Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL, TEHNIC, POSTLICEAL ŞI EDUCAŢIA ADULŢILOR

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI
MAIŞTRI INSTRUCTORI

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

-BUCUREŞTI -
2004

1
AUTORI
Gabriela DIACONU profesor grd. I Grup Şcolar Industrial “C. D. Neniţescu” Bucureşti
Vasilica POPA profesor grd. didactic I Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Bucureşti
Mariana ROBE profesor grd. I Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Dragos Ionel COSMA profesor grd. I Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Silviu Cristian MIRESCU profesor grd. I Ministerul Educaţiei şi Cercetării

2
A. Nota de prezentare

Programa se adresează maiştrilor instructori, candidaţi la concursul de ocupare a


posturilor/catedrelor vacante de instruire/pregătire practică de specialitate în învăţământul
preuniversitar.
Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea
gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în
domeniu.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete
prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la
formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această
orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea
cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de
elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul
tehnologic solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând de
la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea unui
proces instructiv - educativ eficient, programa vizează:

Competenţe specifice

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de


specialitate;
2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi
specificului clasei;
3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu
cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;
5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;
6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire practică în atelierul tehnologic şcolar
şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;
7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire practică;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor
de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;
10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor
şi oferirea serviciilor;
11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel
încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

3
B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica activităţii de instruire / pregătire practică

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare,


trunchi – comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare,
manuale şcolare, auxiliare curriculare.
2. Obiective generale, cadru, de referinţă şi operaţionale.
3. Competenţe specifice meseriei: de cunoaştere, de execuţie şi sociale.
4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice:
• lecţia de transmitere de cunoştinţe;
• lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie;
• lecţia de evaluare;
• lecţia mixtă;
• lecţia vizită didactică.
5. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii / pregătirii practice.
6. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire / pregătire practică.
7. Tehnici şi forme de evaluare.
8. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire / pregătire practică în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Bibliografie

1. Cerghit I. Metode de învăţământ Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1997
2. Cerghit I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983
3. Cociuba P., Metodica pentru perfecţionarea Editura Economică Bucureşti,
ş.a. maiştrilor instructori 2000
4. Ion M., Ghid metodic de evaluare pentru Editura INFO Craiova 1999
Goagă, F.. învăţământul profesional şi tehnic
preuniversitar
5. Ionescu M., Didactica modernă Editura Dacia, Cluj-Napoca,
Radu I. 1995
6. Ionescu M., Experienţa didactică şi creativitatea Editura Dacia, Cluj Napoca,
Radu I. 1987
7. Neacşu I., Ghid general de evaluare şi examinare Editura Aramis, Bucureşti,
Stoica A. 1996
8. Stoica A., Evaluarea rezultatelor şcolare Editura Lyceum, Chişinău,
Musteaţa A. 1997
9. Vlădulescu, Ghid metodic pentru proiectarea şi Editura Gelsor SA
L., Cârstea, desfăşurarea activităţii de calificare din
M. învăţământul profesional tehnic
10. *** Curriculum naţional (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru,
programele şcolare în vigoare)
11. *** Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare „Tehnologii” ,
2002
12. *** Repere metodologice privind proiectarea CDL (cu referire la instruirea
practică comasată)- TVET nr. 610 / 28.08.2003-10-30

4
II. Teme de specialitate

1. Materiale electrotehnice şi electronice


1.1. Materiale conductoare cuprul, aluminiul, fierul, metale nobile, metale uşor fuzibile,
metale greu fuzibile, metale de înaltă rezistivitate: caracteristici, clasificare, utilizare.
1.2. Materiale electroizolante: caracteristici , clasificare utilizare.
2. Solicitări şi măsurări tehnice
2.1. Tipuri de solicitări: mecanice şi electrice.
2.2. Procesul de măsurare:
• mărimi fizice şi unităţi de măsură. Sistemul internaţional de unităţi de măsură;
• metode de măsurare;
• mijloace de măsurare;
2.3. Metode şi mijloace de măsurare a mărimilor electrice în curent continuu şi curent
alternativ (monofazat)
• intensitatea curentului electric;
• tensiunea electrică;
• rezistenţa electrică;
• puterea electrică;
3. Măsurări electrice şi electronice
3.1. Aparate de măsurare a mărimilor electrice: clasificare, marcare, părţi componente,
funcţionare.
3.2. Ampermetrul, voltmetrul magnetoelectric, wattmetrul electrodinamic, ohmmetre:
scheme de măsurare a curenţilor, tensiunilor, puterilor şi energiei în curent continuu şi alternativ,
extinderea domeniului de măsurare.
3.3. Aparate de măsurare digitale: schema bloc, principii de funcţionare, utilizare.
3.4. Osciloscopul catodic: schema bloc, utilizare.
4. Electronică analogică
4.1. Elemente pasive de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare): definiţie, mărimi
nominale, tipuri constructive, caracteristici, comportare în curent continuu şi curent alternativ.
4.2. Elemente active de circuit: diode semiconductoare (redresoare, stabilizatoare, varicap,
LED, detectoare, laser) – structură, funcţionare, caracteristici, tipuri constructive, utilizări.
4.3. Tranzistoare (bipolare, fototranzistoare, tranzistoare unipolare- structură, funcţionare,
caracteristici, parametri limită).
4.4. Redresoare: parametri, scheme de utilizare, filtre de netezire.
4.5. Amplificatoare electronice: definiţie, parametri, tipuri de amplificatoare (de
audiofrecvenţă, videofrecvenţă, de bandă largă, operaţionale), scheme electrice, mod de funcţionare.
4.6. Stabilizatoare: definiţie, parametri, scheme electrice.
5. Electronică digitală
5.1. Noţiuni de algebră logică.
5.2. Sisteme de numeraţie: binar, binar –zecimal.
5.3. Porţi logice: tipuri (ŞI, SAU, NAND, NOR) tabel de adevăr, simbol.
5.4. Circuite basculante JK, D - realizate cu porţi logice.
5.5. Circuite logice secvenţiale: principii de funcţionare, evoluţia în timp a stărilor ieşirilor,
numărătoare binare asincrone.
6. Bazele automatizării
6.1. S.R.A.: Proces tehnologic, mărimi de intrare, mărimi de ieşire, mărimi perturbatoare.
6.2. Schema bloc a unui S.R.A.
6.3. Elemente componente ale S.R.A.:
6.3.1. Traductoare: caracteristici, tipuri constructive.
6.3.2. Regulatoare automate: clasificare, tipuri constructive, legi de reglare.
6.3.3. Elemente de execuţie: clasificare şi tipuri constructive.

5
7. Protecţia muncii şi a mediului, problema umană şi ecologică prioritară
• componentele procesului de muncă şi efectele lor asupra organismului uman şi asupra
mediului;
• electrosecuritatea în întreţinerea şi depanarea echipamentelor electronice;
• accidente şi boli profesionale în industria electronică (cauze, măsuri de prevenire);
• noţiuni de prim ajutor în caz de accident la locul de muncă;
• noţiuni de legislaţie şi tehnici de securitate a muncii;
• norme de protecţie a muncii în laboratoare şi ateliere în care au loc procese tehnologice
de fabricare şi service a produselor electronice;
• norme de prevenirea şi stingerea incendiilor specifice atelierelor şi laboratoarelor
electronice.

Bibliografie

1. Antonescu G. , ş.a. Aparate , echipamente şi instalaţii Editura Didactică şi


de electronică industrială pentru pedagogică 1993
radio şi televiziune
2. Antonescu G., Barbu E. , Aparate , echipamente şi instalaţii Editura Didactică şi
ş.a. de electronică industrială pentru Pedagogică 1992
radio şi televiziune
3. Călin S. Aparate, echipamente şi instalaţii Editura Didactică şi
de electronică pentru automatizări Pedagogică 1993
4. Călin S., Tertisco M., Bazele funcţionarii echipamentelor Editura Didactica si
Ciotirca I. electrice si electronice din Pedagogica Bucureşti 1979
industria chimica
5. Cataloage de componente digitale IPRS, Microelectronica
6. Cataloage de componente electronice IPRS, ICCE, ş.a.
7. Dănilă Th., Ionescu M. Componente şi circuite electronice Editura Didactică şi
– manual cl. XI, XII Pedagogică 1993
8. Drăgulănescu N. Agenda electronistului Editura Tehnică Bucureşti
1986.
9. Fetiţa I., Fetiţa Al. Materiale electrotehnice şi Editura Didactică şi
electronice Pedagogică 1994
10. Goldeanu Nicolae ş. a. Ecologia şi protecţia mediului Editura Economică 2002
11. Ifrim A., Notingher P. Materiale utilizate în Editura Didactică şi
electrotehnică pedagogică
12. Ionescu G., Popescu St. Aparatura pentru automatizări Editura Didactica si
Pedagogica Bucureşti 1997
13. Isac E. Măsurări electrice şi electronice Editura Didactică şi
Pedagogică 1993
14. Marinoiu V., Poşchină I., Elemente de execuţie Editura Tehnică Bucureşti
Stoica M. 1999
15. Mirea Niculae şi Neguş Instalaţii şi echipamente Editura Didactică şi
Constantin Pedagogică Bucureşti 1995
16. Măsurări electrice şi electronice - Editura Economică
Teste pentru examenul de Preuniversitaria 2000
Mirescu Silviu Cristian
bacalaureat şi olimpiadee
interdisciplinare tehnice
17. Noia Ruxandra ş.a Organe de maşini şi mecanisme Editura Sigma 2002
18. Normative şi STAS-uri în vigoare privitoare la simbolurile utilizate pentru , dispozitive şi
componente electronice, aparate electrice şi la întocmirea schemelor electronice

6
19. Norme în vigoare de protecţia şi securitatea muncii
20. Papadache I. Automatizări industriale Editura Tehnică 1978
21. Popescu St., Petrache Gh., Echipamente electrice si Editura Didactică si
Soare C. electronice din industria chimica Pedagogică Bucureşti 1979
22. Rădoi C., Svasta P., Aparate, echipamente şi instalaţii Editura Didactică si
Lăzărescu V., Stoichescu D de electronică profesională Pedagogica Bucureşti 1996
23. Robe M. ş.a. Manual pentru pregătirea de bază Editura Economică
în domeniul electric
24. Componente şi circuite electronice Editura Economică
Robe Mariana -sinteze pentru examenul naţional Preuniversitaria 2000
de bacalaureat
25. Sărăcin M., Măsurări electronice şi sisteme de Editura “Ars docenti
măsură informatizate “,Bucureşti 1999
26. Silişteanu M., ş.a. Lucrări practice de depanare a Editura Didactică şi
receptoarelor de televiziune Pedagogică 1987
27. Spânulescu I., Spânulescu S. Dispozitive şi circuite electronice Editura Didactică şi
Pedagogică 1982
28. Spânulescu I., Spânulescu S. Circuite integrate digitale şi Editura Victor 1996
sisteme cu microprocesoare
29. Ştefan Gh. Circuite integrate digitale Editura Denix 1993
30. Trifu Adriana Electronică digitală şcoala Editura Economică
profesională anul II Preuniversitaria 2000
31. Trifu Adriana ş.a. Manual de pregătire de bază în Editura Economică
domeniul electronică, automatizări Preuniversitaria 2000
informatică tehnologică – şcoala
profesională