Sunteți pe pagina 1din 38

ICS 93.080.

01

SR 1848-2
Decembrie 2011
STANDARD ROMÂN

Semnalizare rutieră
Indicatoare úi mijloace de semnalizare rutieră
Partea 2: CondiĠii tehnice

Road signalisation. Road traffic signs and signalisation tools.


Part 2: Technical requirements

Signalisation routière. Signaux et moyens de signalisation


routière. Partie 2: Exigences techniques

APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 decembrie 2011

Înlocuieúte SR 1848-2:2008 úi SR 1848-2:2008/C91:2009

CORESPONDENğĂ La data aprobării acestui standard nu există nici un standard


internaĠional sau european care să se refere la acest subiect

On the date of this standard approval there is no International


or European Standard dealing with the same subject

A la date d’approbation de la présente norme n’existe aucune


Norme internationale ou européenne traitant du même sujet

ASOCIAğIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureúti
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
DirecĠia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70
DirecĠia PublicaĠii-Serv.Vânzări/Abonamente:Tel.+40 21 316 77 25,Fax+ 40 21 317 25 14,+40 21 312 94 88
Serviciul RedacĠie-Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrală sau parĠială a prezentului standard în orice publicaĠii úi prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ASRO

Ref.: SR 1848-2:2011 EdiĠia 3

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

Preambul
Acest standard reprezintă revizuirea SR 1848-2:2008 „Semnalizare rutieră. Indicatoare úi mijloace de
semnalizare rutieră. PrescripĠii tehnice”, pe care îl înlocuieúte. Standardul a fost elaborat iniĠial în anul
2004 úi a fost revizuit în anul 2008.

Revizuirea SR 1848-2:2008 s-a impus cu prioritate având în vedere următoarele:

a) apariĠia úi adoptarea de noi standarde europene pentru siguranĠa traficului rutier, dintre care
seria de standarde SR EN 12899 ,,Indicatoare fixe pentru semnalizare verticală la drumuri”;

b) progresele apărute în tehnologia de execuĠie a indicatoarelor rutiere;

c) modificările úi completările incluse în ediĠia revizuită a SR 1848-1:2011.

FaĠă de ediĠia precedentă, s-au efectuat următoarele modificări úi adăugiri:

- operarea corecturilor cuprinse în erata SR 1848-2:2008/C91:2009;

- restructurarea, completarea úi adăugarea unor articole;

- detalierea modalităĠilor de realizare a unor variante de indicatoare specifice reĠelei de


autostrăzi din România;

- extinderea utilizării panourilor având un fond retroreflectorizant fluorescent, de culoare galben-


verde (cod culoare RAL 1026, conform DIN 6171-1:2011), în afara conturului indicatoarelor
propriu-zise;

- diversificarea indicatoarelor cu caracter temporar úi a mijloacelor auxiliare de semnalizare a


lucrărilor;

- restructurarea tabelelor pentru a cuprinde mai multe referiri specifice fiecărui indicator úi
completarea acestora cu noile variante de indicatoare rutiere incluse în ediĠia revizuită a
SR 1848-1:2011.

Indicatoarele existente vor fi înlocuite cu indicatoare noi, executate conform prevederilor acestui
standard, după expirarea duratei de serviciu normate.

2 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

Cuprins
pagină

1 Obiect úi domeniu de aplicare ………………………………………………………………. 4

2 ReferinĠe normative …………………………………………………………………………... 4

3 Termeni úi definiĠii …………………………………………………………………………….. 4

4 Prevederi generale …………………………………………………………………………… 5

5 Clasificare …………………………………………………………………………………….. 5

6 Dimensiuni …………………………………………………………………………………….. 6
6.1 GeneralităĠi ……………………………………………………………………………………. 6
6.2 Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare …………………………………………………... 6
6.3 Dimensiunile indicatoarelor circulare ……………………………………………………….. 7
6.4 Dimensiunile indicatoarelor octogonale ……………………………………………………. 9
6.5 Dimensiunile indicatoarelor pătrate úi rombice ……………………………………………. 9
6.6 Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare ………………………………………………. 12
6.7 Dimensiunile indicatoarelor în formă de săgeată …………………………………………. 22
6.8 Indicatoare hectometrice úi kilometrice …………………………………………………….. 23
6.9 Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a unor situaĠii deosebite ………………….. 25
6.10 Dimensiunile mijloacelor de semnalizare a lucrărilor …………………………………….. 26

7 ExecuĠia indicatoarelor ………………………………………………………………………. 29


7.1 CerinĠe generale de execuĠie ……………………………………………………………….. 29
7.2 ConfecĠionarea panourilor suport (substratului) …………………………………………… 29
7.3 ConfecĠionarea feĠelor indicatoarelor ………………………………………………………. 30
7.4 Aplicarea foliei retroreflectorizante pe suport ……………………………………………… 32
7.5 Mijloace de susĠinere a indicatoarelor ……………………………………………………… 32

8 Etichetarea, ambalarea úi depozitarea indicatoarelor ……………………………………. 33

9 Instalarea indicatoarelor ……………………………………………………………………... 34

10 Calitatea indicatoarelor ………………………………………………………………………. 34

Anexa A (informativă) Exemplu de instalare a indicatoarelor


rutiere de semnalizare a curbelor ……………………………………………. 36

3 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

1 Obiect úi domeniu de aplicare


Acest standard stabileúte cerinĠele tehnice referitoare la indicatoare úi alte mijloace de semnalizare
rutieră úi cuprinde:

- dimensiunile indicatoarelor úi detalii privind execuĠia acestora;

- cerinĠe de execuĠie privind: panoul substrat, faĠa indicatorului úi mijloacele de susĠinere;

- ambalare úi depozitare;

- instalarea indicatoarelor;

- condiĠii de calitate;

- controlul calităĠii.

Standardul este destinat administratorilor drumurilor publice, deĠinătorilor drumurilor private deschise
circulaĠiei publice, celor care proiectează úi celor care execută indicatoarele rutiere, tuturor celor care
utilizează mijloacele de semnalizare rutieră, precum úi celor care activează în domeniul securităĠii
traficului rutier.

Prevederile acestui standard se referă la indicatoarele úi mijloacele de semnalizare rutieră care se


adresează participanĠilor la traficul de pe drumurile deschise circulaĠiei publice, definite conform
reglementărilor legale în vigoare.

Standardul cuprinde cerinĠe tehnice referitoare la indicatoarele úi mijloacele de semnalizare rutieră


prevăzute în SR 1848-1, cu excepĠia celor luminoase, care fac obiectul SR 1848-5.

CerinĠele privind scrierea úi modul de alcătuire a indicatoarelor de orientare sunt tratate în


SR 1848-3.

NOTĂ – Prevederile acestui standard se pot aplica úi drumurilor de utilitate privată, închise circulaĠiei publice.

2 ReferinĠe normative
Următoarele documente de referinĠă sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru
referinĠele datate, se aplică numai ediĠia menĠionată. Pentru referinĠele nedatate, se aplică ultima
ediĠie a documentului la care se face referire (inclusiv, eventualele amendamente).

SR EN 12899–1:2007, Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe

SR 1848–1:2011, Semnalizare rutieră. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri úi amplasare

SR 1848- 3:2011, Semnalizare rutieră. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcătuire

SR EN 12767:2008, SiguranĠa pasivă a sistemelor de susĠinere a echipamentelor rutiere. CerinĠe


úi metode de încercare

SR EN 22768-1:1995, ToleranĠe generale. Partea 1: ToleranĠe pentru dimensiuni liniare úi unghiulare


fără indicarea toleranĠelor individuale

3 Termeni úi definiĠii
Pentru scopurile acestui standard se utilizează termenii úi definiĠiile de mai jos.

3.1
indicator rutier
dispozitiv destinat semnalizării rutiere, instalat în poziĠie verticală

4 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
3.2
indicator fix
indicator al cărui mijloc de susĠinere este încastrat în sol

3.3
indicator mobil
indicator al cărui mijloc de susĠinere este conceput astfel încât să aibă stabilitate în condiĠiile în care
este rezemat pe sol

3.4
semnalizare verticală
semnalizare constituită din totalitatea indicatoarelor fixe úi mobile

3.5
substrat (panou suport)
element de construcĠie care serveúte ca suport pentru materialele care constituie faĠa indicatorului

3.6
faĠa indicatorului
materiale aplicate pe substrat pentru a realiza faĠa indicatorului úi simbolul acestuia.

4 Prevederi generale
4.1 Este interzis să se figureze pe indicator sau pe suportul său orice înscris sau imagine care nu
se referă strict la semnificaĠia indicatorului.

4.2 În unele puncte periculoase, pentru a spori vizibilitatea úi a evidenĠia semnificaĠia unor
indicatoare de avertizare úi de restricĠie, acestea se pot figura grupat pe un panou cu folie
retroreflectorizantă cu retroreflexie ridicată, de culoare fluorescentă, de tipul stabilit de către
administraĠia drumului pe care se instalează. Aceste indicatoare pot fi însoĠite, după caz, de
dispozitive luminoase.

4.3 În intersecĠiile în care circulaĠia este dirijată prin semafoare, indicatoarele pot fi montate pe
stâlpii semafoarelor.

4.4 Este interzisă montarea panourilor publicitare sau a unor panouri cu altă destinaĠie decât
aceea de semnalizare rutieră, pe suprafaĠa de teren cuprinsă între marginea platformei drumului úi
linia indicatoarelor, pentru a nu afecta vizibilitatea asupra acestora. Asemenea panouri nu trebuie să
fie instalate în nici un alt loc în care ar putea distrage atenĠia de la semnalizarea rutieră.

4.5 Dimensiunile din cuprinsul acestui standard sunt exprimate în milimetri.

5 Clasificare
5.1 Formatele de indicatoare rutiere sunt cele reglementate în paragraful 3.1.3 din SR 1848 – 1 úi
anume: foarte mari, mari, normale úi mici.

5.2 Formatele indicatoarelor se utilizează în funcĠie de categoria de drum, astfel:

a) Indicatoare foarte mari – pe autostrăzi úi pe unele trasee de drumuri „E”, stabilite de către
administratorul drumului;

b) Indicatoare mari – pe restul drumurilor naĠionale;

c) Indicatoare normale – pe drumuri judeĠene, comunale, străzi, pe drumurile private deschise


circulaĠiei publice úi pe unele drumuri vicinale cu trafic mai important;

d) Indicatoare mici – pe drumurile vicinale cu trafic redus úi la semnalizarea de scurtă durată


realizată de către PoliĠie la locul producerii unui accident.

Este interzisă utilizarea pe un drum sau pe o stradă a unor indicatoare dintr-o clasă de dimensiuni
inferioară faĠă de cea corespunzătoare drumului respectiv.

5 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

6 Dimensiuni

6.1 GeneralităĠi

Dimensiunile indicatorului menĠionate în standard reprezintă dimensiunile feĠei retroreflectorizante.

Dimensiunile exterioare ale suportului metalic (substratului) trebuie să depăúească cu 5 mm – 10 mm


dimensiunile feĠei retroreflectorizante. Aceste dimensiuni se măsoară între feĠele exterioare ale
rebordului, astfel:

- între mijlocul racordării de colĠ úi mijlocul laturii opuse, la indicatoarele triunghiulare úi la cele
în formă de săgeată;

- între mijloacele laturilor paralele, la indicatoarele rectangulare úi octogonale, precum úi pentru


înălĠimea celor în formă de săgeată.

6.2 Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare

Dimensiunile laturilor, lăĠimile chenarelor, razele de racordare la colĠuri úi înălĠimea înscrisurilor


corespunzătoare indicatorului triunghiular B1 – Cedează trecerea, din SR 1848 -1 sunt conform
notaĠiilor din figura 1 úi au valorile înscrise în tabelul 1.

Figura 1 – Dimensiunile indicatorului figura B.1 - Cedează trecerea

Tabelul 1 – Dimensiunile indicatorului figura B.1 - Cedează trecerea


Dimensiuni în milimetri
LăĠimea Raze de racordare la colĠuri
dungii albe
LăĠimea sau a ÎnălĠimea
Latura chenarului chenarului scrierii pe Rază Rază Rază ObservaĠii
Format triunghiului roúu roúu de pe chenar la exterioară intermediară interioară
contur presemnalizare
l a b h R1 R2 R3

Mic 700 120 8 90 22 14 Scriere tip


Normal 900 150 10 120 20 10 „îngust”
Mare 1200 200 13 150 30 17 4 conform
Foarte SR 1848-3
1500 250 15 200 15 0
mare

Dimensiunile laturilor, lăĠimea chenarelor, razele de racordare la colĠuri úi înălĠimea scrierii pe celelalte
indicatoare triunghiulare sunt conform notaĠiilor din figura 2 úi au valorile indicate în tabelul 2.

6 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

Figura 2 – Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare, altele decât figura B.1 - Cedează trecerea
Tabelul 2 – Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare, altele decât figura B.1 - Cedează trecerea

Dimensiuni în milimetri
ÎnălĠimea h a cifrelor Diametrul
Diametrele pe indicatoarele cercului
Latura LăĠimea Rază de cercurilor din figura negru al
Format triunghiului chenarului racordare simbolul A7-Coborâre indicatorului
roúu la colĠuri indicatorului periculoasă úi figura figura A55 –
figura A8-Urcare cu Punct negru
l a r A28 - Semafoare înclinare mare*
Mic 600 50 15 85 50 230
Normal 700 60 100 56 260
30
Mare 900** 75 130 70 340
Foarte mare 1200 100 165 100 450

* Scriere de tip normal, conform SR 1848 – 3.


** În cazul indicatoarelor pe un panou rectangular fluorescent, de culoare galben-verde, acesta are dimensiunile de
1000 x 1000, iar distanĠa între chenarul roúu úi latura inferioară a pătratului este de 150.

6.3 Dimensiunile indicatoarelor circulare


6.3.1 Diametrele exterioare corespunzătoare indicatoarelor circulare, în funcĠie de format, au
valorile indicate în tabelul 3.

Figura 3 – Dimensiunile indicatorului figura D15a - Pneuri de iarnă obligatorii

7 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 3 – Dimensiunile indicatoarelor circulare
Dimensiuni în milimetri

Dimensiunile elementelor din simbolul indicatorului figura D15a – Pneuri


de iarnă obligatorii
Format Diametru exterior
ÎnălĠimea înscrisurilor
Diametre (Di/De)
tip normal (h1/h2)
Mic 400 165/275 30/25
Normal 600 250/415 40/40
Mare* 800* 335/550 55/50
Foarte mare 1000 415/690 70/60
* În cazul indicatoarelor pe un panou rectangular fluorescent, de culoare galben-verde, acesta are dimensiunile de
1000 x 1000, iar centrul cercului coincide cu intersecĠia diagonalelor.

6.3.2 LăĠimea chenarelor, ale dungilor orizontale úi ale dungilor înclinate, precum úi înălĠimea
înscrisurilor corespunzătoare indicatoarelor circulare de prioritate úi a celor de interzicere sau de
restricĠie din SR 1848-1, au valorile indicate în tabelul 4.
Tabelul 4 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele circulare
de prioritate, de interzicere sau de restricĠie
Dimensiuni în milimetri

LăĠimea LăĠimea dungii Dimensiunile


ÎnălĠimea
chenarului înclinate la dungii orizontale
scrierii pe
Format úi a dungii indicatoarele (lungime x lăĠime) ObservaĠii
indicatoarele
înclinate de sfârúit al
o C1 C32, C33, C34 C32, C33, C34
la 45 restricĠiilor
Mic 50 70 300 x 100 250 x 40 56 Scriere tip
Normal 60 100 480 x 160 400 x 60 85 ,,îngust”
Mare 80 135 630 x 210 525 x 80 115 conform
Foarte mare 100 170 810 x 270 650 x 100 140 SR 1848-3

6.3.3 Dimensiunile cifrelor utilizate la celelalte indicatoare circulare sunt indicate în tabelul 5, în care
H* este înălĠimea nominală a scrierii (înălĠimea majusculei), conform SR 1848-3.
Tabelul 5 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele circulare,
altele decât cele din tabelul 4
Dimensiuni în milimetri
Format
Figura din
Mic (400) Normal (600) Mare (800) Foarte mare (1000)
SR 1848-1
Cifră Cifră Cifră Cifră Cifră Cifră Cifră Cifră
H* H* H* H*
mare mică mare mică mare mică mare mică
C16
175 70 100 260 100 140 345 135 190 435 170 235
C17
C18 190 85 85 290 130 130 390 175 175 485 220 220
C19
C20 70 40 40 100 60 60 135 80 80 170 100 100
C21
C22
50 - 50 75 - 75 100 - 100 125 - 125
C23
C29 175 - - 260 - - 345 - - 435 - -
C30 - 70 - - 100 - - 135 -- - 170 -
C32
C33 - - 55 - - 85 - - 115 - - 140
C34
C36
D13 175 - - 260 - - 345 - - 435 - -
D14

* Scriere de tip „îngust”.

8 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

6.3.4 Dunga albă de separare a culorilor roúu úi albastru de la indicatoarele figura C38, StaĠionarea
interzisă, figura C39, Oprirea interzisă úi de la indicatoarele figura C40 úi figura C41, StaĠionare
alternantă, sunt indicate în tabelul 6.

Tabelul 6 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele


din figurile C38, C39, C40 úi C41
Dimensiuni în milimetri

LăĠimea dungilor
LăĠimea dungii albe de
verticale albe ale
Format separare a culorilor roúu
indicatoarelor
úi albastru
C40 úi C41
Mic 3 40
Normal 4 60
Mare 5 80
Foarte mare 6 100

6.4 Dimensiunile indicatoarelor octogonale

Razele de racordare la colĠurile feĠelor trebuie să fie R = 30.

Dimensiunile indicatorului figura B2, Oprire sunt indicate în tabelul 7.

Tabelul 7 – Dimensiunile indicatorului Oprire


Dimensiuni în milimetri

LăĠimea Dimensiunile înscrisului ,,STOP”


ÎnălĠimea
chenarului DistanĠe între litere ObservaĠii
Format indicatorului ÎnălĠime
alb
S-T úi T-O O-P
Mic 600 7 225 16 30
Normal 800 9 300 21 40 Scriere tip
Mare 1000 11 375 27 50 „îngust”
Foarte mare 1200 13 450 32 60

6.5 Dimensiunile indicatoarelor pătrate úi rombice

Razele de racordare la colĠurile feĠelor trebuie să fie R = 30.

Dimensiunile indicatoarelor pătrate úi rombice sunt indicate în tabelul 8.

9 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 8 – Dimensiunile indicatoarelor pătrate úi rombice
Dimensiuni în milimetri

LăĠime
Figura Denumirea indicatorului Latură Dungă ObservaĠii
Chenar
înclinată
A6a Vârful săgeĠii rezultă din
Panouri succesive pentru 650 -
intersecĠia diagonalelor cu liniile
curbe deosebit de -
periculoase care unesc mijloacele laturilor.
A6b 850 100

B3 Drum cu prioritate 600 25 -


Pătratul galben are latura de 320 úi este
Sfârúitul drumului cu încadrat de o dungă neagră cu lăĠimea de 5.
B4 600 25 100
prioritate
Prioritate faĠă de
B6 650 - - -
circulaĠia din sens invers
C32 Vama * Indicatorul rotund, figurat ca simbol, are
1000* 5 -
C33 Taxă de trecere diametrul de 800
Zona de staĠionare cu
C42 600 5 -
durată limitată
Indicatorul rotund figurat ca simbol are
Sfârúitul zonei de diametrul de 400.
C43 staĠionare cu durată 600 5 100
limitată
Selectarea circulaĠiei pe
direcĠii de mers în
F19a 850 - - -
apropierea intersecĠiei de
pe autostradă
Terminarea benzii de
circulaĠie din dreapta
F23a 850 15 - -
părĠii carosabile pe
autostradă
Bandă destinată
F26 circulaĠiei vehiculelor 1000 - -
lente pe autostradă Indicatoarele figurate pe simboluri au diametrul
Limite de viteză pentru de 250.
F27 diferite benzi de 1000 - -
circulaĠie
Bandă de circulaĠie
rezervată autovehiculelor Indicatoarele figurate pe simboluri au diametrul
F28 850 - -
de transport public de de 250.
persoane
Simbolul úi numărul
F45 330 - - Detalii în SR 1848 –3.
autostrăzii
Conform
Punct de întoarcere pe Diametrul eventualului indicator de restricĠie
F55 850 SR -
autostradă figurat pe panou este de 500.
1848-3
(continuă)

10 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 8 (sfârúit)
Dimensiuni în milimetri
LăĠime
Figura Denumirea indicatorului Latură Dungă ObservaĠii
Chenar
înclinată
G1 Trecere pentru pietoni 650 -
- Latura triunghiului cu fond alb este de 500.
G2 Trecere pentru pietoni 850 100
G4 Sens unic 600 - - -
Litera H are înălĠimea de 350, scriere tip
G9 Spital 600 - - „normal”; înscrisul SPITAL are înălĠimea de
175, scriere tip „îngust”.
Cifrele din simbol au înălĠimea de 400,
G66 Viteza recomandată 650 - -
scriere tip „îngust”.
Punct de informare
G67 600 - - -
turistică
Corpul săgeĠii = 30; raza de curbură = 138;
G83 Zonă de întoarcere 650 - -
dunga albă = 10
P13 Persoane cu handicap 600 5 - -
Exceptarea unor
600
categorii de vehicule de
P18 650 10 - -
la semnifica’ia
850
indicatorului
DirecĠia drumului cu - Grosimea liniei care reprezintă drumul cu
P20 600
prioritate prioritate este de 50, iar a liniilor care
DirecĠia drumului cu reprezintă drumurile fără prioritate este de
P21 600 -
prioritate 15.
Sensul sau sensurile de
circulaĠie pentru care
P23 este valabilă semnificaĠia 300 5 - -
semnalelor luminoase ale
semaforului
P28 Duú 600 5 - -
Vehicule care transportă
P30 substanĠe explozive sau 600 5 - -
uúor inflamabile
Vehicule care transportă
P31 600 5 - -
mărfuri periculoase
Vehicule care transportă
P32 substanĠe de natură să 600 5 - -
polueze apele
Drum închis circulaĠiei
P33 600 5 - -
publice
Trecere pentru pietoni
P34 600 5 - -
desfiinĠată
P35 Cu excepĠia riveranilor 600 5 - -
Cu excepĠia
P36 autovehiculelor 600 5 - -
autorizate
P37 Autovehiculul se ridică 600 5 - -
Insulă denivelată la
P47 600 5 - -
intrarea în localitate
P48 Pericol de răsturnare 400 5 - -
Persoane cu handicap
P49 400 5 - -
de vedere

11 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
6.6 Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare
Razele de racordare la colĠuri ale feĠelor indicatoarelor trebuie să fie R = 30. Fac excepĠie
indicatoarele din figurile A51, A52, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F46, F47, F48, F49, F50,
F52, G37, dacă au dimensiunea minimă mai mare de 1000. În acest caz, razele de racordare la colĠuri
pot fi diferite de 30, dar nu mai mici de 15, în funcĠie de modalităĠile de ranforsare pe contur.

Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare sunt indicate în tabelul 9.

Tabelul 9 – Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare


Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
Pentru trasare, suprafaĠa se
A5a 1500 500 - împarte în trei pătrate alăturate,
Curbă deosebit de
periculoasă trasându-se pe fiecare pătrat câte
A5b 1700 700 100 un vârf de săgeată, similar cu
figura A6 din tabelul 8.
Panouri suplimentare LăĠimea dungilor roúii úi a
pentru trecerea la nivel intervalelor dintre ele este de 90.
A44 330 1000 -
cu calea ferată Latura inferioară este situată la
înălĠimea de 350 de la sol.
o
Dungile albe sunt înclinate la 45
Panouri suplimentare la
úi au lăĠimile de 125, 200 úi 300.
A45 nodurile rutiere de pe 700 1500 -
Latura inferioară este situată la
autostrăzi
înălĠimea de 500 de la sol.
Baliză direcĠională care Latura inferioară este situată la
A46 indică ocolirea obstacolului înălĠimea de 350 de la sol .
prin stânga
250 1000 - o
Dungile înclinate la 45 au lăĠimea
Baliză direcĠională care
A47 indică ocolirea obstacolului de 141.
prin dreapta
o
Dungile înclinate la 45 au
lăĠimea de 110. Latura inferioară
A48 Baliză bidirecĠională 375 1000 -
este situată la înălĠimea de 350
de la sol.
Trecere la nivel cu o cale
ferată simplă, fără
- Raza cercului circumscris hexagonului este de 150;
A51 bariere, prevăzută cu
- Lungimea braĠului este de 600 (3 x 200);
instalaĠie de semnalizare
- LăĠimea braĠului este de 150;
luminoasă automată o
- Unghiul între braĠe este de 60 ;
Trecere la nivel cu o cale - La indicatorul A52 distanĠa între braĠele duble este de 30.
ferată dublă, fără bariere,
A52 prevăzută cu instalaĠie de
semnalizare luminoasă
automată
Zonă cu viteza limitată la Indicatorul rotund are diametrul
C44
30 km/h de 400.
500 650 5 LăĠimea dungii înclinate, figurată pe
Sfârúitul zonei cu viteza
C45 diagonala indicatorului C45 este de
limitată la 30 km/h
50.
DirecĠia obligatorie
pentru vehiculele care
D16
transportă mărfuri
periculoase
DirecĠia obligatorie
pentru vehiculele care 500 Indicatoarele de obligare figurate pe
D17 650 5
transportă mărfuri indicator au diametrul de 170.
periculoase
DirecĠia obligatorie
pentru vehiculele care
D18
transportă mărfuri
periculoase
(continuă)

12 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni
Figura Denumirea indicatorului LăĠime chenar ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime
F1 Presemnalizarea
F1a direcĠiilor la o intersecĠie de
Dimensiunile din coloanele 3 úi 4
F1b drumuri
pot creúte în continuare cu un
Presemnalizarea modul de 250. Ele rezultă din
F2 direcĠiilor la o intersecĠie conĠinutul informaĠiilor de pe
denivelată de drumuri indicator. Detaliile de execuĠie
Presemnalizarea sunt conform SR 1848-3.
F3 850
direcĠiilor indicate 1000 850 Conform Forma poate varia între pătrat úi
Presemnalizarea traseului 1250 1000 SR 1848-3 dreptunghi, cu raportul laturilor de
F4
de evitare a localităĠii 1250 maximum 2, cu excepĠia
Presemnalizarea direcĠiilor indicatoarelor instalate pe
F5 într-o intersecĠie cu sens portaluri úi console la care
raportul poate fi mai mare.
giratoriu
Presemnalizarea direcĠiilor
F5a într-o intersecĠie de tip
turbogiraĠie
Dimensiuni câmpuri:
- roúu sau verde 750 x 250 cu
chenar alb de grosime 10;
- alb superior 1000 x 200;
Drum închis sau deschis
F6 1200 1500 - alb inferior 1000 x 500.
circulaĠiei publice
SeparaĠia, lateral úi între câmpuri
60.
Scriere tip „îngust”, în ordine, de
sus în jos: 110, 150, 100, 150.
Presemnalizarea traseului Dimensiunile din coloanele 3 úi 4
F7 de urmat în cazul unei Conform pot creúte în continuare cu un
restricĠii de circulaĠie SR 1848-3 modul de 250. Ele rezultă din
F8 Presemnalizare pe conĠinutul informaĠiilor de pe
autostradă pentru parcare indicator. Detaliile de execuĠie
Presemnalizare parcare pe 850 sunt conform SR 1848-3.
F8a 1000
drumurile naĠionale 850
1250 Pentru restricĠii temporare,
1000
indicatorul figura F7 se
1250
Presemnalizarea înlocuieúte cu indicatorul figura
F9 pe autostradă pentru spaĠiu U37.
de servicii

(continuă)

13 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar

* Pentru scriere pe două rânduri.


Confirmarea direcĠiei de
500
F10 mers spre o localitate úi - LăĠimea rezultă din conĠinutul
750*
distanĠa până la aceasta informaĠiilor de pe indicator, conform
SR 1848-3.
1200
850 850
1000 1000 Dimensiunile din coloanele 3 úi 4 pot
Conform
1250 1250 creúte în continuare cu un modul de
SR 1848-3
Confirmarea direcĠiei de 1500 1500 250. Ele rezultă din conĠinutul
mers pe autostradă spre 1750 1750 informaĠiilor de pe indicator. Detaliile de
F11 execuĠie sunt conform SR 1848-3.
localităĠi mai importante úi 2000 2000
distanĠele până la acestea 2250 -
- -
- -
- -

Presemnalizarea unui loc Indicatorul figurat pe panou are


periculos, o interzicere sau dimensiunile de:
F12 1200 800 15
o restricĠie pe un drum - l = 500, pentru triunghi;
lateral - d = 400, pentru cerc.
Presemnalizarea traseului Indicatorul figurat pe panou are diametrul
F13 de urmat în vederea 1000 850 15 170. ConfiguraĠia traseului de urmat
efectuării virajului la stânga corespunde situaĠiei de pe teren.
Bandă rezervată
circulaĠiei
Indicatorul figurat pe panou are
F14 autovehiculelor de 500 650 -
diametrul 150.
transport public de
persoane
F15 Drum fără ieúire
Traseu de urmat pentru
F16 anumite categorii de
vehicule Dreptunghiul roúu de pe indicatorul
Traseu de urmat pentru figura F15 are dimensiunile de
F17 anumite categorii de 170 x 75, fiind înconjurat de un contur
-
vehicule 650 850 alb cu grosime de 6. Schema figurată
Traseu de urmat pentru pe indicator trebuie să corespundă
F18 anumite categorii de configuraĠiei intersecĠiei.
vehicule
Selectarea circulaĠiei pe
F19 direcĠii de mers în
apropierea intersecĠiei
Selectarea circulaĠiei pe
categorii de vehicule la
F19b 3500 4500 - -
apropierea de o staĠie de
taxare
Selectarea circulaĠiei pe
F20 direcĠii de mers în 650 850 - -
apropierea intersecĠiei

(continuă)

14 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
Selectarea circulaĠiei pe
F21 direcĠii de mers în - -
apropierea intersecĠiei 650 850
Bandă destinată circulaĠiei Indicatorul figurat pe panou are diametrul
F22 -
vehiculelor lente de 200.
Terminarea benzii de
F23
circulaĠie din dreapta părĠii 500 650 - -
carosabile
Terminarea benzii de
F24 circulaĠie din stânga părĠii 500 650 - -
carosabile
Indicatorul figurat pe panou are diametrul
Viteza minimă obligatorie 650 850
F25 - 200.
pentru o bandă de circulaĠie

Diametrul indicatorului limitare de


Limite de viteză pentru
viteză de pe panou este de 250
F27a diferite benzi de circulaĠie 1200 1500 -
pe autostradă

F39 Drum naĠional


-
F40 Drum judeĠean 400 330 -
F41 Drum comunal
Drum deschis traficului
F42 550 330
internaĠional - * pentru autostrăzi
850* 500*
F44 Traseu de tranzit european

500
F46 Intrare în localitate - Detalii în SR 1848 – 3.
800

800
1000
-
1250 1000
1350 1250
F47 Intrare în localitate -
1500 1350
1750
2000

(continuă)

15 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar

500
F48 Ieúire din localitate -
800

800 LăĠimea dungii diagonale a indicatoarelor


1000 figura F48 úi figura F49 este de 100.
-
1250 1000
1350 1250 Detalii în SR 1848 – 3.
F49 Ieúire din localitate
1500 1350
1750
2000

1200
1500 800
F50 Limită de judeĠ - Detalii în SR 1848 –3.
1750 1200
2000
330 - *pentru autostrăzi
Curs de apă, pasaj sau 650 conform - înălĠimile de 650 úi 850* sunt pentru
F51 -
viaduct 500* SR 1848 - 3 scriere pe două rânduri a denumirilor
850* compuse din mai multe cuvinte.
1000
Confirmarea direcĠiei de 1000
1250 Detalii conform SR 1848 –3.
mers spre localităĠi mai 1250
F52 1500 -
importante úi distanĠele 1500
1750 Un panou conĠine maximum cinci localităĠi.
până la acestea
2000
Organizarea traficului pe
F53 650 850 - Barele roúii au grosimea de 5.
benzi de circulaĠie
Cuvântul ,,SOS”, cu scriere tip “îngust”
Telefon de urgenĠă (PoliĠie, are H =100. Chenarul care mărgineúte
F54 AmbulanĠă, Pompieri, 650 850 - dreptunghiul roúu este de 250 x 155 úi
Depanare) are grosimea de 10.

- Câmpurile albe au dimensiunile:


900 x 340 úi sunt separate prin linii cu
grosimea de 20;
- DistanĠa de la câmp la contur, 50;
- DistanĠa de la câmpul superior la
cuvântul ROMÂNIA, 50;
- DistanĠa de la cuvântul ROMÂNIA la
chenarul steagului, 40;
G3 Limite generale de viteză 1000 1500 - - DistanĠa de la chenarul steagului la
limita superioară a indicatorului, 40;
- Dimensiuni chenar steag: 200 x 120;
- Dimensiuni steag: 180 x 100;
- Elipsă: axa mare 200, iar axa mică 130;
- Scriere tip „normal”: ROMÂNIA, h =140
úi RO, h=75;
- Indicatoare de restricĠii φ = 300;
- Simbol autostradă: 230 x 300.
(continuă)

16 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
G5 Sens unic 1200 330 - Scriere tip” îngust” cu înălĠimea 175.
G6 Autostradă *Se utilizează pe portalurile de la capetele
500 650
- autostrăzii. Dunga roúie înclinată este de
G7 Sfârúit de autostradă 1000* 1500*
80 úi, respectiv , de 160.
- Dimensiunile câmpurilor albe: 700 x 450;
- DistanĠele între limitele indicatorului úi
Limite maxime de viteză pe câmpuri, precum úi între acestea este 50,
G8 autostradă, funcĠie de 800 1200 - respectiv 200, la partea superioară;
condiĠiile meteorologice - Indicatoarele de limitare a vitezei φ 350;
- Dimensiunile indicatorului de autostradă:
130 x 170.
G10 Post de prim ajutor

G11 PoliĠia - Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea


350, fiind situat la distanĠa 50 faĠă de
G12 Pasarelă pentru pietoni
limita superioară a indicatorului;
Pasaj subteran pentru - La indicatorul figura G10, crucea roúie
G13
pietoni se înscrie într-un pătrat de 210 x 210,
500 650
G14 StaĠie de autobuz - grosimea braĠelor acesteia fiind 70;
- Indicatorul figura G11 – PoliĠia este
G15 StaĠie de tramvai
realizat cu scriere tip ,,îngust”, având
G16 StaĠie de taximetre înălĠimea 100.
Dunga roúie înclinată de pe indicatorul
G17 Drum pentru autovehicule figura G18 are lăĠimea 80.
Sfârúitul drumului pentru
G18
autovehicule
G19 Vulcanizare
G20 Telefon
StaĠie de alimentare cu
G21
carburanĠi
StaĠie de alimentare cu
G22 carburanĠi, inclusiv
benzină fără plumb Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea
StaĠie de alimentare cu 350, fiind situat la distanĠa de 50 faĠă de
500 650 -
carburanĠi, inclusiv benzină limita superioară a indicatorului.
G23
fără plumb úi gaz petrolier
lichefiat
G24 Hotel sau motel
G25 Restaurant
G26 Bufet sau cofetărie
Teren pentru camping
G27
(tabără turistică)
Teren pentru caravane
G28
(tabără turistică)
Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea
Teren pentru camping úi 350, fiind situat la distanĠa 50 faĠă de
G29
caravane - limita superioară a indicatorului;
500 650
G30 Loc pentru popas
G31 Cabană pentru turiúti Literele majuscule WC din figura G32 au
înălĠimea de 200, scriere tip „îngust”.
G32 WC public
G33 Service auto
(continuă)

17 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
G34 Parcare Litera ,,P” este realizată cu scriere tip
G35 Parcare ,,normal”, având înălĠimea 350.
500 650 -
Parcare subterană sau în
G36
clădire
- Câmpurile albe au lăĠimea de 400 úi
înălĠimea 350;
- DistanĠa între marginile indicatorului úi
câmpurile albe, precum úi între acestea
950; 1000; este 50, cu excepĠia laturii inferioare la care
G37 Complex de servicii -
1400 1400 distanĠa este 200;
- Se pot face combinaĠii de 4, 6 sau 9
câmpuri;
- Scrierea pentru distanĠe are H = 60, tip
„îngust”.
- Câmpul alb are dimensiunile de 440 x
420, cu margini albastre de 30, 30, 30 úi
G38 Zonă rezidenĠială
200 la partea inferioară;
- Scrisul cu negru este cu înălĠime nominală
500 650 -
h = 60, scriere tip „îngust”, iar cel cu alb
(ZONA) are H = 100, scriere tip „îngust”;
G39 Sfârúitul zonei rezidenĠiale
- Dunga diagonală roúie are grosimea de
80.
Zonă cu viteza - Câmpul albastru are lăĠimea de 400 úi
G40
recomandată 30 km/h înălĠimea de 350, iar cifrele au H=
220, scriere tip „îngust”;
500 650 - - Cuvântul ZONA are H = 100, scriere tip
Sfârúitul zonei cu viteza
G41 „îngust”;
recomandată 30 km/h
- Dunga diagonală roúie are grosimea de
80.
- Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi
înălĠimea de 350, iar cifrele au H=220,
G42 Tunel scriere tip „îngust”;
- DistanĠa de la partea inferioară a
500 650 -
indicatorului este de h = 100, scriere tip
„îngust”;
G43 Sfârúit de tunel - Dunga diagonală roúie are grosimea de
80.
Îmbarcare pe vagoane - Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi
G44
platformă de cale ferată înălĠimea de 350, iar cifrele au H=220,
scriere tip „îngust”.
500 650 -
- Înscrisurile de la partea inferioară a
G45 Îmbarcare pe feribot
indicatoarelor au H = 85, scriere tip
„îngust”.
G46 Port - Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi
înălĠimea de 350, iar cifrele au H=220,
G47 Gară scriere tip „îngust”.
500 650 -
- Înscrisurile de la partea inferioară a
indicatoarelor au H = 75, scriere tip
G48 Autogară
„îngust”.
- Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi
G49 Închirieri auto înălĠimea de 350, iar cifrele au H = 220,
500 650 - scriere tip „îngust”.
G50 Plajă - DistanĠele de la partea inferioară a
indicatoarelor au h = 50, scriere tip „îngust”.
(continuă)

18 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
- Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi înălĠimea de
350, iar cifrele au H = 220, scriere tip „îngust”.
G51 Zonă de vânătoare 500 650 - - Înscrisurile de la partea inferioară a
indicatoarelor au H = 75, pentru cuvinte úi H = 50,
pentru cifrele reprezentând distanĠe.
G52 Zonă de pescuit
G53 Centru viticol
G54 Zonă industrială
G55 Poúta - Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi înălĠimea de
G56 Apă potabilă 350, fiind situat la distanĠa de 50 faĠă de limita
Loc de joacă pentru superioară a indicatorului.
G57
copii - Înscrisurile de la partea inferioară a
500 650 -
G58 Stadion indicatoarelor au H = 75, pentru cuvinte úi
G59 Supermarket H = 50, pentru cifrele reprezentând distanĠe.
G60 Acces internet
G61 Teatru Scriere de tip „îngust”.
G62 Muzeu
Cântar pentru
G63
autovehicule
- Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi înălĠimea
350;
G64 Control radar 500 650 -
- Înscrisul de la partea inferioară a indicatorului
are H =100, scriere tip „îngust”.
- Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea 350 úi
este amplasat la distanĠa de 120 faĠă de limita
G65 InformaĠii rutiere 500 650 - superioară a indicatorului;
- Înscrisul de la partea superioară a indicatorului
are H =60, scriere tip „îngust”.
450 - Scriere tip „îngust”, cu h = 100;
G68 Denumirea străzii 500 - La indicatorul figura G69, vârful săgeĠii este
o
600 200 10 format din linii înclinate la 60 faĠă de orizontală,
Intrarea pe strada 800 cu grosimea de 20.
G69
indicată 1000
G70 Numărul imobilului 200 150 5 - Scriere tip „îngust”, cu h = 70.

- Cercul albastru are diametrul de 400;


G71 Zonă pietonală 500 650 5
- Cuvântul ZONA are H = 70, scriere tip „îngust”;
G72 Sfârúitul zonei pietonale 500 650 5
- Dunga diagonală roúie are grosimea de 80.
- Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea 350 úi
G73 Monitorizare trafic 500 650 - este amplasat la distanĠa de 120 faĠă de limita
superioară a indicatorului.
Refugiu rezervat - Pentru indicatorul Monitorizare trafic, scrierea
G74 500 650 -
depanării este de tip „îngust”, cu H = 70.
- Câmpul alb are lăĠimea de 700 úi înălĠimea de
600, fiind amplasat la 200 faĠă de latura
Presemnalizarea sediului inferioară;
G75 800 1200 -
poliĠiei autostrăzii - Simbolul autostrăzii are înălĠimea de 300;
- Cuvântul ,,POLIğIA” este realizat cu scriere tip
,,îngust”, având înălĠimea de 175.

(continuă)

19 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (continuare)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
DistanĠa de siguranĠă
între vehicule pentru
G76 500 650 - -
viteze de cel mult
50 km/h
DistanĠa de siguranĠă
între vehicule pentru
G77 500 650 - -
viteze mai mari de
50 km/h
G78 Acces pe bază de tichet 500 650 - Scriere de tip „îngust”, cu H = 75.
Scriere tip „îngust” cu înălĠimea de:
DirecĠia úi distanĠa până
G79 la telefonul pentru apel 600 200 - - 100 pentru S.O.S.;
de urgenĠă
- 70 pentru distanĠă.

G80 Rovinietă - Câmpul alb are lăĠimea 400 úi înălĠimea 350 úi


este amplasat la distanĠa de 120 faĠă de limita
500 650 - superioară a indicatorului;
G81 Control rovinietă
Scriere de tip „îngust”, cu H = 75.
G82 Videocontrol rovinietă
T1 Castel, cetate
T2 Vestigii istorice
T3 Monument
T4 Biserică - Câmpul alb are lăĠimea de 400 úi înălĠimea de
T5 Mănăstire 350, fiind situat la distanĠa de 50 faĠă de limita
T6 RezervaĠie naturală superioară a indicatorului;
500 650 -
T7 Cascadă - Înscrisurile de la partea inferioară a
T8 Peúteră indicatoarelor au H = 75 pentru cuvinte úi H=50
T9 Pârtie schi pentru cifrele reprezentând distanĠe.
T10 Teleschi
T11 Telecabină
T12 Pensiune agroturistică
DistanĠa până la locul la
cere se referă indicatorul
P1 450 200 5 Scriere cu H = 150, tip „îngust”.
de presemnalizare sau
de informare
Intervalul de timp în care Cifre cu înălĠimea H = 150 úi H = 70, scriere tip
P3 600 200 5
acĠionează indicatorul „îngust.
DistanĠa între indicator
P4 úi începutul locului 450 200 5 Scriere cu H = 150, tip „îngust”.
periculos
Categoria de
P5 autovehicule la care se 450 200 5 -
referă indicatorul
Intervalele de timp între
P6 care acĠionează 600 200 5 Scriere cu H = 150 úi H = 100, tip „îngust”.
indicatorul
Trecere la nivel cu o cale
ferată industrială,
P7 450 200 5 -
completând semnificaĠia
indicatorului Alte pericole
Lungimea sectorului
P8 periculos la care se 600 200 5 Scriere cu H = 150, tip „îngust”.
referă indicatorul
Începutul úi lungimea
P9 zonei de acĠiune a 150 300 5 Scriere cu H = 65, tip „îngust”.
indicatorului
(continuă)

20 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 9 (sfârúit)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni LăĠime
Figura Denumirea indicatorului ObservaĠii
LăĠime ÎnălĠime chenar
Începutul zonei de acĠiune
P10
a indicatorului
Confirmarea zonei de
P11 150 300 5 -
acĠiune a indicatorului
Sfârúitul zonei de acĠiune a
P12
indicatorului
Dimensiunile de 600 x 600 se adoptă atunci când
Categoriile de autovehicule
200 pentru o mai bună percepĠie se impun siluete de
P14 care trebuie să respecte 600 5
(600) dimensiuni mai mari ale vehiculelor, acestea fiind
semnificaĠia indicatorului
figurate unul sub celălalt.
P15 Parcare cu plată ÎnălĠimea înscrisurilor:
450 200 5 - Cifre, H = 45, scriere tip „îngust”;
P16 Parcare cu plată - Litere, H = 40, scriere tip „îngust”.
- Înscrisuri cu H = 100, scriere tip „îngust”.
DistanĠa până la indicatorul 330 330
P17 5 - Dimensiunile dintre paranteze sunt pentru
Oprire (450) (200)
scriere pe un singur rând.
Intervalul de timp când este
permisă staĠionarea ÎnălĠimea înscrisurilor:
P19
vehiculelor care efectuează
- Litere úi cifre mari, H = 70, scriere tip „îngust”;
aprovizionarea 650 500 10
Viteza recomandată pe un - Cifre mici, H = 45, scriere tip „îngust”.
P22 sector de drum cu
semafoare sincronizate
Trecere la nivel cu o cale
ferată prevăzută cu Cercurile au diametrul de 170, iar distanĠa între
P24 600 200 5
instalaĠie de semnalizare centrele cercurilor este de 270.
luminoasă automată
Ridicarea autovehiculelor
P25 oprite úi/sau staĠionate
neregulamentar
Folosirea luminilor de
P26
întâlnire
P27 Polei, gheaĠă, zăpadă
P29 Ploaie, ceaĠă, viscol
ModalităĠi în care se
P38
execută parcarea
ModalităĠi în care se
P39
execută parcarea
ModalităĠi în care se 450 200 5 -
P40
execută parcarea
ModalităĠi în care se
P41
execută parcarea
ModalităĠi în care se
P42
execută parcarea
ModalităĠi în care se
P43
execută parcarea
Rampă pentru persoane cu
P44
handicap locomotor
Rampă pentru persoane cu
P45
handicap locomotor
Numărul nodului rutier de
P46 850 500 - ÎnălĠime cifre, H = 300, scriere tip "normal".
pe autostradă

21 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

6.7 Dimensiunile indicatoarelor în formă de săgeată

Raza de racordare la colĠuri trebuie să fie R = 30.

o
Unghiul la vârf al săgeĠii trebuie să fie de 75 , iar unghiul la vârf de la interiorul chenarului trebuie să
o
fie de 90 .

6.7.1 Dimensiunile indicatoarelor în formă de săgeată sunt indicate în tabelul 10.

6.7.2 Dimensiunile dintre paranteze sunt pentru indicatoarele care se adresează celor care circulă
pe autostrăzi.

6.7.3 Scrierea este de tip „îngust”. Pentru autostrăzi, înălĠimea literelor este de 300 mm úi a cifrelor
de 250 mm, iar pentru celelalte drumuri, scrierea are înălĠimea de 200 mm, pentru litere úi 175 mm,
pentru cifre.
Tabelul 10 – Dimensiunile indicatoarelor în formă de săgeată
Dimensiuni în milimetri

LăĠimea
chenarului
LăĠime de pe
Figură Denumirea indicatorului Lungime ObservaĠii
totală laturile
orizontale
úi verticale
950
DirecĠia spre localitatea 1100 330 15
F29
indicată 1250 (500) (30)
1500*
F30 DirecĠia spre autostradă 850 330 15
95o
*Pentru dimensiuni mai mari de
DirecĠia spre localitatea 1100 330 15
F31 1500 creúterile se fac în
indicată 1250 (500) (30)
continuare cu un modul de 250.
1500*
**Dacă d e n u m i r e a
950
obiectivului turistic de pe
DirecĠia spre localităĠile 1100 650 15
F32 indicatorul F34 poate fi înscrisă
indicate 1250 (800) (30)
pe un singur rând, indicatorul se
1500*
execută similar cu indicatorul
95o F29.
DirecĠia de urmat pentru
1100 330 15
F33 autovehiculele destinate
1250 (500) (30)
transportului de mărfuri
1500*
950
DirecĠia spre obiectivul 1100 650 15
F34
turistic** 1250 (800) (30)
1500*
DirecĠia spre obiective
F35
locale 950
F36 DirecĠia spre aeroport 1100 330 15
-
DirecĠia de urmat în 1250 (500) (30)
F37 cazul devierii temporare 1500*
a circulaĠiei

(continuă)

22 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 10 (sfârúit)
Dimensiuni în milimetri

LăĠimea
chenarului
LăĠime de pe
Figură Denumirea indicatorului Lungime ObservaĠii
totală laturile
orizontale
úi verticale
DirecĠia de urmat în
F38 cazul devierii temporare 600 200 - -
a circulaĠiei
DirecĠia drumului
Scriere conform
F43 deschis traficului 850 330 10
SR 1848-3.
internaĠional
DirecĠia úi distanĠa
P2 până la locul la care se 600 200 5 Scriere cu H =150, tip îngust.
referă indicatorul
Trecere la nivel cu o o
BraĠele formează un unghi de 30
A49 cale ferată simplă, fără
Lungimea LăĠimea La indicatorul A50, distanĠa între
bariere
braĠului braĠului 30 braĠele paralele este de 30.
Trecere la nivel cu o
1400 150
A50 cale ferată dublă, fără
bariere

6.8 Indicatoare hectometrice úi kilometrice

6.8.1 Indicatoarele kilometrice úi hectometrice noi se confecĠionează din:

- metal;

- materiale plastice .

6.8.2 Indicatoarele kilometrice pentru autostrăzi se execută conform figurii 4.

Figura 4

Indicatoarele kilometrice se instalează pe autostrăzi perpendicular pe drum, pe ambele căi ale


autostrăzii, pe partea dreaptă a sensului de mers, la fel ca úi celelalte indicatoare.

23 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
6.8.3 Indicatoarele hectometrice pentru autostrăzi se execută conform figurii 5.

Figura 5

Indicatoarele hectometrice de pe autostrăzi se instalează paralel cu drumul, pe ambele căi, pe partea


superioară a liselor parapetelor, iar in lipsa acestora, pe stâlpi.

6.8.4. Indicatoarele kilometrice pentru celelalte drumuri se execută conform figurii 6:

- din tablă de oĠel;

- din materiale plastice, sistemul de prindere fiind conform specificaĠiilor producătorului.

Figura 6

6.8.5 Indicatoarele hectometrice pentru celelalte drumuri se execută conform figurii 6.

- din tablă de oĠel;

- din materiale plastice, sistemul de prindere fiind conform specificaĠiilor producătorului.

Conturul cu cifra reprezentând hectometrul se înscrie pe ambele feĠe ale indicatorului, perpendicular
pe drum.

Sistemul de prindere este similar cu acela al indicatoarelor kilometrice.

Figura 7

24 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

6.8.6 Amplasarea înscrisurilor pe feĠele indicatoarelor kilometrice úi hectometrice se efectuează


conform prevederilor SR 1848-3:2011.

6.9 Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a unor situaĠii deosebite

6.9.1 Semnalizarea unor asemenea situaĠii se poate face prin panouri de formă rectangulară
(pătrată sau dreptunghiulară), cu fond reflectorizant galben fluorescent, pe care sunt figurate
indicatoarele corespunzătoare situaĠiei semnalizate. În cadrul aceluiaúi panou pot figura: indicatoare
singulare, grupe de două indicatoare sau indicatoare însoĠite de indicatoare adiĠionale. Dimensiunile
indicatoarelor de semnalizare a unor situaĠii deosebite sunt prezentate în tabelul 11.

6.9.2 Pentru a le distinge clar de denumirile indicatoarelor figurate pe panouri, denumirile acestor
indicatoare încep cu cuvântul Panou.

Tabelul 11 – Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a unor situaĠii deosebite


Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni
Denumirea exterioare
Figura ObservaĠii
indicatorului LăĠime ÎnălĠime
totală totală
L1 Panou curbă la stânga
L2 Panou curbă la dreapta
Latura inferioară a triunghiului este situată la
Panou curbă dublă sau 1200 1200 distanĠa de 260 faĠă de latura inferioară a
o succesiune de mai panoului.
L3
mult de două curbe,
prima la stânga
Panou curbă dublă sau
Latura inferioară a triunghiului este situată la
o succesiune de mai
L4 distanĠa de 260 faĠă de latura inferioară a
mult de două curbe,
panoului.
prima la dreapta
Panou curbă dublă sau 1200 1200
o succesiune de mai Latura inferioară a triunghiului este situată la 370,
L5 mult de două curbe, iar a adiĠionalului la 70 faĠă de latura inferioară a
prima la dreapta + panoului.
adiĠional
Latura inferioară a triunghiului este situată la
L6 Panou copii 1200 1200 distanĠa de 260 faĠă de latura inferioară a
panoului.
Latura inferioară a triunghiului este situată la 850,
Panou copii + limitare
L7 850 1500 iar punctul inferior al cercului la 125 faĠă de latura
de viteză
inferioară a panoului.
L8 Panou spital 850 850
Panou presemnalizarea Latura inferioară a triunghiului este situată la
L9 intersecĠiei cu sens 1200 1200 distanĠa de 260 faĠă de latura inferioară a
giratoriu panoului.
Panouri suplimentare
L10 pentru trecerea la nivel 530 1200
cu o cale ferată
Panou curbă la stânga +
L11 Latura inferioară a adiĠionalului este situată la
pericol de răsturnare
800 1200 distanĠa de 150 faĠă de latura inferioară a
Panou curbă la dreapta
L12 panoului.
+ pericol de răsturnare

25 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
6.10 Dimensiunile mijloacelor de semnalizare a lucrărilor

6.10.1 Indicatoare rutiere temporare úi mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor

Indicatoarele rutiere temporare (U1...U27, U29 úi U30) care au corespondente indicatoare de


avertizare, de restricĠie sau de interzicere sau indicatoare de orientare, au aceleaúi dimensiuni úi
simboluri ca úi cele cu caracter definitiv, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu un fond galben.

Dimensiunile indicatoarelor rutiere temporare úi a mijloacelor auxiliare de semnalizare a lucrărilor sunt


prezentate în tabelul 12.

Tabelul 12 – Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a lucrărilor úi a mijloacelor auxiliare de


semnalizare a lucrărilor

Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni
Drumuri Alte drumuri úi
Autostrăzi
Figura

naĠionale străzi
Denumire ObservaĠii
înălĠime

înălĠime

înălĠime
lăĠime

lăĠime

lăĠime
Drum îngustat pe ambele
U1
părĠi
Drum îngustat pe partea
U2
dreaptă
Drum îngustat pe partea
U3 -
stângă
U4 Acostament periculos
U5 Drum cu denivelări
L=1200 L=900 L=700
U6 Drum lunecos
U7 Împroúcare cu pietriú
Indicatorul are la colĠuri
U8 Lucrări lămpi cu leduri cu lumină
galbenă intermitentă.
U9 Semafoare
U10 CirculaĠie în ambele sensuri -
U11 Alte pericole
Prioritate pentru circulaĠia
U12 - D=800 D=600 -
din sens invers
Prioritate faĠă de circulaĠia
U13 - - 650 650 650 650 -
din sens invers
U14 Accesul interzis
Depăúirea autovehiculelor
U15 cu excepĠia motocicletelor
fără ataú, interzisă
U16 Limitare de viteză
U17 Sfârúitul tuturor restricĠiilor
Sfârúitul interzicerii de a
U18 D=1000 D=800 D=600 -
depăúi
U19 StaĠionarea interzisă
U20 Oprirea interzisă
U21 Ocolire
U22 Ocolire
Drum obligatoriu pentru
U23
categoria de vehicule
(continuă)

26 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 12 (continuare)
Dimensiuni în milimetri
Dimensiuni
Drumuri Alte drumuri úi
Autostrăzi
Figura

naĠionale străzi
Denumire ObservaĠii

înălĠime

înălĠime

înălĠime
lăĠime

lăĠime

lăĠime
U24
*) În funcĠie de înscris,
U25 Deviere temporară *) 425 *) 330 *) 330
conform SR 1848-3.
U26
U27 Deviere temporară 950 330 600 200 600 200 -
Denivelare faĠă de
U28 850 850 650 650 650 650 -
banda alăturată
U29 Îngustare temporară
U30 Îngustare temporară
U31 Abatere temporară 1200 1800 800 1200 650 850 -
U32 Abatere temporară
U33 Abateri temporare
Terminarea abaterii
U34
temporare
U35 Îngustare temporară
1200 1800 800 1200 650 850 -
U36 Îngustare temporară
Presemnalizarea rutei
U37
ocolitoare
Presemnalizarea rutei
U38 ocolitoare *) În funcĠie de înscris,
*) 1500 *) 1200 *) 1200
Presemnalizarea rutei conform SR 1848-3.
U39 ocolitoare
U40 Marcaje rutiere 1750 x 1000, se instalează pe maúina de marcaj.
Semnalizarea unui
U41 utilaj în deplasare sau Minimum 1200 x 2500; latura triunghiului este de minimum 900.
în lucru
Succesiune de puncte
U42 1800 x 1200; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400.
de lucru
Presemnalizarea unui
U43 sector cu circulaĠia
alternantă
1500 x 1200; latura triunghiului este 500.
Presemnalizarea unui
U44 sector cu circulaĠia
alternantă
Lucrări de tratamente
U45 ale suprafeĠei părĠii 1500 x 2250; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400.
carosabile
Presemnalizare lucrări
U46 x x 1200 x 800; latura triunghiului este 500.
pe străzi
Intrare alternativă în
U47 1200 1800 800 x 1200
coloană
(continuă)

27 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 12 (continuare)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni
Drumuri
Autostrăzi Alte drumuri
Figura

naĠionale
Denumire ObservaĠii

înălĠime

înălĠime

înălĠime
lăĠime

lăĠime

lăĠime
Ghirlandă de polietilenă -
V1 x x x x - min.70
sau lanĠ
V2 Suport pentru indicator Lungime = 500...800; lăĠime = 300...500;
-
mobil grosime = 10...13; greutate = 17...30 kg.
Baliză în afara
250 x 1000
direcĠională oraúelor
**)
V3 care indică
Se instalează la 20 cm de
ocolirea
în oraúe 200 x 800 la sol.
obstacolului
prin stânga
Baliză în afara
direcĠională oraúelor 250 x 1000
**)
care indică
V4 Se instalează la 20 cm de
ocolirea
în oraúe 200 x 800 la sol.
obstacolului
prin dreapta
Se instalează la 50 cm de
V5 Baliză tip jalon x x 200 600 200 600
la sol.
în afara **)
Baliză 375 x 1000
V6 oraúelor Se instalează la 20 cm de
bidirecĠională
în oraúe 300 x 800 la sol.
min. min. min. **)
V7 Con de dirijare x x x
700 700 500
în afara **)
Balize cu 250 x 1000
V8a oraúelor Se instalează la 20 cm de
lămpi în
V8b la sol.
cascadă în oraúe 200 x 800

Lampă cu lumină
V9 Diametrul dispersorului este de minimum 140.
galbenă intermitentă
V10 Barieră normală 2000 x 250; Instalată la 1,0 m de la sol.
V11 Barieră direcĠională 2000 x 330; Instalată la 1,0 m de la sol.
V12 Semafor mobil Diametrul dispersorului este de minimum 200.
Lungimea suportului este
V13 Palete de semnalizare x x Diametrul este de minimum 200
de minimum 500.
Lungimea suportului este
V14 Fanion de semnalizare x x 400 250 400 250
de minimum 400.

(continuă)

28 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Tabelul 12 (sfârúit)
Dimensiuni în milimetri

Dimensiuni
Drumuri
Autostrăzi Alte drumuri
Figură

naĠionale
Denumire ObservaĠii

înălĠime

înălĠime

înălĠime
lăĠime

lăĠime

lăĠime
Lungime totală=460; LăĠime=45; Lungime mâner=145; Grosime=2 ... 5;
Baston de dirijare
V15 Ambele feĠe cu lăĠime constantă sunt împărĠite în câte úapte pătrate
retroreflectorizant
alternativ alb-roúu, cu dimensiunile de 45 x 45 fiecare.
Parapet din material min. min. min min. Lungime de
V16 x x
plastic 400 600 400 600 minimum 600.
Cărucioare
V17 x x 2000 1600 2000 1600
portsemnalizare
ÎnălĠime=300...350; lăĠime=70...125 / 100...175; grosime =10...18
Minibaliză (cu folie
V18 Suport de fixare:Lungime=150...250; lăĠime=120...200;grosime=12...20
galbenă)
**)
Separator de sens
V19
(cu folie albă) Suport de fixare a minibalizei: Lungime=1000...2000; lăĠime= 120…150;
Dispozitiv de grosime=50...80.
delimitare a părĠii
V20
carosabile (cu folie **)
roúie)
**) Se execută din materiale nedure.

7 ExecuĠia indicatoarelor
7.1 CerinĠe generale de execuĠie

Indicatoarele rutiere sunt executate de către unităĠi specializate, cu respectarea acestui standard úi a
prevederilor legale referitoare la calitatea acestora.

ConfecĠionarea indicatoarelor comportă următoarele etape :

- realizarea confecĠiilor metalice (stâlpi, panouri suport, sisteme de prindere), inclusiv protecĠia
anticorozivă;

- realizarea feĠei indicatoarelor, prin prelucrarea foliei retroreflectorizante, imprimarea acesteia úi,
după caz, realizarea înscrisurilor;

- aplicarea feĠelor pe suporturi, protejarea feĠelor indicatoarelor, ambalarea, depozitarea úi


expediĠia.

7.2 ConfecĠionarea panourilor suport (substratului)

7.2.1 Panourile suport se confecĠionează din tablă de oĠel cu grosimea de minimum 1 mm sau tablă
de aluminiu cu grosimea de minimum 2 mm, astfel încât să se realizeze cu precizie formele úi
dimensiunile prevăzute în standardele referitoare la semnalizarea rutieră.

7.2.2 Muchiile indicatoarelor trebuie să fie încadrate în clasa E2, conform prevederilor din tabelul 14
din SR EN 12899-1. În acest scop, substratul indicatoarelor triunghiulare, circulare, în formă de
săgeată úi a celor dreptunghiulare, cu laturi sub 1000 mm, trebuie să aibă întregul contur ranforsat
o
prin îndoire la un unghi de 90 . ÎnălĠimea bordurii trebuie să fie de minimum 15 mm, iar pliul interior la
dubla bordurare de minimum 5 mm. Pentru a se evita degradarea indicatorului dublu bordurat în urma
acumulării apei în zona colĠurilor, din cauza fenomenului de îngheĠ-dezgheĠ repetat, în aceste locuri se
practică găuri sau fante pentru evacuarea apei acumulate.

La suporturile de oĠel, bordurarea poate fi executată prin simplă îndoire. Pe drumurile europene se
utilizează, de preferinĠă, indicatoare din aluminiu, la care ranforsarea se execută prin dublă îndoire.
Pentru protejarea conturului, se pot utiliza úi profile de protecĠie cu o înălĠime de cel puĠin 20 mm,

29 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
fixate monolit cu indicatorul. Legătura profilului de protecĠie trebuie să fie asigurată împotriva
deschiderii.

La panourile mari, pentru a îndeplini cerinĠele de rezistenĠă din SR EN 12899-1, se adaugă, după caz,
ranforsări din benzi sau profile. Pentru drumurile care nu sunt deschise circulaĠiei publice, la cererea
beneficiarului, indicatoarele se pot executa úi pe alt tip de suport (materiale plastice, răúini armate cu
fibre de sticlă úi altele), dacă sistemul constructiv îndeplineúte cerinĠele de funcĠionalitate, rezistenĠă la
încercări, menĠinere a formei pe durata exploatării úi anduranĠă din standardele în vigoare.

7.2.3 ProtecĠia suprafeĠelor trebuie să fie realizată în conformitate cu prevederile tabelului 15 din
SR EN 12899-1, cu încadrare în clasa SP1 pentru indicatoarele din oĠel úi în clasa SP2 pentru cele din
aluminiu. În acest sens, elementele din oĠel trebuie să fie protejate împotriva coroziunii prin procedee
chimice, electrochimice (fosfatare, galvanizare cu un strat de minimum 8 microni) sau termice úi apoi
vopsite cu un strat de acoperire de minimum 60 microni grosime. Vopsirea se execută în câmp
electrostatic, pentru indicatoare cu dimensiunea maximă de 3 m úi prin grunduire úi vopsire pentru
celelalte dimensiuni.

7.2.4. Suporturile din aluminiu se vopsesc numai pe spate úi pe canturi, în culoare gri deschis mată
sau semimată sau se pasivizează chimic, pentru a se evita efectul de oglindă.

7.2.5 Legătura între substrat úi sistemul de prindere pe stâlpi se realizează conform prevederilor
tabelului 13 din SR EN 12899-1, cu încadrarea în clasa P3, fără perforarea panoului suport. În acest
scop, prinderea se realizează cu úuruburi montate în găuri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin
bolĠuri filetate sau bride profilate sudate prin puncte pe spatele indicatoarelor sau prin benzi dublu
adezive speciale.

7.2.6 Panourile dreptunghiulare sau pătrate, la care latura cea mai mică depăúeúte 1000 mm, se
execută astfel:

- din mai multe foi de tablă ranforsate cu profile trase sau realizate din tablă îndoită, amplasate
pe conturul indicatorului úi la îmbinarea foilor de tablă;

- din profile speciale de aluminiu sau oĠel.

7.2.7 ùuruburile úi piuliĠele utilizate trebuie să fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere.
Elementele de fixare (coliere, bride) utilizate la montarea pe elementele de susĠinere trebuie să fie
protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau zincare úi vopsire în câmp electrostatic,
astfel încât să se asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport.

7.2.8 ToleranĠele dimensionale ale substratului indicatoarelor sunt conform SR EN 22768-1:1995,


articolul 4, clasa de toleranĠe c, atât pentru dimensiunile liniare cât úi pentru cele unghiulare.

7.2.9 CerinĠele de performanĠă sunt conform prevederilor din articolul 5 al SR EN 12899-1:2007.

7.3 ConfecĠionarea feĠelor indicatoarelor

7.3.1 FeĠele indicatoarelor se execută prin acoperirea suportului cu folii retroreflectorizante, pentru a
asigura perceperea acestora, atât pe timpul zilei, cât úi al nopĠii.

7.3.2 Tipurile de folii utilizate la confecĠionarea indicatoarelor sunt clasificate, în funcĠie de


proprietăĠile de retroreflexie, în folii clasa 1, clasa 2 úi clasa 3. În funcĠie de procedeul de producĠie,
foliile retroreflectorizante pot avea în componenĠa lor microbile de sticlă sau microprisme, acestea din
urma asigurând un grad sporit de retroreflexie.

7.3.3 Folia retroreflectorizantă din clasa 1 trebuie să aibă o durată de serviciu garantată de 7 ani, iar
cea din clasa 2 úi clasa 3, o durată de serviciu garantată de 10 ani. Prin durata de serviciu se înĠelege
durata pentru care coeficientul de retroreflexie al feĠei panoului nu scade la mai puĠin de 80 % din
valoarea minimă iniĠială indicată de standard, iar folia este încă aderentă pe 95 % din suprafaĠa
panoului.

7.3.4 Foliile retroreflectorizante trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare durabil úi


vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puĠin egală cu durata de serviciu a foliei.

30 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
7.3.5 Marcajul trebuie să conĠină cel puĠin următoarele informaĠii:

- simbolul ;

- numele sau logo-ul producătorului;

- codul de identificare a lotului de producĠie;

- clasa de retroreflexie/durata de serviciu.

Toate aceste informaĠii trebuie să fie prezente cel puĠin o dată pe orice suprafaĠă de 400 mm x
400 mm a foliei livrate úi cel puĠin o dată pe suprafaĠa fiecărui indicator.

7.3.6 ProprietăĠile cromatice, factorii de luminanĠă úi coeficienĠii de retroreflexie ai foliilor


retroreflectorizante din clasa 1 úi clasa 2 trebuie să fie conforme prevederilor SR EN 12899-1:2007.

Pentru foliile retroreflectorizante din clasa 3, proprietăĠile cromatice úi factorii de luminanĠă sunt
prezentaĠi în tabelul 13.

Tabelul 13 – ProprietăĠi cromatice úi factori de luminanĠă - Folii din clasa 3

1 2 3 4 Factor de
Culoare luminanĠă
x y x y x y x y
ȕ
Alb 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 > 0,40
Galben 0,494 0,505 0,470 0,480 0,513 0,437 0,545 0,454 > 0,24
Roúu 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 > 0,03
Albastru 0,130 0,090 0,160 0,090 0,160 0,140 0,130 0,140 > 0,01
Verde 0,110 0,415 0,170 0,415 0,170 0,500 0,110 0,500 > 0,03
Fluo YG 0,387 0,610 0,369 0,546 0,428 0,496 0,460 0,540 > 0,60

7.3.7 CoeficienĠii de retroreflexie pentru foliile din clasa 3 sunt prezentaĠi în tabelul 14.
2
Tabelul 14 – CoeficienĠi de retroreflexie - Folii din clasa 3 (cd/lux.m )

Geometria Culoare
măsurărilor
Į ȕ1 (ȕ2=0) Alb Galben Roúu Verde Albastru Fluo YG
o
+5 850 550 170 85 55 700
o o
0,1 +20 600 390 120 60 40 480
o
+30 425 275 85 40 28 340
o
+5 625 400 125 60 40 500
o o
0,2 +20 450 290 90 45 30 360
o
+30 325 210 65 30 20 260
o
+5 425 275 85 40 28 340
o o
0,33 +20 300 195 60 30 20 240
o
+30 225 145 45 20 15 180
o
+5 320 224 64 32 16 256
o
o +20 240 168 48 24 12 192
0,5 o
+30 160 112 32 16 8 128
o
+40 80 56 16 8 4 64
o
+5 120 84 24 12 6 96
o
o +20 90 63 18 9 4,5 72
1,0 o
+30 60 42 12 6 3 48
o
+40 30 21 6 3 1,5 24
o
+5 32 22 6,5 3 1,5 32
o
o +20 24 16,5 5 2,5 1 24
1,5 o
+30 16 11 3 1,5 - 16
o
+40 8 5,5 1,5 1 - 8
„-” reprezintă ,,Valori mai mari de 0, dar mai mici de 0,1”.

31 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

7.3.8 FeĠele indicatoarelor de avertizare, de reglementare, de obligare, de interzicere úi de restricĠii,


sunt executate prin imprimare serigrafică sau prin aplicarea simbolului din folie neagră sau roúie pe
fondul alb al indicatorului. Simbolurile care trebuie să fie inscripĠionate pe fondul indicatoarelor sunt
executate prin scanare după figurile prezentate în SR 1848-1, mărite până la dimensiunile prevăzute
în acest standard.

7.3.9 Pentru realizarea indicatoarelor de orientare, se poate proceda la aplicarea pe panou a unor
folii retroreflectorizante albe din clasa 2 sau clasa 3, peste care se aplică un film semitransparent
colorat, de culoare verde sau albastră, din care sunt decupate literele constituind mesajul dorit. Este
interzisă utilizarea foliei din clasa 1 ca fundal pentru inscripĠionarea cu film semitransparent.

În cazul în care se aplică litere decupate albe, pe suport retroreflectorizant albastru sau verde, trebuie
să se utilizeze folii reflectorizante din clasa 1 sau clasa 2 pentru fundal, iar pentru litere, folii din clase
superioare celor utilizate pentru fundal.

7.3.10 Indicatoarele cu caracter temporar trebuie să fie executate cu folie retroreflectorizantă având
cel puĠin aceeaúi clasă de retroreflexie cu semnalizarea curentă de pe sectorul de drum respectiv.

7.3.11 În zonele cu multiple surse de iluminare (iluminat stradal, vitrine, reclame, aglomeraĠii urbane
etc.), trebuie să se utilizeze folii reflectorizante cu structură prismatică, din clasa 2 sau clasa 3.

7.4 Aplicarea foliei retroreflectorizante pe suport

7.4.1 Pregătirea suprafeĠei indicatoarelor în vederea aplicării foliei retroreflectorizante comportă


următoarele operaĠii:

- degresarea cu apă úi detergenĠi a suprafeĠei, pentru îndepărtarea oricărei urme de ulei, la o


o
temperatură de aproximativ 25 C;

- înlăturarea urmelor de praf cu o cârpă moale, curată úi útergerea cu o cârpă înmuiată în


alcool; după zvântare, se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante.

7.4.2 Aplicarea foliei se poate executa „la rece”, atunci când se utilizează folie cu adeziv activat prin
presare, sau „la cald”, în instalaĠii speciale, atunci când se utilizează folie cu adeziv activat la cald.

7.4.3 În cazul aplicării ,,la rece”, atât indicatorul, cât úi folia se lasă cel puĠin 24 h la temperatura
o
încăperii, care trebuie să fie de (20 ... 25) C.

7.5 Mijloace de susĠinere a indicatoarelor

7.5.1 Mijloacele de susĠinere a indicatoarelor pot fi: stâlpi cu diferite profile, console încastrate în
ziduri, console de sine stătătoare, portaluri etc.

7.5.2 Stâlpii de susĠinere a indicatoarelor metalice au lungimi curente de minimum 3,5 m. Stâlpi de
lungime mai mică se utilizează numai pentru indicatoare amplasate pe colĠurile insulelor separatoare
sau direcĠionale din intersecĠii.

7.5.3 Stâlpii pentru indicatoare se pot executa din Ġeavă cu secĠiune circulară, pătrată, hexagonală,
octogonală sau din profile speciale cu diferite caracteristici ale secĠiunii (de exemplu, de tip „omega”),
în funcĠie de mărimea panoului, iar după caz, sisteme speciale (stâlpi cu zăbrele, console, portale etc).

Se recomandă ca stâlpul de susĠinere a indicatoarelor rutiere să fie executat dintr-o singură bucată,
indiferent de înălĠime.

Pentru asigurarea unei rezistenĠe mecanice superioare a structurii metalice, precum úi din
considerente de siguranĠa circulaĠiei în caz de impact frontal, se recomandă ca stâlpul consolei úi
portalului să fie executate dintr-o singură bucată, fără înnădiri ale secĠiunii.

32 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
La amplasarea portalurilor úi consolelor, se asigură obligatoriu gabaritul pe înălĠime de 5,5 m, măsurat
de la cota în axul drumului până la limita inferioară a indicatorului rutier. Se recomandă ca grinda
transversală a consolei sau a portalului să fie amplasată la înălĠimea de 7 m faĠă de suprafaĠa părĠii
carosabile.

FundaĠiile pe care se prind sistemele de susĠinere a semnalizării verticale trebuie să fie executate la
nivelul marginii exterioare a părĠii carosabile.

Sistemele de susĠinere úi anume, portalurile úi consolele, trebuie să fie protejate cu parapet metalic.

Se recomandă ca portalurile úi consolele să aibă în secĠiune profil închis.

Indicatoarele rutiere amplasate la nivel (nu pe portaluri sau console) pot fi executate pe suport de
oĠel, protejat împotriva coroziunii prin pasivizare, urmată de vopsire în câmp electrostatic.

7.5.4 La indicatoarele amplasate pe sectoare de drum cu ramblee înalte, proiectantul poate să


prevadă măsuri suplimentare pentru asigurarea stabilităĠii úi rezistenĠei mijloacelor de susĠinere a
indicatoarelor, prin amenajarea unor platforme speciale.

7.5.5 Dispozitivele de susĠinere a indicatoarelor se protejează anticoroziv prin zincare, sablare,


decapare urmată de vopsire în câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau de plumb, urmate
de vopsire în culoare gri.

8 Etichetarea, ambalarea úi depozitarea indicatoarelor


8.1 Indicatoarele trebuie să poarte pe spate o etichetă greu destructibilă, cu o suprafaĠă de
2
maximum 30 cm , care să precizeze producătorul sau furnizorul (atunci când acesta nu este úi
producător), producătorul foliei retroreflectorizante, anul de fabricaĠie úi cuvintele ,,indicator garantat”.

8.2 Indicatoarele se ambalează câte două bucăĠi, faĠă în faĠă, separate printr-o foaie de hârtie de
protecĠie. Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambalează astfel încât să
nu fie degradate în timpul manipulării úi transportului.

8.3 Pe ambalaj se aplică sau se ataúează etichete pe care se înscriu numerele figurilor úi
denumirea indicatoarelor, conform SR 1848 -1.

8.4 Indicatoarele se depozitează pe stelaje ale căror rafturi nu trebuie să fie la înălĠime mai mare
de 1,50 m, în poziĠie verticală, fără a se sprijini direct unele de altele, pentru spre a se evita
zgârieturile.

33 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

9 Instalarea indicatoarelor

Ca regulă generală, indicatoarele se instalează pe partea dreaptă a sensului de mers căruia i se


adresează úi numai în cazuri speciale se repetă pe partea stângă, astfel încât să se asigure o bună
vizibilitate a acestora.

Indicatoarele cu caracter temporar pot fi instalate pe suporĠi mobili.

ÎnălĠimea până la marginea inferioară a indicatorului este:

- (1,50 ... 2,50) m faĠă de cota căii în ax sau faĠă de nivelul bordurii trotuarului, cu excepĠia
indicatoarelor instalate pe portaluri sau console, care trebuie să asigure gabaritul de liberă trecere de
5,50 m;

- 0,75 m faĠă de cota marginii părĠii carosabile, la indicatoarele figura A44 - Panouri suplimentare
pentru trecerea la nivel cu o cale ferată, figura A45 – Panouri suplimentare la nodurile rutiere de
pe autostrăzi úi figurile A46, A47 úi A48 – Balize direcĠionale úi, respectiv, Baliză bidirecĠională;

- (0,6 ... 2,50) m de la nivelul bordurilor, pentru indicatoarele instalate pe spaĠiile verzi centrale, pe
insulele de dirijare din intersecĠii úi pe refugiile de tramvai;

Locul de instalare a indicatoarelor se alege astfel încât să fie vizibile de la o distanĠă de minimum
50 m în localităĠi úi de minimum 100 m în afara acestora.

În profil transversal, marginea dinspre drum a indicatorului trebuie să fie situată la minimum 0,50 m úi
maximum 2,0 m în afara marginii platformei drumului sau a limitei dinspre partea carosabilă a bordurii
trotuarului.

Amplasarea stâlpilor se face în afara marginii úanĠurilor sau a rigolelor.

În cazul rambleelor înalte, limita din spre drum a indicatorului poate fi la creasta rambleului. În aceste
situaĠii, dacă indicatoarele trebuie montate pe doi stâlpi, se folosesc stâlpi mai lungi sau se execută o
platformă la marginea drumului.

Indicatoarele kilometrice úi hectometrice se instalează pe celelalte drumuri, înafara autostrăzilor, cu


baza la nivelul superior al fundaĠiei. FaĠa superioară a fundaĠiei este aproximativ la nivelul cotei axului
drumului úi depăúeúte cu câte 10 cm, în ambele direcĠii baza indicatorului. SuprafaĠa fundaĠiei are o
înclinare de 3 % pe toate laturile, pentru a asigura îndepărtarea apei de la indicator. Pe sectoarele cu
parapete metalice de siguranĠă, indicatoarele hectometrice pot fi instalate pe stâlpul parapetului, cu
baza la limita superioară a lisei, iar pe sectoarele cu parapete din beton pot fi instalate pe partea
superioară, orizontală, a acestora. Pe sectoarele de debleu, indicatoarele se instalează la exteriorul
úanĠurilor, practicând o niúă în taluz. Taluzurile niúei se protejează prin înierbare, cu dale de beton sau
cu pereuri.

10 Calitatea indicatoarelor

10.1 Asigurarea calităĠii trebuie să fie urmărită pe parcursul tuturor fazelor de realizare a
indicatoarelor rutiere.
10.2 Proiectarea indicatoarelor se efectuează conform prevederilor SR EN 12899-1.

10.3 În principal, verificarea calităĠii pe parcursul execuĠiei comportă următoarele măsuri:

a) Materialele aprovizionate de către producătorul indicatoarelor trebuie să fie însoĠite de


certificate de calitate. De asemenea, fiecare lot de indicatoare livrat trebuie să fie însoĠit de un
asemenea certificat;

b) Calitatea foliei retroreflectorizante trebuie să fie determinată în laboratoare specializate;

c) Rezultatele încercărilor de laborator trebuie să fie comparate cu limitele prescrise de


standarde úi instrucĠiuni. Principalele încercări de laborator constau în:

34 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

- determinarea coeficientului de retroreflexie care trebuie să fie mai mare decât coeficientul
minim prescris;

- coordonatele cromatice ale culorilor, care trebuie să se înscrie în domeniile prescrise,


delimitate prin coordonatele punctelor de colĠ din diagrama CIE 1931;

- adezivitatea la suport;

- rezistenĠa la úoc;

- rezistenĠa la căldură uscată;

- rezistenĠa la frig;

- rezistenĠa la coroziune;

- rezistenĠa la intemperii.

10.4 Urmărirea respectării tehnologiei trebuie să fie efectuată pe faze de execuĠie.

10.5 Verificările pe parcursul execuĠiei úi la livrare trebuie să fie efectuate cu instrumente de


măsurare obiúnuite (riglă, úubler, dreptar, echer, pană gradată pentru măsurarea abaterilor sub
dreptar) úi se referă la:

- forme úi dimensiuni care trebuie să fie conform prevederilor SR 1848-1 úi ale acestui
standard;

- planeitatea feĠei;

- aspectul úi corectitudinea simbolului;

- aplicarea corectă a foliei retroreflectorizante, care trebuie să prezinte o bună aderenĠă úi nu


trebuie să aibă încreĠituri úi umflături;

- aspectul úi exactitatea înscrisurilor de pe indicatoare, fiind admise toleranĠe de + 1 %, pentru


înălĠimea úi lăĠimea literelor, pentru distanĠele între litere sau între rânduri úi pentru chenare,
precum úi de + 3 %, pentru grosimea literelor.

10.6 Verificările după montarea indicatoarelor pe drum constau în:

- respectarea amplasării în lungul drumului úi în profil transversal, conform prevederilor


articolului 5 din acest standard;

- modul de prindere pe stâlpi conform precizărilor care trebuie să existe în caietul de sarcini.

35 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011
Anexa A
(informativă)

Exemplu de instalare a indicatoarelor rutiere de semnalizare a curbelor

Un exemplu de instalare a indicatoarelor rutiere de semnalizare a curbelor este prezentat în figura


A.1.

Figura A.1

Pentru instalarea panourilor succesive, figura A6 din SR 1848-1, se stabilesc punctele de reper A úi B
în care ar trebui să fie amplasate indicatoarele pentru curbele deosebit de periculoase, dacă s-ar
semnaliza cu figura A5 din SR 1848-1. DistanĠa între punctele A úi B se împarte în părĠi egale, notate
cu a, conform tabelului 15.
Tabelul 15

Raza curbei, în m 30...50 50...80 80...100

DistanĠa a, în m 6...10 8...12 10...15

Pentru fiecare sens de circulaĠie se utilizează 4...5 panouri. Cel puĠin primele 3 panouri trebuie să fie
vizibile de pe aliniamentul situat înaintea curbei (de la minimum 25 m înaintea tangentei de intrare în
curbă). Panourile extreme se amplasează în puncte situate înainte de A úi după B, la distanĠe egale
cu a. Panourile intermediare se amplasează la distanĠe egale cu a, între punctele A úi B.

36 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
SR 1848-2:2011

(pagină albă)

37 (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL
Standardele române conĠin prevederi necesare pentru contractare. Prevederile nu sunt limitative.
Utilizatorii standardelor sunt răspunzători pentru completarea úi aplicarea corectă a acestora.

Este important ca utilizatorii standardelor române să se asigure că sunt în posesia ultimei ediĠii úi a
tuturor modificărilor în vigoare.

InformaĠiile referitoare la standardele române sunt publicate în „Catalogul standardelor române” úi în


„Buletinul standardizării” regăsindu-se úi în aplicaĠia de informare úi documentare „Infostandard”, în
format electronic, care este actualizată săptămânal.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1312 / 2012-02-22 GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL

S-ar putea să vă placă și