Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 17.03.2010
CLASA: a III –a A
ŞCOALA ...............
PROFESOR: ..........................
ARIA CURRICUARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PRIMĂVARA
SUBIECTUL: „ PRIMĂVARA”, de VASILE ALECSANDRI
TIPUL LECŢIEI: COMUNICARE – ÎNSUŞIRE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. COGNITIVE:

OC 1: să citească corect, fluent, conţtient şi expresiv poezia;


OC 2: să sesizeze cuvintele necunoscute din text;
OC3: să valorifice într – un enunţ propriu cuvintele noi;
OC4: să desprindă informaţii esenţiale din poezie;
OC5: să identifice părţile de vorbire învăţate;
OC6: să realizeze într –un desen conţinutul strofei care le-a plăcut mai mult.

B. AFECTIVE:
OA 1: vor manifesta interes faţă de oferta didactică;
OA 2: se vor mobiliza pentru realizarea sarcinilor date.

C. PSIHOMOTORII:
OPM 1: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de institutor;
OPM 2: să – şi reprime mişcările inutile în oră.

1
RESURSE:

A. BIBLIOGRAFICE:
 ŞTIINŢIFICE:
1. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu (2005) – „Limba şi literatura română”- manual
pentru clasa a III-a, Editura ARAMIS, Bucureşti.

 OFICIALE:
1. M.E.C. (2004) – Programe şcolare pentru clasa a III -a – Limba şi literatura română ,
Bucureşti

 METODICO – DIDACTICE:
1. Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă (coord.) (2003) – „Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare
didactică”, Editura EGAL, Bacău.
2. Ioan Şerdean (2005) – „Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar” ,
Editura CORINT, Bucureşti.
3. Venera Mihaela – Cojocariu (2004) – „Teoria şi metodologia instruirii”, EDP,
Bucureşti.

B. METODOLOGICE:
a) strategia didactică: mixtă
b) metode şi procedee:
M1: Conversaţia
M2: Ciorchinele
M3: Explicaţia
M4: Exerciţiul
M5: Observaţia
M6: Metoda cadranelor
M7: Autoevaluarea
c) mijloace didactice:
m1: Manualul
m2: Planşe cu obiectivele
m3: Planşe didactice
m4: Fişe de lucru
m5: Fişe de evaluare
c) forme de organizare:
F1: Frontală
F2: Individuală
F3: Pe grupe
C. TEMPORALE: 50 minute
D. UMANE: 16 elevi

SUPORT INFORMATIV:

Vasile Alecsandri ( 1818 – 1890) s – a născut la Bacău şi s –a stins din viaţă în conacul
său de la Mirceşti.

2
A scris poezii ( volume: „Doine şi lăcrămioare”, „Pasteluri”, „Legende”, „ Ostaşii noştri”),
povestiri ( „Vasile Porojan”) şi teatru ( „ Chiriţa în provincie”).
Vasile Alecsandri descrie atmosfera de veselie instalată odată cu venirea primăverii.
Natura renaşte: câmpul a înverzit, păsările călătoare s-au întors, fluturii zboară, harnicele
albine culeg mierea din flori şi pomii au înflorit. Poetul salută cu bucurie sosirea primăverii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
STRATEGII EVA-
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
1. Captarea Se vor purta discuţii despre sosirea M1 m3 F1
atenţiei OA1 primăverii. Voi purta un dialog cu M2
OA2 elevii. ( Anexa 1)
1. Ce anotimp a sosit?
2. Ce schimbări se petrec în natură
primăvara?
3. Care sunt vieţuitoarele care se
întorc primăvara?
4. Daţi exemple de flori care înfloresc
primăvara.
5. Daţi exemple de legume şi fructe
care apar primăvara.
6. Ce activităţi desfăşoara oamenii
primăvara?
7. Care sunt fenomenele naturii
predominante în anotimpul de
primăvară?
8. Care sunt sărbătorile care au loc în
anotimpul de primăvară?
9. Daţi exemple de poezii şi cântece
dedicate anotimpului de primăvară.

2. Enunţarea Astăzi vom învăţa o lecţie nouă:


temei şi a OA2 „Primăvara”, de Vasile Alecsandri. M1 F1
obiectivelor Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Voi
explica pe înţelesul elevilor conţinutul
învăţării şi nivelul performanţelor
aşteptate.

3
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALEOBIECTIVE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
3. Actualizarea OA1 Ce aţi învăţat ora trecută la limba M1 m1 F1 Capaci-
conţinutului OA2 română? ( Numeralul). M3 tatea de a
învăţat OPM1 Elevii vor primi fişa de lucru pentru M4 identifica
anterior OC5 rezolvare. ( Anexa 2).Voi verifica tema părţile de
pentru acasă, calitativ şi cantitativ. vorbire
Solicit elevilor reamintirea învăţate.
cunoştinţelor despre numeral.

4
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALEOBIECTIVE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
4. Prezentarea OA1 Voi citi model poezia „ Primăvara”, de M1 m1 F1
optimă a OA2 Vasile Alecsandri.
noului OPM2
conţinut „ A trecut iarna geroasă,
Câmpul iată-l înverzit!
Rândunica cea voioasă
La noi iarăţi a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară


Sturzul galben aurit;
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se-ngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină,
Din flori, miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!”

5
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALEOBIECTIVE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
F1 Capaci-
5. Dirijarea OPM1 Se va citi poezia în lanţ, apoi în M1 m1 F1 tatea de a
învăţării OC1 ştafetă. Le prezint elevilor planşele M6 citi corect,
OC2 didactice cu anotimpul de primăvară. M1 fluent,
OC3 Se discută poezia pe bază de M2 conştient şi
întrebări. M4 expresiv
1. Despre ce anotimp vorbeşte poezia.
poetul? ( … primăvară).
2. Cum este întâmpinată primăvara?
(… cu veselie).
3. Care sunt vestitorii primăverii?
(… rândunica, sturzul, turturelele,
fluturii, albina, cucul).
4. Cine dă viaţă dumbrăvioarei?
( … cucul). M1
OC1 F1 Capaci-
Se explică cuvintele noi din poezie. m1 tatea de a
sesiza
sturz - pasăre brună cu pete gălbui. cuvintele
dumbrăvioară – pădurice tânără, nu M1 necunos-
prea deasă. M3 F1 cute din
text.

Capaci-
Se integrează cuvintele în enunţuri tatea de a
proprii. valorifica
Conversaţia generalizatoare. Adresez într-un
elevilor întrebări în legătură cu enunţ
conţinutul poeziei citite. propriu
cuvintele
- Explicaţi de ce primăvara toată noi.
lumea este bucuroasă.
- Cu ce etapă din viaţa unui om
poate fi comparată primăvara?

Elevii vor identifica imaginile


auditive şi vizuale din poezie. m1
Vor lucra ex. 1,2,3 / pag.96

6
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALEOBIECTIVE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
( Îmi folosesc cunoştinţele).

6. Obţinerea OA2 Se va realiza schema pentru text, M1 m4 F3 Capaci-


perfor- OC6 folosind metoda cadranelor. M3 tatea de a
manţei (Anexa 3.) M4 realiza
într-un
desen
conţinutul
unei strofe
la alegere.
7. Feedback OA1 Elevii vor schimba fişele de lucru M1 m1 F1
OA2 între ei şi se vor corecta cu pixul M3
roşu. M7

8. Evaluarea OA2 Elevii vor rezolva testul de evaluare. M1 m5 F2


OPM2 ( Anexa 4) M3
OC3
OC4 M4
OC5
9. Retenţia OA1 Ce am învăţat azi la ora de limba M1 m1 F2
OA2 română? ( „Primăvara”, de Vasile M3 m3
Alecsandri).
- Despre ce anotimp vorbeşte poetul?
- Care sunt păsările călătoare amintite
în poezie?
- Cum este întâmpinată primăvara?
- Cine dă viaţă dumbrăvioarei?

7
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALEOBIECTIVE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA
Crt LECŢIEI

Metode

Mijloace

Forme
a) Intern: Precizez elevilor importanţa M1 m1 F1
10. Transferul OA1 lecţiei învăţate cu cele ulterioare. M3
OPM1
b) Extern: Explic elevilor tema pentru
acasă.

1. Transcrie poezia respectând regulile


de aşezare în pagină a textului în
versuri.

2. Selectează expresii deosebite din


poezia „ Oaspeţii primăverii”, de Vasile
Alecsandri şi notează-le în caiet.

SINTEZA LECŢIEI:

ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI MIJLOACE


Se vor purta discuţii despre sosirea primăverii. Planşe
1. Captarea atenţiei ( Anexa 1) didactice
2. Enunţarea temei şi a Citirea obiectivelor de pe planşă. Planşă cu
obiectivelor obiectivele
Reamintirea cunoştinţelor despre numeral. Manual
3. Actualizarea cunoştin- Rezolvarea unui exerciţiu. Caiet
ţelor învăţate anterior
Citirea model a poeziei „Primăvara”, de Vasile Manual
4. Prezentarea optimă a Alecsandri.
conţinutului
Citirea poeziei în lanţ, apoi în ştafetă. Manual
5. Dirijarea învăţării Prezentarea planşelor didactice. Caiet

8
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI MIJLOACE
Discutarea poeziei pe bază de întrebări. Planşe
Analiza fragmentelor. didactice
Explicarea cuvintelor noi.
Integrarea cuvintelor noi în enunţuri.
Rezolvarea exerciţiilor din manual.
6. Obţinerea performan- Folosirea metodei cadranelor. Fişe de lucru
ţei
7. Feedback Autoevaluarea realizată de către elevi. Fişe de
lucru
8. Evaluarea Rezolvarea testului de evaluare. Test de
evaluare
9. Retenţia Conversaţia generalizatoare. Manual
10. Transferul a) Intern: Precizarea importanţei lecţiei învăţate Manual
cu cele ulterioare. Caiete

b) Extern: Tema pentru acasă. Indicaţii şi


explicaţii.

CURSIVUL GLOBAL:

UNIT. 1 UNIT. 2 UNIT. 3


OC1- să citească fluent, S1OC1 – citirea fluent, IOC1 – citiţi poezia cu
corect, conştient şi expresiv corect, conştient şi expresiv intonaţie, respectând
poezia. poezia. punctuaţia.
OC2- să sesizeze cuvintele S1OC2 – sesizarea cuvintelor IOC2 – identificaţi cuvintele
necunoscute din poezie. necunoscute din text. necunoscute din text.
OC3- să valorifice într-un S1OC3 - integrarea IOC3 – alcătuiţi enunţuri cu
enunţ propriu cuvintele noi. cuvintelor noi în enunţuri cuvintele noi din poezie.
proprii.
OC4 – să desprindă S1OC4- receptarea mesajului IOC4- identificaţi mesajul
informaţii esenţiale din transmis de poet. transmis de poet în poezia
poezie. studiată.

OC5- să identifice părţile de S1OC5- identificarea părţilor IOC5- subliniaţi adjectivele


vorbire învăţate din poezie. de vorbire învăţate din din poezie.
poezie.

9
OC6 – să realizeze într-un S1OC6 – redarea prin desen IOC6 – realizaţi un desen în
desen conţinutul strofelor a conţinutului strofelor care să redaţi conţinutul
fiecărei strofe în parte.

AXA LECŢIEI

C E A P D O F E R T

OA1 OA1 OA1


OA2 OPM1 OA2 OA1 OPM1 OA2 OA1 OA2 OA1 OA1
OPM1 OA2 OC1 OC6 OA2 OPM2 OA2 OPM1
OC5 OPM2 OC2 OC3
OC3 OC4
OC5
IDENTIFICARE ANALIZĂ CREAŢIE
OC1 OC4 OC3
(IOC1) – Citirea corectă, fluentă, (IOC4) – Receptaea mesajului (IOC3) – Valorificarea în
conştientă şi expresivă a poeziei. poeziei pe care îl transmite enunţuri proprii a cuvintelor
poetul. noi.
OC2
( IOC2) - Identificarea cuvintelor OC6
necunoscute din poezie. ( IOC6) – Realizarea unui
desen prin care să ilustreze
OC5 conţinutul strofelor din
( IOC5) - Identificarea părţilor de poezie.
vorbire învăţate.

10
Sarbatorile de
Activitatile Primavara Vietuitoarele
oamenilor

Primavara Flori si pomi


Fenomenele
naturii

Poezii si cantece
despre primavara Legume si fructe

“Primăvara”, de Vasile
Alecsandri
„Oaspeţii primăverii”, de
Vasile Alecsandri
„Concertul primăverii”, de
George Coşbuc
„Vine, vine primăvara”
„Înfloresc grădinile”

11
ANEXA 2

FIŞĂ DE LUCRU

1. Subliniază numeralele din următorul text:

„Opt zile înainte de Sfânta Maria, Budulea Taichii, dus pe gânduri precum era, a
rupt în patru o coală de hârtie, apoi a cocoloşit cele patru bucăţi în palmă şi, ridicându-
se de la masă, le-a băgat în buzunar.”

( Ioan Slavici, „Budulea Taichii”)

12
ANEXA 3

Primăvara
de Vasile Alecsandri

1. Completaţi spaţiile punctate: 2. Alcătuieşte trei enunţuri folosind cuvintele:


sturz, dumbrăvioară şi primăvară.
Poezia „Primăvara” este scrisă de ………………………………………………...
………………………………………………… …………………………………………………
Poetul descrie anotimpul de ……………. …………………………………………………
………………… . Vestitorii primăverii sunt: ………………………………………………….
……………………………………………...... …………………………………………………..
……………………………………………….. …………………………………………………..
……………………………………………….. …………………………………………………..
Primăvara este întâmpinată ………………… …………………………………………………..
………………………………………………. …………………………………………………..
de către …………………….. .

3. Taie explicaţia greşită: 4. Realizează un desen prin care să ilustrezi


o strofă la alegere.
1. Sturzul galben aurit înseamnă:
a) sturzul are penele galbene ca aurul;
b) penele galbene ale sturzului par poleite
cu aur;
c) penele sturzului sunt muiate în aur.
2. „Turturelele se-ngână” inseamnă:
a) cântă la fel, ca şi cum s-ar imita una pe
alta;
b) cântă cât pot de tare.

ANEXA 4

13
TEST DE EVALUARE

1. Răspunde la întrebări:
a) Care sunt păsările călătoare amintite în poezie?

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

b) Ce vietăţi îşi reîncep activitatea primăvara?


_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

c) Cu ce etapă din viaţa unui om poate fi comparată primăvara?


_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Alcătuiţi enunţuri cu substantivele: turturelele, fluturi, rândunica.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________

3. Scrie un adjectiv pentru următoarele substantive:

rândunică : ____________________________

fluture: _______________________________

câmp : _______________________________

14