Sunteți pe pagina 1din 1

LEGISLAŢIE

Informaţii generale privind activitatea ANRE


de autorizare a electricienilor
Desfăşurarea activităţii de autorizare a electricieni- Pentru detalii privind condiţiile de calificare şi expe- - fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO-
lor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici rienţă profesională, puteţi să consultaţi Regulamentul. 98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI
cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate 11514848. În acest caz, Serviciul financiar - contabili-
şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, se re- Organizarea şi tematica examenului de auto- tate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după ve-
alizează de către ANRE în baza „Regulamentului pen- rizare rificarea existenţei în extrasul de cont a sumei achitate;
tru autorizarea electricienilor, verificatorilor de pro- Examenele de autorizare se organizează, de regulă, - fie prin mandat poştal în contul ANRE nr. RO-
iecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a de 2 ori/an, în sesiuni de primăvară şi toamnă. ANRE 98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în dome- publică cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data 11514848. Şi în acest caz, Serviciul financiar - contabili-
niul instalaţiilor electrice“, denumit în continuare Regu- la care încep înscrierile, Anunţul privind organizarea şi tate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după ve-
lament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publi- desfăşurarea examenului. rificarea existentei în extrasul de cont a sumei achitate.
cat în MO nr. 152 din 21 martie 2013. Tematica de examen, precum şi exemple de între- În toate cazurile, solicitanţii trebuie să includă în do-
bări/probleme de examene sunt publicate pe site-ul sar o copie a chitanţei/ordinului de plată/mandatului
ANRE la capitolul Legislaţie/ Autorizare electricieni poştal.
Înscrierea la examen
Documentele necesare pentru înscrierea la exame- Înregistrarea cererilor de autorizare Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se
nul de autorizare sunt: Cererile de autorizare însoţite de documentele pre- restituie:
a) Cererea de autorizare însoţită de documentele: cizate mai sus, se transmit către ANRE, în perioada de a) candidatului care nu se prezintă la Examenul la
Informaţii Profesionale, Detaliile privind lucrările reali- înscriere (stabilită pentru fiecare sesiune, conform de- care a fost acceptat;
zate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autoriza- taliilor din Anunţul publicat de ANRE). Înregistrarea ce- b) candidatului care nu promovează Examenul de
re, întocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C şi D, la rerii şi a documentelor anexate se face: autorizare;
prezentul Regulament; - fie direct de solicitanţi la sediul ANRE, Demisol, Bi- c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţi-
b) Copie a actului de identitate; rou unic (Registratură); ne Examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel
c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă - fie se transmit prin serviciul poştă către Autorita- solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea compe-
calificarea profesională; tea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, tentă;
d) Document care atestă recunoaşterea certificate- Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Bucureşti, Sector 2, Cod poş- d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de
lor sau diplomelor de calificare profesională pe terito- tal 020995, România. participare la Examen, inclus în lista întocmită după
riul României, emis în conformitate cu prevederile le- În Anunţul publicat de ANRE cu ocazia organizării fi- transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de
gale pentru persoanele fizice străine; ecărei sesiuni, se menţionează data limită de înscriere. Autoritatea competentă.
e) Copia integrală a carnetului de muncă, care să Candidatul care nu poate participa la Examenul la
ateste experienţa profesională în domeniul în care se Plata tarifului de autorizare se face: care a fost acceptat, poate solicita Autorităţii compe-
solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, după - fie direct la casieria ANRE pe baza facturii întocmi- tente, în scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfă-
caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a te de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia înregis- şurare a Examenului reprogramarea participării la Exa-
Salariaţilor comunicat la ITM; trării cererii de autorizare; men într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi
f ) Document care atestă absolvirea unui curs de
pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia preci-
zată la Art. 25) şi Art. 37) din Regulament; Tarifele în vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 147 /2014 , MO 934/21.12.2014) sunt:
g) Copia chitanţei de achitare a tarifului pentru au-
Tip autorizare Tarif (lei)
torizare.
Gradul I 250
Pentru acceptarea la examenul de autorizare: Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250
a) Cererea de autorizare şi documentele: Informaţii
Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagi- Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) 125
na de informaţii sunt întocmite în conformitate cu mo- Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 350
delul prezentat în Anexa 1 punctele A, B, C şi D, la pre-
Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B 175
zentul Regulament;
b) Documentaţia inclusă în dosar este completă; Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice 125
c) Candidatul demonstrează că are experienţa pro- Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice 125
fesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice,
pentru calificarea profesională proprie, în conformita- Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice 175
te cu prevederile Art. 30), Art. 31) şi Art. 32) din Re- Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat 30
gulament.
Nu se percepe TVA.

16