Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REZILIERE – PRELUARE CONTRACT

1. Client.................................................................................cod client....................................................
Solicit rezilierea contractului pentru locul de consum situat în loc…………………………………..
str……………………………………………., nr………, bl………, sc……., et……, ap…………….
motivul fiind……………………………………………………………………………………………..
Declar că indexul contorului la data prezentei solicitări este………………………………………...
Rezilierea se operează numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator, cu
condiţia notificării intenţiei de reziliere cu minimum 30 de zile înainte de data de la care va înceta
contractul.
Telefon.................................................... Semnătură şi ştampilă
Data ........................................................

2. Client nou..............................................................................................................................................
Solicit preluarea contractului pentru locul de consum situat în loc…………………………………..
str……………………………………………., nr………, bl………, sc……., et……, ap…………….
De la indexul……………………, declarat la data prezentei.
Mă angajez să achit, până la data încheierii contractului pe numele meu, eventuala diferenţă de
consum sesizată de Operator în urma verificării / schimbării apometrului, programată în data de
……………………………………..
Telefon.................................................... Semnătură şi ştampilă
Data ........................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

Această secţiune va fi completată de către Operator

Apometru existent Apometru client nou


Tip Tip
Serie Serie
Data metrologică Data metrologică
Ultimul index facturat Index la preluare
Index la demontare, (dacă Index la montare
este cazul) (dacă este cazul)
Semnătură reprezentant SC APĂ CANAL 2000 SA
FORMULAR COD: F–PO–27–05, rev. 0