Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.03.2107
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Școala Gimnazială, Com. Măgurele, Prahova
CLASA: a IV–a A
PROPUNATOR: Prof. înv.primar Vădan Elena Mirela
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Jocul de-a primăvara”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
ACTIVITĂŢI INTEGRATE:Arte vizuale și abilități practice.
SUBIECTUL LECTIEI Fracții.
TIPUL LECTIEI: consolidare și sistematizare
SCOPUL LECTIEI: : consolidarea cunoştinţelor despre fracții și a deprinderilor de a efectua operații cu fracții

COMPETENŢE SPECIFICE:

Matematică
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal
cu 10
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere natural în concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numere fracționare
5.1. Utilizarea terminologiei specific și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu rationamente simple

Arte vizuale şi abilităţi practice

2.4. Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de fracţie
O2: să ordoneze crescător/descrescător fracţiile cu acelaşi numitor/ numărător
O3: să compare numerele fracţionare care au acelaşi numitor/numărător
O4: să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare
O5: să rezolve probleme utilizând operaţii cu fracţii (adunare/ scădere,aflarea unei fracţii dintr-un întreg)

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: - explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul didactic,problematizarea.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: caietele elevilor, tortul fracțiilor,plicuri cu figuri geometrice,foi albe,lipici,fișe,stimulente bomboane.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual,pe grupe;
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,stimulente
BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program
de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;
 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Matematică, Arte vizuale și abilități practice, aprobată prin ordin al ministrului Nr.5003/02.12.2014”,
Bucuresti, 2014.
 Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a,Editura Paralela 45, Piteşti, 1998;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
N Strategii
r Conţinut – activităţi de învăţare
. Etapele O Mijloace
Metode şi Moduri de Evaluare
c lecţiei b. Activitatea de învăţă-
r Activitatea învăţătorului procedee organizare
elevilor mânt
t.
Pregătește materialele necesare pentru Se pregătesc Instructajul Frontal Observarea
Moment lecţie. pentru lecţie. verbal
1 organiza- sistematică
toric Stabilește ordinea şi disciplina.

Se face verificarea cantitativă a temei Verifică tema , Conversatia Caiete Frontal Autoevalua-
observând dacă elevii si-au făcut tema corectându-și rea
2 dată. eventualele
Verificarea Se face verificarea calitativă a temei prin greşeli
temei corectarea eventualelor greșeli.

Se solicită elevilor răspunsul la Frontal Observarea


următoarea ghicitoare: Conversația comporta
Captarea Un întreg de îl împarţi Ascultă cu mentului
3 atentiei Părţi egale tu să faci, atenţie.
Una sau mai multe iei
Spune-mi matematic, ce-i?
(fracția)

Se anunţă tema lecţiei şi se scrie titlul în Sunt atenţi la Conversaţia Frontal Observarea
Anunţarea caiete – Fracții ceea ce se
temei noi şi a comunică. sistematică
4
obiectivelor

Se realizează actualizarea cunoștințelor Fișă Frontal Observarea


prin completarea unei planşe
(ciorchinele-Anexa 1) şi întrebări sistematică
Reactualizarea Răspund la Conversaţia
frontale:
5 cunoştinţelor O1 întrebări. Exerciţiul
*Cum scriem fracțiile: două pătrimi, o Completează
ciorchinele fișă
doime, cinci șeptimi, șase optimi, trei
noimi, o treime, trei zecimi, patru
cincimi?

*Ce fracție din numărul lunilor anului


reprezintă luna martie?

*Ce fracție din numărul anotimpurilor


reprezintă anotimpul primăvara?

*Ce fracţie din numărul membrilor


familiei tale reprezinţi tu? Dar tu cu
fratele tău?

Se prezintă elevilor o cutie în care se conversația tortul frontal


află un tort-bucăți. Tortul este împărțit în explicația fracțiilor
12 părți egale.Pe fiecare felie (parte) este
lipită câte o cerință,pe care elevii trebuie
să o rezolve,astfel încât la finalul orei să Rezolvă
reușească să-l asambleze.Dacă elevii vor exercițiile
Dirijarea reuși să rezolve toate exercițiile și
învăţării problemele propuse ,la sfârșitul orei vor
primi bomboane.(Anexa 2)

FELIA 1 exercițiul Frontal


O1 1.Scrieţi fracţiile care reprezintă partea
colorată:
6 Observarea

sistematică

Aprecieri
verbale
FELIA 2 conversaţia frontal
2.Cum scriem fracțiile:
- două pătrimi, o doime, cinci şeptimi,
şase optimi, trei noimi, o treime, trei
zecimi, patru cincimi? exerciţiul
- Ce fracţie dintr-o saptămână reprezintă
7 zile?
-Cum scriem ca fracţie numărul zilelor pe
care-l petrecem la şcoală într-o
săptămână?

FELIA 3
3.Scrieți fracția 4 ca: exercițiul
7 explicația
Fișe
a)sumă de două fracții
O2 b)diferență de două fracții
c)sumă de trei fracții frontal

FELIA 4 exercițiul
4.Aflați:
2 din 15=....;
3

3 din 24=.....;
6

7 din 45=.....; exercițiul


9 explicația

FELIA 5
5.Compară folosind semnele: < , > , = .
2 3 13 52 10  10
4 4 8 8 9 9 11 12
FELIA 6
O2 6.Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile:
O3 a) 7 . 1 . 9 . 3
18 , 18 , 18 , 18
b) 2 . 2 . 2 . 2
4 , 10 , 7 , 3

FELIA 7
Află termenul necunoscut

a+1 =2 6–a=2
3 3 9 9
O4
3+a=4 a–1=5
5 5 7 7
FELIA 8
8.Calculaţi:

9 3 2
   
5 5 5
2 8 1 9
     
9 9 9 9

FELIA 9
Grupează fracțiile din șirul:

3 4 9 14 25 15 7 10 19
4 4 5 14 19 17 7 12 18

în fracții:

-subunitare: conversaţia
-echiunitare: problema-
-supraunitare: tizarea

FELIA 10
Rezolvă problema:
Un elefant trăieşte 70 de ani, un urs 5
O5 7

din vârsta elefantului, iar un leu 7 din cât


10
trăieşte un urs. Cu câţi ani trăieşte mai
mult elefantul decât leul ?
- Să repete cineva problema!
- Să scriem datele problemei la tablă!
elefantul → 70 ani
ursul → 5 din 70
7
leul → 7 din u.
_______10______________________
cu ? ani trăieşte mai mult e. decât l.

- Ce cunoaştem în problemă?
- Ce mai cunoaştem ?
- Ce ne cere problema să aflăm?
- Ce putem afla din datele problemei?
- Prin ce operaţie aflăm?
FELIA 11 Exerciţiul Fișe de Individual
lucru Observarea
Obținerea Se împart elevilor fișe
7 Rezolvă fişa Explicaţia sistematică
performanței
(Anexa 3) Conversaţia

FELIA 12 jocul plicuri cu


Rezolvă fişa de didactic figuri
Joc concurs: „Imaginație și rapiditate”. evaluare pe echipe aprecieri
geometrice
Elevii vor fi împărțiți în 4 conversația verbale
echipe.Fiecare echipă va primi un plic în pastă de
care sunt introduse un număr de figuri explicația lipit
Asigurarea
8 retenţiei şi a O1 geometrice.Ei trebuie să aleagă doar
foi albe Observaţii
transferului atâtea câte le arată anumite fracții și să
asupra
construiască ceva real cât mai repede.
produsului
Echipa câștigătoare va fi cea care va
muncii
termina prima.( Anexa 4)
Stimulente

Se dă tema pentru acasă. Conversaţia Caiete Frontal Aprecieri


În incheiere se fac aprecieri generale și Elevii sunt Individual generale
Încheierea
9 individuale. atenti. și
activităţii
Se notează elevii individuale