Sunteți pe pagina 1din 5

,,Mari români“

EDIŢIA a III-a

Proiect educativ - culturi şi civilizaţii


Perioada de derulare a fazei finale:15 martie 2019

Aprobat în CAERI 2019 nr. 1199 / pag.41

Coordonatori:
Prof. Florea Sanda
Prof. Ghioca Lucreţia
Prof. Palade Liliana Elena
Prof. Vieru Diana Manuela
Prof. Mişcalencu Mădălina
ARGUMENT:
A fi celebru înseamnă a fi faimos, renumit, vestit.
Există însă „stele” care luminează doar o clipă şi „sori” a căror strălucire ne bucură şi
ne va bucura mereu sufletul şi mintea.
Ne mândrim cu Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuşi, cu Traian
Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă, cu Nicolae Paulescu şi George Emil Palade, cu Hariclea
Darclée şi Nadia Comănici, cu Nicolae Bălcescu şi Nicolae Iorga şi cu toţi românii care au
sporit tezaurul de valori al umanităţii şi constituie pentru noi exemple şi modele de urmat.
Contextul social contemporan impune – ca metodă de formare a elevilor – cunoașterea
și implementarea valorilor autentice românești în școli. Astfel, elevii vor învăţa să protejeze şi
sa folosească cultura și spiritualitatea românească pentru formarea lor ca factori activi de
dezvoltare a societății.
De aceea ne-am propus să prezentăm – sub forma unui concurs – viața, personalitatea
și opera marilor români, precum şi valorile culturale, istorice şi de patrimoniu ale zonelor din
care provin şcolile implicate .

Scopul proiectului:
Cunoașterea vieții și activității marilor personalități românești, precum şi istoria şi
cultura locurilor natale.

Obiectivele proiectului:
O1: Stimularea interesului pentru cercetarea vieții și activității exponenților principali ai
culturii românești a 75 de elevi din școlile din țară pe parcursul desfășurării proiectului;
O2: Implicarea în activitățile proiectului a 25 de elevi din grupul țintă proveniți din medii
defavorizate (centre de plasament, familii monoparentale, elevii de etnie rromă, etc.);
O3: Responsabilizarea față de patrimoniul cultural național a 25 de elevi într-un interval de 6
luni;
O4: Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare din zona Covurluiului;
O5: Diseminarea rezultatelor proiectului în 6 școli, într-un interval de 3 luni.

Concurs „Mari români”;


Perioada de desfăşurare: 15 martie 2019
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinţi” din Galaţi;

Concurs destinat elevilor:


Secțiunea I: ”Dor de casă ”- prezentări ppt. şi filmuleţe despre personalităţi locale, istoria şi
patrimoniul local;
Secțiunea a-II-a: ”Meleaguri prin ochi de copil” – picturi, desene, grafică, colaje cu
personalităţi locale şi naţionale, cu locurile natale.
Înscrierea şi participarea la concurs se face conform Regulamentului Concursului. Lucrările
vor fi jurizate şi se vor acorda premii, diplome de participare şi adeverinţe.

Instituţii partenere implicate în proiect:


1. Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, jud. Galaţi,
2. Casa Corpului Didactic Galaţi, jud. Galaţi,
3. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Galaţi
REGULAMENTUL CONCURSULUI ,,MARI ROMÂNI “
EDIȚIA a-III-a

I. Drepturi de participare
Concursul se adresează tuturor elevilor din învățământul preuniversitar gimnazial, liceal
și din învățământul special de la toate unitățile școlare din județul Galați și din celelalte
județe.
Proiectul se desfășoară sub formă de concurs cu participare directă sau indirectă (e-mail
şi poştă) prin expedierea materialelor pe adresele profesorilor coordonatori:
florea_sanda@yahoo.com, ghioca_lucretia@yahoo.com.
Indiferent de modul de participare, lucrările vor fi însoțite de fișa de înscriere și de un
plic autoadresat, timbrat corespunzător. Data limită pentru primirea materialelor: 11 martie
2019 (data poștei). În data de 15 martie 2019 se va organiza la Liceul Tehnologic ”Simion
Mehedinți”, Galați susținerea lucrărilor participante la concurs.
Nu se percepe taxă de participare la concurs.

II. Secțiunile concursului și cerințele obligatorii:


Fiecare îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 elevi. Concursul este
individual. Se acceptă un singur profesor coordonator.

Secțiunea I – ”Dor de casă ”- prezentări ppt./pptx. şi filmuleţe despre personalităţi


locale, istoria şi patrimoniul local;
Prezentările power-point să conţină maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
Primul slide este de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Ultimul slide să
conţină bibliografia.
Filmul să nu depăşească timpul de 10 minute. Să conţină în introducere tema, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător cât şi sursele de
inspiraţie.

Secțiunea a-II-a: „Meleaguri prin ochi de copil” – picturi, desene, grafică, colaje cu
personalităţi locale şi naţionale, cu locurile natale.
Lucrările participante vor fi realizate în format A 4 (bloc mic de desen), în tehnică la
alegere, respectând tematica de concurs. Se va preciza pe verso titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Lucrările se vor
trimite pe adresa Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți”, Str. N. Bălcescu, nr. 19, Galați, cod
poştal 800017.

Rezultatele jurizării vor fi anunţate pe blogul proiectului: http://proiecttara.blogspot.ro ,


https://www.facebook.com/LTMSGL până la data de 15 aprilie 2019. Diplomele şi
adeverinţele vor fi trimise până 31 mai 2019.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni ( 25 % din numărul participanţilor).

III. Anexe
Fișa de înscriere reprezintă document obligatoriu pentru înscriere la concurs.

Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
,,Mari români”
Ediţia a III-a, Galaţi, 15 martie 2019

Numele şi prenumele cadrului didactic:________________________________________


Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ : ______________________________________________
Telefonul îndrumătorului:____________________________________________________
E-mail îndrumător: _________________________________________________________

Elevi înscrişi:

Nr Numele şi prenumele
Clasa Domeniul Secţiunea
crt elevului

1.

2.

3.

Cadru didactic îndrumător:

Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” Şcoala_____________________________________


Str. N. Bălcescu nr.19, Galaţi, Jud. Galaţi Str___________ nr.___, loc. __________, Jud. _____
Telefon/Fax: 0236 415 201/0236 310 570 Telefon/fax: ________________________________
E-mail: sc_prof_integrat@yahoo.co.uk E-mail: ____________________________________
Nr. Înreg. ________________________ Nr. Înreg. _________________________________
PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, ..........................între:


I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
 Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți”, Galaţi, str. N. Bălcescu, nr. 19, tel 0236/
415201 reprezentat de prof. Dumitrache Lucica, în calitate de director şi director adjunct
prof. Vieru Diana Manuela, prof. Florea Sanda, prof. Ghioca Lucreţia, prof. Palade Liliana
Elena, prof. Mişcalencu Mădălina, în calitate de coordonatori ai activităților din proiect,
şi
 _______________________________________, strada _____________, nr._____,
tel. ________________, localitatea ________________, judeţul ________________,
reprezentată prin __________________________________, în calitate de director şi
_________________________________________________, în calitate de parteneri.
II. OBIECTUL ACORDULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea pentru realizarea
acţiunilor comune în vederea organizării şi desfăşurării Proiectului “MARI ROMÂNI”,
ediția a III-a, an şcolar 2018-2019.
III. BENEFICIARII PARTENERIATULUI:
Proiectul se adresează elevilor care activează în instituțiile școlare partenere şi
profesorilor implicaţi în coordonarea și organizarea activităţilor.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Aplicantul se obligă :
 să distribuie regulamentul de participare la şcolile partenere;
 să implice elevii și cadrele didactice în realizarea lucrărilor;
 să asigure jurizarea activităților sau produselor activităților;
 să emită şi să distribuie diplome profesorilor şi elevilor premianţi.
Partenerul se obligă:
 să asigure consultanţa de specialitate necesară desfăşurării activităţilor;
 să asigure prezenţa reprezentanţilor ___________________________ la activităţi;
 să promoveze activitățile pe site-ul instituţiei şi prin afişaj la sediul ___________.
V. DURATA ACORDULUI:
Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării şi este
valabil pe perioada 2018-2019, sau până la data rezilierii bilaterale printr-o notificare scrisă.
Protocolul se consideră reziliat unilateral, de către oricare din părţi, în următoarele situaţii:
- în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului protocol;
- în cazul compromiterii imaginii publice a celeilalte părţi pe baza documentelor justificative;
- în caz de încălcare a legilor de către celălalt partener semnatar.

APLICANT PARTENER
Liceul Tehnologic Simion Mehedinți, Galați _________________________
Director, Director,
Prof.ing.Dumitrache Lucica __________________________