle
li
conrplerese i'ealizeazameczuric.
otrrei'atii tennrc.sau chirnic.Cr"raltreamecaticit se elecuta
-r cr"rutilajecletipun foarte dferiie: masini cu su1'rlafeie abrazive(cartoii. radaciuoase),batoze
l!
(ma,zare).masfuricu cutite (rnere,pereetc ), masrnicu tarnt-iruidin sita (radacinoase). ttrasitri
ir
speciale(laiereavarfurilor la pastaileciefasole.eliniirarea coclitelorsj a sambirnlorla liucte)
etc. Curatireatermica corxta rn tiatalea cu aburtinrp de cater,asecurde a unor fructe sa,u
legume.lrrmata de o trecerebnnca la-presirureaatruosibricasi de spalare cu cltulu'ireci. In
carseloi^piersicilor.pnurelorsi tonratelor- ::rlcalt,irea
caz-r.r1 prealabilase eliecuta111 apa
fierbinte.Cui'atireacllmica se realizeazapdn contactultmctelor saml-ruroase sau seniuitoasea
n
lt rirdacinoaselor (inoicovi etc.) cu soli"rtri
fierbinti de hiciroricide socliu3'5%.
t..J
Djvizarea se execu,tacu: masirude taiat (feiii. cuburi etc.). mai;iniCerazrui {mere.
gutui eic.), rnasirude zdrobit legumesau fiucte in I'edereaprelucrariiuite,tioare(oparire.
prajire etc ).
Oparireaare dreitt scopuunuierealesutrrriloi.clilatzu'ea c,ehdeloi.iuaclil'are;L
enzimelor(o:;idazesi catalaze')" indepartareaoxigenuiuiinterceirdar,incleirar-tarea gi.rsiuhusi
nllosuiui neelorit (r,arza etc ). {)peralia de oparirese erecuta inl-r'-o
baie de apa frerbrirte {85-
95'C) sauprin at'urire.
Frajirea umareste asignrareaur-liugusl placut si rnarireavak:rii aiiuretrtai:e a
iegurnelor.Gperatiase reaiizeazain ustzrlatiicu iiinctionare cotrtinua. ia temperaturi ale
uleiului intre 131)-I 70'C si Ciu*a1a de praiire c1e-5-10 imnute {in funciie c1e1'e1u! si cliniensiunile
-t i iesumelolJ.
tl
1t

i.2.Sehematelurolo{iicaclefabricarea suouriio{
t
ri natufalecolicentrate

- se oblin &n su-curileacestora,


Sirop,jn{snatuialedin {rr-rcte si adar-rgaieade zalta-rpanir
l
il ia aiingereacontinirtuhi de sribstanie
solubile la nivel tunirn c1e68-94.iar aerditaieair 3iir cle I
grad acid malic ia lOtl ml produs.Acestesiiopr-erise f.olosescdirect in aliinenlatiesau selt esc

l
i

ri
li
ii

r.-j-
ll
ii
l

pentnrpreparareade baLrturiracoritoareut sezonLilcald Se folosescpentrtlprepararea


li siropuriloro .gamalargade Fructe.fiind preferatecele careposedape limga un confinutridicat
li
in zaharurisi o arontadeosebita

L__55IJSl_E-

n
tl
li
tl

n '-._t_

li I Dezacii!'1!::'l

il
l--r
ri
ll g l-t t>

n
li
il

|l
tl defabricare
tehnologica
Fig.l.Schema a suc.urilor concenttale.
naturirle

it esteuecesara
Dezaciclularea
primescur gustneplacut.
deoarece
iar actiunea
prin concenirare
decorozirneasupre
strcurilederin mLrltpreaaciCe,
ambalajelor creste.Acidultartric,
prinintermediulfriguluiartificial,odatactr racireasucurilorse
i.l de esernplu,seindeparteaT,a
depuneprinprecipitarea
siutrilor sale.
v!rrLL!!,r,".-q.Ja
T-larr,-,-firri
znrc
se e\ecutacu scopulclea er.ilagelilicareaproclusLrltti si se et'ectrteaza
r-'l
prin folosireai-.ieparatelor carecontinenziinepectoliticeDozele se stabilescpi'irlcleterntinari
ii si calcule.Limpezirease faceprin lilh'are,iar inactileu'ea enzimelorprir-rpastettrlzAfe.
AclaosLrlcle.zaharse t'aceprin incalzireasucului eNtrasdi.nfrr-rctetl1cazallecu fturd

it ch-rblu.Se aclucesucul la temperaturade lierbere si apoi Seadaugazahalul.


ln liu-rctiede gradtrlde concentrare se deosebesc:
o senllcorlcerltrale substaltauscatasolLrbila
cu 3tl--i()')i, (pastade tonrate-cotlcetitrate cie
procedelt cle
jj citrice).Se caracterizeaza
conservafesuplintentat-
printr-ostabilitnteredusa"
(congelare.
fiind necesar
pastetrizale.sterilrzare);
ut

6 concenrrare propriu-z.ise cu rninim659'irstrbsta-itta stabilein tinlll. ihra ltr


ltscaiasolLr[rila-
.r
alt procedeude conservalel)entrl a evitatrmsfortrtarile si l'edtrcel'elvalol'ii
sr'itz-ot'iale
I
I

-t
li
1i

alinlentare-se recolnan(iaracireartrpidapatn la 2t) "C. iar pastrareasa se laca la


ternperatu'ireduse(2"C);
I 1:rocitnecu conlintit ridicat de proleine. Nlajontateaproteinelor din
procltrseleaLimentare
iruit sensitrilela lelnperaturrpeste65 "C, din carecrLLZa nu lrebue sa se depaseasca
r- aceastatenlpeiatura- iar durata de tneufinefe sa fie tlai
c.at scrut;1.
ll li proclgseclr arometennosensibile(suctu'ide fi'ucte).Se aplicatnetodede recrtperarea
aromeior inaurte de concentlzue:

n
ti
prodirsecu continutridicat de glucide.Acesteprochtsecontir si hidroli;latepirlletce"
aminoacizietc.. care fat,orizeazareactiilede iltrbrunare.Se recomandasa nu se
clepaseasca iemperatrrrade 70'C si tilnpul cleconcetrlraresa fie ca-tmal redrts.Regirntrlle
r1etempeiaturamenlionatealata ca ur inCustnaalinrenlarase tbiosesciirdecsebirnstalalii
il de concentrareprrinvaporizare sub depresirure,care prezttrtasi alte avatrtajedetenninate
de lempe.ratunlemai.ioasede fierbere.cum al{i:
r'1 @ pieclerimai iiiicl de calcluraur eltelior.
t1
l1 s menajarea subslanteiortermolabile;
dlniie teraireraturanburul-ri priniar st
prcciuctil'itateilrai ma-repr,.nmarirea clilbier-rter
t-l temperafuraIichi ciuiririn fierbere.
ii econenxede rneta.l prin nucsorarea presirurineceszu'e lerlliic.
agettiuh-ri

n 'lrrut
1.3. Obtinel"ea sucritu-i pelltru cLrficellti'are
li
Recel.tiamaie1iilorprime se face canlitatigsi calilatir,(ertractul rcfractonreiricilebuie
n
IJ
sa fie cle S-7ot'o1.
Tfar:5pSfXU! lntem al iegumelor si j:"uctelorse l'a.cel"'idrat:iic.Fotrrlrelecele
mai utilizate la instalaliile de trensporl hiclrauircsunt cele cenlrilirge. deoarecepot ltanspofta
cledimerxiuii marisi la orice clebite.Ttanslroitulse face lte prur aspriiatie,lie
nnteriale sc'.,lide
(--r
{l
ti i:rlinlefulei'e
In prunui caz irrodusulimpreruracll apa din buncarsunt asiriratede porupasl apol
refglate printr-Lurcanal hiclraultcin sectiaclespalare Cancltrzurspoflulse lace prll refulal'e
n apa esteaspiratade catrepolxpn ctti rezerioi si porrryatapesteprodr"lsulcarecaclecc.rnlrtutu
tl intr-yn buncarca apoi impreura-sahe tlansportatein sectiaclellrelucrare.Dqla-
transprcrflare,proclusele
n fuorticolecaciin rnasinade pi'espalalesi apoi s'.nrttrecutein tri;isinade spalat.Operatiacle
tl
LJ gpiil4gq,urrnareste.in speciai.reclucerea inciiceluiHan'arclsi evitareaprezetlleinisipului ul
piodusul fint| Srtrlarease lbce pe banclade sortarectr role. Pe parleainclinataa benzii cle
sorta;ese face o spalarecu clusuria legumekirsari{iucteior sortaie,care caclril zdrobiioi. Se
il recomarrciaseparareasenrintelorsau sarnburllorinaiiite clepre!rcala&. cieoarecese evita
trecereasribstzntelortafiantein suc si o vaioriticai'entai buta a semrntelorsau samburiior,
r-'l
ti Gmp,-rlclesepararee Dcestoreesteforuratdin: separatorulde pr.ilp4zcii'obitoruide pulpa si Lur
ii
separatorcarti-i1r.rgalpenlru seminte.Sucul si puiptr zclrobitalrec ia-irreincalzrrern
sclumbatoarede calch"ira cu serpeniile.Sucul iezrrltatde la grupril de sirecr-trale-ralurare-
estedirijat la consentrare.cleseuiilefiinciplesatecu o llresacu srtmb.
a-l
li ll ultiar-afinare
{l
I .4.Pregatirea siloillui peniiu coilcetlti'aie
il; r
ll

r1
l

I
1i

ir
, Lirnpezireaprin incalzireasi racirearapidaa suclilui cincela sepa'ateasi,rspensirlor
rl d.insncul cieli'ucte.Se reccmandae.aincalzireasa se f-acala77-18,{'. trrnp de 10-80 secuncie,
unnata de racirearapidala ternperatu'acamereisau la 4-,5'C.
EfltAlga gqggglAl Dupa operalia de liinpezire. sucunie de fiucte rtLrsutlt perl'ect
lirnpezi.de acee:; estenecesarafiltlalea careasigui'atransllarentasi stabilitateaprodusului.
t:
lr
Camatei-ialefilirante se fc'losesc.panza,ceiuioza,azbestulsi pamrurtulde infi-rzorii Sr"rcruile
cleliucte se fiitreazaia teinperaturacamereisau la rece,ial uneoli se practlcao rncalzireia
50-6()'C^peniruaccelerarea plocesriluide irltrare.
fi ln indusiriasucurilor de fi'uctese folosesco gamamare de frltre: filtre cu uinplutura
clecolmatare.filtre-prosacare pot fi: cri rarnssi cr-rplaci. In ultiurul tiiltp Lrg111i
u a asigurao
rl eficacitatemai burraa 'irrcclusuluide filh-are,s-a realizatopelatiaclepolifilti'aie. care corlsta
li inlr-o dirtrlal'rliiarea sucului in acelasianaral..

n L5. Concelltrarea sueLlllli brtlt

Cperatiase lace in hriictie de 1ipLr1 rle proclusobtinui (bulion cti l2o'(r.i 89i' substanta
uscalasolubila:pastade lornaiecu 24- ?8, 36. 40-9,'o
il Fentni concer-Itrarea sliculr:icle legunie (er: tomate) se
uscatasoir-rbria).
sr-rbslanta
folcsescrrutalalii de
concentrarecu sirlplu efect-cu dulrlu efbci sali cu tr:rplue[er:1.Otientarileaciualesurt spte
f-l nstalatiile de concerltfarecr-rpafiu efectein coniracurelltsi in curent paraiel.
ll ftr rnstalafiil"69 sl,aporaremultrplase fblosesteca agentde incalzireabur litt (primar)
nuinai la prfx11[evaporator.[n celelaiteevaporatoarese lolosesiepentru incalz-ireabr,ir

n secundarre::ultatla concentLarea solutieiinl.r'-ulevaporatoranleiio;'..Pentntca abltiul


secunclarsa aducala fierberesolventulestenecesaracoborareatemperafunide fiei'berecare
se realiz,eatapnn micsolareapresiuti cti lrjutorulr.ureipompe cler,id.
Pentrua realizao concerlirarerapidaa sucLrluicietornaiesi a e';ita fbttnarcact't"tsiei. se
I recorranclaapficareaschemeitehnologicede concentrareultrarapida a sucultd de tonrate.
modemepot realizaconceilraieasircunlol de I'ructepaua la rnarinl de 7
trristalatiile
orr concentratiainitiala. In acestecondrtrisucurilecu un conlrnutciesubstatrtauscatasoiubila
de apro-ximalivl0' retiactometricepanala 70" refractometnce.concontratiela care aciivitalea
mrcroorganisinelcresteinhibata.[n prezenl,e:;istatendintaclea se renuntala concerttrali:a
avansaiaa sucrmlor-cale necesital& conslrn inare de eneigiesi in{lueuteazat'regalil,' calitatea
prodr-selor.realizandu-seconcentrarea panala 40-4-i' refi-actomettice" ap[ca-ndun plocecleu
cieconsena-resuplimentar(conservaleachimica-cor$er'\rarea si arnbalarea-aselrticaetc ). Cu
exceptiasticullride rneresi clestruguri.carese concentreazala65-70'refiactometrice,
celelaltesuclui se concentreaza pafia [a 42-"15'relracioinetrice.
Concentra:'ea suciirilor se poatercaltzaprinmai rnr,rllemetocle:pri;r elaporare,
cotrgelare-osrnozaurversn.ultrarafilare.ntetcdaceamai folosrtandr-rstriaifiind concentrarezt
it tl
ti prin evaltoi'are.
Prin osmozainversase fcllcsescmembianecu strLrcturimai stranse(cu diametrul cle
a-) 4-{r run), prin care trece numar apa aapei:teat, Cu toate ca presiurea de potnirare este inar
I
I

l rna:'eclecatin cazrdultrarailurani.energiautilizata pentru pornpal'eesteruat tmca decat cea


consuma,ta p*nilu-concelltrareaplin evacuare.Frin aceastanretoclanu se proelucenici o
cleEaclarea coinponentelolLIn inconr,enintestefaptul ca prezintainleies uumai petrtrufazeie
1l
tl
lj
I
imtiale ale concentram.candI'itrezaprocesuluiesternare.
F.ecuperarea arcnreiorreprezuiteo oilei'atjeprincipalala f,:bdca-leasr;.citriictile li"r"lcie
. I conceutrate.deoarecealomeleiirfluenteazaimrl1caiitatrlesenzoti:rleale pi'oCLrselor.

.-l
10
ii
li

iI I
il
ll
Pentnrconcentrarea sucLrrilorse folosescsuclri bine lirnpezitesi fi1tnte.In
drn suc se pot retinein concentratul
caztrlsrrculuide rnere.prirr etaporareaa l(). 20 sau 3()-9,,
l
ri
de aroma (r0. de aromaale sucului.Cu toateacestea-n practica-
U,i sau 9()9odin substantele
_endulde er aporareestede l0!,0.suficientpentrua asigrLra obtrnerealutei concerttratiide
arontr.care prin diluareso dea o arontA
specifica de mere. lu caz,ulcelorlllte procentul
fi-trcte.
de suc evaporatestede 2(ig,olaznreura. nrure.capsune.2596la la coacaze
i'isirte.2()-30'l'i,
negresi afrue.

il
il I- !
-l
ill
t--'I rl^.:'1
..ri r..1,
i-r
(
/' \
r.- -l I . _-v',..:.,_
,,)l
' i ' -r -2- t- - ' t1
,1 i
- ir-,,i . -

tl
li ;
| I--'-'--
trl
'-\
I
|
-----J i
i
'' ,,- t
, 11
,rlr,.' '"ri{,' l.l )
i: -::{.t I / . ' r -- . . 1
I'
n iI i :', l:t- - i
.r!";i.".,11., !{i' r. l \.*.-.--4.t,-

I I / .'
.r'n).-'
I 'i I
I
t,
II I (' t'.
,,'

t! I -''ilt /l "'-.' :l:...


- --r J.l . /".'.. t' .
. 1,, t.l:t /,
;Tirl, rl l-:i , I

L] l:,;l
rl!l:i iit;l
t i i i riI lil i. ii i:
r ! i i
i', :ii:,
','l.ill,i
i

',i
' \ r , "..,i
lr
i., ,!
it,'/
.i

i!
;'i, ir ii
i l i i i i' ' -'iiiili
tl iii:
ii ,:i.
^--;-.).!
'iit
:;I
l'1

RLT' r
liiiliiiii;
lr*-H'.+t

\
\/ /i;.
: iI
::1,,.. l-..'i- --r
i , . -. i
ii
-r
\/
il -.-:i '
rf
L.lt \--:l'
)f
-L::.----:- -i

ll
n
H
il
1l
it Fig.2. Instalatiacleconcelltrarecti ef-ectnttrltillltrin coutracurenl
I .2.3-er,aporatoare:
4-condensator baronretric.
:-l -5-separatorde picattrri.
rj 6-pompade vid.
7-inchidcrehiclraulica:
-l
j [i-por-npe
l

il 11

n
IlTJrljBIIT,II
il

{: E},mIlIF Tli-j-'$r-E
il1 l
iiEFl"
-
{i rll'l r:lEi.1TFi}SlF
lj L,"l 4[l'1'or tl

fli i
n
tl r:1i',,{r:lDEl.l I r..",F,:E

il FAi]TA T:ETUii.[,.-TE

n
ti
ultral4rtclaa srrcuiuicletot:late
Fig.3.Schenlade concentiat"e
n
il
Recnperaeaaromelorrln sucurilecleft'uctese bazeazaire soiLrbiiitatea aceslorain apa
r-
si 1revolaliliialealor.Aceaslase poalerealizatn doua t'a:'iante:in prilnele sti:rhiale
U concenfrarii,caiid are loc elaporareapartralaa sucului elimnandu-seo cantitatede vapon
(i 0-15ozi,)
ce alttreneazaarorneLe,iii a doua valitrirkl-recLrperareaaromelorse facepe tot
tunpul concentra:ii.Desi sunt dilerite clinpunct clevedereconsttticiil', instaltrtlilei1e
,*a.,p"rn.a a aromelor tunctioneazape acelrLsr principiu,i'espectiv evapofa'ieaunei portir-rilicle
suc-urn'rata de conclensan si evaporarisuccesiveaie vaponior ccntilancl substanielecle
arorna.ils,rala obiinereaunui rroncenira-t de arc-rna.GraclLrlcteccncenlrareal s"rbsiantelorde
aroma ie expriila printr-r"urrapoti ai'and la numitor cartitatea ciesric proaspal cLittcate se
obhle I lig coircenb'atcleat'oina.Acesta var-iaza.in iLurchede procl"rssi iie irutalatia cle

tl € a artrtnelOt.
I€rrLti,\ej'ilf
Tralalea cu benzgal clesocliu.Sricurile din h-Lrcteciepadrue (aline. coa+aze-7'melJta
citrice sunt concenh-atela '12-45'refractomeincesi. petrliu a le astgutasialrihktea
etc.) si r.-l,e
it ia clepozitare, se iiaieazacv().2rk belzoat clescdiu. Aeestase adaugas,,rblbrir]a tulei so1'"rtii
iu procluspnn agitare.
50?i,,rurnatade oinogetriza:'ea-

rl
:l
t!,

i
ll
. i.5. Conctitional'ea colioexltl'a-rtelor'
si arnX:alal'€a

11 veclereaasigurariistabilitatiimicrobiologicea produsnlui.se Facetralareatermtca a


pasteiclelomate. Conservareaprin ter;nosterjlizalese poatefacelrrin htnrar-eapasteicle
li
a recipientelorcle 1i 1t) si
tornatelierbinte in recipientede 3ll. si prin sterilizareproptir-r-zisa
lt
i1 1ll. De exenrplu:o luiie tle condrtionare a paslei de tonrateeste formata clttl bazinede
colectarea pa-steide tonrate"poltlp& preincalzitor clepasta(tip Rototherm). tnasinacledozat si
tl
ma:iinaile richis
ii
li Fastade toutate poatefi dozalasi in tubr.rride zrlunriniusi pasieurizata.
Fentru turnareaiii rece.pastade tomatese racestela 2i,)'si se ciozeazain trtttoaie
TI
l l
paraliuate.ln prez-ent. tenriinialieniruconselaarea
e..;.ista asepticaa pasteitlc totnate.tti
lt
tL t ' rezer\.oiu'emari. folosindlinii speciale.

tr.7. Depozitai'ea suoui-iiol' coilceiltrate


ill l
tl
Se iace m recrpienleconclitionale in preala.bit(cisternecleitro:t.danrigene).in s1;atii
r-1
ferite de ilctilmearazelcl sclaresi cleurghet.la temirerafuriltle l0-20 C. ln caz-ulin car-e,dupa
tl
ii concent'are's-a facul racireasttcurilorla 3-4'c' estetecomandataclepoziiareasuctuilot'in
spahi reln-eerate.

T tr.8."felmologiafabricari"i ctrinfi-ucte
nectzu'elor

l'lectarelesuni sucuri clr flncte cale se cbtin prin otuogenizareacremeloi'din fitlcir:


prin aclaosde su'opclezaharsi, in unelesituatii. cn adaosde sirop tle zaharsi. ui Lrnelesihralii-
cu ariaoscleacid tartnc. nitdc sau ascorbic
folositepeniftl ilfepafareanectarelorsuit; stt'ugttri,caise.r'isine.gltiur,
Frr-rctele
zfileura-capsttuietc.
Teiiitoiogiacielabricarea nectarelorciinfiucte esle asematra.toare cu cea a cI emelor.
<liferentaconstain faptul ca. pentrll a fi tralsformate in nectare, crenteiese cltltreazacu slrop
de za}rtu-Raportrrlde at'iresteccreint-sirop de zaltarestede 40:60'
trpcazul i'abiicariineciarelordin fmcte se ridica probleniadestuide dificrla ref'eritoare
la eviiareasedimentariiparticuielor.Aceastase poate rezolvaprin operatiade omogentzare-
canclestenecesareo manur-lirefoartebuna a produsultula <iitnensiunea parlicr-lielorde 5il-i00
micron. ln acestcaz se asigura oblinerea unei suspensii trutiesi stabilein liurp si se
imbunatirtestegustul si asinllabiliiateanectareior.

unele Liiriitehnologtcede fiibriciue a nectarek''ifolosescsi llstalairi rie centrifugzu'e'


n
iJ
care e.jutata elimrnarea1;ariiiol"gl'ele",celr.rlozice.Col$erralea
pasteurizareala 8'l-90 "C.
lectalelor se 1'aceprin
unnatac{etunr.tteatn reciplenle(sfi,;le)stenie.In acestcaz n'; mai
estenevoiede itrcao stedlizzuedupa uill:leiea reciprieutelor.
it ln caz,1]in ciue rlu se FrotasigLuaconditii asepticesrificieute.se recom:xldzr stenltzarea
J recipientelorin rncciul ru'mator:
e penlr'usticle.lirtip de 30-.i0 truru-tela temper*tr:iacie85-90' C.
Ii l e penlru cutii. ump cle2tl-25 nrilute lalemperatitrarlo l0i)' {1.

I
l
IJ

ii
l1
,J

l
Nectarelestrntbauturinealcolicedintrecele mai placLrte si carese pot preparain casa-
in conditiiclintrecelemai sirnple.in oricecantitate.cu conditiasa dispuremde fructele
recomaldatepentnracestprodu si de utilajuldenumite\tractor.
In fig 4. se prezitrtaun ertractorcarese poateprocuradin conlert.
Sunt cruroscute nectarelede caisesr pere.care alr culoarea-arolttssi gusrulsilttilere
cu cele ale fmctelor pioaspete.Datoritausurinteiclr carese pot preparasi pastra-ntt lrebttiesr
lipseascadirrgospodane-de la o recoltala altade fnrcte.
NectarelesrLntfoale apreciatedatoritacontinLttultri lor in toateconlpollentele
comestibileclinl'ructe hr componenta nectarelorse afia sucul din ltucte si componentele
cun srurtceltrlozele.henucelr.rlozele.
solide a-lefrLrctc.lor protopectinasi altelelin dir izate
Toate acesteconrpc-rnente ale lhrctulid.ctt Lumarea tehmcii de lucru aplicatela prepararel
confleranectaruluiaspectulfrurnossi gustul frr.tctuos,natttral floarteplactrt
prodirs1rlLri,
h principiu.nectarelesuntrealzatedin pulpa de fructe zdrobitasi altoi nlacinata
1'oai1efin pana la nrarimeaparticLrlelorcoloidale.Deoa.iecerezulta o pastafoale vascoasiL
groasa.se dilueazacu sirop de zaharin carese introducesi acid citric-pentrtta aveatln gust
nrai biur,racoritor.dupa preferurta. Diluareacu sit'opse lacenlunai itr mastra in caretlu se
aduc
compozitieispecifice.pe care att at'ut-o fructelematerieprirna.
ntoditicari sr-rbstantiale
Pentru preintarlpinarea brurificaiii crLloriiprilpeide h'uctedLtpazdrobiresi macittare-
se itrtrodltceobligatonLritt aceasta'viteinila C, strbstante ctt Llropdetetiantioridantesi care
asacrun s-a aralatla prepar;feasrtctu'iloi
ltareste totoclatayaloarealufritir,a a proclLrsului-
buri it:illtrale.
tr"rl

Frg.l Erl.r^ctor'
B-cletalii.
A-r eciviegettc'-,tle.

4A

-1
l
l

;-r-

Tehnologiade preparo-re constaciinui'nraioareiefiize : pastiateast


a necta.relor
pr'elucrarea filcielor-,coreclrfeaconrpczitieie:ifracfului^inibirteliereasi l)iisleul'tlaies-
pasrafea.
Fructelemateireprirna Nectarelese pleparadin lmcte bogatein pLripaci"uilsttttt
fmcteie sambuioase: caise.ciies.:.picrsici.pnure sr visinesidin fi-uctesarnatrtoate. {runlsLlilt
li i gutuile si perelesi mar rar dur rnere.Sepreferaneciaml de caisecasi in piilpa se afla
carotenul.subsiantacarefiurc1insoh.rbila rn aparlu se poategasrrn suclrjle clefir.rcte.Se
preparasi clinprutie.fructe ciurcare nll se pot otriinesucun- clatontaconiitmlullii nra:'ecle
I
ji substanlepectlce.
DzLtoniaaceslui ccxitinu'csrut uua lbarte rnuit F;losite peniru prepafarcagemlilrii,
ll

manneladere1c.
n
11.
Conditrilede calitateLrecaretrebuiesa te incieplineasca
sucunle de fmcte- insa in acestcaz se rn accent pe
deosebit
sunl aceleasica la
t'ruc1ele
mahrrareatror.Se cere ca
llune
acesleasa fie {bat'.ebirtecoaDte
n
ti Fastl'area si pn'elueral"ea fn'uetelor',Fructeie.rnaterieprima. foiositeia preparalea
nectarelorsurt sl4tusela urmatoareleoperatii: pastrare-sodare.sptrlare.scoaierea
n
t.i
sambunlor,zdrobire,opanreazdrobrturiisi sepalarea
pulpei de alti cornponenti(exfractia).Dintre operaliilementionate,specificettt cazLrlprepat'ani
rueclirlelorsrnt opanl'eazclrobitLu-iisi separareapLrlpeide alte colllponettieale fluciuh-ri.
n
ti aiba m veciere
sortiu'e$ si sp*}al'ease execiltaciuparlifbritenretode.Estenecesarsil se
Fa,s'{n'nleftu
tbptul ca datoritagradului avansatde maturarela liuctele matetieprirna.toate
operatiiletrebtriesa se execuiecieasanalu-raca acesieasa nu se a.ltereze si sa iriLse
inlegistiezepierden clefructe sau cieslic pntl rniuripularisi spalare.
Scoateuensambua"iloc'. I-a fiuctele samburoase(caise-cil'ese,piersicr,Pt.tltlesi
visure)-se scoi sainburii manual.In acestscop se taie lructelesi se sepzu-a sernbtuiide puipa.
Fentri: ca aceaslaoperatiesa se esecritecu usruilrtase prelerasoruriiecleJructecarenu all
pulpa adereniaia samburi.Se urnnresle cu grija ca sa nu ajuttgabricaJide coajade santbtiriur
neetar.
Ii Zrlrobirea, Aceastacperatiese aplicain speciallafilcteie semintoase(gurui st 1-.'ete )
il ,.-litl
Fi-ucteiese pot taia ur felii sau in bucati^de fomre difente. dar mici. pettitrt opeiilrr,'
trmatoare de oparire a zclrobitr-rrirde ji'ucte. bucalile de pLrlpasa tie mai Lisi-ri,oailr-inse ctl

tl calclura.trnhurctie de rnarimeabucalilor dr-rralaopannr r,a trimai iric:i sau mai mare.


CIglantuea zsnn'ohiturii.Zdrobitrrrar1efructe,pe masurace se obt"rne.
vase eniailatesau cleurox si se ilrcalzeslepima a.ilroai;ede teurl-.era,tura
se inti:oducein
cle{ierbererSe er tia
iier-bereain ciocot peniru a nu se evapora a!'omasi ca sa nu prirneasca gust clefier1.Penint
aceastase mentinepe l'oc pana se apreciazaca pr"rlpa fiur-:teiols-a inmniai suficient.

I Fentni a cunoasteacestmomentse scol bucatrclepulpa si se stranginire degele. daca


se sfannausor iltseallna 0a s-a oparit suficient.trngette.ral. opadreaat'eloc ut tiltrp de l0-i-5
minute. ilal trmpui de oparire<iit'erair"rfunctrec1esirr:ciade lir,rciesi de marimeabucatilorcle
pr"rlpa
[-a ilceperea operaiieide oirarirese poatea-clauga ape.Lrilstral clecircaT-3 cnl, in
-l vasui in cate se introducepulpa peilt11rf-rerbere. perrtma nu se arciezdroliitrrra.la inceperea
i incalziiji pa,nacand1-ruc1ele
cecieazasuc.
I
slic itl 1'as,ca rn linal sucr-{szr
Fe rnasurace zdi'obirurase incalzeste.aceastacedeaz:;i
.-.l
acopere pulpa.
I
I
j

15
l
l
I
i

--l

I
I
"l
i

. Iu timptrl incalzinizclrobitrrase amestecapentrLra nlr se pnnde si asfel sa se


n iniprime grstul si niirosulcaracteristic
de als.
Lt cazulprLurelorse nrai practicaopanreafnrctelorin abur-tintp de 3-4 mlttttte.pana
plesneste pielitr si aparbroboanede suc.apoi acesteasunttfecutela scoaterea sautLrtrt-ilor.
t.- ruranual.dLrparacire.
lr Separalea pulpei de alfi conrponenti(ertractia). Prin aceastaoperatiese lrttrateste
separareapLilpeiclepielita-seririntesi alteparti solideneedibileale frui;telor.Od:rtacLrAceasta

t separarese mai rmtlarestesi ntacinarea


caz irrdeplinitasi operatiade pa,sare a
pulpei panala dirlensituufoarleniici Alent in acest
ptrlpei.
In conditiide lucnr casnice,aceastaoperatiede separalesi pasarese e\eclllit clt

u
n
estlactortLlprezentatut fig 4. Acestase conrpune(lig 4, B) dirr cilindrulperfor-at
vofiur descendent in inteiior 5'.palniade alinrentare si de
sistetnrtl reglarer al
cleevacuarea parltlorsolidedrn ertractorr/. ln fig.5. se poateconstatacttm r olttmui se
c- snecrtlctt
deschiderii
t'
gr-rni

reducede la intrareaI spreiesireadin aparatci.Toatepanile cotnilouenteale estractortiluLi,


ti care ajurg in contactcu pr-rlpa- sunt rezistentela acizii din fructe fiurd confecfionatedin tabla
inoridanilasi din alunuuu.
n Zdrobiturafierbintese toamain palniap a ertractorului.Se inr,arteste snecltlcu
LJ manivelarz. zdrobitiu'acadein spatiul,r si esleimpirua sllre capatltlopusal estractorulLri.In
acesttinrp I ohLniul5' se reducetreptat,zdrobitr-rraestepresatape fata urterioarasi se forteaza
tl ca sucul si pr.rlpasa ffeacaprin ped'oratiilecilindnrluic, iar partilesolideaitrngimpinsede
L-, snecspteiesir-ea r/ Sucul si pulpasulttcolectalesub cilindntl perforatintr-lutr es colector.
Marinreabtrcatiktlde ltulpa ce ies din cilindrulpei toratdepindede marinteagaLrr ilor
n cilindmluri.Acesteade obicei au diametrltlde 1,0-I "-5trtm.
ti
t-.J

n
LJ
i
C I
I .t,
rr \ ?
T
LJ
I
i
..-iI

u
t.J
{ nar|'
tr
it
il $ns6de ertlactor
Fig.-5.

n
I

I 16
I

Feirtrl ca ia tectanui estellecesalsa illl se sepaieiruiprads licliicl"rr ttmpr-ripastral'ii"


i-r trebuieca pulpa sa-fie mamnlita cai rnai hn posibil llt industr-iese folosescutiia!erare o pot
I
il mariuti in bucati de 50 panala 1t)0rnicroni(1 mrcrcn estea mia parte durtr-r.utnun). lii
conditii casnicese iroaie realtzao rnanurtiremai fina, piin trecereapasteiilnntr'-trnmi:;er cr-r
larna,cu rnareturaiie, dar nu estecazu1.Separareain nectai,a bucatilor de pulpa clelichicl.nu
ll
1l esteimpiedicatade prezentain fructe si apoi in suc a unei cantiiatimari de substaniepeclrce.
li
ati,:lci cand riectiuele au fost obtinute dur fructe coapte
r
ll
.{tunci camdtn nec'Larud se r,a aveertohrsiloc aceastaseparfirea pu^ipeielelichid"
pentru ca in condrhicasnicenu se poatereaiizao maruntirel-rraa pirlper.trebuiestrut ca
Li '
valoareaprodusi,rluieste diminuata nun'lai datorita acestuiaspect
Pastarezultatadin extraclorpoatefi rnai fiLridasnunrai vascoasa,in fiurctlede specia
tl
de fi'uctefolosita"de cantitaleade apa ada.rgataIa oparireazdrobiturii. de graclulde maturare
LJ
al fiut:teloreic. [n acesteconditiise imprurecorectarea conrpoziliei.
CorecfareR eompozitiei extracterlui.Extractulobtintrtdupa metodaclescrisa
t1
L.-l
anterior.pentru a pnteali consumatcu placere.estenecesarsa fle arnestecdcu sil'opde zdrar
iar aciditateatrehuie corectatacu aciclcitric. tn acestfel" pastavascoasaobtinirfaciurexlraclcr
devinefluiclacu o compozitieechilibiata,placutasiprodu-suidevineusor baubrl.

li 200-25Ag zaharsi 2 g aciclciltic tirlr'-


Silopul tle zahiu'se irreparala cald, clizolvanr,i
tunlitlu cleapa.Dupa dizolvar-ea zahaiuhu.se mai contrnuafierberea[a foc domoi cilca 10
rnirl trnip in carese mde{rarleaza spurnafbrmatacieimlruntatiledirr zahar.Srropulsel'crlosesle
dupa o usoararacire asfel ca sa poatafi nrinupr"rlat (masurat-tur:nat)cu usr"rriuta.
Corectareacornpozitieiextractrdluin generaise lace amestecatrd 4()-60 liarli de
exiract cu resful de parh panala 100cu sirop preparatdupa nretodaclescnsaanterior.Frarcilc,
propoiliile diutre extractsi sirop se stabilescdupa gusi^dupa pre{'er"intele {iecaruia.
Ilupa.realizareaarnesteculuirespectiv-neclarulcare umeaza sa se imbr{elieze se
trateazacu vitamrna C Acest tratamentse face cu scopul pastraru m tirnpul pasteunzani- a
cLr-loriinatuale a nectarului.specificefrr.rctelordur cares-a preparat.CaLrtrtatea clevitatilna C
carese introclucein nectar variazarntre5()-200rngil. Can{itateamai mare asiguraprodrisului
si o valoarenr-rtritivasuplirnentara.Dozader"ilamrnaC slabilitase inncduce in necta.rdupa
metoderdescrisala preparareasiicuriiortuibtiri natLrrale.
In atzuaclentetoclade preparo-re ciescrisazurtenor.se rnaj pot aplicasi eite
a uecfaruh"ri
r,iu-ianteca cleexemiriu :
n L,astaobtilriia de la txtractor se trateirzacu vrtaininaC. se irnbirteliazasi se pasleunLe':J,a
ca aizue.Corectaieacri sirop se lbce la clareanecianrluiin consul;
pastaobtinr,rta de la extractorca de exempiu.ceaobtinutadur caisefoane coaple.care esle
inai fluicla.se trateazacu r,itaminaC, se lnbuteliaza, se pasteurizea:za si se consultlaca aJare
fara alie corectir.

I
I
i
17

n
ll

. 1.9.Sclrenrainstalatieide conservalea produselolvegetaleiichide prlrt


apei.
elinrinan'ea

Odatacn eliridnarea. a-peidlr prcdr-rsse \ior asigui-aconLiitiiderconser';abilrtzrle"rlar si


o reclucerea cantitatiitotale-ceeace la delermtla reclucerea costuriiorcti 1t'anspot'tulst
clepozitarea.Cresterea gradtiiLli
de consen-abilitate a prin
prr:duselor concentrare este
asiglraia ah.mcicand se obtine i,'aloareade 0,7 pentln acfivitateaapei. Concettlrarease lroate
n
tl
face de la2la7 od. in fiurctiede prodLrs.dar se zu-eur leclerefaphrl ca iur glad mare de
concentrarepoate a-fectacalitateaprodusuir-l.in inod practic. conceiltrai'eairebr:te lbcuta pana
ia acel m'e1 la cale,prin diluare.se oblfureprodusulcu calliali aseinanatoare ceirtiinitlai

n
L_.i. o
ln liurctie de graciulcleconcenlrarese cleosebesc
proclue semiconcentrate, cu 30-50% extractreJlactometric,
e procluseconcentrate(propnu-zise).cu 65-9'lu extractrelraclontetrtc
r'1 Erista mai multe procedee de coircenirarea pr-oduselolsuptrseconsei'r'u'iisj snilme
tl
l_l 1:rin: r'apodzare (ertaporare). congelal'e.osnlozaitrversa,ultralailnareetc.
{--oncentrarea prin evairoralerealizeruaehmitrareaaperdin proel-rscri ailrtorul calcilrrii
n $r tfei etalle :
iJ foarte sensibile:enzirnelest
o la iemperaiurareclusa(.i0-20' C) si se aplicala prodr-rse
iar concentmleleolrtinulepe aceaslac'aieti"ell-rie
nu sunt u.)actt\,ate.
microrrrgzuusmele
n
IJ o
ri scazr"tte:
la temperattt
llastt-ate
prccecleulcel mai folosit, intrucat elinluarea
ia tenrperaiurameclie(40-70'C); consiitr.rie
prin eyaporarea apei se realizeazaintr-o prcriiortiemaie si mt producedistrugei-ea
n elementelorconrponartetemroseiisitrll e.
la lemperaturanclicata.canclproclusulsripusconcentratiise incalzeslela I t0-120 C- tinrp
li
L-.' o
o mactivaresi o distrlgere foarte buna it
cle30-40 sec.si in acestlbl se asigr-iLa
t''] rucioorgaristnelor.
LJ Lmlile tehnologicepenlru plelucrarealegumelorsi fructelor-cuscopiil de a obtine
concsntrateau in componenlainstalatii de evaporarecu grad de cornple:iitateciiferit in functie
n
tl
de capacitateacleluciu si cleindrcii de calitatepe carelrebrue sa-t realrz,eze produsutrlirral'
l !

tJ Fentru liniile tetrnologicede preiucrarea prociuselot'r'egeiale. cu capacitalede lLtr:rtt


irdetioar-a se realizeazac,-rinstalatiisimplei.cr'r
si cr-iilciici de catrtsteintbripara-,ccurcenh'ai'ea
n
ti flerlrerela presiuneahnosferica-Cr-rastfelde insialatiise fabrica unele diilceturi din fi-uctest
tt
t1
LJ diferrtepiretrri ciuriegume.
ln situatiilein carese doresteoblinerea. de produsede calitaiesupeiloaraestr necLrsal"
sa se utilizezeurstalatride concentra.i'ecu lunctionaresub vielsi care au urmatoareleavantaje.
ti
tJ @ se reclnceteinperatr-u'a de fierberesi. ca irmaLe. se er-iiaciirameiizalea,imbn.marea-
degradariclegr.rstsi de aronla.
n
t,l
o chilataoperaireide concentralese redlice ia jiulaiate, cleoarece
o presiunereziciualacleaprn:iimativ200 rnm Hg:
iristalatiilefunclioneazaia

o pierclerileciecalciurasurt multrrechisepentru ea ciiferenlacletemperatru'aclintre inlerioi'r-tl


i-
ll
si exteriorestenxca:
irrstalatiei
@ -ceiealizeazaecononie de energi*tennicaprin taplul ca produsulse aducela-o
temperaluramai ruca ltentnt fielbele;
n
tl
€ slryrafalacleschnrb de l-aldrra esternult rnai rntcapenlru ca operaiiade concentrarese
srprs
rcz]i:zeu,alao cliferettacietenrperatnramare clinh"eagerttuiternlc si proclusr-rl
vaporizarii.
I

'18
rl
IL
l
al

I
Al'anclin i,edereconditiileclecontinuitatea operalieide couceittrare,instalatijlecLr
functionaresub rrid pot fi cu produccrres'-rtrforma rie sarle (f,rg6b) si cu aciiune conhnua
lmtalatiile cr-rhu-rctionarecontinuapot fi cu simph.refect {fig.6c) si cu multiplu efeci
(dr"iirltrsaLrtriplu) {trg.6c},:;ie}.
'l 111ceeace piiveste rnoclulcunl crrcuiaproclusulsLiplrsc()ncetitrariiit"lconlparatter:lt
L]
tra-qeuiagentului ternric, tnstalatrilede concentiarecu fturcitonaresrib vid irot fi ctt deplasarea
concentrattdui in echic,-rrenl(hg.6e) si coniracr:rent(fi g.6;i ).
I
instalatiiiede concenilalecu frurciicnalesub vid si cu plocluctieiti satle stni
li reconrandate pent'u realizareacremogenatelor. duicetunlorsr a pastelorde tomate.
(l
lnstalatiilecleconcentrarecg llnctionare continuacu sttnplu sau mtrllipltr etbct srnt
i-, recomanclate a fi tblositela realizareade sucuri concentratedru liucle si legume.
lr
tt. Insitrlaliile moileme sturtprevaarte cu aparatlra automata eeeace aslgura
concenh'area protluselorin conclitiide I'itezaiedusasi exprxrerede scurtadulata la aciiunea
caldtirii.
'ar-e a pe elimil-rareaapei ciur
Concentraleaprin congelare(cnoconcu-rfi ) se b azeaz,
sucurilede fnrcle clt4tace aceastaa fost tu'zursformata in gheata.fngheiuea estecotltiusaiir
1r'ep1esi la o r,itezareciusade congelarein vedereaot-rtinerriunor cristaie.mari ciegiteirta.
n se t-aceprin instaiatiispeciaiede cenlrifugalesali
ti Separareacristajelorclerestul prroclusului
pfeszue.
Concentrn:easucuniol pi-inosmozainversaare lil bazattt:ttatotulpri-ncipiu:cand doua
liclicle, cLrcorlcentratiiclit'erite,sunt separatede o ntembranasemipenneabila.lichidrd cu
concentratiamai micrLtrece prin membranaspre iichrctrullrrai concetttrat.i;rin t'etronienul
f-1
cluioscuLrle osmoza.

ll

n
U

-fl
19
li
t2 ij ir

l-i' i5

i-i;;
5 I

lr
r----
t
I
) lt
.J^--.-

n
I
- ;I i r i
'l'ir
'litt

i
n '" fJ
I
;i;ir

[-^
I .rl
i'J

TI
tl
\n

\.n
irl
I t-!
Ui
\
il
l
u
tl
il
n
IJ cu functronare: a-la presitrtenormala:b-sub
Fig.6. : Schenrainstalatiilorde concentrare

n viclsi i1 sarje;c-subvirl, continuasi cu simplu efect.c[-subvid. contintta-cr-r


circr"rlatien contracurent;e-subvicl.continua.cr-rtriplr.reflectsi ctr circulatie
dublu efectsi cu
in echictrrelrt;
'l-

n
evaPorator:
Z-schinbator cle 3-racoi'd
caldr,rra: peutnrabLu;4-racorclpetrtutcciitiicns: -5ltotapentrll
7-racordpentlu zilirnentare: 8-racord
aspiraticr apori;6-mecanisnlpentntntiulevraer,aporator;
pentll eyacuareprodusconcentrat: 9-agitator;lO-triotoredtrctor: 1l-racord petrtrlLe
vacLlare

il 'apori.L2-racord pentm apa,l3-conclensator:


pentrllapa: 17-separator
l a)-rerl.er'or
l4-separetor de picaturi;l5-pompade rid'
pentrucondens:18-rezervotpelltruprodLrsneconcetitrat;
19-ponrpade alimentare.2()-preincalzitor'
I
li

i--r 2A
il

I
hr ca.zulin carede parlealicluduh.rimar concerlllatse a.plicao presiune.J}"rrulosmoticse va
reducesau se r,a opii, in Jiurctiede presirureaererciiata.Candpresruneae.<ercitata depasestevatoaree
presiLuiiiosmc,fice.\.a avealoc i-enomenulde inversarea flu-rtilui osnroticsi- in acestcaz, apa din
i1l sr.icrdde fructe treceprin membranasilre apa pura. Asfibi are loc elirninareaapei ciinsucul de ltucte si
se realizeazao concentrarede panaia 509,6exiract reiiactometric
Se prezintain continuaretehnotrogiiie cele nrai folositepentm conserva!-ea produselor
ii
rj t,egetalept'urconcentrale.

n
li 1.10.Tehr:ologiafabricarii irasteide tcmate
il.

T-1
In aliinentatie"penti'urmbunatatileacelitatiimancamrilor.se r-itilizeaza mtilt trulionul
tl
ll si pastade totnate Acesle procluseau o valoarenliiriliva ridicala-ca rn-nrarea conlinulultude
l1
glucide,r'itaminaC. carotensi sanrri mrnerale.Dintre prc''chisele obhlr"rteclintorn,*te,pasla de
toinateocuparn prezentprimtil ioc
-'l
il li Fructelede tomatefolositepentrufbbricareapasteitrebuiesa aiba urt conlinut nltilrn
clesubstzurta tscata de 5%. gllst bixl. placr"rt.
o culoai'erosie intensa,sLqlraliata fiuctuiui sa fie
neteda,ciunensiuntnrinime dec 40 mm etc.
n
iJ Continutulridicat in subslantaLtscaiaa iructelor asuprara:rclamentrdur rle oblinerea
i
pasteide tomale.a eficacitatiisi ecuromicitatiiacesttl procecleu.
Transportulde la camp la labrica se tacein conteinerernetalice.in cislernecu apa ( l/-3
apa in cisterne.restuifi'uctede tomate)sau sub lbrma rle pr.rlpazclrobita.inacesffei se
acesleaefucluardu-seprin porxilare.Feutrrt
sinrpiilica rnult opei:aiiilede incarcare-clescarcare.
lealizareapulpei de tomate,la pr"uctelede recoltar"e sunt lolositeinstalaliipeutnr spalarea"

rl scflileasi zdrobircanra[el'ieipume.
Pulpa si sucul obtinutein astfelcieconclitiitrebLriesa lie supuseprelucradiin timprcle
2 ore de la producerealor in camp.
Frocesuitelnologic de lal-,ricaiea pa.steicleionratecutr,.rincle 3 fat.epiincipale:
" oblinerea sucului brut;
@ concentrareasucului:
n
* conrlitionareasi anibalareapasteide tomate.
il
iJ Linia lehnologlel crl utilaieleczueexecutaoperatiilespecil'iceprrocesului petrtlu
realizareapasteide lomaie esteprezentaia'nftg.1.
n
Spalar"ea fi'uctelorse realizeazacn nrasinispeciale-prer;azui€cr.r2 cuve-in pnma se
li propriu-zisa- claijlea fi'ucteior se rcali'z,eaza
firce rnnruielea,iar in a doua spalrr.r"ea cu dlnuri la
presiLuride 0"5-.-0,7i\4Pa.

t.] Sortat'ease thce pe berzi cu roie si asrgrnaelimrnaieait'ucielormucegaite.k-rviteeic..


iar clacaexistapotliu:i de hllcie cu lleie r,erzisau loviie, acestedefectese eluuina;trin taiere
rnanuaiade catle mr"urcitorirca1'esupravegheazascrtareatr-rmateior.
Zclrr-rbireatomatelorse iace cu scopulde a usuLaproceseleulterioarecleilcaizrre st
strecutate.Se reaiizeazacu ditbritetipiui clen:asiru.zclrobitcruicu dnrti-cu valtlui etc.
Separareasemurtelorse poatei'ace:
* uiarnlede operaiia-de preincalzile-
* in timpr,rlcperatieitla stlecurare.odatacu seiraraleaiiielitei

zl

r-l
tt l- l
t.J
I
. Pnn separareasemintelorinaintede preincalzirese realizeazao pastade ctrloare
supedoara.faranua:rtebrune.derrarece esteevitatatrecereasttbstantelor tanalltein suc si
totodatase asigurao r alorificaremai bunaa semintelor.
Preincalzirea p ulpei produce ttnnatoarel e transfonrtari.
prodLrsului
cotrststerrtei lmit:
ll o rrecereeprolopectiueiin pectilracu inrbunatiitirea
. inactivareaenzimelor (a pectazelor)si n'Licrofiorei.
pignrentilorlicopinici
la strecurafesi sotr,rbihzzu'ea
" cresterearardarnenttrlui

I
r
n
il
.. r,t ^:rri',.

. ..t. i'

|] ir. -.. ili;ji...

li....

tl
t
I.

,: I. j.,.

'1t -',i;,:j,i,

il
ti tiill bru t,

__- _ _1._ -_.-_,_?


il I
C o t r c e : r r . : r e r iI
-T'--
t.-='L--t

t] -- *
,t
n;**;;t
L:.1lljj

-"--r:-_--' -l
il ;I,u' ri n1ai,r'c. - r n
br.itoai'.: ,
T.
I urnare rrt
cutiicleSkq
'ln6[1i4..o
|
Lic.zure rrr cuttt
<1r.1/1.O-l/tkE!
_
' iD
r ro z ; : . e :
ru!>uri

lrrc-hiclare"'. lrrcfri<J,-:re firclrj<ler,--


r--l urrpOZlC'rrre-
li ' . ,: i 1...
!
.
f{3ctre
Depczirare
Sccrilizare
Racir.-:
Steri liz;,rr,+
llac ir c
"
:lr" '_ j_.'
"
'|' D.:pozitcrs Depozitair.:
it -' '
r ' ; i i * -; .i .,
ii
de latrricarea pasteide tornate'
fi-g.7.Schentalehrtolo-sica
i

i l

Clonceutrnl'ea sucrr[tibrut rrlraresteotitrneieaa doLtacategoriicleconcetllrslr:.


acerit'ja
cltrt{.re
bLrliolulsi pastatir,rlrrlate, cleoselrirea lor tle cc-tt.:',ilarc:
colltltairt gracltrl
I

--
ii
a .buliorrLrl l8 refractonletnce:
ctr l? si. respecti\..
a pastacu. 2-lo"b uscatasoltrbila(sLnrplrr
substa-rtta concentrata)'
28?,losubstantatlscatasotubila(dtrbluccrtrcentrata).
3(roiosubstaltauscatesolLrbi Ia (triplu collcelltrata):
careportc fi
Cortcentt-area srrculuidetotttalese face ip flrrctie de rrroduldearnbalare'
tubun nretaiice(aluminiu)etc'
i n bptoaie.recipientenran (3-5 kg). recipientemici(cr-rtii)'

5
ti I
n
I
lt t:
L-

n
Li

il
t
li
t1
Fig.8. Linia tehnologicade labricarea pasleide toiruLie:
l l-n-iasinaclesPalal:
2-burda de sortare.
I 3-zdrobitor:
4-preincalz.itor.
5-pomPe:
fi (r-$fuP de Strecurtl,ftr-
7-colector de snc.
8-inslalatiide conceutrere;
9-conditiorlarea pasteicletotrlate'
. C.AT,TT.AT{{
{[" COF{TXB.GX,UL
CAtr{T'C}X,L]L S{JCUR{[-,OR
i-l l CONCENT'ft..ATE SFF'R.[ICTil"
$8, I-EG{-IrygE

tellrioede calitatepentruisiropultraturalclefi ucte-


2.tr.Coii<litii
I
Materiiie prime si auxifiarefolositela fabricareasiropunlol naturaleh-ebutesa
corespurclodispoiitiilor legalesanitaresi standardelorsau.in lipsa acestora,ttorttiirlotinteme
tI Il Siropginair-ualrie lilcte se preitaraduiia instructirurileiehnologiceale l"{uustcn-rit-rt
il dispczitiilorlegalesanitare
lndustriei Aliitteniare,cu iespectal'ea
La,preparareasiropulrLise admitern continutde ma.'iimrmtl0%, glucoza,r{rilt-}rtat la
ilt i czurlitateade zahai itrescrisa de reteta.
ri. de substatrtesinteticearomalizante^
La preparareasiropuluinr"rse aclniiteaciaugarea
colorirnle,conseivattte sau inctuicitoare.
n Se arlmiteaclaosglcleacizi alunentariiailric sau cilric la toate sii'opiirilenaiurale-
I1
Pentru siroptnile naturale clethrcte citrice se adrnite actaosde colt-rlantalimentar.
ll

anrobalde h4inistemlSana-tatii si Frevederilor Sociale.


n
tt l l
L.J
FroprielatiorgatiolePtict:
Tabelir!I
n
tl
Caractelistici Ccnditii de adrnisibilitate
Nahrrasiropuiur Nunai dinli'-un sinsrir fel de suc
n
ll il A(nect I-ichtd rulfonn. fara consistenta geiatutoase
l:l
L,J
Culoare Unil'or-ma apropiatade ceaa sug,rjui Igspecli',
Iv{rros Brnepreciza_t. naluralspecilicsuculurrespectil,lala imt'csstran
tt (hrst or. slrecific suculuire@
It Placut, ii ulce-acris
L-)
CoruLutstraine Liirsa

n
U Observatn:
-La siropulde zrneurasi degutLiiseadmiieo slabaopalescenta.
-pentnrcolorareseadmrleaclttrgarea la proporlre
unuialt soilinentde sucde t'ructe-
rt
tl
l,l
It clemax.I0?'o.
t-J

n fizicesi chirnice
Proprietati
tl Tabelul2

{lnracterisiici de aclmrsibilttate
Conciitri
n 6B
ill -.1 Substati.ailscatasolubrla.graderetiacl@
exirrimatarn aciclnralic.g/100 cnr'min.
,A.ciclitate 1.0
r-r Rezisienia1atncerca:'ea de durabilitate.zile mtn. /,\.,
lt il Coniiitiide
il
Caracteristici
a&nisibilitate

n ,lcizi rninr:rnli
(l eirnsa tr,rtala",o'lolnar
Brt""d d; sodiu. gi 10{.icm-'ma;.
I-rpsa
0.1
f\ rl?

it
ii
1A

{I

I
Biorid de sulf.c/100cm
C.,1",",,.*g/d;f ,t*t

.-
l1
Obsen'rttii.-Nuse adnutedecatprezeniarurtrisurgurfel ciesubstzultacoltsel-"an1:1.
L]
il
pioverrilir dnr suctti intrebuur'ratla fabricatre.
-Detenninat-ea cr4rnrluisi a plumbului se lace la cerere
Il
li
i Reguli pentt-ttveiificarea calitatu

Venficareacalitatii siropuluise {are pe loturi


it ''1ur
Prin lot se intelegecntltnleade tnaxirnr:m50(i0 br"rteliisitop prLspslat acelast
soitiment<iesrtc.
Venficareacalitatiiiotultu consladm :
tr -exanripareaextengaraa ambaiajelor(mtegr-itateit.
buteliilor);
inchidereas1niarcaleil

-e.r.amentt tic:
n I organoleP
- exaninarea proprietatilor [i zice sr clunrice
ti Exa:linalea exterioaraa arnbalajeloL se el'ecttieaza veiilicandu-sebttcatacu bi.tcata'

u r-l
un llun1arde butelii luate ia intamplaredin lotul supr-rs verillcani. conform labeh-rlui3.

Tabelul3

I'{umarulclebuteiii
li care
necorespullzatoflre,
tuIaruneaiorului Numardlebuteiiicat'ese deteninna
,-] (numarde butelii) elamineaza{probe)
Acceptarea Respingerea
Lj fi:t'.tlrli ma,'; lotLrlr-unln
n 200 50i) 2.5 2 J

ti 5 0 i B0{) 40
3
,I

8 0 1 ...1 3 0 0
n 1 3 0 1.. 3 2 0 4 75 4 J

t"J 3 2 0 1 .5 0 0 0 9_s 6

il Lotul resputsiloaie l'r rescrla-isi su,ousla o tlouaverificzu"e'


la verilicarea
extedorra''se prc-rcer'l'eaza
Daca loiril a col'espuns1aer-amil-larea
n Ior organoiePtice
prolrnetatr
ii In acestscop.din truleliriegasiiecoresilurlzatoare la pet 2.4^se venfica bucaiacr-t
bucata urr nutrar de bLrteiii.ccnftllt'tl ta.beluhri4.
-
ri
l
Talr'-riul4

i
ii
I

r
ll

i
tl
Nr-rmaml rutial I'lumaririCte
debuteliiluate buteliicarese
in nroba examuleaza
25 b
- o
I 40 O
li 55 10
r--
75 t5
ll 95 7t)
t.
Toate buieiiile trebuiesa ccrespundaproprietatiletirganolepiicepreviv-utefti prezeniul
il -*ianciaid.
Fentm vedlicareaproirrietaiilorfaice si cliimrce.se constitrrieo proba btuta plin
s.rnestecarea continuiu}"ributeliilol asllpracaroras-a ef-echrat eratnenulorganolepiic
li Llin probabmta se ia o probade
2 litri care se introducelr doua bule[i curate"uscate.faranuros strainsi clatrtein pr:ealabilcu
acelasisriop. Bulehile se astr"rpa si se eticheteaza.Pe etichetese
bine cu dolluri" se sigileaza-
tl inscrirrunlatoareie specificatii.
- clenuri rea sau ernblenraurtreprinderii producaloare:
-clenunrirea prodr"rsr"Llui
si STAS 2095-66:
i'l *ciatai mbtitelierii lohriui :
ri -numelesi seriuraturapersoaneiorcareilu luat probe.
'[,Jna
n din probe se anaiizeaz-a la laboralor.iar a clouaproba se pasfi"eazala

ti intieprurclerea proclucatoare, {imp de 30 ziie

2.2. C.oudltiiteirnieede calitatepentruslrculoaful'a}clotomate.


ti La prei-rnis.iea collser-,':u1t(1,
sriclrluide tomatenu se admile folosireasLrbstantelol
n spurnrriltlisi ind-uicitoaresintelice.a colorantilorsi acizilor mineraii.
ti Se admrte adacsr-ilcle ze]''arsi sare.

i; Fropi-ietati orgiuroleptice
ll

U TaLrelul.5

coiisa,:corpuristratne.utncegai.semnede
Lrchid.fbrasenrurle.
{J fermentaresaualtesernnecieaiterare. sr-ictiltrebuiesa ile catma"i
omogen. seaclnuieo usoaratendintade separare in douaslralllriul

tl Gust sl miros
teasu;lerioai-a
a lichiduluiur Leilatts;.
Rosie sartrosie-portocalie,iuiifanna, cariicl-eristtcatotnatelor cr-rapte.
Fiacut-caractenstic. slrst si niros strain
de tonrate.farzr
r"r
i1

it Proplietrtlifi zice-chiniicesi rrucrr:biologrce

r-l
il
li

r-
I
I
I
Tabeir,rl6

Caracteristici

Substantelscaie soltibile.gradereiiacloinetilceIa 2[]'C nirn 7


Acidiintetotaia in acrdmalic.c la ltt0 ltil tttar rJ.6
fllorrrlr de sociiu-o.l,nta- 0"6
Centna-s la 100 inl max 0_.+5
jrlrrmb al'sen slanilr [,ipsa
I irrqr
Critiru
Carnpnri de iitucegai- ntLmax 25

Observatie.-Venficarea solubrleuscate.erciditalea
de susta-nte
continutuh-ri totaia
si clortua clesocliuesteobligalone.Celelaliecaractertstici cirimrce si
rnicrobiologicese garanteazade lrroclucatorsi se verifica la cerere

perrtnr'bulionsi pastarle tonlate.


2.3. Conditiitehrlrcede oa,litate

Nu se adneileadauga.reir de coloranlisi de srtl:stantecouserveurte.


Se pern-ritadaosurileclesare.zaharsi conclirnen'te. si ci"l
ctt acortlttlbeneflrciarr"dut
respectaieadispozitiilorlegaiesanitarein ligoai'e,

etati orgatroiepttce
Proprri

TatreiulT

clensa
N{asnon ogena,, lcra corpru-i
(ia pastacletornate),fitr strecrLrata,
straine(seinilte. pietite, frunze-pedr"ir-rcyle etc ). fara sefilllede alterare
( nrucegar-
terrnentatie etc.)
Rosu vin patia la rosu carailizir-r,ultilbrnia in tt:ata tnasa
cletomate.faraguslsi tuirasslrain{caiatnelizare.
Ptta;t, caracterisiic
Mros st gusi
afumare.fe ai etc ).

fizicesi chtntice
Frolrr-icta'tr

Tabelul,9

produsull,ri
Dennmirea Bulionde Pasiade tomirte
iomate
rr "-- l,..,,,-l,,
I rrlrri 1.J
1{}
It] Sinplu DLiblLi Ti"ipli-i r - 1 ' d L r 1u P r u

concentrata.concellllata concenirata concentrate


,l aii 40
Substan'ta uscalasolubila ? t{) tt\ Jt)

clesare),')'i,
(exciLrsiiadar:sr-d
n]]n.
Aciclitatetotala (e,"iprimata
ut 1i)
acid citric si rapofiatala

2.7
subslanteLlscaiasaiirbila),')i,

Aciditatevoiatila(exPnmata
la
in acidaceticsi ra-prorlata 0,50
uscata
substanta-
solubila),%onta:i
S i"ir,riu. mq,{i.q nta:t. I (X)
C ulrrtr,tn-qil'gr-nzr:i. 3il
Pltrmb -lilsa
mtnerale iiisolutrile
Irr4rr-u"rtati
(raporlaieia substania uscata 0,{:}5
soh"rbila,\,o,/orfl &-,1.

Obsen,atie.-Corrclitiile pentm aciclitate.staniu,cupi'usi plumb. sturi valabilein cazul


in carenn se preveciealtlbi il--tr.lispozitiilelegaleSanitarein vrgoare.

2.4. Resuli peirtru veriflcareacalitatii suc$rilorconservate{ie


fiucte.
de
11erificar-ea calitatiisucului se i'trcepe loturi ciemarimnmi5 tone suc de acelasilel
si produsIa aceeasi inlrepnnilere
llucte, Consell,at0u aceeasiSubsieltacolrserva:rta
Verificareacatitatii se thce prin eramilalea stani arnbalajelor,a na'caiii- a
si churiicese
proprietatilororganolepticesi a sribita.nteiorsolubile.Celelalteproprietatifizice
veiifica nttnai la cerere.
pentru r,erilicareacaiitatii se aleg la intarnplaL'e 5% din britoaieiecaref,c-rtmeaza iotui-
dar rru rnarputin de 5 bLrtoaie.Butoaiele,inainteclecleschidere. in vederealuarii probelor"se
rostogolesc pentnt omogenizaLetrcorriirttrlui ui
cattcittcsau
Din fiecarebuto*ise scaotepe la orificiul clegoh|e. cu aSutorulunLri1ttbcle
0.27udin continr"rlul
clesiicla ciatit in prealalrilcu suclriiespectiv,o proba partiaiade circa
butoi-Liir-ri.
prn amestecaree probelorpartialese Obtineproba nleclie,clLrrcale se ia circa ur litrit
si se toama ui elouabr'rtelilclesticlacu'ate si iscate' de {)'5 drtr' fiecare'
capetele
Butehile se inchiclc,,rciopurjclepluta, se leagacu si'oarasi se sigileaza.De
slbni se princie,piln sigrlare,o etrciretactl rrmatoareletnettiil"u11:
- dentunitea st aelresa intreprincleriiproducaioaie;
- cienumireerp roch-uu1u si nrunat-ul starrdellcluitii;
-denrxnireacoruervan'rulr-ri folosit.
-anul fabncariiProclusului:
-trularttl lo'rttlui:
-dataiLraritProi:iei:
-nlutele si .senrnafuiapersoanelorcai'eAtl lint proba'
pastreazala
U1a clinprabe se trimite la laboratorpenltrr:analiza,iar a tlouase
intrepLinderea procltrcatoare, 1ao temperaturaclemzrtimum l2"dl lirnp de 30 zile'

fl cieanadizaa Sucltrilorconoeifilatede {incte


2.5. Fvleto{:le

g
1Q

M
gushrii.iisi mil'osului
2.5.L Exzurunalea

O parte cii proba, iltroiiusa intr-uri vas crrat. se itrcalzestezulestecatidconr"nurtllana


la clisparitianlirosuluisi gr-rstului,lebio:;kl clesrrli Se racesterefieLleproba si se eramineaza
gusltri si rnirostrl.
In cazul folosilii altoi-corlcemanti eraminareagustuiui si rnirosuluise lace asupl'a
prodrcLtluica atare.

2 .5.2. Determinareasubstailtelor soluititre( gracterefi'aotoinetrice


la 20'C

Din proba bine omogenizaia.cu aiutorul unei bagheteclesticla.se iasasa cacki2 sai'i3
picatuii pe pnsrna dg:jos a unui rei'ractometlugractatin proceniede zaharoza Se t'egleaza
pentru o o1lirr cla:'linia cleclespiirlnea campiilui relractometmluisi se citesteiuiediat,penllu
a evita pieiderile prin evaporare.Citiiea se f-acela lumina zilei sar-ra rurutbec mat.
Deierminare&se .,,-.a ,*"r.,tu ia temperaturaambtania.La I'aioareacitita se va ilacecorecliarie
ternperatula asfel:
-sub +20"C se scadedin yalc'areacitita la refraclotnehrucate0"07 peutut
ftecaregrad de temPeratttra:
-peste r20'C se aclaugala valoareacitita la reliactomelm.cate t)"O7pentrtt
fiecale grad de temPeratura.
Claiezultat se ta mecliara h-eicleieltniilari
Observat-ie.-Dgpa liecaredeterminarese va stergebine suprafatapiisrlelor, la furceptrt
cu vataumedasi apoi ctl liata uscata-.

2 .5 .3 . Deternrinalea substantelor irrsolubil e'

SeiaLicu pipeta100crnrsuccleanahz.ai in prealabil


si sefiltreazaprurtr-untrltr"u,
riscatsi taral.Seusucain eiuvaflitrul cu reziduulla temperaJura de 10-5'C,timp cle
alrro;umativ 5 ore,panaia masaconstenta.
insohrbiletiir: tr00 cmr
L,lasarezidriuiuirsoat.ill g" reprezinlacontitiuhrlclesr.rbstante
slrc.

2. 5 .4. Detelrninarsa eelltlsii.

deprsftslan
Inlt'-ocapsrrla saucleplatina"aclusa la masaconstanta, cn
seitrtroclLic
pipeia25 cmr sucdeanalizai,see!allorairanala Lrscare pe o baiecleapasl epoise
carbonizeaza cu precautie.Pentrria impieciicarunllareain tiniprulcarlloruzar ii seaclauga
de ulei.Masacarboniz.alase
cale\aliicat-rri extrage cu apa,iar reziduulratnassecalcitreaza
pa6acanclnu mai continepunctenegre.Duparacireseintroduceiu caps*laextr-actul. apois*
se calcineaza
el,,apora. usorsi secantareste. Serepeta calcinalea pana la firasa collslellta.

A . t oo.e i 1oo
{lentrstt=
[.,

ZJ
tl
i.
ln carg;
m - ,masacentistid.upacalcuriue"in g.
I V - .,'oirunu[suculuih:at pentrudeterminare-in cin'

aeiditatli totaie.
2,5.5.Deterrninalea
t-
ir
R.eactivi:
-f-XichariCde sodiu,soit$ie0,1 it:
-Fenolitalema-solutiealcoolicai ?'o.

t-1
hiiodul cieiucru.
il
I I, 25 ermrsuc filtral in prealabiipnn i ata sau prin hartieclefiltrr,r.se introduc intr-Lrn
baion cotat de 250 cnrt si ,"id.r... apoi la seurltcu apa distileta.50 ctn'rdin lichichil
onrogenizirtse trec inlr-m v.n Erlenmevei'de I00 cm'. se ada-uga 2 picatrui clef'enol{talenast
ti pana
se tiireazacr"rhiclroxidd,: sociiLr !a aparitiacoloratieiroz. (lare persista1im1rde I llurr.tl

n 5'i'r'0,0067,nr,_ i"35'l-r
ft ll -
r \J!'

v ,'
Aciditatetotala(e;rprinratain acid rlalic) :
fi rn cat'e:
L Vr - volr-rmiilde soiuitede hidrosrd de sodiu folosit la litrere- lri crn'-
V - ioltunul sr.rculLri
lttatpeittnrarraliza.itt cni''.
ii.0067 - cantitateacleacid malic. ili g, corespi-urzaloi la 1 cm'hidro::id <iesociitL-
tl
ti soiu,tie0.1 n.
Cla-rezultatse ia mediaaritmeficaa dor.ra- determinaricarenu dil'eraintre ele cu inai
n
It rnr-rltde 0.02.
t.J Obserrahe.^.ln cazul solutirlorinlenscolorate.se recomal]clasa se lbloseescadrepl
indicalor.in locr,rlfenolftalemei.o solntrealccoljca191'de p-nrettlumbelit'erona. {tr acestcaz. lll
proba de anairzatse adangal5 picat'"ride inclicatorsi se titreazacu liclrorid de socliupalia lit
ill-i aparitiarureifiuorescentevizibile a solutiei.carepoar.eft obsen'atacu tnaj nluJlacla-i-itate pe
rur {bttclt)eglu.

2.5.6.Deieunilaleabioxtduiuide sLlif.

Deterrninareabioriclului rie sulf se poateface prin ntelcclacalonirieiricasau 1;rin


m*i,odaioeiinetrica.
trncaz de litigiu, tnetodacalorimetricaesteobligatone.
Metodacaloninert'ica
Principriulrneicdei
Eioxichil clesull reaciioneazaeu compusuiil"rcsina-folmaldehicia danclun coinplex

[l puiernic
calor:at in
bio:tidLrluide sulf
rosrr-r'ioiet,
liiensitatea liind
coioratiei prc'portionaia
cii c'-rtlcetltralia

Meiodaiocimeirica
Frincipiulmetodei,
1i
rl fi/etodase bazeazape cxidareaSOz la $O: crt ajuioi'u!uneisolittiide ioc si
deternrinarea iiirimetricaa ioduluiconsurnaila oxidare.
Reactivi:
l1

JU
IL

lt il

ir
i
I

-Hidroxidde sodiusolutleC,1n .
-Acidsulfuric15%.
-locisoiutie0,02 n.
-Amidon,solutie1% pr-oaspat preparata.
Moduicieiucru:
20 cm(cukri)drnsuculde analizat,ornogenizai intr-untralon
in prealabil,se inirocjttc
cotatde 200 cm(cu'bi) si se aducela semncu apadistilaia. Se astupa balonul, se agitacatetva
minutesi se lasain repaus.Din lichidulastfel preparatse iau 50 cm(cubi) si se ini;'odtlcintr-un
cu rodai,
ci.rp care contine25 cm(cubi) hidroxid de Vasulse
sodit"t'
vas Erlentneyeflli'evazut
sulfuric si 1cm(cub)
o"iupr, sise'lasain repaus15 minute.Se adaugaapoi 15 cm{cubi)acid
carese
soluiiede amidon.Se iitreazaimediaicu solutiede iod panala coloratiaalbastra,
meniinecel putin1/2 minut.
i-'l
Bioxidde sulf=
I
I

ilr care:
V,i - vo|umulsolutieicieiod fo|ositpentrutiirare,in cnr(cubi);
V - volurnulsuculuiluat pentruanaliza,in cm(cu'oi);
'i soluiiede
-
0,00064 cantitateade bioxi,Cde sulf,in mg, corespunzatoare la cm(cr'rb)
iod 0.02n.

n i)

ia
'l
lj

n
IJ

1-'l
tl
1i

IJ
i!
t"J

n
ti

ft
t"1

1',]
IJ
.)l

n
tl
u
tW
' d'e,eoffitrofle-flfl
se proteatiarmucrteif
6.vEAsuqnB iimflabmratclnil!
use8oa'
eaIst*tiEg:rrr:d Re
aEsnmeratr*
cie
In.reclerea prerrenrriracciclentelorin iaborattlll cirimrc -qllEin€Llesalec seiie
cciecti a
rriasuri cle: 1;roiec{iapeisoriai5,gigalizarea lccnltri de mtttlca. manipularea
reaciiviloi-chinrici
al Fsqts-qtieL+
-ercqqej-e
e ltlcfeilzil ifi
PLtitareiL halaluiui este obiigaiorie pijlltiLt ot ic'* pef soanl uaf
se
si ca-Ltsttce
iaborator. La oneraiiile cafe necesitSpericoi d.estropire ci-i su'i:stantelo::ice
;sitltzeazdriianugi.gor! dtr cagaiucLrrfcrllll gi orhelari de prrcteeite
fi) fldanipugEa etfra st turrii
L.arnanrp'-rtarea stictarrer se pot producsaccide;lte in urmdtoarele situaiii
ir-rcui"ati.i"ea v,aselci", la niontareainstaialriior, Tntimpulluci-r-litii cLi sticlAria,la
montareatuburilorde siicii.
Vaselede laboraigrtrebuiecur*tateclr ejutcruipeiillorspeclaie,rrtiiiz&i't'i
reactivrcledegi-esaie *rn (acizi9i sctcid)
in nici .u= nu se va foiosi nisipuideoarecezg&r:esticla.NLtse rra
r-rtiliza sticlEriecai-*prezintaciurcnire, zggrietLrri prenunlatecleoai-ece aceslea
fac imposibilfrspai.gerea in t!nrpr-il lucruir.r, urinatSde iniprogcaf€asubsiantei
cu cafe se lucreaza
iircSlzireasticiSrieitrei:r-rie s5 se facA irepiai, proiejAndu-se vaselecu
site metalice, cu azbestsauuti!izAncl i:5ide ap5,clenisipsau ltlei
c) $4qgli pql!a!"eequhe-tqgtglqrgh"E ql?igg
Sr:bsten+"etJcninrlce pot prezenta pericol de ecclden.te divei'selor aparate
de inaniputl Are: tratlspoi'l, transvazarea, c!iluarea,mirruntirea rezi duu rilor'
Piinra eoncli!1e pentrLt manipularea coreetd a substailt€loresie
*unaaq;ierea ploprietdlii or iioitic, Cau$iic, irifiainabil, 6xl]lOZiv)
Sticleiec;ureaciivvor fi transportate uqor,eviiancjlr-s* c'lOpul. Irluvor fi
iirrute i.iumaicie dop cicoareceexisiS pericclLtlclesprinclerii acesiuia a
"ci
impiSgtieri i iichicl'"tl t"ii.
La cliir-taree Si mdsLl[area subsianielorcaustice,trebuiesd se lucreze
'in paher
astfelincet sE se evite strcpirea.Operaiiait* turnai"eclir-r siicli satt
cilinili'ugi-acietse varexecuta.departeCe ochi; pentruta citi graciaise ltrtr-ei'upe
'iurna;-ea qi se incleparteaz{siic.lacr-rr+activ(la Ciluar ea solulliloi se va tinc+ cotr t
de efeciul ternricai apar^aiurii Ei cie faptr-lici air-itrci cAndse degaj* cildura
l l se sp a r-gva
e x i s i api e ti $ o l Lsa a sul)
L.a rnasr-rrarea lichicieloroeniru analiza se va e;vitaPiPetareasolu{iei
cai-rsticesar-lcare Qi113l-r3 vaporito;<ici.Se vcr iolosi pentrltPiPetarePci'ede
c a u c i u cp e n i n :a sp i ra l i lei ci l i d u i ui.
Folosii'ea beculL-ti ,:legaznreiaritrebuiesb se fac* corect:
1. se verific*jr:iAidac* i'uriilnu!riit pi'ezirltaoi"ificiivirii:ile$i becui
esteconrplei;
2. se dsscl'rieie gazr:lciell: c':rtclucta genei"ali,ge aprin'Jechibrituiqi
s* iine c,le,,asiliira Ei l'lurtraiciupi:aceease cleschidecj* le
becr-.ilr.ii

j.t

l
Tl
l
n
li
gurubLtlbecului de gaz. Dacd se aprinde lrecul de gaz se
. deschidegazrllde la concjucta generaldEiapoise stingefocttl.
d) fflanipulareaaparaturiisuh pres!une neSusd
Exicatoarele cu vacuumtrebuiesd fie construitedin sticlSgroas6,sd fie
I umplurie cu CaCl- nu cLtH, SO.,,sd fie verificatdrezisiertlalor,fiincjacoperite
cu o c€rrpd groasdpentrua prerreni rdsp6ndirea cioburilorin caz de spargere.
Disiilirilein vid vor fi executatenumaiin instalatiicorr-rplete prevdzutecu
toateaccesoriile. $e vor utilizaimbindriradate dopuri
nr,r de cauciuc.
ll in cazul clisiilSrii
formadopuricare pot intrei-r-rpe
9r
unei substanlecare se solidiiicdpe refrigerentse pot
inire balonulde disiilai-e
leg5tui'a 9i balonulde
conectare.Observareadepuneriiprimelorpariiculede substan{5 soliddimpune
il opi'ireaimediaida apei de ricire pentruclepozitul cie coreciareutilizAndu-str
e x p l c z iab a i o n u l u i .
Disiilareasubstantelor toxicese va facein incdperiseparateunde se voi-
gi
maifacealtelucriri se va asigui'ao bundventila{ie
e) Manipuflaf-e.a apanaturiide labora-tsrcuaaetfruneeBeetc'jed
n Aparaturade ?ncElzire electricd(cuptoare,etuve) trebuie agezatepe
IJ meseproiejatecu table de olel gi acoperitecu foi de azbest.
Vor fi legaie le o prizd la pdmAnipeniru evitareaelecirocuiirilor.Se
ti interzice colectarea aparatelor dacd riu existd figa conductorilormontati
neregulamentar. Se intezice conectareamei multor aparaturila o singurd
prizd,dar gi folosireaaparaturiila care se clbserybscAnteisau care prezint6
scurt circuite. Se interzice rnanipr-rlarea instalalieielectrice precun"lgi a
aparatr:rii electricecu manaumedd.

tt
tt

ffi
n
IJ
i-]
JJ
rn
LJ
,m
nn
L. I t Rezulta te cxPct'i lli cil talc
i
I de legumesi fructe'
Determinareaaciclitatiiconcentratelor
Ir Principiulmetodel
I
l .' itt prczctttir
1o rnl produs prin titrirrccLrNaOll 0'
.- se deterrninaaciditatcatotala din
de inCicator.

f-1 Modde lucru la


ctrNaOl.l 0' I tl aclur-'anclu-sc
li
Ii -sespalabiuretacu apa,c;trNaOH 0,1 u si apoise r"tmplc
ciocuibiurctci'
,r-,t,i *ond grija sa icoaternbuladin
i-r -seiau t0 ml din probade analizat'
alcoolicalolo
solr.rtie
2-3 pitaturi rJet-enolftaleira
il _r,
"Juugo
-r" tit..Jo cu NaOFI0, I u pauala roz pai persistcnt
n , I

tt .iJ ' analizei


Calculul
n
ti Ncc[ar dc bananesl capsllnl
LJ
Proba 2
Proba 1
n V0: t)
ilLJ V0:0
0'i n -- V2:7'2t".t:'NaOHD'ln
Yl:7,Q
-i.0c r n ' N a O I I N'''OFI 0' l '.t
VrZ : 7'2 r;r't-tt
Vrl = cur r-NaOI-I 0,1 ,,
li
L_.; 1 ( \ -Iu ' lI ' u
1
t'w
Vrm = =l,lctttNuOllo,ltt
1
n
l{
tJ
5 . L:t'nt'0,0067 . I o o
rn
lt Aciditatea totaia cxprituatirin acid tnaleic
: e 2)7
,"
U
n
li
34
ti

n
LI

n
fl
L-.!

tl
t"l
t1
t1
iJ

n
li
IJ

lt
tl
IJ

r'"1
il
IJ

n
tt
tl
J
l
l Nlonf :r

Proba1
rJo nc,ro

Proba2
j V0=0
\/l : ( a
v0:0
\/') : /. I
\/rl = v6t v vQt tn/ r n 3
VrZ = 6,1 cnr'
l i I ltl
-
5Q-r-61
= 6.)ctttNrlOII0,bt
2
l 3'35'6'0
r\ciditatea in aciclr'alcic: tlf'09i1.
cxpr.i.tita l0f)= = l.f)
-)"l
l I' l0

l P a s t ad e t o n r a l cS u l t i L n a

ProbaI Proba2
l \r0:0
vl :0,2
V 0: 0
\/2: 10,4

j I 0 - 2r 1 0 . 4
Vltrt: = ll0,3r.'iltNtrOl{
2
j
.s.10-i.00067
l Aciditateatotalaexprinratain acid r n i l l c lc
t0

l Pastade tomateTecuci

F r o b aI
l V0 :0
\ 7 1 --
v I
rn n
l(./,y
v0:0
\ / 1 --
\ r:
| | r
Proba2

| t- l

j V r l : 1 0 , 9c m 3 Vr2: l l,lcntr

l Vl'rtr:
l O O _ uj l Il l t - (
r v , /

j
Ac;iditate 5 . 11 , 0 . 0 , 0 0 6 7
in acidmaleic:
totalaexpriniata ' I00= 3,68
j
l0
-
-_l

I
i 35
ta

ll
-

-
lr
T-l
j

I
l--,
ll

I
ffigffitflSGRAFEH

fr 1 . T e n u ,L - T e h n o l o gii,
masinisi instalatii, pentr uindustr ializar ea
p ro d u s elorvegeiale,Editr - irJunir
a lasi,1999.
nea"
tr C^
2. Draganescu, -Biochimie, pentruciasaa Xi-4,EdituraDidactica
hilanual
n Bucuresil,1993.
si Fedagcgica,
tj ',3. -Calitatea produseior,
Barariu,M. si fiabilitatea Tehnicamasuraiorilor
in industriaalimerriai-a,
Nachtu,E.elespeciaiitate si
FdituraDiclactica
tj Pedagogica, Bucuresti, 1993,

n 4. Barariu,l. -Materiiprimesi materiale


folositein industriaalimentati"a,
LJ A.
Hobincr-r, l\lanualpentruclasaa iX-a,F-diiuraDidacticasi
Fedagogica, Viad,l. 1993.
Bucui-esii,

I 5. B a n u ,C -ti n .
vo, l .I si l l ,
a l i n r e nta ra
- Menualulinginer ur lui
de industr ie
EdituraTehnica,Bucuresti,

ti 2402.

6. Gutulescu,l. -Tehnoiogia
prelucrarii si fructelor,
ieEuntelor

I EdituraDicjaciica
1973.
Dautner,M. si Pedagoglca,Bucuresti,

-Telrnoiogii
modernein industriaconservelcr
tl 7. iuarinescu,
vegetale,Fclitura
l.
Tehnica,Bucuresti,1986'

il L R a c i ul .,F .
si foiosirea
legumeior ioi',
-Tehnologia fructelorst
deshidratarii
1CISC)
tsrrcuresii,
EdiiuraiVllAA,

tl 9. Manescu,
medicala,
S.
Bucuresti,
-Chimiasaniiai"a
H.
Dumitr escu, 1982.
Editura
a medicului,

tr 'i0.Petrescu,
manuaipenfru
E. -Prccesesi apai-ate
Teloaca,R.
in industriaalimettiara,
claselea lX-asi a X-a, Ediiura
Onofrei,L
si Peclagogica,
Dicjactica
it R .A ..B u cu re sti1993
,

l-l
1i

ll
36

tl
11

lr

S-ar putea să vă placă și