Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

COLEGIUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂREA Nr. ______


din ______________2014
Chișinău
Cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de creare și funcționare a Centrului universitar de
ghidare și consiliere în carieră

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova prin aderarea la procesul


Bologna, în temeiul:
Legii Învățămîntului nr. 547-XIII din 21.04.1995 cu modificările și completările ulterioare
privind învățămîntul superior;
Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ,,Moldova
2020”,
Colegiul Ministerului Educației
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Ghidul metodologic de creare și funcționare a Centrului universitar de ghidare


și consiliere în carieră.
2. Direcția Învățămînt superior și dezvoltare a științei:
- va oferi consultanță necesară privind aplicarea Ghidului;
- va monitoriza procesul de implementare a Ghidului în instituțiile de învățămînt
superior.
3. Se desemnează responsabil de realizarea prezentei Hotărîri dna Loretta Handrabura,
viceministră.

Președintele Colegiului,

Maia Sandu
Ministru