Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Etapa pe școală
Clasa a V-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte


Citeşte cu atenţie textele de mai jos:

Textul A Textul B

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, Un obicei întâlnit la americani, dar şi la germani
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă; şi olandezi, este acela de a arde o buturugă timp de
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, trei zile, prilej ce aduce aminte de momentul
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. naşterii lui Isus. Felicitări viu colorate şi tipărite cu
scene biblice şi inspirate din scenele de iarnă iau cu
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! asalt magazinele. Nu multă lume ştie, totuşi, că
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară; acest obicei a pornit de la americani, graţie unui
Soarele rotund și palid se prevede printre nori german stabilit pe aceste meleaguri.
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători. În Germania, târguri de Crăciun se deschid peste
tot, figurinele din turtă dulce, prăjiturile, articolele
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, de artizanat şi obiectele confecţionate din ceramică
Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare, înţesând pieţele de Crăciun din Dresda, Nurrenberg
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, şi Berlin. Pieţele găzduiesc şi diferite festivităţi,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum. actori profesionişti sau amatori care interpretează
scene cu tematică specifică împânzesc străzile în
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare spectacole atractive, procesiunea magilor fiind la
Strălucește și dezmiardă oceanul de ninsoare. loc de cinste.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi… Austria începe pregătirile pentru sărbătorile de
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. iarnă de ziua Sfintei Barbara, care dă tonul
diferitelor festivităţi, baluri şi concerte, iar de Sf.
(Vasile Alecsandri, Iarna) Nicolae cortegii de actori mascaţi în monştri şi
cântăreţi umplu străzile vieneze. Colindătorii aprind
torţe şi se plimbă din casă în casă.

https://ziarulunirea.ro/cum-se-sarbatoreste-
craciunul-in-alte-tari-

Subiect elaborat de prof. Nistor Alina


A. Înțelegerea textului ficțional/nonficțional -12 puncte

1. Transcrie și numește trei figuri de stil diferite, prezente în textul A 6 puncte


2. Formulează un enuț pornind de la tema comună a ambelor texte. 6 puncte

B. Scriere despre textul ficțional/nonficțional -30 puncte-


Scrie o compunere de 15 rânduri în care să prezinți particularitățile textului literar/nonliterar, utilizând
pentru exemplificare, secvențe din textele date.
În alcătuirea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
- menționarea particularităților textului literar/nonliterar;
- ilustrarea particularităților cu ajutorul textului;
- conținutul și stilul adecvate cerinței formulate;
Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte
Unitatea compoziţiei - 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 1p.; coerenţa textului - 2p.;
ortografia - 2p. (0-2 greşeli - 2p; 3-4 greşeli - 1p; mai mult de 4 greşeli – 0p); punctuaţia – 1p. (0-2 greşeli -
1p; 3-4 greşeli – 0p); aşezarea în pagină - 1p.

SUBIECTUL al II-lea – Elemente de interculturalitate 10 puncte

Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte, despre importanța sărbătorilor de iarnă în context


european, valorificând informațiile din textul B . În compunerea ta, trebuie:
-să formulezi o opinie personală despre tema dată;
-să susții opinia prin două argumente potrivite;
-să respecți structura specifică tipului de text și cerințele formulate;
-să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcție a comunicării - 50 de puncte-

1. Scrie câte sunete notează cuvintele: gheață, lungi, ninge, strălucește, ocean, trece, cer, obicei
clinchete și Crăciun. 5 puncte
2. Precizează din ce sunete sunt alcătuite cuvintele: soare, zale, țară, vieneze și iarnă. 5 puncte
3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: dezmiardă, cumplita (iarnă), se prevede, fantasme și
clinchete. 5 puncte
4. Precizează cinci termeni din câmpul lexical al elementelor naturii, întâlniți în textul A. 5 puncte
5. Scrie câte un antonim pentru cuvintele: (se) deschid și începe 4 puncte
6. Extrage din cele două texte câte trei cuvinte care conțin diftong și vocale în hiat, precizându-le.
6 puncte
7. Explică folosirea cratimei în secvențele „ adunate-n” și „ pe-ntinderea” 4 puncte
8. Precizează valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate din secvența:„ Felicitări viu colorate
şi tipărite cu scene biblice şi inspirate din scenele de iarnă iau cu asalt magazinele.” 6 puncte
9. Explică folosirea semnului exclamării din textul A. 4 puncte
10. Scrie verbul „a fi” la persoana a-II-a, singular, la trei timpuri diferite ale modului indicativ și
formulează cu acestea trei enunțuri. 6 puncte

Subiect elaborat de prof. Nistor Alina


Barem de evaluare și notare

SUBIECTUL I- 50 de puncte

A. 1.Se acordă 3p. pentru transcriere și 3p. pentru numirea oricărei figuri de stil identificate.
2.Se acordă 3p. pentru precizarea temei ambelor texte și 3p pentru formularea oricărui enunț.
B. Pentru prezentarea a două particularități ale textului literar- 2x 2,5p.=5p; pentru prezentarea a două
particularități ale textului nonliterar-2x2,5p.=5p.; pentru ilustrarea a două exemple din textele date-
2x3p.=6p; pentru conținutul și stilul adecvat tipului de text- 3p.; pentru respectarea condiției privind
numărul de cuvinte- 3p.
Redactarea răspunsului la punctul B – 8 puncte
Unitatea compoziţiei - 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 1p.; coerenţa textului - 2p.;
ortografia - 2p. (0-2 greşeli - 2p; 3-4 greşeli - 1p; mai mult de 4 greşeli – 0p); punctuaţia – 1p. (0-2 greşeli -
1p; 3-4 greşeli – 0p); aşezarea în pagină - 1p.

SUBIECTUL al-II-lea – 10 puncte


Pentru formularea unei opinii personale- 2p.; pentru susținerea a două argumente cu exemple din
textul dat-câte 2p. -2x2p=4p.; pentru respectarea structurii specifice tipului de text- 2p.; pentru respectarea
numărului minim de cuvinte-2p.

SUBIECTUL al-III-lea -50 de puncte


1. Pentru precizarea corectă a numărului de sunete pentru fiecare cuvânt se acordă 0,5p. 10x0,5=5p.
Raspuns: gheață- 5 sunete, lungi- 4sunete, ninge- 5sunete, strălucește- 11 sunete, ocean- 4 sunete,
trece- 5sunete, cer- 3 sunete, obicei- 5 sunete, clinchete- 8 sunete, Crăciun- 6 sunete.
2. Pentru precizarea corectă a sunetelor fiecărui cuvânt se acordă 1p. 5x1p=5p.
soare- consoane:s,r ;vocale:a,e; semivocala:o
zale- consoane:z,l; vocale:a,e
țară- consoane:ț,r;vocale:a,ă
vieneze- consoane:v,n,z; vocale:i,e,e,e
iarnă- consoane:r,n; vocale:a,ă; semivocala:i
3. Se acordă câte 1p. pentru fiecare sinonim contextual. 5x1p.=5p.
Variante de răspuns: (dezmiardă-alintă, mângâie; cumplita (iarnă)-geroasa, grozava; se prevede- se
intrezărește, se observă; fantasme- năluci, iluzii și clinchete- sunete.)
4. Se acordă câte 1p.pentru fiecare cuvânt din textul A, corect identificat. 5x1p.=5p.
5. Se acordă câte 2p. pentru fiecare antonim 2x2p.=4p.(se deschid-se închid, începe-se termină, se
sfârșește)
6. Se acordă câte 0,5p. pentru transcrierea celor 6 cuvinte 6x0,5=3p și 0,5p. pentru precizarea fiecărui
diftong și hiat 6x0,5=3p. (variantă de răspuns: soa-re-diftong ascendent„oa”; iar-nă- diftong
ascendent „ia”; viu-diftong descendent „iu”; pu-sti-e hiat„i-e”, Ger-ma-ni-a hiat„i-a”,pro-ce-si-u-
nea hiat„i-u”)
7. Cratima are rol fonetic și morfologic, înlocuiește/elidează vocala„î”(2p.) și unește două părți de
vorbire diferite(2p.).
8. Pentru precizarea valorii morfolofice a fiecărui cuvânt se acordă câte 2p. 3x2p.=6p. Varianta de
răspuns: Felicitări-substantiv comun, colorate-adjectiv, iau-verb.
9. Pentru formularea orcărei explicații logice și corecte se acordă 4p.
10. Pentru fiecare formă corectă a verbului se acordă câte 1p.(3x1p.=3p.), pentru fiecare enunț formulat
corect, ținând cont de forma verbală impusă, se acordă câte 1p.(3x1p.=3p.). Variantă de răspuns:
(tu) ești-timpul prezent, (tu) erai- timpul imperfect, (tu) ai fost- timpul perfect compus.

Subiect elaborat de prof. Nistor Alina

S-ar putea să vă placă și