Sunteți pe pagina 1din 15

CLIEN I

IMM FURNIZORI
ANGAJA I
SEDIU
GHID DE AMPLASAMENT
ADMINISTRARE RENUME
REPUTA IE
A RISCURILOR  TEHNOLOGIE
TRANZAC II
CONCUREN Ă
PIA Ă
CUPRINS
INTRODUCERE                                      2

IDENTIFICAREA I GESTIONAREA RISCURILOR                   2


RISCURILE PREZENTATE DE CLIEN I   2
RISCURILE PREZENTATE DE FURNIZORI  3
RISCURILE PREZENTATE DE ANGAJA I   3
RISCURILE PREZENTATE DE SEDIU I AMPLASAMENT   3
AMENIN ĂRI LA ADRESA RENUMELUI I REPUTA IEI   4
RISCURILE PREZENTATE DE TEHNOLOGIE   4
RISCURILE PREZENTATE DE TRANZAC II FINANCIARE    5
   RISCUL DE LICHIDITATE   5
   RISCUL DE CREDIT   5
   RISCUL DE RATĂ A DOBÂNZII   6
   RISCUL DE PRE AL MĂRFURILOR   6
RISCURILE GENERATE DE CONCUREN Ă  6
RISCURILE GENERATE DE PIA Ă SAU DE ECONOMIE   6
PLECAREA NEPREVĂZUTĂ A PROPRIETARULUI AFACERII   7
ALTE DOMENII DE RISC   7
   CONTROALE INTERNE   7
   VÂNZĂRI   7
   CLIEN I   7
   ACHIZI II   7
   FURNIZORI   7
   PLĂ I BANCARE   7

ASIGURĂRI PENTRU AFACERI                                               7


ASIGURAREA CLĂDIRII I A CON INUTULUI   7
ASIGURAREA DE ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂ II SAU PIERDEREA PROFITULUI   7
ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PUBLICĂ   8
ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE PENTRU ANGAJA I   8
ASIGURAREA DE VIA Ă PENTRU ANGAJA I   8
ASIGURAREA DE SĂNĂTATE PENTRU ANGAJA I   8
ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ   8
ASIGURAREA UTILAJELOR I ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE  8
INTRODUCERE

Ghidul de faţă nu î i propune să trateze subiectul administrării riscurilor în


integralitatea sa. Prin urmare, s-ar putea să ai nevoie de consultan ă
specifică situaţiei companiei tale, în vederea implementării strategiilor
adecvate de administrare a riscurilor.
Întreprinderile mici i mijlocii sunt expuse riscurilor în mod constant. Astfel
de riscuri pot afecta activitatea zilnică i pot determina scăderea veniturilor
sau cre terea cheltuielilor. Impactul poate fi suficient de grav încât să ducă
la faliment, însă cele multe dintre dintre aceste riscuri sunt neglijate sau
ignorate.
Fiecare întreprindere poate suferi pierderi din cauza administrării
necorespunzătoare a riscurilor. O administrare corectă a riscurilor va reduce
ansele producerii unui anumit eveniment i, dacă acesta totu i se produce,
va reduce impactul acestuia. Totodată, administrarea corectă a riscurilor
protejează bunurile întreprinderii.
Administrarea riscurilor începe cu identificarea posibilelor ameninţări i
continuă cu punerea în aplicare a proceselor de diminuare sau înlăturare a
acestora.

Administrarea corectă a riscurilor poate aduce următoarele beneficii:


•   scăderea primelor de asigurare
•   anse mai mici ca întreprinderea să devină ţinta unor acţiuni în instanţă
•   reducerea pierderilor de numerar sau inventar
•   perioade mai scurte de întrerupere a activităţii

Ghidul de faţă identifică anumite riscuri i domenii în care pot apărea riscuri
i prezintă câteva strategii de administrare a acestora.
IDENTIFICAREA
RISCURILOR
+ MODALITĂ I DE
GESTIONARE 
Evenimentele nedorite, probabilitatea
producerii acestora i posibilul impact al lor
diferă considerabil în funcţie de
întreprindere i de domeniul de activitate. 

CUM IDENTIFICĂ I
ADMINISTREAZĂ O
ÎNTREPRINDERE
RISCURILE SPECIFICE?
Primul pas constă în identificarea
evenimentelor care ar putea duce la pierderi
pentru întreprindere sau la perturbarea
activită ii.
Evenimentele respective trebuie analizate
pentru a stabili probabilitatea producerii lor
i gravitatea situaţiei cauzate de producerea
acestora. Po i începe prin clasificarea fiecărui
eveniment drept foarte probabil , oarecum
probabil sau foarte improbabil . .

Stabile te ordinea de prioritate i valoarea


corespunzătoare fiecăruia (de exemplu, costul de
înlocuire a unei piese importante dintr-un utilaj sau, în
cazul unor potenţiale creanţe incerte, valoarea totală a
sumelor datorate de clienţi sau chiar probabilitatea
producerii unui incediu).
Ocupă-te mai întâi de evenimentele cele mai probabile
i mai costisitoare.

Pentru fiecare eveniment posibil, stabile te proceduri


propor ionale cu nivelul de risc pe care întreprinderea
este dispusă să îl accepte.

După stabilirea unei proceduri, aceasta va fi


monitorizată pentru a garanta aplicarea corectă i
eficacitatea acesteia.
RISCURILE PREZENTATE DE CLIEN I

Întrebare: Întreprinderea depinde în mare măsură de


un număr mic de clienţi importanţi? De exemplu, este
posibil ca un singur client să genereze 65% sau chiar
mai mult din veniturile totale sau ca un grup de cinci
clienţi să genereze cumulat peste 65% din totalul
veniturilor. Ai clienţi cărora le dedici mult timp, dar
aduc mai puţin profit decât alţi clienţi?

Risc: Dacă întreprinderea se bazează pe un număr


mic de clienţi importanţi, profitul i fluxul de numerar
pot fi afectate pe termen scurt (între una i ase luni)
dacă unul dintre ei nu mai aduce venituri.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   reţinerea clienţilor importanţi prin contracte de


servicii pe termen lung, vizite regulate la sediul lor
sau solicitarea constantă a părerii acestora despre
produsele i serviciile întreprinderii
•   distribuirea riscului prin dezvoltarea actualilor
clienţi de dimensiuni mai mici astfel încât să devină
clienţi mari
•   identificarea unor clienţi noi, profitabili
•   identificarea unor modalităţi necostisitoare de a
oferi servicii clienţilor mai puţin profitabili

RISCURILE PREZENTATE DE
FURNIZORI

Întrebare: Întreprinderea depinde în mare măsură de


un număr mic de furnizori importanţi? De exemplu, ai
un furnizor care asigură cel puţin 30% din necesarul Strategii de limitare a riscurilor:
total de produse sau există un furnizor care, dacă ar
opri livrările, ar determina oprirea activităţii? •   reţinerea principalilor furnizori prin contracte
de servicii pe termen lung
Risc: Dacă întreprinderea depinde de un număr mic
de furnizori importanţi, producţia, profitul i fluxul de •   identificarea unor furnizori alternativi care pot
numerar ar putea fi afectate dacă unul dintre ace tia să ofere articole similare
nu reu e te să livreze sau opre te livrările către
întreprindere.
RISCURILE PREZENTATE DE
ANGAJA I 

Întrebare: Angaja ii consideră locul lor de muncă


drept o op iune de angajare pe termen scurt?
De exemplu, l-ar descrie un loc potrivit pentru a
învă a o vreme sau o pepinieră pentru domeniul de
activitate ?
Risc: Dacă întreprinderea este văzută drept angajator
pe termen scurt, fluctuaţia ridicată a personalului
poate perturba activitatea i cheltuielile de recrutare
i pregătire a noilor angajaţi care nu vor aduce un
randament întreprinderii dacă i ace tia pleacă la
scurt timp.

Întrebare: Există în întreprindere angajaţi care au un rol esenţial pentru succesul acesteia?
Risc: Dacă un angajat are un rol esenţial pentru succesul întreprinderii, vânzările i profitul ar putea avea de
suferit dacă angajatul respectiv începe o afacere în concurenţă sau se angajează la concurenţă.

Întrebare: Există unii angajaţi care controlează sau administrează în mare parte contracte cu furnizori sau clienţi
mari? De exemplu, unii angajaţii pot controla către cine sunt vândute bunurile sau serviciile, sau pot controla
preţurile.
Risc: Dacă există angajaţi relativ autonomi în relaţia cu furnizorii sau clienţii mari, există riscul de fraudă sau de
perturbare considerabilă a activităţii în cazul în care ace tia pleacă.

Întrebare: Personalul este supus riscurilor legate de sănătate i siguranţă la locul de muncă? De exemplu,
angaja ii lucrează într-un mediu murdar sau periculos, sau călătoresc mult cu ma ina?
Risc: Dacă personalul lucrează într-un mediu nesigur, întreprinderea riscă amenzi i penalităţi, precum i
absenteism, vătămarea sau chiar decesul unui angajat.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   implementarea unor proceduri de selecţie care sporesc ansele de a găsi personalul potrivit pentru
întreprindere
•  instituirea unor acorduri de confiden ialitate  i/sau contracte comerciale cu restricţii rezonabile semnate de
personalul-cheie sau de toţi angajaţii, dacă este cazul
•   implementarea unui sistem robust de dezvoltare a performanţei în vederea comunicării a teptărilor i
obiectivelor de performanţă, monitorizării rezultatelor i stabilirii remunera iei
•   organizarea unor cursuri de pregătire continuă pentru personal, în funcţie de nevoile întreprinderii
•   repartizarea câtorva persoane pentru sarcinile-cheie i asigurarea de rezerve în caz de îmbolnăvire sau
plecare subită
•   rotaţia angajaţilor în diverse funcţii sau departamente pentru a-i familiariza cu alte domenii ale afacerii
•   aplicarea unor politici adecvate de protecţie a muncii în vederea minimizării riscurilor. De exemplu, cursuri
pentru condus în siguranţă i întreţinerea periodică a vehiculelor i altor echipamente
•   utilizarea participaţiilor la capitalurile proprii, a participării la profit sau a altor stimulente pentru a reţine
personalul-cheie i a-i permite să se bucure de succesul la care a contribuit. Dar stimulentele trebuie formulate
cu mare atenţie, fiindcă pot încuraja comportamente nedorite
•   revizuirea perioadei de preaviz a personalului care demisionează. i aici e nevoie de atenţie fiindcă ar putea
apărea consecinţe legale nedorite
RISCURILE
PREZENTATE DE SEDIU
I AMPLASAMENT

Întrebare: Cât de mult depinde întreprinderea de zona la care


se află în prezent?
Risc: Dacă vânzările întreprinderii depind foarte mult de zona în care
este situată, mutarea într-un sediu aflat la depărtare de amplasamentul
actual poate perturba activitatea afectând accesul clienţilor, personalului i
furnizorilor. Un alt risc al dependenţei ridicate de zonă este acela că în caz de
 incendiu, inundaţii sau alte dezastre, întreprinderea se poate afla în imposibilitatea
 de a relua schimburile comerciale dacă sediul (inclusiv inventarul, echipamentele,
materialele i registrele) sunt distruse. Alt risc este posibilitatea ca i clienţii să se mute
 din zonă.

Întrebare: În prezent, întreprinderea înregistrează o cre tere puternică sau este relativ stabilă?
Dacă se află într-o perioadă de cre tere solidă, cât se preconizează că va dura această cre tere
i cât de mare va trebui să fie sediul peste doi, cinci sau zece ani?
Risc: Dacă nu există planuri de extindere a sediului actual, întreprinderea nu i-ar putea atinge adevăratul
potenţial i ar putea fi depă ită de concurenţă.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   identificarea unor sedii alternative adecvate care să fie potrivite pentru clienţi, furnizori i personal
•   dacă sediul este pe măsura nevoilor viitoare ale întreprinderii, gânde te-te să închei un contract de
închiriere pe termen lung sau să obţii dreptul de preempţiune la expirarea contractului de închiriere
•   administrarea întreprinderii în a a fel încât să prevezi din timp cerinţele de spaţiu viitoare
•   doar întreprinderile stabile, cu perspective bune i în cre tere ar trebui să se gândească să cumpere o
proprietate i numai dacă aceastea dispun de suficientă capacitate pentru o extindere viitoare, altfel se
recomandă închirierea. Închirierea permite i păstrarea capitalului de lucru pentru operaţiunile întreprinderii
AMENIN ĂRI LA ADRESA
RENUMELUI I REPUTA IEI

STRATEGII DE LIMITARE A
RISCURILOR :

Întrebare: Cât de expusă este întreprinderea la o •   integrarea unor procese i


ameninţare la adresa renumelui sau reputaţiei? De sisteme robuste de asigurare a
exemplu, ce s-ar întâmpla dacă un produs ar fi rechemat calităţii pentru a evita o situaţie
sau dacă serviciile sau consultanţa pentru clienţi ar fi care ar afecta reputaţia
necorespunzătoare sau în caz de fraudă majoră? întreprinderii
•   investiţii în cercetare i
Risc: O rechemare de produs la scară mare, o fraudă sau dezvoltare i actualizări în
un alt eveniment similar ar genera multă publicitate funcţie de progresele
negativă. Acest lucru ar putea duce la o perturbare tehnologiei
imediată a activităţii, cauzând inclusiv probleme i •   programe obligatorii de
cheltuieli cu reprelucrarea. Probabil ar afecta reputaţia formare i dezvoltare pentru
întreprinderii pe termen lung. personal

RISCURI PREZENTATE DE
TEHNOLOGIA
INFORMA IONALĂ

STRATEGII DE LIMITARE A
Întrebare: În ce măsură se bazează întreprinderea pe RISCURILOR :

tehnologia informaţională (IT)? Ai observat vreodată cât


de puţin se lucrează într-un birou când cade serverul •   protecţie pentru laptop-uri i
sau se întrerupe alimentarea cu energie electrică? Nivelul desktop-uri
de risc creat de utilizarea IT cre te cu cât întreprinderea •   păstrarea în siguranţă a
se bazează tot mai mult pe aceasta. datelor prin realizarea de
back-up-uri i stocarea
Risc: Dacă întreprinderea se bazează foarte mult pe acestora în afara sediului
tehnologie, probabil că activitatea ar înceta, de exemplu •   utilizarea în siguranţă a
dacă sistemul de plati electronice pentru cormer ul internetului
electronic cade într-o perioadă de vârf a vânzărilor. •   protecţie pentru reţele
•   protecţie pentru servere
Există multe alte zone de risc asociate cu tehnologia, •   asigurarea aplicaţiilor pentru
printre care: derularea activităţilor
•   serviciile IT: toate aplicaţiile software (inclusiv tabelele) •   garantarea disponibilităţii
funcţionează corect? Sunt exacte? asistenţei IT adecvate, într-un
•   soluţiile IT: dore ti integrarea soluţiilor IT în procesele i interval de timp acceptabil
activităţile zilnice, astfel încât întreprinderea să •   deţinerea unei unităţi de
funcţioneze mai eficient i mai previzibil? alimentare continuă cu energie
•   beneficiile IT: nu lua în considerare doar costul unei electrică
aplicaţii, ci i costul lipsei aplicaţiei respective. Unele •   organizarea de cursuri IT
configurări IT pot fi esenţiale pentru a ţine pasul cu ceilalţi adecvate pentru personal
din domeniu
RISCURILE PREZENTATE DE TRANZAC IILE FINANCIARE
Tranzac iile financiare creează riscuri pentru companii. Acestea pot fi clasificate
drept riscuri꞉ de lichiditate, valutar, de rată a dobânzii, de preţ al mărfurilor i de
credit. Fiecare dintre ele vor fi analizate separat în continuare. Le po i omite pe cele
care nu se aplică afacerii tale.

RISCUL DE LICHIDITATE

Întrebare: Întreprinderea are suficiente fonduri pentru a- i plăti datoriile


la scadenţă?

Risc: Dacă întreprinderea nu are suficiente fonduri sau rămâne fără


numerar, pot apărea riscuri semnificative pentru afacere i proprietarul
sau administratorii acesteia, care ar putea deveni personal responsabili
pentru datoriile întreprinderii. Dacă lichiditatea nu se îmbunătăţe te,
ansele de a primi un credit se reduc considerabil.

STRATEGII DE LIMITARE A RISCURILOR:

•   gestionarea fluxului de numerar zilnic, săptămânal i lunar prin


monitorizarea fluxului de numerar care intră i iese din companie
•   prognozarea fluxului de numerar pentru a identifica perioadele în care
nu este solid. O prognozare corectă va include analize de tipul i dacă ;
de exemplu, i dacă vânzările scad cu 5 procente?’
•   căutarea unei linii de credit angajate de la o instituţie financiară. Se
recomandă identificarea a doi furnizori posibili în cazul în care unul dintre
ei nu poate acorda un credit la nevoie
•   menţinerea unei relaţii solide cu un bancher sau o instituţie financiară
pentru a fi sigur că înţeleg afacerea i sunt la curent cu potenţialele
cerinţe de credit
•   monitorizarea condiţiilor de piaţă pentru a anticipa fluctuaţiile
sezoniere ale fluxurilor de numerar
•   elaborarea unui raport cu debitorii restanţi pentru monitorizarea
colectării datoriilor ( i contactarea regulată a celor care plătesc cu
întârziere)
RISCUL DE CREDIT

Întrebare: Întreprinderea î i vinde produsele sau serviciile pe credit, cu


plata la termen?

Risc: Dacă produsele i serviciile sunt vândute pe credit, există riscul ca


debitorii să nu le poată plăti. Astfel se poate ajunge fie la încasarea întârziată
a numerarului sau chiar la prescrierea unor creanţe incerte

Strategii de limitare a riscurilor:

•   verifică bonitatea clientului înainte de a face vânzarea


•   verifică bazele de date publice pentru a vedea dacă afacerea clientului
este reală i află cine se află în spatele afacerii
•   solicită neapărat clientului să semneze un contract înainte de a furniza
bunuri sau servicii
•   impune limite de credit pentru a restrânge expunerea generală a
companiei tale; obţine garanţii personale, dacă este posibil
•   include o clauză de drept de retenţie pentru bunurile pe care le furnizezi
•   menţine relaţii strânse cu debitorul pentru a te asigura că e ti mereu la
curent cu situaţia actuală a lichidităţii acestuia

RISCUL VALUTAR

Întrebare: Întreprinderea
folose te valută pentru a
achiziţiona materii prime sau
echipamente, sau prime te
valută la vânzarea produselor
i serviciilor către clienţii din
străinătate? Strategii de limitare a
riscurilor:
Risc: Dacă întreprinderea
utilizează i încasează valută în •   consultă banca pentru
acest fel, este expusă asistenţă în gestionarea
fluctuaţiilor valorii valutei care, expunerii valutare
dacă nu este gestionată corect, •   corelează veniturile în valută
poate duce la pierderi cu cheltuielile în valută
neprevăzute pentru folosind un cont bancar în
întreprindere. Dimensiunea valută
riscului depinde de •   cumpără sau vinde valută în
dimensiunea tranzacţiilor, de avans (de exemplu, în
numărul tranzacţiilor i de momentul încheierii
intervalul de timp dintre contractului) pentru a evita
comandă i plata bunurilor sau fluctuaţiile cursului de schimb
serviciilor valutar
RISCUL DE RATĂ A DOBÂNZII

Întrebare: Cât de mult depinde întreprinderea de


împrumuturi sau venituri generate de depozite cu dobândă
(de exemplu, conturi bancare sau conturi de investiţii)?
Risc: Dacă întreprinderea depinde de împrumuturi sau
venituri generate de economii, fluctuaţiile ratei dobânzii vor
afecta profitabilitatea generală a afacerii prin cre terile
cheltuielilor cu dobânda sau scăderea veniturilor din dobânzi.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   consultă banca pentru asistenţă în gestionarea expunerii la


rata dobânzii
•   împrumută-te sau investe te la rată fixă pentru a avea
certitudinea cheltuielilor sau veniturilor din dobânzi
•   corelează veniturile din dobânzi cu cheltuielile cu dobânda
pentru a compensa expunerea
•   utilizează produsele bancare disponibile care pot contribui
la gestionarea expunerii

RISCUL DE PRE AL MĂRFURILOR

Întrebare: Cumpărarea i vânzarea mărfurilor este o


activitate esenţială a întreprinderii?

Risc poten ial: În cazul în care cumpărarea sau vânzarea


mărfurilor este o activitate esenţială a întreprinderii,
fluctuaţiile preţului mărfurilor pot afecta negativ performanţa
financiară a afacerii.

Strategii de limitare a riscurilor:


•   încheie contracte cu preţ fix cu furnizorii sau clienţii
•   utilizează o serie de instrumente de pe piaţa financiară
oferite de instituţii financiare
RISCURILE GENERATE DE CONCUREN Ă

Întrebare: Concurenţa prezintă o ameninţare pentru companie? De exemplu, există competitori


care ar putea începe o afacere în apropiere? Este posibil ca ace tia să- i reducă semnificativ
preţurile? Ar putea fi primii care scot pe piaţă un produs nou? i-ar putea extinde afacerea sau ar
putea găsi noi modalităţi de comercializare a produselor lor?

Risc: Practic, orice companie are concurenţă. Totu i, această concurenţă (actuală sau potenţială)
poate prezenta o ameninţare pentru afacere.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   consolidează mereu relaţiile cu clienţii i cu comunitatea locală. Asigurarea unor servicii foarte
bune este o modalitate de a combate concurenţa!
•   analizează tendinţele din domeniu i adoptă noi produse i servicii – sau modalităţi de livrare a
acestor produse i servicii – pentru clienţi
•   investe te fonduri în dezvoltarea de noi produse i servicii
•   protejează activele cu drepturi de proprietate intelectuală prin înregistrarea lor, dacă este
posibil (mărci comerciale, desene, drepturi de autor, brevete)
•   monitorizează constant concurenţa, inclusiv preţurile pe care le practică

RISCURILE GENERATE DE PIA Ă SAU ECONOMIE

Întrebare: Întreprinderea este expusă riscurilor în cazul schimbării preferinţelor i tendinţelor sau


în urma impactului unei recesiuni economice? De exemplu, întreprinderea poate fi relativ imună
la o recesiune economică, însă o astfel de recesiune poate afecta baza de clienţi.

Risc: Dacă o schimbare a preferinţelor i tendinţelor sau o recesiune economică este riscantă


pentru întreprindere, activitatea acesteia este în pericol.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   analizează tendinţele i preferinţele consumatorilor astfel încât întreprinderea să poată face faţă
schimbărilor
•   testează mereu piaţa pentru a vedea ce produse i servicii sunt preferate de clienţi. Vei înţelege astfel
cum se schimbă percepţia consumatorilor pe parcursul ciclului economic
•   promovează produse i servicii care se vând mai bine în perioade de recesiune economică (le poţi
identifica prin testarea pieţei)
•   promovează stocuri sau servicii care se vând bine i sunt profitabile
•   folosind situaţiile financiare, compară performanţa financiară i operaţională cu mediile din domeniu
PLECAREA NEPREVĂZUTĂ A PROPRIETARULUI AFACERII

Întrebare: Ce s-ar întâmpla cu întreprinderea dacă


proprietarul sau unul dintre parteneri ar deceda sau ar fi
în imposibilitatea de a munci? Dacă nu există un
testament sau un plan de succesiune, întreprinderea s-ar
închide, ar fi mo tenită sau condusă de cineva fără
experienţă sau ar fi vândută?

Risc: Dacă nu există un plan pentru cazurile de deces


sau incapacitare a proprietarului afacerii sau a unuia
dintre parteneri într-un parteneriat, întreprinderea ar
trebui să se închidă sau să fie vândută concurenţei
pentru a evita o presiune nedorită asupra proprietarilor
răma i sau asupra noilor proprietari.

Strategii de limitare a riscurilor:

•   caută consultan ă pentru succesiunea afacerii, testamente i planificarea averii


•   elaborează un plan de succesiune al afacerii i un testament în concordanţă cu planul
•   achiziţionează o asigurare adecvată care garantează un venit sau o sumă de capital în caz de deces sau
incapacitare a proprietarului sau a unui angajat-cheie
•   dacă există doi sau mai mulţi proprietari neînrudiţi, gânde te-te la un contract de vânzare-cumpărare i la
un acord de finanţare pentru un eventual transfer al afacerii
•   documentează procesele-cheie i informaţiile critice astfel încât, ceilalţi să poată conduce în continuare
afacerea
•   pregăte te angajaţii astfel încât, fiecare sarcină să poată fi efectuată de mai mult de o persoană

ALTE DOMENII DE RISC CONTURILE CLIEN ILOR


Se fac analize periodice ale plăţilor restante de la clienţi?
CONTROALELE INTERNE
Există proceduri pentru urmărirea plăţilor întârziate?
Este important să existe controale pentru a proteja Există proceduri de verificarea a celor care beneficiază
activele afacerii. Controalele necesare variază în funcţie de reduceri pentru plăţi anticipate?
de bunurile i fondurile afacerii, de tipul domeniului în
care activează i de potenţialul de a suferi pierderi sau ACHIZI IILE
fraude.
Care sunt procedurile prin care se garantează efectuarea
Domeniile-cheie ale întreprinderii vor fi analizate pentru a
achiziţiilor în conformitate cu cerinţele? Se verifică
avea garanţia că există politici i proceduri de
periodic detaliile despre furnizori pentru a avea garanţia
administrare a riscurilor în domenii precum cele
că acestea (adresele sau conturile bancare, de exemplu)
enumerate în continuare.
sunt corecte i nu aparţin unui membru al personalului?
VÂNZĂRILE Care sunt procedurile de verificare a bunurilor primite în
baza comenzii făcute?
Care sunt procedurile pentru livrarea bunurilor?
Instrucţiunile de livrare sunt înregistrate? PLĂ ILE
Cum te asiguri că toate vânzările sunt înregistrate?
Care sunt procedurile de gestionare a vânzărilor cu Există în întreprindere controale care asigură aprobarea
numerar, cecuri i pe credit? corespunzătoare a tuturor facturilor înainte de a se face
plata? Cine este autorizat să facă plăţi? Comisioanele
CONTURILE FURNIZORILOR pentru bancă i reconcilierea bancară sunt separate?

Se verifică plăţile pentru a avea garanţia că nu sunt


duplicate sau identice? Care sunt procedurile prin care
se poate garanta că plata s-a făcut în condiţiile stabilite?
Poate fi identificată o cre tere rapidă a achiziţiilor făcute
de la un furnizor anume?
ASIGURĂRI

Una dintre cele mai


bune modalită i de
protec ie a afacerii
sunt o poli ele de
asigurare care oferă o
acoperire suficientă.
Înainte să apelezi la
asigurare, trebuie să
decizi pentru ce
riscuri este indicat să
te asiguri i care sunt
cele pe care le po i
gestiona ca proprietar
al afacerii.

Asigurarea clădirii i a con inutului Asigurarea pentru întreruperea


Asigurarea clădirilor i a bunurilor î i activită ii sau pierderea profitului
protejează afacerea în cazul Întreprinderea ar trebui să fie
daunelor produse clădirilor asigurată împotriva întreruperii
companiei de incendii, inunda ii, activităţii din cauza daunelor aduse
cutremure, furt etc. Dacă nu î i po i proprietăţii prin incendii sau alte
permite repara iile, lucrările de pericole asigurate. Poliţa ar trebui să
reconstruc ie sau înlocuirea garanteze acoperirea cheltuielilor
bunurilor imediat, acestă poli ă este curente i menţinerea profitului net
prima formă de asigurare pe care anticipat prin asigurarea unui flux de
trebuie să o de ină compania ta.  numerar. 

Asigurarea de răspundere civilă Asigurarea de răspundere civilă Asigurarea utilajelor i


publică profesională echipamentelor electronice
Dacă afacerea ta are legătură cu Dacă oferi servicii profesionale, Compania ta poate suferi pierderi în
publicul larg - inclusiv clien ii asigurarea de răspundere civilă te urma defecţiunii instalaţiilor,
companiei - atunci ar trebui să ai în sprijină în cazul ac iunilor legale din utilajelor sau echipamentelor.
vedere asigurarea de răspundere parte clien ilor sau beneficiarilor Evaluează posibilitatea producerii
civilă. Î i acoperă plă ile serviciilor tale. Nu uita, standardele acestui risc i dacă po i sus ine
compensatorii i costurile legale, pot diferi de la un proiect  sau cheltuielile cu înlocuirea sau
dacă tu sau angaja ii tăi răni i domeniu la altul sau se pot schimba repararea acestora.
accidental o ter ă persoană sau îi cu trecerea timpului. Asigură-te că
deteriora i proprietatea. e ti mereu la curent cu toate cerin ele
profesiei tale. 
Asigurarea de via ă pentru Asigurarea de sănătate pentru Asigurarea de accidente pentru
angaja i angaja i angaja i
Asigurarea de via ă este un Asigurarea de sănătate este baza Oferă-le angaja ilor tăi ansa de a se
beneficiu oferit frecvent de pachetului de beneficii pentru proteja i de a avea grija de cei dragi
angajatori, fiind foarte apreciat de angaja i, dar i cel mai solicitat lor. Asigurarea de accidente
angaja ii cu familii, asigurând beneficiu atât de candida i, cât acoperă costurile neprevăzute ale
sprijinul financiar în eventualitatea i de angaja i. unui accident ce implică cheltuieli
decesului unuia dintre angaja ii tăi. Asigurarea de sănătate curpinde medicale, spitalizare i incapacitatea
Costurile pot fi sus inute integral de servicii medicale de preven ie, temporară de muncă.
companie sau complementare - diagnostic i tratament: consulta ii,
contribuind atât compania, cât i analize medicale, investiga ii,
angajatul. De asemenea, le po i oferi tratament, recuperare medicală,
angaja ilor posibilitatea de a avea tratament la domiciliu i spitalizare.
asigurare de via ă la costuri mai Pot fi incluse i servicii de
reduse, contractând asigurarea în stomatologie sau na tere.
numele lor, contribu ia lor
individuală fiind mai redusă decât
dacă ar încheia poli a pe cont
propriu.