Sunteți pe pagina 1din 132

Ministerul Educației Naționale

Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr. 12, Judeţul Iaşi, cod 705200
Telefon / Fax: 0232 762637; E-mail: e-mail:contact@colegiulsadoveanu.ro

RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV


Anul școlar 2017-2018

Semestrul I

Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare,


activităţi educative şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat
la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute
ulterior. În anul școlar 2017-2018, activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere
şi orientare, activităţi extracurriculare şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată
creşterii standardelor de performanţă, redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară
din perspectiva valenţelor educaţiei de impact, modului în care elevii se integrează în
colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, privită şi din latura non-formală şi
informală. Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum
şi în planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele
publicaţii în domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile
de formare profesionala ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul
educaţional al şcolii româneşti contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca
proces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea
“educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară
activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene. Activităţile educative
desfăşurate au fost în număr generos la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul
educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei
pentru sănătate, Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru
receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei,
Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea
fiecarui elev) , Educaţiei ecologice etc.

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ,


au fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul
managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi.
S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de
activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care
se face evaluarea / feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de
specificul şcolii şi în consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de
către diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi
cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative,
incitante şi cu un impact educaţional deosebit.
Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost
realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul
Naţional și au fost predate la timp.
La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare
pentru eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe,
scheme, fişe,materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor, am
încercat să le ofer modele umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar
informaţii, ci şi atitudini superioare, care să le modeleze armonios caracterul.
Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi
corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în
vederea diagnosticării şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul semestrului I, prin
implicarea lor directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri
etc. . La începutul anului școlar, am conceput programul activităţilor educative,pe care, în
majoritatea cazurilor, am reuşit să le pun în practică, nerămânând în stadiul de proiect
educativ. Am realizat analiza SWOT a rezultatelor fiecărei activităţi educative organizate,
precum și un plan de măsuri și activități remediale. Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună
comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu privire la organizarea acestor activităţi, i-
am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de
armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut
permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, venind , astfel, în
folosul elevilor din întreaga şcoală.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:
• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;
• informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-
profesionale şi integrării sociale optime;
• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al
elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note
scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;
• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin
responsabilizarea elevilor.

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ORGANIZATE ÎN SEMESTRUL I


AL ANULUI ŞCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I
Nr. Loc de
Denumirea și tipul acțiunii Data/perioada Responsabili Participanţi
crt. desfășurare
Director
,,Primul clinchet. Bun venit la şcoală!”- Profesorii
Consilierul
1. festivitatea de deschidere a anului școlar 11 sept. 2017 Curtea școlii Oficialități
educativ
2015/2016 Elevi, părinți

Programul Naţional „Educaţie pentru


cetăţenie democratică”
• stabilirea normelor de conduită
Incinta și Elevi,
pentru elevi şi celelalte persoane cu Cons. educativ
2. acces în şcoală permanent împrejurimile părinți,
Diriginţii /
• monitorizarea școlii profesori
comportamentului elevilor
pe parcursul anului şcolar

Dir. adj. Radu


Proiectarea anuală şi semestrială
11sept. -1 oct. Ardeleanu Consilierul
3. Discutarea programei şi întocmirea
2017 Prof. Liuţă educativ
Planului de activitate
Cristina
,,Ziua curățeniei în România!” acțiune de
24 septembrie Catedra de Elevi,
4. voluntariat - ecologizare în cadrul Curtea școlii
2017 biologie profesori
proiectului Let's do it România
„ Diversitate culturală in Europa” - Ziua
europeană a limbilor – prezentarea
PowerPoint, prezentarea site-ului Elevi,
26 septembrie
5. www.edl.com, realizarea unui poster, Incinta școlii Prof. limbi străine profesori
2017
discuţie: De ce este important să
cunoaştem cel puţin o limbă străină de
circulaţie internaţională?
„Educaţia, între formal şi nonformal.
Şcoala părinţilor, şcoala bunicilor”- 5 oct. Consilierul
Ziua Mondială a Educaţiei – program de educativ Elevi, cadre
6. 5 oct.2017 Sălile de clasă
activități cultural-artistice, concursuri de Consiliul Elevilor didactice
cultură generală, scriere caligrafică,
prezentări
Medicul
„Mens sana in corpore sano” - Ziua
școlar,
mondială a alimentului - întâlnire cu medic
asistent
nutriţionist, Prezentări Power Point
Prof. Dimitriu- medical,
7. Discuţii 16 oct. 2017 Sălile de clasă
Sîrghie Vasilica elevii,
Desene
profesori,
Chestionare
diriginții,
Întâlnire cu cadrele medicale din Paşcani
invitaţi
Întâlnire cu
Prof. istorie
,,File de istorie” - Ziua Armatei Române – reprezentanți ai
8. 25 oct. 2017 Incinta școlii Elevi și
dezbatere, întâlniri armatei, veterani
profesori
de război
,,Dovleacul…într-o mască de poveste!” –
Consilier educativ
concurs de decorare a dovlecilor în Sala de sport/ Elevi,
9. 30 oct. 2017 Catedra de Limba
personaje de povești, desene animate, eroi Holul școlii profesori
engleză
din filme, expoziţie
Elevii şcolii
Școală /
6 – 10 Consilier educativ Diriginții şi
Săptămâna ,,Şcoala Altfel”- activități Clubul
10 noiembrie Consiliul Elevilor întregul corp
specifice Copiilor / alte
2017 profesoral al
locații
şcolii
Elevii
claselor
Incinta
Catedra de gimnaziale şi
11Concursul „Speranţe olimpice” 4 nov. 2017 liceului, sălile
Matematică liceale,
de clasă
profesori

Elevi și
profesori de
Protopopiatul Catedra de Limba limba
12Concursul „Lecturi sadoveniene” 7 nov. 2017
Paşcani şi literatura română română,
consilier
educativ
Elevi şi
profesori,
Diriginţii claselor directorul
Casa de
13„Balul Bobocilor” 10 nov. 2017 a IX-a şi a XII-a liceului,
Cultură
Cons. educativ directorul
adjunct al
liceului
14 ,,Toleranţa –defect sau calitate?”- 16 noiembrie Clase Diriginții Diriginții și
educaţie prin toleranţă şi respect - 2017 elevii
aplicarea de chestionare, dezbateri în
cadrul orelor de dirigenție – Ziua
Internaţională pentru Toleranță
Elevii
Ziua Internaţională a elevilor şi a 17 noiembrie Consiliul Şcolar al claselor
15 Sala 11
studenţilor 2017 Elevilor liceale, cons.
educativ
,,Drepturile copilului, pe înţelesul tuturor”
– Ziua internaţională a drepturilor
copilului Profesori Elevii
Prezentări Power Point 19 noiembrie Invitat Protecția claselor
16 Incinta liceului
Dezbateri 2017 Copilului gimnaziale şi
Desene liceale
Panouri tematice
Jocuri
,,Fumatul dăunează grav sănătății!” – Ziua Prof diriginți
20 noiembrie
17națională fără tutun-campanie împotriva Incinta școlii Diriginții Elevi și
2017
fumatului - pliante, afişe, dezbateri părinți
,, Ce noroc că sunt român!” – Ziua
Națională a României- activități cultural-
artistice
Prezentări Power Point Sala de sport a
Elevi,
18Spectacol omagial 1 dec. 2017 liceului, curtea Catedra de Istorie
profesori
Expoziţii fotografii şcolii
Desene
Concursuri
Panouri tematice
Elevii și
,,Oferă un dar din inimă!”- acțiuni Profesorii diriginți
19 4 dec. 2017 Incinta școlii cadrele
caritabile de sărbătoarea Sf. Nicolae și învățătorii
didactice
”Crăciunul – darul bucuriei– activități Cons. educativ
cultural- artistice, expoziții de felicitări, Incinta şcolii Prof. de muzică
Elevi, cadre
tradiții și obiceiuri Sala de sport Prof. de desen
20 23 dec. 2017 didactice,
Recital de colinde, serbări, împodobirea Clubul Prof. coord. ai
părinţi
bradului Copiilor celor două trupe de
Teatru şcolar teatru
Sălile de clasă,
,,Cu gândiri şi cu icoane…”- comemorare holul şcolii, Catedra de Limba
Elevii tuturor
21Eminescu- șezătoare literară, concurs de 15 ian. 2018 biblioteca română
claselor
cultură generală, expoziţie de desene liceului Bibliotecarul şcolii

,,Mica Unire, primul pas spre România


Săli de clasă Prof. de istorie Elevi,
22cea mare” – dezbatere, prezentări ppt, 22 ian. 2018
Curtea școlii Cons. educativ profesori
Hora Unirii
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI :

• majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din


punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului
educaţional pe competenţe şi calitate ;

• certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;

• colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală ;

• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ;


existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an
şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi
de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de învăţământ;
• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii
educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi
extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi:
• s-a constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s-au
stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face
evaluarea/feed-back-ul;
• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
• s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii
• implicarea în concursuri şcolare;
• perfecţionarea constanta a întregului personal;
• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ.

PUNCTE SLABE :

• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de


soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative
extracurriculare și extrașcolare ;
• slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ;
• lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;

• dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul


supraaglomerării plajei orare;

• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative


extracurriculare şi extraşcolare.

OPORTUNITĂŢI :

• disponibilitatea autorităţilor locale ( Primăria, Biserica, Poliţia, Casa de Cultură,


Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ;

• posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local;

• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. şi de


universităţi vizând activităţile extracurriculare ;

• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi


organizate în parteneriat, în interes reciproc ;

• postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative privind activităţile


extracurriculare ale elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar şi al întregii şcoli, de
exemplu, vizionarea unor spectacole de teatru etc.;
• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături
interumane strânse.

AMENINŢĂRI :

• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;

• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;

• impactul nefast al mass-mediei ;

• programele şcolare încărcate ;

• scăderea numărului de elevi;

• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a


tuturor cadrelor didactice ;

• criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă


supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.

NEVOI IDENTIFICATE :
• promovarea unor exigenţe ridicate în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi
de schimbare ;

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă


intereselor de formare pe termen scurt, mediu si lung ;

• promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări


active/conştiente la viaţa şcolii;

• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi


speciale ;

• împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe


educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii,
responsabilizându-i.

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE

ŞI EXTRACURRICULARE

din semestrul I al anului şcolar 2017-2018

• 5 octombrie - Ziua Educației - Ce inseamna educatia pentru mine, ca cetatean?


Este intrebarea la care au raspuns elevii clasei a XI-a E, in cadrul activitatii organizate cu
prilejul sarbatoririi Zilei internationale a Educatiei, sub indrumarea doamnei prof. Otilia
Pintilie
EDUCATIE=Empatie
Dragoste
Umor
Cunoastere
Atitudine
Tenacitate
Interes
Echipa
Educaţia în cadrul nonformal- clasa a XI-a F, coordonator prof. Vangă Brânduşa
Punctualitatea- coordonator, psiholog şcolar Petruţa Fasolă-Mătăsaru
Responsabilitatea faţă de mediu – coord. prof. Anicolăesei Valeria şi prof. Mirela

Cristina Liuţă
• 16 octombrie 2017 - "Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase" a fost marcată
la Colegiul Național " M. Sadoveanu"- Pascani printr o dezbatere cu tema" Ziua
națională a produselor agroalimentare românești" , în colaborare cu Directia pentru
Agricultură Județeană, Iași. Tot cu aceasta ocazie a fost amenajată și o expoziție"
Culorile toamnei" cu figurine din legume/fructe dar si colaje din seminte si frunze
uscate.
Evenimentul a avut drept scop educarea elevilor pentru păstrarea unui mediu curat,
sănătos şi menţinerea echilibrului ecologic în vederea conservării naturii pentru
generaţiile următoare, precum şi hrănirea sănătoasă pentru evitarea îmbolnăvirilor.
Coordonatori ECO-SCOALA:
Prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica si prof. Hărățu Lizuca
• 16 octombrie 2017 - "Ce bine e acasă!" - coord. prof. Anicolaesei Valeria
• Îngeraşii clasei a VI-a A au marcat " Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase"
– 16 octombrie 2017- printr-o activitate deosebită" Mănâncă responsabil".Micii
bucătari au dovedit că sunt iscusiţi, punându-şi în valoare talentul şi creativitatea în
arta culinară pregătind, împreună, cinci sortimente de salată (orientală, bulgărească,
grecească, de pui și de fructe), care au fost degustate, apreciate și jurizate. Atmosfera a
fost una ospitalieră, prietenoasă și degajată.
• 28 octombrie 2017 - Aplauze și felicitări pentru trupa de teatru "Millo" a
Colegiului Național "Mihail Sadoveanu" care au obținut locul I la concursul "Rampa
Teatrală" -ediția aII-
a!
• Într-o atmosferă destinsă, de sărbătoare, pusă sub semnul scrisului şi al
întretăierii lumii reale cu fantasticul, elevii au discutat liber cu autorii de literatură SF.
Alexandru Lamba şi Dănuţ Ungureanu. Reușita revine deopotrivă elevilor și
dascălilor lor, care s-au lăsat provocați și și-au intrat atât de bine în rol! Activitate
organizată de prof. dr. Carmen Dimitriu, alături de colegii din Catedra de Limba şi
literatura română. http://bittv.info/filit-la-pascani-autori-de-renume-fata-in-fata-cu-
elevii/

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/27784-scriitori-de-literatura-
fantastica-invitati-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu

• Marți ,8 noiembrie, în cadrul atelierului "Cultura și civilizația românească" a


avut loc un concurs intitulat "Discursul tânărului". La acest concurs au participat cinci elevi
din clasele a XI-a.
Acești elevi au avut o temă pe baza căreia trebuiau să alcătuiască un discurs, tema a fost
"Stima de sine". Ei au fost jurizați de către profesori din liceul nostru și un invitat special. La
finalul activității elevii au primit diplome și cărți de la invitatul special al juriului ,Andrieș
Oana , reprezentant Team John Maxwell România.
• 9 noiembrie 2017 - Trupa de teatru Millo din Pașcani a reușit să umple sala de
spectacole a Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”, în această perioadă de sărbătoare când
este marcată Luna culturii dar și zilele instituției de învățământ. Elevii și profesorii care au
reușit să compună o formație solidă și să fie printre premianții concursurilor de profil.
Miercuri,8 noiembrie, pe scenă s-a jucat “Matrimoniale” adaptare după pagini din literatura
universală. Spectatori au fost, pe lângă elevi și profesorii școlii.Elevii talentați din Pașcani
au urcat din nou pe scenă. Trupa de teatru Millo, căci despre ea este vorba a încântat
audiența pe parcursul unei ore, atât cât a durat piesa de teatru “Matrimoniale”, adaptare după
pagini din literatura universală. Coordonatorii, profesorii Marioara Preutu și Anca
Aparaschivei.
• m


• 11 noiembrie 2017- Proiectul şcolii noastre - Palatul Cantacuzino locul unde nu se întâmpla nimic -
depus în cadrul Programului Euroscola este pe locul 7 top clasament şi declarat câștigător! Din echipa
de proiect fac parte profesori, elevi, dar şi coordonatorul, prof. Angela Căşăriu.

• 17 Noiembrie 2017 Ziua Internațională a Tolerantei sărbătorită in cadrul cercului de lectura- la Colegiul
Național Mihail Sadoveanu Pașcani- împreuna cu profesorii de limba si literatura romană, doamna
bibliotecar Iacob Maria, profesoara de limba latina Mărioara Preutu si bineînțeles invitații noștri de
seama- scriitorul si traducătorul Prof. Christian Tamas, editorul Brandusa Tamas de la editura ARS
LONGA.
https://www.facebook.com/cnms.pascani/videos/pcb.1735657969786206/1735652153120121/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/cnms.pascani/videos/pcb.1735657969786206/1735652673120069/?type=3
&theater
• Programul Şcoala Altfel, derulat în perioada 5-10 noiembrie 2017 s-a dovedit un nou
succes, cu activităţi ce au incitat tinerii. Vineri, 18 noiembrie, Cabaretul Bobocilor -
un cabaret deosebit, în care dansul, muzica, teatrul s-au însoţit cu voia bună într-un
spectacol inedit, rafinat, prezentat cu eleganţă şi stil, cu profesionalism. Boboceii
minunaţi şi-au dovedit încă o dată talentul, frumuseţea, măiestria, că auputerea de a
lua în serios nu doar cartea, ci şi orice altă provocare, iar exuberanţa adolescenţei
frumos trăite le-a dat o aură aparte tuturor. Alături de minunaţii organizatori, ei au
oferit un Bal al Bobocilor de neuitat.
• Activitatea juridică desfăşurată în data de 15 noiembrie 2017 la Judecătoria Paşcani la care a
participat un grup de 30 de elevi de la Colegiul Naţional "M. Sadoveanu" a responsabilizat
tinerii, învăţându-i eficienţa căilor juridice în defavoarea legii talionului, dar şi să se ferească
de pericolele de pretutindeni. Interesul crescut al tinerilor s-a justificat şi din dorinţa de a fi,
peste câţiva ani, dincolo de bara juraţilor, procurori de prestigiu, asemenea gazdei noastre.
• 21 noiembrie 2017 - Pentru că responsabilitatea trebuie să ne însoțească în orice etapă a
evoluției noastre, elevii clasei a IX-a C au identificat responsabilitățile la orice vârstă. Iar
elevii de la clasa aX-a B, au explicat ce înseamnă pentru ei responsabilitatea.
• "Lumea mea depinde de noi!" este titlul activităţilor desfăşurate în Săptămâna Educaţiei
Globale şi care au avut un impact deosebit asupra elevilor implicaţi, punându-le în valoare
dorinţa de a modela o lume mai bună, mai frumoasă, mai responsabilă alături de oamenii
din jurul lor. Deşi formele de abordare au fost distincte, activităţile şi-au atins obiectivele
din plin.
• "Săptămâna fructelor și a legumelor donate" - 20 noiembrie 2017 .Elevii claselor a VI-a A
şi a VIII -a B, coordonaţi de prof. Dimitriu-Sîrghie Vasilica şi prof. Adriana Anton au mers
la Școala Specială Pașcani pentru a aduce un zâmbet pe chip şi o rază de bucurie în sufletul
copiilor cu nevoi speciale.
• Sâmbătă, 18.XI.2017, 30 de elevi voluntari din clasele IX-XI, coordonați de doamnele
profesoare: Matcovici Adriana, Pintilieasa Teodora-Ramona și Grozavu Ana-Maria, au
participat la a doua etapa a acțiunii de voluntariat din cadrul Concursului Naţional
Ecoprovocarea. Activitatea s-a desfășurat pe raza localității Iorcani, comuna Tătăruşi, fiind
în parteneriat cu Direcția Silvică Iași-Ocolul Silvic Pașcani, Liceul Tehnologic Tătăruși, și
Primăria Comunei Tătăruși. În cadrul activității, elevii au dat dovadă de spirit civic, respect
față de mediul înconjurător, abilități practice și de lucru în echipă.
• Lecție deschisă la dirigenţie - 28 Noiembrie 2017, la clasa a X a A susținută de
dirigintele clasei, prof. Romeo Preutu, având tema Mens sana in corpore sano!
• 28 Noiembrie 2017 Cercul metodic al profesorilor de limba latină la Colegiul
Național „Mihail Sadoveanu” - Biblioteca şcolii. Organizatori Prof. Preutu Mărioara,
bibliotecar Maria Iacob, invitați Prof. Christian Tamaş si editor Brândusa Tamas, profesori
pensionari Raileanu Ana si Grecu Simona, profesori ai cercului metodic, profesori de limba şi
literatura română din școală. Tinerii actori au ținut în cadrul cercului o pledoarie pentru
istorie, literatură, artă, cunoaştere, limba latină.
• În data de 29 noiembrie a avut loc activitatea dedicată Marii Uniri la biblioteca şcolii,
organizată de Catedra de Istorie împreună cu bibliotecar Maria Iacob. Au fost evocate
momentele importante ale Marii Uniri, personalităţile vremii, dar şi sacrificiul oamenilor
obişnuiţi pentru realizarea idealului naţional. Elevii de la clasele VIII-XII au subliniat
importanţa evenimentelor istorice evocate prin prezentări emoţionante, dar şi prin momente
artistice.
• “Miracolul Crăciunului” de la Colegiul “Sadoveanu” Pașcani - eveniment de amploare la
Protopopiatul din Pașcani. Sute de copii, profesori și părinți au răspuns invitației de a
participa la manifestarea cultural – religioasă denumită sugestiv “Miracolul Crăciunului”.
Preoți renumiți au luat parte la conferința religioasă, lansarea revistei Calea spre lumină. Nu
a lipsit un moment frumos specific sărbătorilor de iarnă susținut de elevii Colegiului
“Sadoveanu” iar doritorii care au vrut să facă o faptă bună au cumpărat bunătăți de la
bunica, iar banii strânși se vor folosi în scop caritabil.
http://bittv.info/video-miracolul-craciunului-de-la-colegiul-sadoveanu-pascani/
https://www.facebook.com/cnms.pascani/
• Emoțiile și așteptările din perioada sărbătorilor de iarnă sunt un prilej de a ne întoarce spre
noi înșine și de a empatiza cu cei de lângă noi. În acest context, elevii clasei a VII-a B din
școala noastră au devenit parte a unui exercițiu de sinceritate privind propriile dorințe, dar și
dorințele celorlalți, imaginându-și, pentru câteva clipe, că ar putea fi ei înșiși Moș Crăciun.
Astfel, ora de dirigenție desfășurată în data de 19 decembrie 2017, i-a provocat pe copii să
devină mai solidari și mai introspectivi. Alături de dirigintele clasei, prof. Anca Berenghia,
copiii au conștientizat că partea materială a darului de Crăciun este semnificativ mai mică
decât cea sufletească, autentică, de căutare și afirmare a propriilor valori, ca bunătatea,
prietenia, iubirea sau responsabilitatea.
• Decembrie înseamnă Generozitate pentru elevii coordonaţi de doamna bibliotecar Maria
Iacob. Ei au participat la proiectul "Din suflet, pentru un zâmbet de copil" inițiat de către
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, în dorința de a oferi bucurie în sufletele altor
copii, de a promova voluntariatul, toleranța și empatia, implicarea și responsabilitatea.

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/din-suflet-pentru-un-zambet-de-copil-2017--177641.html

• Pe data de 15 ianuarie liceul nostru a sărbătorit ziua de naştere a poetului Mihai


Eminescu. Cu ocazia acestei sărbători, la biblioteca CNMS s-a desfăşurat o activitate
în memoria poetului, la care au participat profesori şi elevi ai liceului care au pregătit
un program artistic. Grupul vocal a cântat melodii dedicate scriitorului, iar elevii
pasionaţi de literatură au compus poezii care trebuiau să conţină titlurile marelui poet
naţional. Organizatori: bibliotecar Maria Iacob, profesorii Catedrei de Limba şi
literatura română.

„În aceste atome de spațiu și timp, cât


infinit!” — Mihai Eminescu

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL SADOVEANU” PAȘCANI


Ă

ZILELE MIHAI EMINESCU

15-19 IANUARIE 2018

CATEDRA DE LIMBA ROMÂN

• Educația financiară constituie o parte importantă a pregătirii elevilor pentru viaţa de adult.
În acest sens, un grup de elevi din şcoala noastră, din clasa a VIII C, însoțiți de diriginta
Adela Jitaru a participat, în data de 20 ianuarie 2017 la o lecție interactivă pe această temă.
Cum este organizat bugetul unei familii, de ce e bine să pornim o afacere proprie, cum
reușim să economisim au fost temele abordate și elevii noștri s-au făcut remarcați prin
participarea activă la dezbateri. Proiectul se numește ȘCOALA DE BANI și s-a desfăşurat
în Grădina Botanică din Iaşi.
• În data de 23 ianuarie, a avut loc o activitate a catedrei de istorie!
În memoria colectivă, actul de la 24 Ianuarie 1859 a rămas ca o pagină importantă de
istorie, o concretizare a idealului unei generații de patrioţi, generația pașoptistă. Unul
dintre reprezentanții de frunte ai acestei generații, Mihail Kogălniceanu, afirma, în legătură
cu acesta, că ,, dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generațiile
trecute, este Unirea Principatelor într-un singur stat".
24 ianuarie 1859 a fost momentul care a prefațat realizarea națională a anului 1918-Marea
Unire, fapt ce trebuie subliniat, mai ales in acest an in care sărbătorim Centenarul acestui
eveniment.
Pentru a marca această dată, catedra de istorie a Colegiului Național ,,Mihail Sadoveanu" a
organizat un concurs intitulat ,,Mica Unire în an de Centenar", cu elevi din clasele a X-a și
o expoziție de fotografii care ilustrează principalele momente ale anului 1859 și
personalitatea domnului unirii, Alexandru Ioan Cuza.
Director, Director adjunct, Consilier educativ,
prof. Şerban Genoveva prof. Ardeleanu Radu Bogdan prof. Liuţă Mirela Cristina

S-ar putea să vă placă și