Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI Anexa 1

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA …………..
Anul ….., grupa …….
DECAN,

Secretar,
Fişă de înscriere semestrială
Anexa 1 la Contractul de studii universitare nr. ________

Subsemnatul, __________________________________________________________________,
student la Facultatea de Drept, CNP ____________________, nr. matricol _______________________,
studii universitare de licenţă □/ studii universitare de master □, în anul universitar 2017/2018, semestrul
II, doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:
Tipul Număr
Disciplinele semestrului _II_, 2017/2018 Cadru didactic titular
disciplinei* credite
1
1
1
1
1
2
2
3
3
Total credite pe sem.____
* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Tipul Discipline restante din anii din urmă pe care doriţi să le Număr
Cadru didactic titular
disciplinei* susţineţi în sesiunea iunie ( diferite de anul in curs) credite

* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Iau la cunoştinţă următoarele:


1. Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei.
2. Că nu am dreptul să urmez, concomitent, două specializări la buget şi nici nu pot primi două burse
în acelaşi timp (la facultăţi diferite).
Declar că, în urma redistribuirii semestriale, am fost repartizat la forma de învăţământ buget □ / taxă □.
Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit şi anunţat prin afişare la facultate:
 Taxa de şcolarizare, în cuantum de 1400 lei/semestru (pentru studenţii care nu repetă anul),
aprobată de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 Taxă echivalare _______________(doar la studenţii care repetă);
 Taxă restanţe semestru curent _________ (doar la studenţii care repetă);
 Taxă restanţe semestre anterioare___________;
 Taxă examene diferenţă ________.

Diploma de bacalaureat, în original, se află la Facultatea de _________________.


Diploma de licenţă, în original, se afla la Facultatea de ________________.
Menţionez că urmez (sau am urmat) o altă facultate (alta decât Facultatea de Drept) în regim de:
Buget □ nr. semestre…. . , Taxă □ nr. semestre……, Beneficiar bursă nr. sem…….

Data, Semnătura studentului,