Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE LIVRARE PRESĂ

NR.

1. PĂRŢILE
S.C. ............................, reprezentată legal prin .................... în calitate de .........................., cu sediul
în Bacău, ................................................, nr. …………….. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
……………………………., cod fiscal …………………………, cont virament …………………………… 0006 deschis la
…………………., în calitate de Prestator
și
S.C. ............................, reprezentată legal prin .................... în calitate de .........................., cu sediul
în Bacău, ................................................, nr. …………….. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
……………………………., cod fiscal …………………………, cont virament …………………………… 0006 deschis la
…………………., în calitate de Beneficiar.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Livrarea următoarelor publicații:
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare la data de ........................si se va derula până la data de .......................
4. PREŢUL
Valoarea totală a presei livrate se va stabili la sfârșitul fiecărei luni, în funcție de exemplarele livrate.
5. COMANDA. LIVRAREA. RECEPTIA
În fiecare zi a săptămânii,pe toată durata contractului, prestatorul va livra la chioșcul de presă situat pe
…………………………………., publicațiile stabilite în Anexa 1.
Beneficiarul va ridica presa de la chioșc. În eventualitatea în care presa nu a fost ridicață, va fi păstrată în
chioșc timp de o săptămână, urmând ca apoi să fie trimisă la retur.
6. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI. PENALITATI. LITIGII.
CONFIDENTIALITATE.
Contractul poate inceta unilateral cu conditia unui preaviz de 30 de zile lucratoare acordat celeilalte parti
contractante.
In cazul in care beneficiarul va inceta contractul unilateral, fara a respecta termenul de preaviz de
minim 30 zile lucratoare, isi asuma plata catre prestator a unor penalizari (despagubiri) intr-un cuantum
reprezentand jumatate din contravaloarea presei.
11. DISPOZITII FINALE
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Aceasta va notifica cealalta parte, in
termen de 5 zile calendaristice de la aparitia cazului de forta majora si va comunica actele doveditoare
confirmate de catre organele abilitate, in termen de 5 zile calendaristice de la notificarea incetarii cazului
de forta majora. Lipsa notificarii cazului de forta majora si/sau comunicarii actelor doveditoare
confirmate de catre organele abilitate, nu este exoneratoare de raspundere.
Modificarea unilaterala a dispozitiilor prezentului contract va fi lipsita de efecte juridice, prezentul
contract putand fi modificat si/sau completat doar prin acte aditionale la prezenta conventie.
Incetarea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti la data survenirii ei.
Prezentul contract a fost incheiat astazi, 31.01.2019, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
ambele avand aceeasi valabilitate.

PRESTATOR BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și