Sunteți pe pagina 1din 1

EVENIMENT

LUMEN - Past, Present&Future, Sibiu,


8-12 septembrie 2015

Anul 2015 a fost proclamat Anul lumină pentru dezvoltarea echitabilă a


Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor societăţii globale.
bazate pe lumină de către ONU în cadrul În acest cadru, cele mai importante
celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale instituţii şi actori din România şi din
(2013). Proiectul global, coordonat de străinătate din acest domeniu (Ambasade,
ONU/UNESCO (cf. www.light2015.org), Asociaţii profesionale, intelectuali,
a reunit până acum participanţi din mai cercetători, proiectanţi, producători, artişti
mult de 85 de ţări şi peste 100 din cele ş.a.m.d.), au ales Sibiul pentru a propune
mai înalte şi mai prestigioase asociaţii publicului acest unic eveniment de
internaţionale de ştiinţă, nenumărate anvergură din România.
societăţi academice sau profesionale Programul se doreşte în întregime
naţionale, precum şi o serie de producători trans-disciplinar şi va cuprinde, într-o
şi factori de decizie. Sub deviza “Lumina singură săptămână (7-12 septembrie) şase
este mijlocul prin care fiinţele umane expoziţii (două la Biblioteca Astra, două la Internaţională (ILA, cu peste 200 de projection mapping-ul 3D a devenit
se recunosc intre ele însele precum şi Muzeul Astra – Casa Artelor, una la Muzeul membri din 39 de ţări, având sediul la foarte popular în ţările occidentale, dar
locul lor în Univers”, scopul principal Astra – Secţia în aer liber şi în spaţiul de Geneva – Elveţia) împreună cu Comisia şi în America şi Asia, culmea fiind atinsă
al programului internaţional este de a onoare al Primăriei Sibiu), cinci spectacole Naţională Română pentru Iluminat (CNRI, la Festival des Lumières din Lyon care
asigura la nivel mondial o conştientizare în aer liber (două în Piaţa Mare şi trei la cu sediul la Universitatea Politehnică atrage anual cca. 2 milioane de vizitatori,
necesară a rolului central al luminii, Muzeul Astra – Secţia în aer liber) şi trei Bucureşti) şi Asociaţia Română a timp de o săptămână. Această formă
în prezent şi în viitor, pentru noi toţi. congrese internaţionale majore deschise Producătorilor şi a Profesioniştilor de de eveniment este deosebit de plăcută
Programul va promova prezenţa şi rolul marelui public. Iluminat (ARI). deoarece se desprinde complet de
luminii în viaţă, ştiinţă şi cultură, precum Săptămâna este concepută şi Publicul va avea parte de un veritabil formele mai tradiţionale de proiecţie
şi importanţa tehnologiilor bazate pe gestionată de Asociaţia Lichnologica spectacol vizual, 8 proiecţii îmbinând sau spectacole de stradă, pe lângă faptul
elementele arhitecturale ale Muzeului că projection mapping-ul 3D atrage
Brukenthal cu animaţia video 3D, sunet şi întotdeauna un public numeros. Această
jocurile încântătoare de umbre şi lumini. tehnică face ca o clădire să se mişte, să
se transforme sau chiar să comunice, prin
Congrese peisaje suprarealiste şi prin proiectarea de
• ILA 5th GENERAL CONGRESS imagini pe obiecte. Iar efectul pe care îl
(International Lychnological Association) are asupra oamenilor este fantastic. Tehnic
• 10 septembrie, Good lighting, Bad vorbind, odată luate măsurile şi relieful
lighting. Challenges through times. clădirii care va servi drept “ecran”, proiecţia
International Conference day. Place: Thalia se adaptează reliefului natural al clădirii şi
Hall (National Opera), September 10th transformă aproape orice suprafaţă într-un
• Masă rotundă – Iluminatul şi spaţiul afişaj video dinamic. De fapt, proiectoarele
public urban. O discuţie, în premiera în de ultimă generaţie şi software-ul de
România, privind situaţia actuală (percepţia specialitate sunt folosite pentru a deforma
asupra iluminatului existent) şi perspectivele şi masca imaginea proiectată, pentru a o
integrării iluminatului în spaţiul public urban. face să se potrivească perfect pe ecrane
O abordare din punctul de vedere a actorilor neregulate. Rezultatul final este o instalaţie
implicaţii în viaţa oraşului. Evenimentul este de proiecţie dinamică, care transcende
organizat de Asociaţia Română de Iluminat orice fel de proiecţie video obişnuită.
– ARI şi Comitetul Naţional Român de La Sibiu, cele 2 echipe recunoscute
Iluminat - CNRI. din România vor intra în competiţie cu
8 echipe internaţionale selectate după
Competiţie de 3D Mapping concursul de proiecte. Aşadar, publicul
va asista la 10 “deconstruiri / reconstruiri
MAPPING COMPETITION PIAȚA MARE, / transformări” ale faţadelor Muzeului
VINERI 11 SEPTEMBRIE Brukenthal şi Casei Albastre, foarte diferite
8 ARTIȘTI, 8 ȚĂRI, 10 PROIECȚII în stil şi idee.
Încă de la începutul anilor 2000, chiar Coordonator: Arh. Ioan-Mihai Baba,
dacă este încă puţin cunoscut în România, CEO, VisualSkin (http://www.visualskin.ro)

28