Sunteți pe pagina 1din 7

LARISA KOZAK

Vqefrr*ftutrl

WBooklet
2017
Cupnins
SUptAmdno l: Austr"olio si Nouo Zeelondd

Su ptu md no Asio
.18
Su ptu md no Asio
.32
Suptumdno Eunopo
46
Su ptu md no Eu r"opo
60
Sa ptu mo no Amer-ico de Nord 7l
Su ptu md no Amer ico de Nor"d .8 8
Su ptu md no Americo de Sud 07
Suptamdno Africo .il 5
Su ptu md no Antonctido .t30

Afld toote detoliile despre componio momentului!


contocteozd-ne lo telefon o2l. tlll glgT/ o2l. r{go goqb
sou e-moil: corte@booklet.ro!
Vino sd ne descoperi pe site, lo www.booklet.ro,
sou pe Focebook, lo Booklet Fiction si Booklet Educofionoll
siprinANe t

Austrolio !i Nouo Teelondd


ili poti imagina ci o singuri piatrd poate si pistreze povegtiincd de la facerea
lumii?in inima Australieise afld ceea ce localnicii numesc simplu Jhe Rock"
(,,st6nca")- o piatr| mai mare ca o insulS. P6n5 de cur6nd, nu a stSrnit
tr- defel curiozitatea europenilor; fiind vizitatd la fel de rar ca Polul Sud'
E.
MISTERE? ULURU
iy seunt Denumirea pompoasS a stSncii e Ayers Rock, dar pentru membrii
POVESTEA triburilor Pitjantiotioro 9i pentru rudele lor din marile degerturi din vest
de
are un alt nume, Uluru - un nume cu sonorit|fi strivechi, de dinainte
erele glaciare.
Un aga linut de basm e departe de a fi plictisitor. Am spune cd aici
e punctul unde cele mai
E.
f din trandafiriul
(J variate nuante se int6lnesc. conglomeratul de piatrd rogie igi schimbi coloritul
E.
din jur ii vor risplSti
intens al zorilor in portocaliu la amiazi 9i ocru intens la apus. st6nca 9i degertul
lJ-l

pe cei care sunt deschigi in fala enigmelor - este vorba de misterele ce apar in ritualul
strdvechi
PimAntul nu
legat de Tjukurapa,Timpul Viselor, inainte de care, conform credinlelor aborigeniloq
exista.
Legenda spune cd uluru a fost creat ca urmare a unei mari bitilii. Doui triburi
de spirite
nemaireugind si
o strdvechi au fost invitate la un ospS!, dar au fost pdcilite de femeia-gopArl5,
-) mulli au pierit.
onoreze invitalia. Aceasti insultd adusd gazdelor a avut ca rezultat o bdtilie in care
mdcel.
Uluru s-a inillat din pim6nt ca un semn al durerii acestuia in fala unui asemenea
a unor
O alte legendi spune cd cicatricele de pe povdrnigurile lui Uluru au apirut ca urmare
rizboaie intre triburile oamenilor-gop6rl5. Cele doui legende au un punct comun: oamenii-9op6rli.
Daci vrei sd gtii continuarea povegtii, trebuie si apelezi la pistritorul tuturor istoriiilor !inutului,
u
lrl onangu,cel care transmite legendele de la o generalie la alta.
z (Ada ptat du pi Ayers Rocl<, www.wyrd o logy' com )

1. Completeazi urmitoarele enunluri cu informalii din textul dat:

a.The Rock este o ----- .----


r( b.The Rock mai este denumiti 9i ------- ---- 9i -------
,k c. in text, se vorbegte despre misterele legate de ----*----*
m
.<
ct)
d. Cele doui triburi de spirite strivechi au fost p5cdlite de -----*----
e. Legendele menlionate in text au ca punct comun
2. Denumirea Tjukuropo inseamnd:
a. Jinutul Ghelurilor b. Jinutul Stelelor c. TimpulViselor

3' Reatizeaza, in aproximativ trei rdnduri, rezumatul


antepenultimului paragraf.

4' Transcrie, din text, patru cuvinte din c6mpul lexical


al culorilor gi noteazd-le pe creioanete
de maijos:

5. tdentificd in textul dat un subiect multiplu ;i un substantiv colectiv. Noteazd-le


pe
etichetele de maijos:

6' vizioneazi animalia Moono 9i menlioneazi ce spirite au ajutat la formarea insulei


Motunui.

I
7.in Munlilor Bucegi, existd doui formaliuni stAncoase foarte ) )
zona
cunoscute. cum se numesc acestea? cauti mai multe informalii pe J
internet 9i povestegte maijos o regendd regati de aparilia ror.
sipr\nANn t

Ai fost de-a dreptul fascinat de lumea din Stdpdnul inelelor 9i !i-ai dorit mereu
z.
fJ cu ardoare ca ea sb fie realS? Ce-ar fi dacd !i-am spune ci poli si descoperi
singur universul lui J.R.R. Tolkien, intr-o !ari inconjurati de ape? Destinalia?
Noua Zeelandd !

F5-!i timp pentru a explora locul unde au fost turnate filme indrSgite gi

f profitd de ocazie pentru a afla mai multe despre Noua ZeelandS, dar gi
\
/ Pssr/\ \
despre Hobbitut gi Stdpdnul inelelor.iti garantdm cd vei cunoa$te un
( pAuANTt)L DE i tinrt fermecStor, neatins de om. sd vii in Noua ZeelandS este ca 9i
\/ MIJLOC
,vttvrv EXISTA!
v E.r.v ,, t. ( cum ai ajunge pe Pbm6ntul de Mijloc, cu exceplia faptului cd

I(
I

\ ) ,,adevdrafii" neozeelandezi 5i-au fdcut pedichiura.


/ La sud de Auckland, la doui ore de mers, se afl5 comuna Matamata
\---"'l din
Regiunea Waikato, principalul platou de filmare pentru seriile Stdpdnul inelelor
v. gi Hobbitul. Pe domeniul unei ferme particulare addpostite intre dealuri inverzite s-a infiinlat o
f
(J
E. societate mixti si rdm6ni acolo, reconstruit din materiale durabile, astfel
ce a permis ca Hobbitonul
lJl
inc6t vizitatorii si se poati bucura de situc ata cum il gtiu din filme.
Poli face un tur de doui ore, insofit de ghid, prin decorul care ?nfdligeazi gduri de hobbit, Moara

9i podul cu arcade pe care !i le amintegti cu siguran!5 din filme. Mergi la hanul Dragonul Verde, o
reproducere a clSdirii din Stdpdnul inelelor gi Hobbitul, gi savureazi o biuturS din Southfarthing,
produsd exclusiv pentru cei care fac turul platoului. Descoperi hobbitul din tine gi bucurS-te de
_H

o
-) plScinta cu viti inainte si te indrepli citre magazinul Comitatului ca si te aprovizionezi cu ceva
suvenire.
(Adaptat dupit Highliqhts of the filming locations for the Hobbit and Lord of the Rings, www.newzealand.com)

1. Citegte textul de mai sus 9i rispunde la urmdtoarele intrebiri:


a. in ce !arb a fost filmati trilogia Stdpdnul inelelor?
v.
lJ-l
z.
b. Ce alt film este menlionat in text, in afard de Stdpdnul inelelor?

c. Cu ce tinut din film este aseminati Noua Zeelandd?

r( d. Care este principalul platou de filmare pentru seriile cinematografice menlionate in text?
,k
m
,6 e. Care este recomandarea culinari pentru cei care viziteazi Hobbitonul?
2. trilogia Stdpilnul inelelor este:
a' o serie de desene animate b. o serie de filme c. o serie de documentare
3' completeazi rebusul de maiios pentru a descoperi denumirea obiectuluiin jurul
cdruia se
desfSgoari acliunea trilogiei Stdpdnut inelelor:

a. Porliune de uscat inconjuratd de api, situati


fie intr-un ocean, mare sau lac
b. Denumire a artei care presupune producerea
de filme artistice
c. Denumire generici pentru o serie de trei filme/
cdrli care au legiturd intre ele
d. Orasul?n sudul ciruia se afld zona in care au
fost filmate trilogiile amintite in text

4. Transcrie, din text, trei coordonate spaliale reale altele trei fictive.
9i
Coord o note s patia le rea I e
Coo rd o n ote s pali a I e fi ctiv e

5. Asociazd cuvintele subliniate ?n text cu valoarea lor morfologicd:


a. ce 1_. pronume personal
b. ili 2. pronume relativ
c. pe care 3. pronume interogativ

6. eltbo Beggings, personajul principat din seria Hobbitul,inainte de a


se alitura grupului de gnomi, !i-a lisat ?n griji casa lui.
lmagineazd-li cum !i-ai petrece o ziin Comitat.
8:00 - 10:00

10:00 - L2:OO

I2:0O - L5:00

15:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:OO

,
te
$ q3

S-ar putea să vă placă și