Sunteți pe pagina 1din 14

FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT

Ce sunt Fondurile Structurale ?

La fel ca fondurile de preaderare (Sapard, Phare, Ispa), fondurile


structurale sunt o forma de finantare nerambursabila care sunt operationale
si in Romania din anul 2007. Aceste fonduri sunt alocate spre diverse
proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care contin anumite
directii de dezvoltare si masuri eligibile pentru a primi astfel de finantari.
FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care
Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si
sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
- este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin
finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie,
sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la
conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati
structurale.
Fondul Social European (FSE)
- este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care
sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor
umane.

1
Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura
(FEOGA)
- sectiunea "Orientare" - este fondul structural destinat politicii agricole
comune a Uniunii Europene, care sprijina masuri pentru modernizarea
agriculturii si dezvoltare rurala.
Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP)
- este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul
pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului
piscicol, in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si
capacitatea de exploatare.
Pe langa acestea, functioneaza de asemenea si Fondul de Coeziune,
tot ca instrument structural; acesta suplimenteaza unele finantari, mai ales
pentru noile state membre care au nevoie de proiecte de dezvoltarea a
infrastructurii (mari artere si retele de transport, retele de alimentare cu apa
si canalizare, electricitate, etc), dar trebuie in acelasi timp sa respecte cu
strictete o cifra impusa pentru deficitul bugetar admisibil. Astfel, Fondul de
Coeziune este mai degraba o asistenta financiara cu efect scontat la nivel
macroeconomic.
In sectorul productiv, mai exact in domeniul pescuitului, fondurile
structurale intervin pentru:
- Restructurarea activitatii de pescuit;
- Innoirea si modernizarea flotei de pescuit;
- Procesarea, marketingul si promovarea produselor piscicole;
- Acvacultura;
- Echiparea porturilor pescaresti si protejarea zonelor marine de
coasta;

2
- Masuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporara
si compensatii pentru restrictii tehnice);
- Actiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesionala,
pescuit pe coasta la scara redusa).

Scopul acestui fond este cel de a acorda sprijin financiar pentru


atingerea Obiectivelor economice, de mediu si sociale.
Acest fond are drept obiectiv:
 asigurarea perenitatii activitati de pescuit si de exploatare durabila a
resurselor halieutice;
 reducerea presiunii stocurilor echilibrand capacitatea flotei comunitare in
raport cu resursele marine disponibile;
 intarirea dezvoltarii intreprinderilor viabile economic in sectorul de
pescuit si dezvoltarea structurilor de exploatare a resurselor mult mai
competitive;
 favorizarea conservarii si protectiei mediului si resurselor marine;
 incurajarea dezvoltarii durabile in zonele costiere, maritime si lacustre
unde se desfasoara activitati de pescuit si acvacultura si ameliorarii
conditiilor de munca in aceste zone;
 valorificarea resurselor umane si promovarea egalitatii intre barbati si
femei, care isi desfasoara activitatea in sectorul de pescuit.
In ceea ce priveste Fondul European pentru Pescuit, ca autoritati de
management trebuie mentionate: Agentia Nationala Pentru Pescuit si
Acvacultura (ANPA) – care a preluat atributii in domeniul pescuitului de la
Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru
Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit si Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit i-a fost atribuita functia de plata si, in

3
conditiile delegarii in baza unui acord interinstitutional, si functia de
implementare aferenta acestui fond.

Principalele prioritati de interventie a Fondul European pentru


Pescuit sunt:
1) Masuri pentru ajustarea flotei de pescuit comunitare;
2) Acvacultura, procesare si comercializarea produselor din pescuit si
acvacultura;
3) Masuri de interes colectiv;
4) Dezvoltarea durabila a zonelor costiere de pescuit;
5) Asistenta tehnica.

Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la


implementarea Politicii Comune de Pescuit in Romania si a unei strategii
specifice care a fost dezvoltata avand ca punct de plecare strategia propusa
de Planul National Strategic.
Programul Operational a fost elaborat in asa fel incat contributia
financiara alocata prin Fondul European pentru Pescuit va completa sprijinul
financiar acordat la nivel national, regional si local, integrandu-se in
prioritattile Comunitatii Europene. Consistenta asistentei financiare
provenite din Fondul European pentru Pescuit cu politicile, prioritatile si
activitatile Comunitattii a fost verificata si asigurata prin utilizarea criteriilor
de selectie pentru actiunile ce vor fi finantate. Complementaritatea Fondului
European pentru Pescuit cu celelalte instrumente financiare comunitare a
fost verificata sistematic: liniile de demarcare intre instrumentele financiare
fiind prezentate la nivelul fiecarei axe prioritare.

4
Axa prioritara 1: Masuri pentru adaptarea flotei
comunitare de pescuit

 Ajutorul financiar va fi acordat proprietarilor de nave si echipajelor


navelor afectate de planurile de refacere a stocurilor pescaresti,
sistarea temporara a activitatii datorita masurilor de urgenta,
nereinoirea acordurilor de pescuit sau alte dezastre naturale.
 Fondurile vor fi disponibile pentru compensari socio-economice in
vederea sprijinirii gestionarii flotei (incluzand pregatire profesionala),
finantarea investitiilor la bordul navelor carora li se cere schimbarea
tehnicilor de pescuit. Ajutorul pentru reinoirea navelor va inceta.
 De asemenea Fondul va acorda asistenta pentru cofinantarea retragerii
permanente din activitatea de pescuit a navelor prevazute ca parte din
planul de ajustare a efortului de pescuit. Acest lucru se poate realiza
prin dezafectarea navei sau reamenajarea in scopuri non-profit.

Axa prioritara 2: Acvacultura, procesarea si


marketingul piscicol si a produselor de acvacultura

 FEP poate sprijini investitiile in acvacultura. Asemenea investitii pot


fi facute in vederea dezvoltarii si aplicarii de metode si practici care sa
reduca impactul negativ al acvaculturii asupra mediului si sa

5
imbunatateasca conditiile privind igiena, sanatatea animala, siguranta
alimentara si calitatea produselor.

 Totodata investitiile in acvacultura pot acoperi constructii, extinderi,


echipament si modernizari de instalatii de productie, in special in
scopul imbunatatirii conditiilor legate de sanatate, calitate si pentru
reducerea impactului negativ asupra mediului.
Dintre proiectele eligibile, pe care acest fond le va finanta sunt
amintite:
 diversificarea indreptata spre noile specii si producerea speciilor
cu prospecte de piata bune;
 implementarea metodelor de crestere cu impact in reducerea
aspectelor negative asupra mediului comparabile cu bunele
practici in sectorul piscicol;
 suport pentru principalele activitati traditionale de acvacultura
pentru prezervarea atat a structurii sociale si economice, dar si de
mediu;
 masurile de interes comun legate de acvacultura si traininguri
vocationale;
 compenensarea pentru utilizarea acelor metode de protectie si
conservare a mediului;
 implementarea masurilor ce fac referire la sanatatea publica si
animala;
 imbunatatirea conditiilor de lucru si training vocational;
 imbunatatirea si modernizarea sanatatii publice si conditiilor de
igiena sau calitatea produselor;
 reducerea impactelor negative asupra mediului;

6
 ajutorul pentru imbunatatirea utilizarii speciilor putin folosite prin
produse si deseuri;
 aplicarea noilor tehnologii sau dezvoltarea comertului;
 marketingul produselor principale provenite din debarcarea flotei
locale.

Axa prioritara 3: Masuri de interes colectiv

Ajutorul va fi acordat organizatiilor din sectorul pescaresc sau de


acvacultura in vederea sprijinirii unor actiuni colective. Astfel, Fondul va
sprijini actiunile colective care au ca scop:
 contributia durabila la o mai buna gestionare sau conservare a
resurselor, sau la transparenta pietelor produselor de pescuit si
acvacultura;
 implicarea de investitii colective in dezvoltarea locurilor de
reproducere, in tratarea deseurilor sau in achizitionarea
echipamentelor de productie, procesare sau comercializare;
 promovarea parteneriatelor dintre cercetatori si operatori in
sectorul piscicol;
 protejarea si dezvoltarea faunei, excluzand restocarea directa.
Actiunile trebuie sa contribuie la intensificarea mediului acvatic
asadar trebuie legate cu amplasarea de instalatii statice sau mobile
in vederea protejarii faunei sau reabilitarea cursurilor de apa

7
interioare, inclusiv depunerile de icre si caile de migratie ale
speciilor migratoare.

De asemenea Fondul sprijina investitii in porturile pescaresti in


interesul tuturor pescarilor ce folosesc portul si ajuta la imbunatatirea
serviciilor oferite pescarilor. Aceste investitii vizeaza:
 imbunatatirea cheiurilor si a conditiilor in care produsele
pescaresti sunt descarcate, procesate sau stocate in porturi;
 aprovizionarea cu combustibil, gheata, apa si electricitate;
intretinerea si repararea navelor / echipamentelor;
 gestionarea computerizata a activitatilor de pescuit.

Fondul sprijina actiunile colective in vederea implementarii unei


politici de calitate si de valorificare, promovare sau dezvoltare a noilor
piete pentru produsele de pescuit si acvacultura. Investitiile in acest plan
vizeaza:
 coordonarea campaniilor de promovare nationale si transnationale;
 dispunerea surplusului sau a speciilor neexploatate care sunt
aruncate peste bord sau nu prezinta interes comercial;
 implementarea unei politici de calitate pentru produsele de pescuit
si acvacultura;
 promovarea produselor obtinute folosind metode cu impact scazut
asupra mediului;
 certificarea calitatii;
 etichetarea, inclusiv etichetarea produselor capturate folosind
metode de pescuit ce nu afecteaza mediul;

8
 producerea de campanii de promovare sau campanii de
imbunatatire a imaginii sectorului pescaresc.
 implementarea monitorizarilor de piata.

Fondul sprijina proiecte pilot menite sa dobandeasca noi cunostinte


tehnice si care sa fie realizate de operatori economici, de asociatii
comerciale recunoscute sau de alte autoritati desemnate in acest scop de
Autoritatea de Management, in parteneriat cu o autoritate stiintifica sau
tehnica. Aceste proiecte pilot trebuiesa asigure continuitatea stiintifica si
trebuie:
 sa testeze, in conditiile actuale ale sectorului de productie,
viabilitatea tehnica si financiara a unei tehnologii inovatoare cu
scopul de a dobandi si de a folosi cunostintele tehnice si
financiare ale tehnologiei testate;
 sa dea posibilitatea testelor sa fie realizate in cadrul planurilor
de management si planurilor de alocare a efortului de pescuit,
iar daca este necesar, stabilirea zonelor interzise pescuitului, in
vederea evaluarii consecintelor biologice si financiare, si
restocarea experimentala.

9
Axa prioritara 4: Dezvoltare durabila a zonelor costiere
de pescuit

Ajutorul financiar va fi indreptat catre zonele afectate de masurile


luate pe baza planurilor multi anuale in vederea reducerii dependentei fata de
acest sector.
In cadrul acestei axe prioritare, sprijinul financiar va fi acordat
pentru:
 restructurarea si redirectionarea activitatilor economice, in special
prin promovarea turismului verde, aceste actiuni neavand ca
rezultat cresterea efortului de pescuit;
 diversificarea activitatilor prin promovarea implicarii in alte
activitati a populatiei active angajate in sectorul pescaresc, prin
crearea de locuri de munca aditionale sau inlocuirea cu altele in
afara sectorului pescaresc;
 exploatarea comerciala la nivel local a resurselor marine;
 sustinerea micilor infrastructuri legate de pescuit si incurajarea
activitatilor turistice;
 protectia mediului marin, costier, in vederea mentinerii
atractivitatii sale, refacerea si dezvoltarea catunelor si satelor
costiere si protejarea si capitalizarea patrimoniului natural si de
arhitectura;

10
 refacerea potentialului productiv in sectorul pescaresc cand apar
dezastre datorate naturii sau industriei;

 sprijin pentru cooperarea inter-regionala si trans-nationala printre


actorii implicati in zonele de pescuit costier, mai ales prin retele si
diseminarea celor mai bune practici;
 dobandirea de aptitudini de organizare si prezentare pentru
pregatirea si implementarea strategiei de dezvoltare locala.

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica

Fondul European pentru Pescuit (FEP) va putea finanta, in limita de


0,8% din alocatia sa anuala, masurile / actiunile de evaluare, audit si control
necesare implementarii legislatiei propuse. Aceste actiuni includ:
 studii legate de pregatirea orientarilor strategice ale Comunitatii si
raportul anual al Comisiei;
 evaluari, rapoartele expertilor, statistici si studii, incluzand si
acelea cu caracter general referitoare la actiunea Fondurilor;
 actiuni destinate partenerilor, beneficiarilor Fondului si publicului,
incluzand actiuni de informare;
 masuri de diseminarea informatiei, punere in retea, de sensibilizare
si promovarea cooperarii si schimbului de experienta la nivel
comunitar;
 implementarea, functionare si interconectarea sistemelor
informatice de gestiune, monitorizare, inspectie si evaluare;

11
 imbunatatirea metodelor de evaluare si schimb de informatii
privind practica in domeniu;
 constituirea retelelor la nivel trans-national si comunitar a actorilor
dezvoltarii durabile in zonele costiere de pescuit, in vederea
favorizarii schimbului de experienta si de bune practici, stimuland
si implementand cooperarea transregionala si transnationala si
diseminarea informatiei.

Contributia nationala asigurata de la bugetul de stat pentru proiectele


cofinantate din Fondul European pentru Pescuit (FEP) va fi de aproximativ
77 milioane euro pentru perioada 2007-2013.
Cofinantarea alocata Romaniei din Fondul European pentru Pescuit
pentru aceeasi perioada insumeaza 230 milioane euro, ca urmare a adoptarii
si aprobarii de catre Comisia Europeana a Programului Operational pentru
Pescuit 2007-2013, la data de 14 decembrie 2007.

Obiectivul general al Programului Operational pentru Pescuit


2007-2013 il reprezinta un sector piscicol competitiv, modern si dinamic,
bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare
aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
Noul regulament european destinat pescuitului industrial prevede mai
putine capturi de peste din ape. Comisia Europeana vrea sa controleze mai
strict activitatile de pescuit, dupa ce exploatarea nerationala a adus aceasta
industrie aproape de colaps. Noul regulament, mult mai strict, a fost propus
dupa ce Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca exploatarea piscicola
necontrolata a creat un adevarat haos în sistem.
Controlul si limitarea capturilor sunt principiile dupa care se vor

12
ghida, în viitor, politicile comune în domeniul pescuitului. Potrivit ziaristilor
de la Jurnalul National, Comisia Europeana vizeaza standarde mai ridicate în
pescuit si utilizarea unor tehnologii moderne de verificare. Sistemul de
monitorizare a navelor prin satelit, jurnalul de bord electronic si sistemul
electronic de raportare a datelor privind capturile vor fi standard pentru toate
statele comunitare.
Toate statele Uniunii vor avea obligatia de a verifica activitatile de-a
lungul întregului proces de productie al produselor pescaresti, inclusiv la
momentul debarcarii, procesarii, transportarii si comercializarii.

13
BIBLIOGRAFIE:

1. http://www.btclub.ro/index/64/27.html;
2. http://www.paradisegroup.ro/fonduri_structurale.php
3. http://www.anpa.ro/
4. http://www.gov.ro/cofinantare-nationale-pentru-
fondul-european-pentru-pescuit__l1a102993.html

14