Sunteți pe pagina 1din 62

NORMATIV

PRJVIND

PROIECTAREA CRESELOR SI CRESELOR


SPECIALE PE BAZA EXIGENTELOR DE
PERFORMANTA
INDICATIV NP 022-97

3
TABLA DE M.-\TF.!{11 GENERALA

I. Generalitati .................................................................................................. 9

II. Cadrul legislati,· pri, ind proiectarca, rcalizarca si cxploatarea cladirilor


pcntru eresc si crcsc speciale........................................................................ I 0

111. Conditii functionale si de tchnologic pcntru proiectarea constructiilor si


instalatiilor .................................................................................................... 21

IV. Criterii functional-urbanisticc privind amplasarea creselor si creselor


specialc ......................................................................................................... 46

V. Cerintc privind proiectarea cladirilor crcsclor si creselor speciale,


conform Lcgii nr. I 0/ 1995 . ......................................................................... 57

ANEXE
Scheme func!ionalc privind principalele compa11imente �i sectoare ........... 5 1

4 5
V.5.lzolatin 1ermica, h1drofuga si ccL111om1c de cncrgic ............... : ............. 11 X
:\ncxa \'.5 - Documcnlc tch111cc concxc .................................................... 122 '0R\I.\TI\. PRJ\ 1,D PROIECT·\RE ..\ CRESELOR SJ C RESFLOR l'DIC.\TJ\.
SPECl..\l E l'E 13..\Z.\ LXIGE, TE LOR DE PERFOR:0-1..\ ,T . .\ ,po:: 07
. . .a zgomolu I.
V.6.Protcct1.a 1111po111, u, ........................................................... p�
-
Ancxa \'.6 - Documcnlc tchnicc concxc .................................................... 125
I.GENER..\LIT...\Tl

1.1.0birct
I. I. I. PrezenlUI normativ stabilcstc critcrii de proiectarea constructiilor
si inslalatiilor, inclusiv a incintei si a tcrcnurilor afcrenle, reglcmentari
tehnicc si paramctrii cantitativi de cxccutie si cxploatare, prccum si conditii
minimc de calit11tc pc care trebuie sa le asigure cladirile cresclor si creselor
speciale pc intreaga durata de existenta.
Accste criterii de conceptii si recomandari trcbuie sa eorespunda
ccrintelor utilizatorilor privind calitatca constructiilor in confonnilate cu
prevederile Legii nr. l 0/1995.
1.1.2. Prin acest normativ se ,unnarestc si realizarea unui indrumator
functional pentru uzul proicctantilor de crcse, cuprinzand o sinteza a
problcmalicii spccifiec constructiilor si instalatiilor crcselor.
1.1.J. Prezcn1ul nonm1tiv este posibil de adaptarc in viilor, functic de
evolutia :.istcmclor de constructii si instal.ttii, precum si de cvcntllalclc noi
rcglcmcntari cc pol aparc in domcniul tehnologic sanitar si educational.

1.2. Oomeniu de aplicarc si conditii de utilizare


1.2.1. Prc,·cdcrilc prezcntului nonnati,· vor ti utilizatc atat la proicctarca
s, cxccutia cladirilor noi si cxtindcrilor, cat si la modcrnizarea,
rcamcnajarca. consolidarca sau repararea cladirilor existcnte din mediul
urban sau 111ral.
1.2.2. Prevcdc, ilc prczcntului nonnativ sc rnr utiliza de calrc:
- organismdc de administratic teritoriala precum si de altc pcrsoane
juricliec snu pri\'nlc cu prcocupare in acest domcniu (cap.Ill si cap.IV);
- ,·crificatori de proicctc si cxpcrti autorizati in conformitatc cu Legea
nr.1011995.

8 9