Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE
POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 3

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI


ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

TEST GRILĂ
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

1.Potrivit codului de procedură penală, mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi


şi libertăţi trebuie să cuprindă:

a) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului
sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul
urmăririi penale;
b) indicarea zonei;
c) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit de mai multe ori.

2.Potrivit codului de procedură penală, activităţile desfăşurate cu ocazia executării


mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care trebuie să cuprindă:

a) prenumele celui care îl încheie;


b) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei;
c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.

3.Potrivit codului de procedură penală, executarea mandatelor de aducere privind pe militari


se face prin:

a) comandantul unităţii militare sau prin poliţia militară;


b) poliţia judiciară;
c) organele de ordine publică.

4.Potrivit codului de procedură penală, dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu


poate fi adusă din motive de boală cum se procedează:

a) cel însărcinat nu dă curs executării mandatului de aducere;


b) se constată aceasta într-un proces- verbal;
c) activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un
proces-verbal.

1
5.Potrivit codului de procedură penală, neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor
de înmânare a citaţiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum şi neexecutarea mandatelor
de aducere se sancţionează cu amendă judiciară de la:

a) 100 lei la 1.000 lei;


b) 250 lei la 5.000 lei;
c) 500 lei la 5.000 lei.

6.Potrivit codului de procedură penală, dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă:

a) numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei care a emis citaţia;
b) numele și prenumele martorului;
c) programele şi strategiile proprii.

7.Potrivit codului de procedură penală, conform art.266-(6), activităţile desfăşurate cu ocazia


executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care trebuie să
cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie; locul unde este încheiat; menţiuni despre
activităţile desfăşurate.
b) prenumele şi calitatea celui care îl semnează; zona unde este încheiat; menţiuni despre activităţile
desfăşurate.
c) numele şi calitatea martorului; locul unde a avut loc fapta; menţiuni despre activităţile
desfăşurate.

8.Potrivit codului de procedură penală, conform art.265-(8), mandatul de aducere emis de


judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instituţiei; data, ora şi locul faptei; numele, prenumele şi calitatea persoanei care a
implementat cazul;
b) scopul pentru care a fost emis; numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa
unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze
infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
c) indicarea cauzei şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere; menţiunea că mandatul
de aducere poate fi folosit ori de câte ori este necesar; semnătura inculpatului şi ştampila instituţiei.

9.Potrivit codului de procedură penală, conform art.265-(8), când persoana citată nu poate fi
găsită, agentul afişează pe uşa locuinţei persoanei citate o înştiinţare care trebuie să cuprindă:

a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută; numele şi prenumele
celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
b) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în
drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia; menţiunea că, în cazul în care
destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului prevăzut, se
sancţionează cu amendă judiciară.
c) semnătura celui înştiinţat.

2
10.Potrivit codului de procedură civilă, conform art.164 , dovada de înmânare a citaţiei sau a
altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde:

a) anul, luna şi ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;
b) numele și prenumele agentului, precum şi, dacă este cazul, ale funcţionarului de la primărie;
c) semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura agentului sau,
după caz, funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmeşte proces-
verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului primăriei.