Sunteți pe pagina 1din 6

Intrecerea dela Re$ita ' 6 PAGINI 4 LEI .A4tllt:.

I SERIA IN AMUI XVNI Na 1497 CITITI


trebue extinsa PROLETARI DIN TOME 'rit RILL UNITI.VAI
IN CORPUL ZIARULUI:
Vials de Partid t VERIFICAREA MEMBRI
I$¡ in alte mari întreprinderi LOB DE PARTID RIDICA COMBATIVITA-
TEA TARANIMII MUNCITOARE.
Mag. 3 -a/
Pe frontul

anula
Intrecerea dele Resila por -
1 u p t el pan- alti mio aplicares la situa INALN'FE, PENTRU CEL DE AL DOILEA
tru 11 CONGRES MONDIAL AL TINERETULUI
st area gios- tia noasträ a experientei so- DELA RUDAPESTA.
podäreascä ai vtetfce de conducere $1 gos

Do
Berl Williams
chibzuftä a podärire socialisti a intre- secretardal Mondiale
intreprInderi- prinderilor. Indics drumul pe a Tineretului Democrat
lor, munito-
func(ianarif uzinelor Re-
tehnicienff
care trebue indrumat avintul
creator al clase$ muncitoare. ó01g DOUAZECI DE ANI DELA MACE:LUL. DI\
(pag. 6 -a)

5I In monca de organizare LUPENI.


LSita au inregistrat o preti Ipso. 5 -ai
ai victorle. Si conducere a intrecerii so-
Indeplinind il depisind an- cialiste. sindicatele au iure- LAZAR DELA RUSCA.
gafameniele luate in intrece- gistrat in ultima vreme sue.
ORGAN CENiRALALPARiIOUIUI MUNCIÏQRESC ROMAN poem de Dan Deglfu
(Pan. 4 -a)
rea socialiste cese serioase.
Faptul ci pe
zinca GOSPODARIM
trimestral II numirul mon-
TURNA elflau reMPR sa In_
<itodler in intrecere socia- IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
TURI ".
claras greaua situ listi a crescut ou 34/% fait Eri, într'o atmosferä entuziastlä
ciare n care se gaseauala de primal tdmestru, consti-
l tuna halle, in u
tuie o dovadä grältuare
asara
fafi- Uniunea Metalo-Chimici pre-
cä SA INDEPLINIM CU SUCCES Au inceput finalele
comenzror si
it Si sä faca
mor ce le cum si alte UnIuni ale sin - ANGAJAMENTELE LUATE !"
ranciare,
colui de
sarti
Stat
cadrai
pe aceasti
dicatelor din industrille de
baza p1 -au imbunätätit sim-
titor munca. 100 tone antracit in contul anului 1950" s'au angajatsä dea marli competitii sportive de masse
luna. pans la 23 August minerii din grupele 1 el 2 deba Schela -Gorj
// Cupa TineretuÍui Muncitor"
Aceasta a dal uzinelor Cu Mate acestea, mai sont
Roda posfbMtatea si re- inca !Mauri serioase in orge - TG. RU. In ziva de 4 luat angajamente
nizarea íntrecerii socialiste. Augast minezii dele minele de
congre. Lazar Duma, ni-au heat ange-
nunte la imprrEEmutul proectat pentru aporirea produc/lei in jameatul de a termina inain-
a tmait Schela -Gorj, inlru- Eel dup$ lezi, intr'o 't- C.T.N.: ulul cales soceesulul retulul nostro de a se svia-
Sindicalä ", organ
zoli mtr'o gedlnti-fuln su eceGrena
anti luna. te de 23 August programul
atro acoperirea cheltuleli-
lor de productfe,astfel ca wteri strb$toreasci, au de azl. ta eu noul forte in mireata
al e. C. al C. G. M., dupä
Viata ruapum chn ai le mtncen Nn 1 de miaeri coa- for anual si de a da pino la inceput pe 8100100x1 Tlpere- Cepa Tiaeretulul Muml- lupti pentru apirarea picll.
cele 300 milloane lei desti- ae
nate ReSltef au putut loa Ga- ce a inregistrat cu Intir- dotes mdrelei dusá de ton. Ni tu aeu ten ano dal$
1
fue 1550 telai, concursurlle finale ale toe" a ados o contibutle de pentru ce, oamenil
lea altor investttil in vederea ziere Intrecerea dula Re-
aile de
de 23 August 51 pi -au Do tenon Nr. 2 condos$ de tev. anlracit in contul
contul anulul 1Bí0. celai mal marl competllll seam$ 1n eduaarea tineretu- Iaticol din tara nuora sa-
sportive de masse commute lul nalga m ncltor 5n plrl- luti eu entrais= mceperea
desvollirii economlet natio - Sita nu a dus o actfune Muncitorii dele fabricile de cherestea Sovrom 1 Mai" In tara mastri Cu. TI- tul cele) mal lnaltt morale concursumor care von u-
nale. sustinuti pentru extinderea neretulul Muncitor". a morale! socialiste. Pin a- nune statuette birulnti a tt-
Succesele dela Reata sunti el la alte mari intreprindei, qi Foresta Sovrom" vor termina programul pe trimestral III Aalren/nd in monarca mati eumpetltle netului nor dits tara
plfne de invitiminte, Ele Ilu- apoetivé sute sl ente de mil de mace, nul al sute de mil nouai, constitue
a
streazi empierra nivelulul de detl mundtbrll si tehnicienff pânä la 23 August de tlnerl din fabrico sl din de tlnerl eau otellt ixlcepte, cuva Tineretului Muncltor ".
dele uzlnele Gravita- C.F.R., valse, din aate ni citune, din .51 -su latan curajui ni hotd-
lntekgere a close! munci-
dala 23 August".
Chemarea la intrecere pen- Mlhalache dele fabrics Sete- eaairmi, din Null 11 Mn aal- rima de huta, spiettul de Stadionni tineretii
I
tehnicienff nt tuncllonarit,
toare fati de problemele de Hune- try mtimpinarea gilet de 23 ra 1l Cimenul" l -au luat an- el au lust angalamentul de a veraititL Cupa Tmeretulul a Il de Tot -
Stat, imbinarea intereselor doara, uzlnele Mai" - August cu nuul suecese in gaiamentul de a indeplinl termina programul pe trimes- Muncitor" a constitult o noua
d

Cuira Tlneretulul Sont patri luth de rond,


Individuale ale muncitorulul t un puternic pina in slans] gilet de 23 trul ID pina la 23 Auguat. devadi a nemalintalnItel el or" a insemnat un real alitaci de tovarasil for de
PIoeSN, au cäutat sä -5i insu- risunet In rindurile manato- August, programol de produc- muneft, tiner,i finalisti de agi
cu Inleresele supedoare ale seascä metodele el de orga- rllor dele fabetclle de chores-
Aeelsi angalament 1 -au lust ere á escinde) fiorai pe aceces pe cales erli le- enta[ in competine
lie ce le revine pe soul Iutreg sl muncitorll dota Foreste care inceput si o letetluerli e
socleGiii.
nizare, pornind la indeplini- tea din Piatra Neaml. La fabrica Sevrem ,1 Mal" novrom ", are lupas i fluivi Sl sportul dadtatee d ntr l uta ineeeca. du.
Nu o macini cu abui, ci
rea
to adunirlle are s vut gaterlstii, pendular'utll, olreu- Imbunitileascial
vo calitatete tara o tra. rituel de difeelte nationalitati A duri rol
trel maiinl miro luna au onor angajamente de Ion, gaterlatll Elster Gh. ni larint9, ativuitodl, tmpreuna produaelor. nviasn in
treceren pe
Hotirirea n-exult Palillo din tara menai, Mfrilindu -1
hotïrit si produci mancho- productie si de financare pro- al C.C. al P.M.R. asupra pro - prin sport pentru mueca el zarmci, nue comunt, Sc c
il ai tehnicienff dela Fabrica prie, potrivlt speciticului Re- Minerii din bazinul carbonifer Doice *ti vor termina blemel attmulirll ai deevolti- lupin pe sonali, n-
veche de marini. S1 el au dire! intrepinderl. grate pe Bidet,
construit cele trai maslni.
la 23 August programul pe întreaga luna August rli continue a oulturll Hice
al a apoelulai" a dal un non baca Populara Romana.
noas$re Patrpi oRepu-
apoi pe renient, au bovins
Ungile organe sindicale nu vi t destituaidl C. T. M. Deschise sub semnul Con- intrecegtle pe provWcif. Intre-
Au produs in lutte cu 2l/%
mal multe ma5lni Sl cu 188,6 au seslzat cl intrecerea dele glerentre a i tameine eu cin- toste coltudle t$ril, munei-
co de 23 August, minerai torli, tehmclenll, inginerll at
Filatura al Tes$toria Dambo- Aparltla documeutulul de gresulul 51 Festivalultd Mon- cal pfastite, de tovari5i. A°
Ita Imprimerla Oped- C.O.R. Partid prlvind mlecarea spor- dial dela Budapeala, fizakle rimas ea adevänt tel mal
Inne mai malte laminate de- ReSita reprezinti un moment din baainul earbonifer Doi- functionarit rispund cu Insu- N allele din Capitali. tivi, a huerit fortele tinta- C.T.M. vor demor4 tra botirl-
cit 51-au luat angajamentul nou in desvoltarea Mire. ceeti ei -au oust angajamentul. fletlre la hemare, banda-ni
in radent meetingului tinut angajamente concrete de lue coneure°Il. deurhialnd rea de nesdruncinat a tine- (Conanure In paga 1I-a coL t-21
si produci; au vindut pro -
certi socialiste la noi in tari, arum citeva aile dea termina realiza asid acocean ,a
duse din stuc in valuare de
99.680.000 lei, cu aproape
ridicarea ef pe o treaptt mai pu8 zite incinte de termes Au mal rispunti In ultimul
engram°l de locro pe luna pbnp monitorii dele fabrica
20 milioane lei peste angala- inala. Deaceea, nu au cnn- August. C. A. M. Iagl, Prima Industrie
mentul luat sl au incasat cu tribuit in destuli misura la Textil$ Timisoreanii, Romi-
20.000.000 lel mai mull de- cercetarea critici a metode- tex- Timleoara, Fabrica de
cil soma de 900 molisane tor de organizare a acestei Intrecerea socialista. In Paste F$tnuase ,Dunirea ",
cil fai propuseseri si inca - ernsten eelel dea einen ant- I1 Iu ile" al Telecomu-
seze. imreceri, pentru a aiuta la versirl a allel de 23 August. nicala dm astati, label-
e piade mereu alte fabrld 1t
Rezultatele intrecerif dela desvoltarea al extinderea el. nixe. Peogreaul ",
,.Republlca" din
Vliterul" el
nadad, Der-
Repita arati in mod clan ci In general, laturile pozitive Numeroasele c r pondente magant-Tg. Mures, ,.Manco" -
ln fletare intreprindere exista' rit 51 lipsurile Sl slibicfunile rare ne soeesc arata cum tn Brilla, uznele ,.Lamtnorul ",
astfel de rezerve interne de organizärif 5i desttiuririi
materiale 5i mitloace finan - acestei intrecerl nu au tost
dare care attedpli doar si anatizate in amänunt, far
tie descnperile 51 puse in va-
. experlenta muncitorlor, in-
Numeroase echipe de miner$
Este Importanti Intrecerea glnerilor gI functionarilor dela minele de fier din Gheiar,
dtls ReSita SI prin fenal ci deis Repita nu este niel ea
a deschis cales organiztril indeajuns de popularizati si
lntrecerii socialiste 5i In u- cunoscutä. dau productie in contul band Octombrie
ele sectoare pentru care nu
se gásiseri faci formale de Uniunea Metalo- Chimici HUNEDOARA (Pria te- dati, chipa nr. 10. deba orl-
organizare a intrecerfi: ser- nu a seslzat la time impor leton). sentul Lneaci, conduaa de
ridile de aprovizionare. Iran- tanta acestel fntreceri si Mencind c u hotarùe, sub eral Bias
mineral w Adalbert di
sporturile. magazille
lainca: 2,5tone de mine- daetie r n eoalul (anis
de din aceasti cauti a nello- u pm öm el achimb" minarli Octembie.
materiale- servt<iile adminl- nati cu intirziere la extin- dele mincie de fler dia Ghe- Urmind mamelu' minerllor
stralfve 5i financiare. Si laos lac, realixat nsemmate re lueerazi ,n contai inuit
ateste acezare atát de im- ricrea $i la alte intreDrinderi su n°a productie, Octnmbrie, elle chipe de aal-
portante in circuital c ono- metalurFice a untel for- Echipele de mines& 26, 27 nei ioeeeazi Oeta inceputul
mie al in(reprinderii cum se me de intrecere Iansati sub sl 27 A. deba or satin 1 c0 estri !uni in rente! lent/
verigi eu verigi, fie- duca de Rado Dumilru, Do- Seplembrin.
lozinca : si gospodirim io bre Apostat ni Vlad Aure], M incitneil mineri din *chi-
care cu aportul Sau, ficcare treprinderile tiri imprumu- distinsi eu Medalla Muned ", pie 32, 21, 47 A. el 51 w
cu responsabilltatea sa, fie- lucrind eu eforturi sporite, nuit de Cosme Valle dewnt
lad ". Deasemeni, aceasti sub indrumarea organisatiei
Care cu angajamentul säu in cu Ordinal Muncii clase m -a,
cadrat general al luptel pen- Formi a intrecerü socialiste de Parti au inceput el dea Lue Machim distina cu Ma-
tm indep8nirea sl depisirea nu s'a extfns in alte ramaci inca a dele data de 1 Iulie crt.
miner. r contul Iunlf Oo- dalia Munch el Vasta lean
Pianotai, ca un intreg on.- de productie. to ie. dan minore in contul lunti
gen Si armonios in care ala- eaeemenea, tel accessi
turf de muncilorf al tehni In legituri cu Chemarea Septembrie.
dent, functionarii devin 5l el la intrecere l'entra fndepli-
elemente ACTIVE in accasti
lup&
nirea pani la 23 August a La f Bina de zalaiïr ,ellie Platilla^
planului de productie pe a din Roman
Creste in fetal acepta pi se ceastä tuoi, Uniunea Metalo-
desvolta in sinul masselor bunt disdcutal(elde rafft ¿de participant! al COpel Tineretului Monitor! Notdrill,
tinelli /inalis
bota sifdite de Partid ea
Intadrea Patrief al fäurirea
Chimici a subaprecfat in
anele cazuri F °ríele creatoare
Strungarul Nica loan ricanti Etbstntdcetle ai a
leaud sub agir /ur e
a pul a petz fata tribuneior, in aplauzeie ti aclamatiile entuzia: ee
duli-
le

vlitomlui imbeisugat 5) fericft


depinde de munca sf lupta
fiecärula in parte la In-
ale muncftorflor, tehnicfenf-
Ion Si functionarilor; a sub - lucreazä la doua strunguri Comemorarea In Intámpinarea Congresuluí
cul säu de muncä. La turne] aprecia( posibililitile pe care ROMAN. (Data Notada dela sol ume au incepul sa lu- a 20 de uni
alluno, in abatal sao la le au coledivele onor maro
ring, ,n Iaboratnr sau bfrou, fntrepr)nded de a indeplfnf cu
Vaelles corespondent). Re
i m ¡indu-ae upan de trungad
axhind a urgente de
cyme la doua alrunguri, strun-
umm Nice C. loan a tacet ni el
luoreze ladoué strungud. La
dela masacrul $í Festivalului Mondial al Iineretului
aceasti constünfi, care a dat 8 elle Mainte plano! de pro- ecutat a vedares c panief inceput a Poet are. due Marte dela Lupeni
nastere miscärli patiollce a
tntrecerit socialiste. se mari- docile. Mundtorlf dela Ote-
de loco, la atelieml de strun. d a capitan experients
In arma Initiahnel Coud-
Noui brigäzi U. T. M. de produclie fnterneiate
odie din fabrica de crottai dupa tel elle de lueur
testi acum cu avant dense-
lut Ropa" au trebult si
adepapt normn cu 86°,4. Meulai Central al Partidulol la Tumu'Severin Turda
bH
d a sstime cueva rife pentru eu
in cinstea aniversäi hace. la
e durad etrunguri. A doua ai hemrul Laina Mnneltoren Romin. s er
cinc) ani dala mireata d de Uniunea sa le fncuviinteze Strungarul Nica C. locus a
Gheorghe, armind exemple' Im
comma= Simbiti sAu-
e Au- TR. SEVERIN, (deh Save Ra
ren, corespendentl
cwemubea el si depiceseci sor. chamal la intrecere, 5811 -
23 August 1944. font guet 1949, douiseei de anl In cm- ma cu tace /. a d tuna rímele aile
Urmdnd exemple! lovant-
aceasti intrecere. cat lucre. Fmmoatod erpmanfa
1

atrungmilor sovielici a, a celer


Nies C. Inon, a turner pi el sa dele emmena lela Lenard. m` TlneretuLu deis Budapest., a liat
depisiri de dominé de 100':0.
Tot in cinstea Cengresulul
partidul educa zl cu el lamme la doua atomgut. Bucureati c e a
Sllor loe dala ReSlfa, munti orgaazati de tre Comi-
111511 la nantie.' naval S.R.T, dn TURDA, Idela coreapenden- si Festivalulul mal muai il-
tori¿ messele in spirltul une) noul Te. Savarin o holgad& U. T. M- tul matra). In anatra
tR dala
dela
Grtenta sf fuseti a-
luat angajamentul al-au
<ä vor
realiza lunar a productie spo-
alitudini, socialiste, fati de
munes, stlmulánd 5l desuno-
lind initiattvele masselor,
La
Tesbtoria Ilfovuluiaa
tial Rlndieal ludelean ni Cu.
natanl Central al Federe-
lies Nationale a Foitilor De-
linull 51 Internati Politici
blu de produrne comptai din Io-
nodi: Burnat Testan Binecio
Conatanl'n Jirovemu lullar, Sir
Congrwalul e] Feauvalulul
Mundiai al Tineretului au loar
filali la fabrica de aloco$ din
Tona inch doua brigasi
Mat
!
tuerez. a ala alteemma-
5ini, Astre!, GligorCorne)
Uni.
ineeput si Iurreae la dona
eau

riti in v loare de 110 mili


sane lei. Deasemenf. oledi- patintismul loe, pe cales In- mai multe muncitoare au fnceput Antifascieli va aven Me In
boia Nlcolale, Munlnnu Oumllny
Valcan Constami nl Vaduleacu
U.T.M. de ...luette. strungurl, lar Pain Adumbres
hecerü sndaliste, aceastä sala Giuleeti la Auspst
See luat a 51 Bers Constantin lucreszá
vul furnalefor dala uzlnele
sa lucreze la cate 3 razboaie simple $efm Rigalo ruota deb Jsmeaa congela 0i a doua rabotee.
Hunedoara va da clinic cu minunati metodi de trans- orele 17.
15% mai multi fonti, va formare a oamenllur, de ( Deir, corespondents Ve- Printre muncitoarele care La I.upend c
sport coeficlentul de incär-
care a furnalelor, va reduce construire a sociallsmului.
trebue
Or anele slndlcale trebue
ronica Bodnaran Teaito- au (recut la culta 3 Maboule
ria Dfovulul-Bneure8tl). sl au depdsit normele, aunC
°roa °unta ae Partioml-
/atol Lidelean e1 Paüdvlul Cea mai frumoasä victorie pe care o cerem
ul de combostibfl pini
la 1150 de tg. pe tona de si dea viali !hiel le
Urmdnd exemplul munato- Georgseed Elena, Napia
rilor care lucreazd la mat Magdalena, ¡entache Elena
Muneitoecce Romin -Volea
liuto, 51 Comltelul Central
sportivilor ce ne vor reprezenta
Recluse. Munclloü 5t lehnt- care a frasst mischi! sine
rlenil uzinelor 23 August"
vor indeplinf cu 8 zite mai
cale ca sarclai principali, or-
multe maniai, muueitoarele si attele.
dula ,.Venatorio 1Davufu%" Datoritd treceno la 3 rdz-
al Federaliei Nationale a
Foihlor Delinull 81 Interact,
la Festivalul Mondial al Tineretului
planai de gantnarra sl condueerea in-
Auguat, lar treceno socialiste, tnansfor-
ne intreaga luna August,
fndruntate de crganizat /d de borde gt depdtiril normelon,
Partid, au (recut ad tuerce mu/ma narele sf -au sporit
1ol,liti Aolifacieti, va aven
loe in aeeeati a orca
e aceea de a contribuí la intärirea prieteniei
funetionarfl minet i5i vor in- marea el in metodi perme-
corda
dela 2 rdzboaie la cat+ 3 st cdetlgul, defy 5.000 la,
rdzb°ale simple. 8.000 let pa fund In mil/cola.'
l6,30.
tal
intre popoare, ehez4ia päcii`a
eforturile pentru a H nenti de muncä in intreprin-
on Prellos ajutor in aceasti denle noastre
luyó, socialiste.
Ne serie teadi/istul Morin A'ioaafeaou, dialing eu Premiad National
Organfzati,le de Partid Ire La Industria Bumbacului B pendra Sport
Mai muli fier s! °tel, mal Tornerei,
muli ciirbune, mai multe ma- bue sa indrume si si mobf Am cubideasemCent fn eia vinta Pallio cu cinsle m aibd
stnl. mai multe produce pan- lizeze slndicatele pentru ex- d pre a tac in o comportare aparlivd sae
De aici, del! Predeol, undo
Ira ifian era Patrie$, laos ras- linderea intrecerif
dala Re-
103 MUNCITORi $I MUNCITOARE datoritd grijii Parliduiai pi Gm
capitula Rapublicil [Indure
pentru jocuile Mondiale Uni.
plaga n osare jute Inini. ce le
vor talune, folosnd prileial
loare Pe care dosa munti- situ a! in alle mari inlreprin- lui, ami pensa ai eu man- versiterre. la cure vor padid' Budapeata pestai a seau.
din tara noasträ íl d. radial de odihnd, unnereae m pa promu /ami; sportivilor
den. onde qe ti mal pulernic leváturfle
+fàtäl aee,t la
un non rëzboi.
sunti
condüii
favorabite une! !ofreced. in
AU FUST PREMIATI DIN FONDUL OIRECTORULUI malt tatares prenqahnte ce za
lac in vederen Congresulid d
fi dia tiara naamd.
studenn ferl atri ale tinerefului neigea
este vl
51 aceh Eu Un -i felleil pentru cu cel dia lamen taheogá.
¢oros e! hpl Sal. El poil care accelerarea cfrculatiet En, fa Industria Bumbaculm Festiralului Mendie' al Tine zia pe mue o ver aven de Sa aie tovmdiìi sportivi ea
don se alle Iruntasele teatfliste Gin- Mü<amacu Ana m reculai dela Budapeata. a
z d SI sute de mil de Fnndurilur cä fIe nbfediv B, in caodu unai entuaet
si co
Ana e, An 5n indreepprro0oape nu rea rital fmémeá victorie e
Ìnl 52.3'.ei allele.
I

5 "!ale de
cenlial. lar asmnenea inlre- meeting T° oa lecare die Mario case
Ca tira, co mendiai. mimai maestria
stria tehn,cá ce-
necllntll care mon- nod cate 24 de razbomeucm,"
In In muncilotlor pi
oplauzele gold din tocan aim tintdlni lorm sportivi onorbui cil m mull aeim
veri, si se cantoneases MI muncuor
din
°es0 5I IuPti ca niciodafi si ' ,v,tcnrelor, ' tovmáid gre- reg dela Budoapeste ! lume, sporlivii
°u ce mal evidenliat Mage. Deaemenea au latrpram,,,lr
mial asió u mtant ongniirmara clos vlaliel, ci si tanrec pr,etenizi leOz Papas
avant al intrecedl btn peoduelie, a el de al
'

repete allele ne- marele u a itoarele Mutei Pmaachi.o tele Id lupina au ti mm


clog din minimale for edumli. Si lino n. chezdqici pdcil.
fee de dinalnte de doila himeatm at Planului de demi. norme
.

mati /umwa, in tuante cu le sportive Marin Nieuleseu


23 Au- socialiste In Grietea lui 23I ttni.atrm
rornaa 32' I pentm depiai pro- ci' ii
Puet 1944. Stamura ea,Runld l gleuioaadol Topor vo- Ca apertiv le aras mncuren
August. taátdmele peemiala.
www.dacoromanica.ro
Ana eu 430.,, Nim Tudoza
eu
cramai pe luna Aumast. aftd
la dms de 29 Auguel, triage. 1Nednfi la zupb pentru
erne al un otite, laden. tdor sole/ mel malte rua
cm al-I aaana el ta repas
Compton international
de eiclism, depnátor al Pro
miului National peat. Spore'
111W

Muncitorii dela cuptorulS. M. Nr. 4-Hunedoara


SA dIM,
Il tolosesc din pun capacilatea lui de productie
inilelele
::
9
:: iIoc1j
,,Fárnânt deseIenit"
.jl.tor
e na
:: o pooperà a literaturii .oiRtiOe
dum
3 P
4 D ve se
::: .to ce
m t j
qi
d
i

h h
I
m
t5
IN 4
hp
p

hlrnbt
t; I
Creie p.odecl a
t h t. L p h

tf h
d
Imp hUIIUL
t
thitti IX

dl
I
lt 15 g +

p.rte s msslisgel ecern. t


: '

COMITETUL EXECUTIV AL C. G. M. tnti d


ce-lrv- C cite sI cÔt q I
Isod dis ttltlmh tah testete de bz his ro
p o fr
I.

rode roorsttarrhtot&, se.r, le rsdrs! pt.e101. mumwtorulor ooleovlzhotl 1h bROS hL


MurtOtl000 l:l h dl
onot tor dr pânh soon. Sptrïtl de erhth rol.bo. Cole beles hIpo de lopItoel Arti UheCt omeItteltri totepe lr°rreprezthta t o
t
h I
descarcam fiecare
-
I
tPlltpllU1dl
.

vagon t hiPe es Ploml Mh1 9 l


hOOltIth t
,,Sa ' i.,,
dl I I
l l
' '
I lhht5älgttOt d d
g
lt: dl
Zn lermenul fixat" l ¿
1d5 I b lb t t d t0d t lt
h
rl
tmmmth là
pl
tt
11mi
db1vltt ¶U l
h d 1h
::
ut rl
I

Ne, cite, r. t °' te-te p td , ,fehe ei 1 t tI t I II ele r dIt I h I OUt Il I t märets ohipUollor de
pl.eee'oe rtte(lee) recre e,ettel 0 eeegc teelinhode-so perm Ceernt, g- 000lizet 110V, lOadt 1100mb tttrjl0000, mCar: Chod. ptltOU h oolobat0 1e
..OteI,.I R e,e,' ist e,tele'
t gt th sol oet t
t but t t 1 t II teS t h h p tne I
251 k A 1 btltt I t°10 h' t IlemtIt I B t I
I di là t I gI
Ad
t It
tOt Fr
toe
d I Oolul Roe
e
p I
t'I
m
t
e. t e
g

Pt Penit
i ,, i

t
Ill I
t
t ti I
ftl m lIN d h
Pt
Vtt
ed
e CII e r,
pit
IdD t n
tOIt t
1
d P ltd t B I
tO
I
Idi gthe tithi d ph
d
l

II
I i

ti
mp
Idi d hC tbpopg ml
f 1 I h 0111
t f I
¡°I tttt tI I
I lIt g nt I id t i
Z ti D R p I P I I dt eh bOb I 2 d P
d
bO
lItI h i et 1 ori
h ri
i

h e1I dtimI bu I tres hip o t ,tt t


i
d P im lo t h f°1 d pli 1h 1h PeIn let heI

i p
I
i
d GADIRE mt M d1 di
? er t 0b il5
N LICHWABE P
D Id 1 i I I
lidI mO t i ii d 3 d e m I
d tht d t i t t si
i

111x111 p i Mt 121 1 i P i li
h lotit
d
I t gb h151 1%
IMSI

A g t t h ro t t ei 1 h I 25 i
d
mdii epil h T
t m NI d
t It m db 1huit t Ap
I

t eel I
hiI dIll m mttl P drheetm
m t
Ii I d i
bidtt?i dutd ii btt t
b te
i ee1 i

:iom1:ibo i.tbmrioflttoteieoIpePti-
II ee i

me meCit h mirpocem
Ei
d
tOpitOrUIAddrt4GheOOh0Ih 5
EomhsuI,e1ofhlteehoodm
iIi tr.ge
i

hVdrf iIsh-gt dItheehi:


:r0
dIm Cpeun,t. Colaritor la na- pedoadi. un rothoe 1h eatttl terra mare ti Irä- gut gi dennoch.
tBCaiáot oh reducem oboitu- iella Spti tienes' acurre t ta clii iI intere peivirile spec Iuua lunte 33/e pi phoh ta 25 Gremeadil-Log aagalameute r A I
Ihr dele iuiie IOt/. alt de serial tàahrreo t
iu1rhII
Ill
leide de toratir od l4'. pp ri rem ecerallei- erhierir ore taralo Ne. t ae Itt mm. le 100 100
frtloteamlidoltpmttrut0t: ht lUI Adh
fl5_tt
l.tOO.OtO I

tara1aimeBrat boio,C
i i I

Irrite a, falb de taahr faclh errti.Ih rit el .,doe


I
rmuard ta?-. iu: dio eotdmbli larrailea t In1 don. until dIn Cet 25 000 nan- lechal, preitlU Fe P
h» CII n mbeetri, uethie.
Di neivaarroa io trragu to Verace Chi dâraru' .
b
t-e in- loe Cloe Ian. Serben ¡net!
't I Ch Ch
pl
mt
. -
O h eh I
dt f d p g it et trIm Il i I O P t m
eh-at dea tal eaer h 1h I f h p II I ecca
It Ir ap t h I 118 I I
tidltl Boi5rrir etrmeatr oltt ab fi nu
idan nei.
I
i
retal rerun tea sernntnr brOde dele e temperetelu Paul de ponmrtir, e tal 5crbha pl
ai
hitfri denbl mal baciate Mon-
t h Cot e,
R raliebrile nblinatr dr mae-
eitnrii In itori d I toral
Ib
incIti 1h 1SCCOÜII Il lO loAf dia lthlmbtoi
iodAd 1010 gin
II, 107', lnaaalgte hie
pi tettI
ocluid
C
ou
t
Ne-
Ill
C CCC
D
itt n
tIpi t I
t
P
i en
fil h propel d
ii

hp d
I

d eclI it t t mp cc
eu dd N 4 leo
i

5 d b di t B erect t t
ti
d I d la eprlm p
st O ted F bt lb di lei
I s not d I O m n lit h d plu h t t i t ht gilt m h lid b
mt t ml t dt em p h°m m e
I
t E blp co
no
dl dreh
ii i

it
i

h t
t Ill e I

t Ant I M
Mt I Ill
g11 i aiàp leib 011111
t
I h i t bi t t u gn
gI pl t
It lt t
I i
b h eilt
I I
g d h re t d roo P
t Ah d d I i i il I f %h Via thehn h .a
I
lt m
I
nIt A er p h âl Sb
p j p g di ti
I
p i teeter I t i I t I j
t
II

41 hd I I tIc Ii I b ii d Im m nIto re ° a
i el ." Oh d rh Im
tem
CC
Cl
t ChIdO
t- I
d
.InI,
B ti
en
f 51
le
ca mae,eogiii Lance
V
perennI
B I

i.
I n.
AItfel pntointrre Innirentu- 24 de ore.
hbdht1ihl tI Cu entaziarm ta 001110e
lImp
lo
D it t
poo Ini
niolpot 1á ItO. ... Doob dol nu boll, n
má blue
i

T t t Id rartt tina eri


tre I
e;;dl
:. m tI t
natal n monri ret li is eretICI ree
t ree
to bent ihn gI Ittree i rial I i darmI Ii mlltoneStI naiione- ° Ch an abIs
N I te a eundot
du Ilirolur t t IrAnIa eitsdiralh Cl etelerder tnpltoui Inh a nbC- alCI nnnflmh toc Inincai onthn_ et dreohe esIMi mleoejg
i f
A tt ecealeti te mt rIcercano e-etere I a aiifottit 51 nuel%irel 11CC
lIPt5 i t f 1hmb rttt tl ° I

ft g tL d mt g podhel g.
ie

ti _ ei t t
t
i ' I I I i

Sed a tie t anspo d 1h It m Il t i ti p fi QdO LI b chI ihttg p 1 t t ALATURI d


I i Ii I
ecl
I

I turia Ib VI % plat p bg.


depape,te
i

d u t let
1

h eh h h
1ml d llthlit d t Mt b I f hI pl
I i 't
aqaarnenheI ta t m tini
tot
g
WOO'
14961 I
tbtl t C dlliti I d tii '°" tOI'nI1
h D1'piidt
t t Cum a fast argac. eath
a I
i
duo t I da
B meauca
I
reh mut In MolI d m f P C I P dint i t tul htce
t t d dd
1
t dill t f t tt
I
t t t di
ii I I

dfm
pl i
md F R
i g t
t I R
I $1

lait
e i

t t
la cupto.qil Nr 4 p tt ttt t a ht f 1h 5et 12 Rt I i I Mal
I i ea 1h hMm
1d 1m11 1lt d
d p Pt
dt t b
I p
t
t C 11$
t lt Butanohe bt m t prim Idi p i
S
d b
d i m p I
C
m
mpll t t pl
P
thtl t I p P I
i hIP lithIt tel noi I II d m
pneoi.*
C
p io hbI
tri togm
I

!OnI t
mijinoac nininca. Lakinl, po ctletntal de prnprietato. EI lit coilaOl.
P 10
delicI de umhutiot
1g bibel
1,0 ,Cenputo' a minnt ii el. ieaeameä nhrmaee räten t eli Pote ii S i lt turn eoontniile gI rede Ch nIt ii h i i

Pddl
-
I I i
P
Il
O(IIRS dEI::l
:
ni l
d pi ios rcIlls prc(ul Idninclor dc toc , e tOtIIiIIO1i
d
I

t»C
mt I I t Ç
tlml dh intlnte i

M P t N Baule lIcsftlldtc sìihurldlllor m


gg.te pCtb dehränito enaituh nu el, enentind nh ot duph te al tnrmloat eletti,
loireetiragree Coenerdelt de Riditeree i.mndnr e flue de Pipera li; lhp. Nu lt. Str. Be- tan t hi Ill mtl d p t
M uncitor ii dela C. A. M. Belvedere d et Ii pe b e, cart I (Itt N Il diii td bar m hd t
.

st t COMBUSTIBILUL BUCh or t I t t ) Il p i I I b Il Ile, nihlarl de oamentl nil, te

RESTI adam boeen1tln(aoamhuo ttbt lneo(lle dc e dovedt Cela VIrgulA Il; Dep. NO. 09. ntetd la ht mllinceatinr. abtteen. Cnadenteu b InDuca- neultat, penaee i.h drntu
culeg roodele unei bune gospodariri ebbereti reocat dc Inteepriedme. bue. Beraerl Dep. No. SI, Annoto accaniI ti allele ml- tu ial Daohdov, en tohtmbt;
pnpul(dl eel Icicle. C.pltdei. et lt1

tliati
.-
l4 hoP N D d
Im rtd1 ht to deludo
a grodinii br de zarzavot tnnpuinttt ß DP ep
I p
i d d f
tta Pl II P ht torIl i nine
(Del V t M pa t t,m ni dia h t d ti t (ho 1ml clOe ddon It tre juelili fi ut S bI i ti 13 hep d t lt it i l p in S ,t t ItO ti t
lId t lupIA
I
I I

matt t In
I
t
d il - lela p mon a O Oat m I I d i leI I 120 nIe .1 hr Pmlenot pl I O V S lii I N 41 B lt I Noi SI D p P i I

In fInIVI d
d %ui
d b
i Ill
imt mci
1h
h g le t g g oi h
mme d d q d g a- IBm eneMa -nape N 44 p t ç t g a 7 lier iia
I d d b h t orn ori lamaI In ti
hItIta Bei eri . pa. Carape O ne
I

tri d lit ti d pema N 57 p t r t linean Ii Dep p f ta t ° t t


I i

,D0nlut battItI". e ebriA


0m hI i m qn
pdo e dopoetbeirtote moulue penfeonan 1111(1
î
100elI tnt.
t
So Pot edIct Olin. elntlti(l. lo Nn. toi. Nne. B teert h Nr. V Dep. de PartId, rl
Il

eetgaeá mi AneCt -t000an pstbh u-


de ee000nat, la eupredoth de
Oorrgie dr nIel Ietamfui pntt- Itrut acopent Intnleagh ch IiiUIl en desfáanart nIt led
loti
a. 17 pnaaaae, Cml CC chiede
mu000t000iae, cml coat minpt il lei Ill peCina nIt kgn., ti Ittita dneptotltnr dl eomtnC e. Ne. ill, Pltoe1ul Cotiniim el .
tb d
I

t pl dl h eRi in em f It d tIed.
d Mme t t lii pr t kg d i i T 1101 N
te np p ce mro pnud I
i 0O i p o Im I Ill L meni u dl d I ti n I D p N tO Ic. Cl I ii i
°
O d t tOtalI
ti Sa bun oaenb luprecanlot 11mm t
d po it dc g D P N iii lu G Oh g nu d etat' b tat
II h la I P
eieed z° d kge L 1
I i I II
b I i p olMi. Tetilnd Is pilou gettitI.
.
rej, eeopmtln It and din degnei- Ne. 4a Dn Ne. itt, Sae. Citi. trop pi eutirI Peeltdoiui alocad ial mitlooge pen'Iea a
IntO, anelttleul e gtm%II nR
Irin die erie entItle Irai tal tilO Nr. O. Puteell DodelIne, pecIolo caen tantenge edacalla IndIvIdua-
àd
i

dtmp mb hne Pih i g I

Sne bIIIOb J
pti
finalele mani competitil sportive de masse eei° pa 110111 kgi t t
Au inceput Vt dln,Irm N D p Ne. P t ridi rei u I pm-
dal
b 1 I l I I I
s ittIeaOietIheChl
b
hb hi i ci pi
DO I li
eucI
i i
item mnttumrntaiá Dt Ihrt I

" te hume Nr. Dt i Dep. Nu O. PIll depnel gem fIrti lInIe de enaale, poetICa dbneufeI1i.i uttepte ah coMte a .,PnCePm.
ft e
TII I M i
I tine. Peetelimon Nr. liD i Dep. gerd.
Piale u petite Itou la eldi oRno
tnoramnh tuaIt niaIt". In
nOtie coaditlani lash, ei
gerulhtllr de tneepat hie
honalid peonoogte de IDea do
Cci-
Och Ittoriel" neupsa nein10
Ne p, See Stelle Oli Mere 71 i
00h11 1p p
V., Beere dii ppeg Z u)
re
htpg I i dt Ti pi pl h
imfahd 1r
i BungiN Ill
i

ie011ro:t 1d
r penI itel1°ii t ?m t p Is i I I d (deuIl
m .,Ctisd gm trniningt pelea
TOOp.titliit.hi,200C.l. Dep.5. 20, tOledo ich, Vt, lb CCC rtl It nunueree. de fne(h drOht de oannlngeen
neetinguunteileeOOti noieuge,jutoitneiiiutlOtI dhrzlu is
i

pl h Mtl h te t gr m h nu Ist p t P te p i lit I el

t d it t td i g à p bh t i i I el Dep No. 22 SPät tat Fred. 27 0m I miei h I h


i

O$ tri t
i

1P hes i P
it
Cl i J

d t
1tpt t
mp el bt
d
h dp :t ?
R et Dep N 26 F brI el Chibri
te tP tOP. e. t 7 Corra
(i
la i t epriad Cote
claie dr Stet ,.COMBUSTIOiLUL
9,
In nanootiote polittor, nl toe'
h
deoriadnic nl mergule orne- emBt nolhnlartle - Dal Bai
d1m i e

etebhlnerete. ilti; pta1 il eemt, eledne- in t mia 31,5 oro Ile 771 Dsp No. 47, 041,1 Li. BUCURESII', Ile. V, Bmrecou le pente priaciplui ieolniat ei Orali eilbernte Pein coleotini-
..Si trremàth Stadi000i Tt- Ideo 1ti Caseta t Il metuhal se 000ba de OIl m. cectuel it tape de cab aptOgeeg i (glut apto - mc te erdunee eitel C
Cresta tel - Itedlenni Oleare- Ii,Le t7t5,
elte5itel iaeelui, dapti o-
fout ohttiggtb de thaheul tI-
pngrnl Inno beil din Boniac.
butt(il lIC; Dep. Ne. 64, Sm. Nr, IO, tnt, 501.04. iibrrniei neuelm(tantnt ni (b-
oaitIior Baunoitnel o in mg- nhlnbuelmli, chI dr puteonin nhretta,sra zhet.mneent". e(.
lii Mii i md de tieni, de- bluet nl mlnenilOe, etndpn(ii au Done de polloS creme a loud _ lupi elhngiets, 0dm Od 11 n- ft de repedr Vn Intloel aBel- Dar marIto vlotocil nie el'
irgati ai tteentler muinnlunni lado ,,TlmpuI" luI. li matt dreh de n er adune ptghelte cut lucano laitntt a LIRAS. di a lIRIA
din io teepee ndeeiip C.pitelei. eeiatgt pehilnue trat., Nola, tI tnl y sb I its b h
FP°D eisol gti t tt t m t h i El I h MW1CItDIII I Ugilh
lt htpd
pce
u i Abit t
Old P Id i hi a mill thrIll TJSS I 11008

li ntieruIui ,,Sevromhranspt" Brada lutO


\ :dd
t
l:
: h ip
h:al thd m
TenlO.,l I D t
:1 rii:1: prbt av Jansat 6 doe vasele escaresti It,tId dm1
petuI t
p h
t i nIdi(ttunii nmitiOt
T d el
d h
lItt prograniate pentru anul Ifi curs u° ::
utti
pienor.
tIll
t
t
eofte(ier , ppelteui punotuivin-
: I
de heunobol fl ou talrtr.
01
BRInA, idele glhetetect je- le lmbpticgeug bBboedtiioi m-
athOSildh hrmui(umlnL ohtabuehnli on oiCsA. let ria- din Gremeeoil'Lng eu
Oh uthtl noilinetal

bRee. Fag cittert pinggrai Au mat tovmo eel C. Du- gel, nnpeap.t, bete fUnd la lutrenlre. In 2 tIgelle 1931 fa Pubboul pu netcc(b, Pnettdui uncteti t I art I dupt ri do1
D es ch'd e ea Bm il d p t IB Inni O 07 1 lun p Inh al o al D n Ft er Idol I dietO h i i Steil d Ce 1 pt Imp tel
,.AI.TEALA DE PR URMÁ tOdo ouplthllats IC eule pela-
opI
IneIBICtO nertoele ttlinlIhtO
BOIIBUPSUPIIOr finale peenu nane e munf gela, nu
gb dt (II
I. \Nd IMehn- gtme Ian-tori I ternepnel" dill BnhlI muorI. ohpttge tOteoecg nInth eh-ti
9CEDELOR d t grtdtr. bld gnJ tenni lin
I el iC i COti P h gettac iii mIl bloc 1t 1n thi
LUnrl al 111 0O aut;
I d m it M hlit10°' M mitleeb (i
Tâd litiO ¿Idi t led CODdo
t hiP i pL gI Oit i g tal i i i dl ni T tin pl N gui ImingI (I m nl a eath
a deneeolt un nihnuttor
Ill h p t nul d j Ia :tnt ' F I S Ca atoare , Zina Flotea (somrIl dune o lupI1 paCten rrunomlL d soenemie caientivieheli, ho. dcoorbtor. putcm trage tattili
ti loica oniaanelon Dtema Re- I tul ( t teeioate fa onul adelt. pi I à gr 1011 g ou i it I blhiai t di Itle h no let al tea t pulii- 4.'
p Ii ti P p 100 R mt
puntt,d M liaI
3 hi
'n el I
70i
b lsthitlm
J I
t.c di i tiO;II
li tan I
Ilalgtt
ht
I
el en I mnulmam d
i e11
mt
Il t
i I tOht:
RIA tmpot j ; tab el p d el 1tttnet leIb
1G n
Ial t bit nu I 10 5ti ° II ni It tOt dolt tui t tuo i m t i np el te i Pntid lu
o.aa dt nah mtl tI TI ill (dim i p t e.I p I6 101St I

t dtt0 it nei ri. hu(d


n
buCh i
el1
h 310
S P 1

><O eu 2Il n
1 hp
tnnt1i i
Id pt?pgreaet?' i
te toi hi lt inf' lo
I i pt10I Ph el
olio
lb al fhtoeut
ht
tOP

a h?T1 oli d p m i(tinnlli i el el i dhlaid


i i I bi t i U T M 1tt tt Ill I ti 5 D Iba db ii nl I p nr a t i 51 t p cati i tI ii R tee he tu
lu f molto1 Sib B tI (t el gea t t t em i BO xi t I ni lai i 110
A I
I I el j el I i M f h i (t)
TtmtpOurnCiuO (di
SO i imp (i t tIVUiOt la teL e t t i5 pp1 el i
pl tuer le lolbenob In elle, point eh loopoludà lai nodo
el g hand. daub roMpe. Un. dIn enlose mate tuoohttio Scoot
dPrit
(en l de Lahto
Boupitonoe in tOtal ueuuoe ll
Orete01tt
irl p
iS
n - 1lp
ltd
NorIiet,:I:te
f,nala C. T M
.

p tong 2 D I
gi
ii p b i (i)
bià aZIntib 105Mtt
psr(t el
tu?
50 ph t ii
gell loiti
h d
10%IS
t
' ltam; pItp
tin I ID
1 oonntngr pr Ihoaci et an- rnolanuj chu eh gibe O
ni Din
ti°el ORESTJL Acetal ghoul

onuet albe; TlmieOaou, aibn. In pnuma mntdbalui de Couceeollruu aelat dupgrn


dflperäpb

ru
I 1Mal, geibeTg

gpiauerie fereetlor ale tutu-


i p ed (I di
: h(d i
oInte a oc neuen t ti secgratul
B I d t O nola I nui muai
M lein g

ihm
h
ti IC I ti
l(uil fabrica de sticlà ,,Vuctoria Muncui"
JU e u a u are Il
tdPe
da . Ei nue mal ount nrnut u-
t
el il apt nacen". I aeaunota n
di a (Im
ht I i Pitt
giInon n lane Citturt de Nan
lt h t
lotee In colloca, plimbnrra hrenat, dee mat LIII ap
be
5e muelA TEMELO1O i Lit?11
in
t'°°UNIIIIi°
151
bie us

C T M., len im tac pe platt, thor din tomutig Bluteg, lud. f5 Mi a (tap toilai /
DINTRE NOlI tI VECII
11tn iI°°?
hat le miii Todd
I ti I lt Ptt Ci tIDO
If t
I i feat a untrat In functiune ¿
t em
i
t t
liSt I II el i an
pl
t
p
tau TORIA 1001(1101
F I bath Im I RPR p tI tp i p 101 I P b al
trcmi
I
el
ttelthelhudtetla In TOT CEESINo
rnhtoe1mh Ufl al doilea cutor P Pu t i lue S el P d t
eeelr-

I ti od ptO
tne.eCC el IITMelcgt11tI11 t t p t In it I f ti th id h un el I
Sit ( tarli P
t gi i0 ft p 0cc ft lt p prOu
el
d P h ni I b el t I et S g i t pt t t el
a u
e
ti
el
bi Ba el i etri
5tBa
0B1
e laeltel el 10L'J mh sttnlä ,,'e intona Muteerit Ira eopt.r. laIt ele-el noStri, toeaioloi... latrie peoaetr ablinut el N air domoneatelel
Cele lie C.T.M. nacen Itouth Beelnelel Cu 40- 0d :tich h Pl
i iS b itet r tun C el I I el ug I t ppI 2't h el t
teneD peint I p1mb dli an I Ial t I StadI N p iiclI Mua led e t de itt el
S tu Mase ra lais t tI u I (h
18105111 la laSci n 1010

Ma*chuil dârani
101111 eilt i m it peonc leo t m tInt O el I bld ¿ pl tnmdeerr itim
el
i el t ( Ppi i lItI meg
Batf el.tor 1h im I gun pt B' b lei, dthd el dt I A lip mt (n t dt echtem n&t el tl h f n u nL Rl e
òaciutato hule. Bpilit el m° I g° oracle, mBrt eneelothiarl
C
de dentte gr fi vut ¿o ce- prtnepere pt de Interne
te
Itt nate ulpIo (henni bhtpint, heeste uetbae. pretugreth pl i.nnbht eel'
il. tnaltà spoi'tivltate neepnat addonrr ti voluth de
t 1Fla h m u lt lt litt S's' td
e1IrI Phi Plut ph n la OXSr1ba 1Vud edt Baul la gt dg

F Il y Ben pad I el
bag tel
el i mi la, CaIrel 1,
dt UI lt t truCado
pit h
h lu nos ctS itoh o tel
?
ud L Idol l
t i ° 0°c
it
I olu p niintti d C el bud el le pl se
baBel est t as b Il tI t el I rthbstg. er plluBdrtld units- n
nu soot 11,1011 SeTguU FI
delIri dpi
litelttlt P0
ppuvluniittrll 'JI. Merli si Ti. fnet meno lo feinte, nette-
nenIe rrztstat innI
metri 'cetnlnarn,
800
tIll 1- CIPClB$tO'
tnungttoeU io hetAedt it
-'-
Defteene
tOcCata ep ;:llr:: trepeilttee..rnnrBlt.eptpnru:
net tel molt Iraaifie
el
nonotitcie t PN-
n(h
g.

buealid dIll tp2 a itedI 44 pMac tvItIt at t 1111(1111 l 405* 4ldet auapuligtI. rI aa'.
www.dacoromanica.ro
duac
- oj , Batit
scANrEIA Nr. 149

ViatadeParfid Pdchete Cu alimente ,,N'am gásit orn sàrac incoth


VERIFICAREA MEMBRILOR DE PARTID pentexcursíonistil Ce povesteste arQflu1 Ifl1OCQS Neacsu Florec'
diflCio:ati.R;Sarat: despre ce1evz:te
RIDICA COMBATIVITATEA TARANIMII MIJNCITOARE care pleacd Id Snagov
h1i
d r'n' ..ei . prin grId C. G. M. sJ t
oio
d it rBr
ã

I
fr
r
d ,:di t drn r h I . °' tB Bd;Bz
t;pntru gfltt
(hdt
d pi B d B
ft zpI tB Dm 7AD I5 pl
dtrb tsIId3SI ThiN nFl Atana anusaca I

Cm
p
m.m,b
f tad
p lIdj M
m i j 1146 ml jCoId I G PdI Ih
i
I Bft
i ,m ri
.1 miad d.tocd OàSBfl
t
IbedrBSD
CDnd a mtil
I I d I d I M C M S t C b bu b dBIBg d ä n minuflez de cele ce le ve-
d tnp D,os tu eme nC-s jcànit p po negrira poÌitiÌi P.flidllih " TC ¿I dt Sift peflim ExpiDa- I Sm. ,dd gru. I Suc. gogo»1 lOTI din Vniu,iea Sovzeticd
drag , T Oyant agi deam, coIhoDnicul ma dus
Partidillul HttIri v mumel.dA. I prgi m 50m Asen mai muIp ch,aburi
pIt Sedivia deTer i fie.cà -
ri Sm
'' dHvtrn:d flici CS .,flU
c
Iat msi pee-
i ip
tel de Re%tavratte S
e " 4 Or iv 2 f t Tr flpd 11m POID Iii I Ai Bd I IP
priceputf la tat De pildd, 17-tea CenDres al P. C (b) tonale de grane. carlo'1.
in teeeavIr. nil i-a veril ran-
dli H tC mult, i aurura etui
m
T ann,, mljlcravi rarevreIe or Ft
ear5 avermrosrvle de totsa-
ma
d i I ¡1 p,v
lost PE vr muri printer
Rd dod
a
IURSD O ámt.ntrBbI
P £5
t
Indeetulatá ru de toate.
A DO PU
Ce
f I 0-,.
Pd II orennt o at cmP
nt, o i pi O p a
YdI1lIll1 hIFI riosI (1eI S1Iuiui ttT7
r Irne I molte roth000rl miri. sick nouarec alti. lar Teodor
nid traeaneee irumatiri ei el sa arete tIrâlotiil echia-hi er ea ..dna Saedasloer . dtntr i z pod i
a beatO 0ntd0t I mar at I

I P
0e
0 t a . ea b 110 f&2 Iori 11 e 8tfIe
broalo ominiei a ever. li- Otatrien:ttOtdmeal:ede . taleebat pretedtfl- am pernio Cit Db reel Io emul trecut PrimlOt CO
:::a!
PvbIicdm oral oecdtrrer rOD dr a spri1iel seri- pl UP etOM Ct lOt
- d 00
zeal
m tot O p db O p° d ° rl' p I P 00 7 hIeDe i
i pi DO
j
; r: pet t t it mo ía a C P c.ori at t dt gb PO
ra tmI B m p i t j pri cit pa dt 0iut pi pr nu,tocad. Drdru- curate La mar01 ne000 tutul turi. outret, cb-i prito a
tOit 11ml i M i
d m a ra ch abaeeaea ree
i
David doluascat p. rhiabu- 1'
munritort ft aratd tt
I

/autd- 1949.
lottata au pierdul
'e ti Ido,
Detento .
ti P d r I !bgm i mdtd lt lOP Ii
beaD P t dioS I
1

Breo a m la
r i pi SD.nt ODOltDD t B ft pot fBOB O dBto e PartId euro P 1 i m t ml S d lelalt
D
tunad aärri, Ose CrOcraaee OtOt de ant. Dar ¿siS od
de scarna
j
oc
OCtroi dar vi ou aeut;'T:i'
I d pIt ti O
np T ant d 5a m miam t d
° 0 t
faaeeac:enteanatma:itul.
B:0CuthC
'!'1ffipI

0uut0fhh0t00rl lOtuietti

t: ate ni
; m:A dh g i
dft
bhru
C o o
,
lit aal bob t
OD
ate 050Dà DO t i dInO

ieYlm:Sml;:lim

Devoir apourer littest deis monca politica de u.as.t nico or. Membni de Partid delaare rvlctarea prtuuutiiut de
: tea cota catre Stat.
______________________
COralli muncttorl 0 u R P.R . carp ou vt_iftit Ciitiioru Sot.iritcd.
cure pTtmeuc cxpltca$lt otlipra
Otre itS
rccaltelCr
prtmuue. trobuta sa-i fact ca. cOeu:0 ir OtOabucitue sat .00re,naiu te decec fi. crccaie Eu turd ca dIed Aceautu 1ml este eutin turbO Ott apru,ac,uui UflUt COSIDO. Oria
SttitdUOPtOOUlD mim ittoi At bpt dbddtt O Ifa tri
OtIlO A mbl Outil mit Bi t
mcsubcin organisa titi de baca
d
pitO mal lUiSit caesi vi nial dc cerraie. 0e faccm dato- tapa meo. ru a doue ' t.ttit Ce mi am ois Hai au cId priiotte Si O suma lnscmnta-
parttd ici partid casa -it loca
list cesetf dr rbiabae. Ja tim- fluaaa.Otou salol sd du- multa tarIr, iu$elcsduit stai pia fatb de Stat, lutS de Pa- leftee Ion r i t -t vent tcbcltc buta . CS paco ID
vmuI
de Samt.
trata
Ce
fendI.
OS updu,
lo bni
sul secetelapa mpkrat PO- marte pr uhiubureaua traita bine ci tcebue sa albà u pa- tri avvastr S. taran millaca! lOVarttpr! Omet ciuuttt u o mut taro Alci utStoa titatic
Sanntcufaul Mtp-Arad Il durea uil.
maul dpiasbpuc A resaco- iegtma, ou reare 32 pupas- sitie bolOnIO de ctuDb. VSvzttid dio pri.notui vo °
Plustator dapmaa al po-
i.
Ot. Salma de Irrer . turnI de remeso rd lapin imPalelva
Di
pouth tccutc ta cupdt Pt Tcotlur Mitoatiovict, atildar tt0
r,calut muacitup auavn ,r sO
Si
al el allele. dupmaaalui co mai malig fn-,,OCU fiB5dCà Ii SttUl n.a ejsrtt si De,. B sst prtrrtii titi dr urtmdvt lu brig000 cc grtjpttr de
essi salDO le nevase" Cutir coihccuiut. E dcocum Doqetube m
t:
Báetair, flOnOD. fe- alOaaeidcceiänci.iurvpo pIiIii Dcpi,tuvitl S tuant dau eu
s ehe t um lu vacutI. Casa lut. ca 0m sarae
alele sunca. oeu.rmbra dc st se laade mi eeoschia be- Sandu Constentin Dm01 touarâti !
dragaste din peisasal meu
sarac,,. " -
apruape tcatp caueie de 0m ganit
Suut taran maacltar diu °
deaerea le SlatolaL Dao SC aflam Bum O thOC'
Partid. a sp us.dres& od a.spreu sa. Ca sì nd idueer pr Pceedisiele Cumtsttt
Cumuiet : mrmbrii dc pupilO e ramial a denen i linee comaua Bio preica iude$al alci r racuta d DO Mdl - 'I it1til
.- Am t d P it f
!± M h dt t
s&
Amt il
:.
s'an filaI ruIne aBat acesto.
p f1 tI Sl Im j t t
000ca drag umOrI utilI
c t ci pl i 1
tilt CiorSttl, mi-ou upas
t g t
ice pelitre O putea ccuista
ita p iti t a vi tnt it I
cet niai tosatii
i it

u . o ! St1t I g
Sa grabim lucrarile pentru strangerea recoItei m0t t°
000luruBn Seid
t
Stntulut.
? a
onl
Ami i
muro, iumiaaava, ru pecptii
t t m a i ii

pzt ont t,iirat


s rot bi orcuts i 10505e ai
M i it i ltd soi I
tPdtp ttltCtt lItait ttitl Bol rn ID mO
Puntidal Muncit ueeur Ro_
i pa O h ti ImblO i p pt in it ii P jua , pu t tea tutti
t "a tot t i t a C mItotI lite anile pàmbntal r 'OBI oaitiiat, titui to lo vaurpirin.
go u,d. ACulo liBitf Cotui- planO l mat ales Comlletele 3 Auguot a root deomtrtltt- mr5tt rimdul sb-il arill il Cnuaä dIo surDrtn i bramI strap. SS Ba mefli Bornai elide nierpeum gdrentt
tercie Prottiaurlt oit jade- Peuvieur it din rum undoer - ta 45°fJ din auprataia pre- to mollumlrra fata de cern cia u t i bu i I 0501 bitir. Po atri. ve
trier, pidpticr pi rOrutitfelcr dair. 0050er na de a vSZutO lo pige. Ounpudarta Stat. Depetonici Stanare pela ffasstofii dIn rotbun utbrm pv °° ti MI onde oitadatd lfdulatn id-
na etabilloal Pr tdranit grabt monelle deseco rt Agctcoia de Stet baud a va sorIo dr atrI dim Biup- t Sransbrav t el de rand 5B a camera t ta g i rdclio, arum Oonteitlt lri'in
manSiOrI orpoutatiud rum prutruure duce eSt mol terminal campante dr den. reno na sa still t du,. rS eu Bluprejea Jod. CaraS
f . In drrapaa L I In b gal N f i P
di t
P
i lac it it
i li it val tttt i
It pIt D au pu tut eti it
tP
i m il p a Il O b b
1t
pl
Pl I f d p
t d
iniripil i
t rim pi
i
ii a o ft I
I
tri g podS ti
T t Oeste. t
lo tot ' mar
nt tá ------- V b 5t
t FI
im
Ilk
D

tu
I

ml a a t
t
i o
t

spas.
n it
Ja te Dita cc lacs,
5 it
IV

aoum ajator la desinI- Recomaaindàni dur... tu rip. Si ce mete irum.u.


din 000pcddrttin Agricole ', judetnie 0m
de mateeial sosite SttPuttr, ra IO oree. ru :rt0u5
terttditut:mC: gri- din aqitatonilor m'osi. SI ola OtO faraI. lata. am
4t;1t
'lOtIt I pl t tp t
::RonsRDsrnti si Bihot
mWle d e, Gonpoda le o a
PO

am l°
etoca tots ele n ate ale i d J pm
maulmti ta ti
b t t r
In js.de$W Doll
ma i il In portul Gcllatl io tf ( iB
autet In jitd Tarnaua.Mare, a lost nevoje d rorodiotinte . Arctn sant
p d
de comet moron colt tL Ast Pd. do titer tutrrbcn
SeCeriBit! Din ft t n A. t dei a dc t
.nt. ge term nate iRum it
iS Sega Ma e sa se construtasca tenvctoid st pOd i f t O so ml tri a
I
prul peOrar . uni r. io triti
i r ntht, ' T tr'arae gura parcacu it0
.

-t -
I

In ptttle BailettI, Cala- Ib anid accota Cu punzar mpBM O noua lime de garaj d O I n i t
d D
d ta t d
f i Bd ( a R pa a i ta e ! l dis Lopeui. b
ucaPvtt a Sia loittacit.
unte it Sr garona din Jod. litai iOni bib SM/. . s
Ocio rocntp. cooled
rag a-al iuta dr borate. Da ce DO
io uputele cauri, Tender
r t t co
Duij. setenta I geOciat, nr- In truvtra cauipavtnl de I' elnimtr,tt,tsslms i0 nri Omleti tuteen din Poi. peli c t t ht tillo ii i I b ID
i t
Itn I t smI t le i i a n m i I i I SI so So co usi t i t e tu di 1110e. manrtad ea sonpint, pe pbmbut prcarc fetuS- Meha, Dimitrest
or alla 19 000pad&pli Agrt- compatti u,rcrv ialnt il dr,- mml de eutneil pite. ti etpm
In luIrrO judrlul, turra neremre creptorii iodastdni oeui DO

tite pefateoserce ful pbtua- Cole do Stat. Pflutre eir mirittiiilti a tnpeput lageli
30
t mernaim i qui i or V to
I tO ti I t o poda ai Ac
F i iS t I st
tumhutl
p d 11. iii eid bt Campania colectarilor in U.}LS.S.
t 9' i it St t di Oc i flà aran pioa Sro'il arCvti . iva itt vi ce -e con-
b .
e hei, de acte. Mae. t'1 atoaran mii en urplt,ntr .

StatM
9g. i, manare $5 . tor npvit Potictrnl. Dpynirt ii ora- taa atiii a i i t

d°5::l:ll
load- l4Oir1 pC onuprefa ia dr
Proe?:t d

mo fltnd
pr?
frnma,,
t oua ,atcuiod,reP
oijsieeui tmuOi cupii°niI Pentroetel creeen reenliet.
: ennl
I Primele grâne t5uc. A rue.
19.401 ha. au Di lust
mnt u,i t
2
i mico1::5 to
tea
I i (p 5 1 1

: a I
e.SScttu nmit ton t imt Sril snimni
not 00tti pi if
t A I
Ceihosuciit turboterilo Et to tourte nuit, co in rdtuui noau cerritO. .VeeeIIc, pce-
tub tiri le die nd
au ramos In amia dt Dtat dia lud. Bihor tu mattelp.
ej
Otmtttn
..

- .
------- . . -
Otduu tecali. Seime. nui po.
turedeuj eneijicim de giù etijerofre Slut. Colhnrvvti Sc
tnho.edenntuusrn entijvt,tci .vtitruotii,iiiiitetrinial
Cu POOO cteduou it. Di tui
rind. na.0 jndsnljnunrñ dutn pr. onqoca. lu itoililitil lid
Imului
COto.
t
hut, tu tcitcaaátth.
Ou5OC moc.mia dnidimt, ru
u pisdàilnsciuei. gos.

Studi
Dupa pudo raidutuiancheta a teere n te.i pred socolO
i arI utu n
Zil i t IP 4 phd organizat de Sccxnteia
as g 5S O tut (n tantm B n i

dada _-3 ni dee ev


10.iu P intt O 105 ha. Cv di ui .0 lt d tú i I
dp n it ial tt fItutu ntneru
t1a -
CarnI louai ta efrun
p i it,11.R.
A fost organizat un raid ancheta Etuir ec*pr faraceoseeie de
t
rnmuit
o neociitrü dio acuhusuci 51e
e.tod
iodnpiioi pruguimui colnidOti.
F.cuc
Slat". la meuntà n. culhult-
AODOfBoUpdtS
rtrs :ae:Jaisi ia institutuile de Stat din Caracal Ir
lonirtiois.rt!tunievntei.
°ru.ai 'coi nOidlunin bito:
Colisoaaal ,iMolotose'
olor, 90000
Sial. tIe.ati diO
,
lutait itria ieieer,iiiile reonicialar .
d Uo deal
Lt Po iiuijiiic uoeapuia t, guujaa i
Combio I °0oii a o at 0th ni eau I g /a se I

r' Id
sail a Ou m d p C in si
n l
gi I np
ai
itl n
:
51
aoh oil I I d Ian t0oc: tuai O ro tu
co
ia O dt oaaeo.O n tt il it gea I I po t b.vua topi I A
p
=eo ne
LOf

a
:ots
i
00,01 intro
Id u
e,IPd :
.istfnl tu echo ueapomrr'
,b e tutu
rinse iuteau mod dinpeetai-
f
rit
F
ì:
01m1t
ltfmnnl. f erarec baDOari.
: iut:uP bn t
otitudinite sr pet stichi ts-
:
zt.tuictri dio bacini Crmnv Culhnoai .Maiotur, 0. piO d.ui. e colhauarl. i chu
nnemt totu.atoia Sletitiia i
I .it
mOtue°
totem,

p te std Pt ° tre p I Sta a s I n ti due i eud PB iOtu i 00Th eau d i


L,at,l.o,d t s mr I Cmt i bi. trie tue O e-mas t, tatuI dr.nnnlap. enO de Stt. Ceo. ou.t!vc u edo. ioito e-totitCO'tiClor u i.O0O.00 kqr. ceno!.. vmbu.ioO contro r,uijmcu.
Sto In- rio Jadelnais, oDre- It Ore aatttsitOP tuetutlttiti. Nici. t d cumbia npi a lo
t 1%dei it col i 0 mood I Pedd I pv e
:1 it1
j

;.i I tteril
a t e t C um O pm j ai
ti lion
o
mcci dt i i tono 24 it mii dSMT b
lotI
Dt
s Stt
tnt ac11
t g

rol l p
p i D
luit
Iidtu
rot tritt b i : n mit1
it
mitO WiUitI at pnnquaticuitieul b'7 t d i CPI re Sm

tal D t fi i O i
I
- eabesea D
dtm
O i not. 't
mr O eDDCiSdi rltD
d ni - it pbttt
bag I ptuses,
donada de n atitudine bIp..
i
iraS
27 liAi
tng000 SI, O 00DB
mont
I

V.050
ii mi stotiaoa
Dnammnti nnitni ietr.oqo DOctuom ocupan,., osee not,
nia un ut nOi
f miletului rpcsioueia Ocde- tacomiop tu uuciior i Co ostos- institutillr ele moi dpane Is arte u;t=u
: r d
Da n
mbmto et tOro :1 anrdrncrne
O

;ttl a 7tcO0Lt: tu
°°°°t tu O :n.bm7i:i: t:torn 011101r01 I e.ort I , OtO
T i Crrnmeiatarlr:iiiii menati ra bulaauat sa fie in' uttiile dr Pnrlid trCbae ,D 000ieu o intuire cecallo c'fi iiidecl,ui Io lima oc.attä mm., colbosoîcil
me- as-eai.rpasa -,i i teicctr telele teflat. rsasosre u tu enta mmes .peitt ou tasi rune e oaiciaa. cuffinmicti ou nnqani thu muSasen muaene fand
disputitiitot encan iOistriui Ca. dr alimeate. Ei au declanat
tri
m oust at
"sui onniclitartara escI
d
d to p tet t ID t
t Bt b t.,Dncate aB Dia
P

I
09
d dhI tat faDi
M

faarliaoaei
Ci000 i
: al DiiturtI IC,
bi
dli,l dc griiS vi dc dpagaste
iti lt Bueiise
n
fttneP

sb0901 I it
sucacOicOs

t e I nat1 : e .1
n,
u0r i
._ du argoaltul
cpqnt tiro lliotoD
naLl. d. Pltd dm cotou dut
Itui
o t I fi ru I tla.taieaoet a if "nfl n t e.P°
ti p i
P
i nom T° tu°opd rs n'
51r1
ça
t I dl f st ° eiidi Ql
noibesui .ttruPniil Dore
d
l'uo noires. flotea u o upOn
5 in p
dv sumo u totoit schi n m'i,.
fir purtstl Pt teteioc. spenta too deoi,rtt foliar ad sniiticOs tipic u I n), .gtfnl, tino mo o-iuiitcr i' sa O unom
neo tiasOmu t
ta t r liliidao pnaaa t la la di Os d S lot I evom C os dtu 1ml
Ort m et - m no p Od d O red ponttaletisti la flip-L do mmm ducânotfeinit dn p qm.tn ds p.
n
eilen dionrtarnl senstoait ru' de tDmentt mnntlt, atttndtne psetat er donmod hep dr o ta nn e ube
steoplu In fenrot.
it i O n I tre 5 t it O 0 tD dite t et ti a il p vi inI i to°°
u Cam oassele o eculà in ne. nuise too io e.
east p rs t i Of eu deueievaotu, co elfo sie
tc
O
reciti nsptc inn, roce nnupa I Sec Out C . pu iii potei suma caer, up ; , noapte sas tnuotnointo ntrlcutturi
$BObineer ai otutnia tenOnne
a0_ Ontatd i P t msaf0ntti
M is ir
d
Pr.otL Ten dunto S m VagHe Ges*aga- ': oÎ
.eiel.
io nimm, &trun
gtututeo.dsm,90.e. .0
tu. I OStI°'
otilinsitiuse fl Stoia
9!

www.dacoromanica.ro
/
i, - - i
SC,1\I-ETA Nr. 1497

de DAN DE$LIU
zä multe inlml all rapt cum st lupa Inversunat fug nebuni, inspilmintatl, pumnul nostru grew sä -1 simt! t
,errrnrta (ut l.adr Cerneaca, (dran adroc, ai al d mull singe Ott mai supt I impotrtve aller, balli de strient turbaci... Patria noastra lubitä
torardailor adt cava( in lupin impotrica decamantior Tovaasit s'or seuls Se tarie, elunecä, fie strasnle sträjultlI
clase!neusecitoare si a(drdninrii muneltoare, fn luptol pe voi gent v'or ludeca
pentru Patrie si popor.
minjlle sà ntuneci I Nol liranii muncitori
pentrrr eneta(iena, pentru inflorirea Patriei pe mine m'or nazbuna t
Cartea onde ance rand
din Rasca dela nmor
lamineaci sengerind Incotr,, si more, ziresc
,.Drago' mantel indrägit. ci tovanini mi -s destai ,,chi de foc ce -I alntesc stiruim act ne carte
molli ça halda cimpulul sr n once slavi din mate :

cum mai umblä de rorit. inimif de om vtu bate in stelele cerului maartea s'o plant' cu moarle.
cum zoreste vitre sat Ca spuma tipotului ochif aprici, orhii lut I
In dunga Banatului. sä ñ ajungä 'ntärrlat 51 stelele comtal!
armi, Hamua si zid
De cirarea muntelui. acolo, la rosta! lui. Cartea Marelul Partid j In ghimpli hätl5ulul Eu Calina tul. vädanä.
Haltà n tancuri il zmucea eu Märluca lui, r efend,
In drumul oierilor, la monca Partidului 1 ...A rimas deschisacasä ascolti din varba luit
la crucea pädunlor, cu p!cioarele'I clics In targui cuprinsului eu [conta särmani
Cä de la o vremà ncoace Lazär de -abea mal sufla cartea cela laminassi
umblä cifre Roscan jos flare Lund. n are pace, !tinta de nestins a lui I noi cu lacrimi fierbinte
nm cumule sl luminos. Nu scapati vol cu omnr tocmà n tricot onde serie
tot alearri. tot se sbatti Dar Lazär e in pestere, cerem dante pentru dante
é ntoarce Lazar acasi de cu alea pänä'n noapte de dreptatea din popor. cu slove de härnide
cum cresco ngnrul mare pe cuiras de lespede $I din Mate perfile
-krTen de tu! tomnoasä let se strädue din grew Nui in monte tuiez de Piatra
pe poticä Wnecoasä. (I tovarä5li mecca. din märuntele ogoare... cu !oiselle h!cuit vin auhoaie vinile
si v'escundi de räsplatä I
Vine sprinten. spríntenel Zite cifre mine : Maori, Si te doare cl nu stil cu pietroaie bevälit tot norodul trudltor
Vol pe mine mi -ft Mosca
Cu mimes duPi el. .! n'ai ente. sä ñ ai team!.
da nu si credinla mea! si zäresti cu orhlf tub eu sopirle la alal moarle vrea pentru nmor.
Fost-a Lazär st-a umblat Vine vreme de lumini Tálhanl II tamuiesr impllnlrea scrisä'n fol eu montai la capätäl A 'nältat dammant,' thiara
eu Ilote de-a eintet vreme band 51 senlnä, flptuiti si la noi... prohodit de vint si ploale sä loves,cä manca, tara
din märuntele ogoare prin pletroale il arase
a anta. a ghiersuit el icneste, subit creo Dar tu stil si aprig sHi: lins de negud 51 burlate. 5i poporui, tara !nati
prietenil f-a veselit sä clädim ogornl mare I
Sä sapam de chtaburol el II duc 51 -I duc meneo... Va N Ladre. va fi VIII. ocre pentru cälnl nisplati,
d el cu arcusul lui de necamrl sl nevol, lar In Cartea care -aaum Cere dreaptä räzbunare,
is lumina satului ci Parhtdti asa ne'nvatä V. Vine larva, lama trace
zirnbetul norodulut
Ili pllneste aspra) drum. sä risane peste zare:
sä rezbalem atre chats... carlea noasträ cartea vie Laar tut osa petrece. Cine spre popor cateas
si lunrhlul chtaburulul. ...Si creste inima'n mine Dar Iconla särea
ce pnpnrul nasi' o serie, Nlmà orma nu -I alla va pier! ! Tara vegheazi I
Slruna lui mlädie dut cl tare mal aire bine! pe Lazär il cuprindea
ai fáiharilnr striga : al st HI si tu un rind Mme' Indu' nui
cu humid singerind Dar pe toasts muntelul X
Nui luatt viata, ediniloc,
on vi -I las päginllorI annata pnpnrulul
Ci el nu -I numà al mea
infima -ti me eu Ivar bate l
e a stratenl dreptltilor ton de riui. Ploafa bate.
umbli'n cake hnttlor. Undeva lingi cegata
care I -am cr scut ru grew, VII SI ml -i cetluesc In flare rid daräpinat de and
cä -I al nos!', al älor multi, SI-1 asearä sub zävnare. culb de gusterl s! purgent
care n -al Hnut descant, In rästima lángä Izvor Cad tilhar!i sedere!i
ernpslfl si flämánzifI halte minuta de, nor r Inc de !!viste pusde
Cum si -1 .title mal bine, ça omIde din rapad Innecat In bätärle.
ca st fill voi ghiltulli, es pleava de sub Imbleci l
ca sä vi sporeasti pánza cum sä -1 sfirtee 51 cine? Wei rid, dlen flare asteapti
Un' ne alta! Indemne SI nstanll cum cita räsplitirea, plata dreaptä.
el hambarul st osánza t
la pestere ajuncea
Numa! inlmioara mea nMelunul nu catena Flleta rángäne, se 'neared
Si pe Lazär il alla. spaimä neagea ti Incearcä
stie -mi viaja cif de gres, spalma 'n el se'mhir!ige
...De 1-om pripädl spot Vestes bine nu aehea
nome' sufletelo mea 51 dendat! he Mare
s'a!ege prafu' de nol I ni dan cale dir Ruses
stle -mi focal cil de meut moral se ridica Lust eel de pe arare
Am trait in nemincare Se ridici di din vele ochil lui tlntesc campiAl
care lot ne deo arenale cu furcoale, ru lopnare,
ca sä -I crest pe Lazär mare. cu crase steclind In cocue, ochl de posed Mellal
Pitt seau am dumicat si s'aburci pánä'ncnace Glasul lot detono', hmä
si stand ce ne -rim mai lace ?
cu bite sl cu securi
cu lacnml m'am adret SI pomea peste piduri plasai flintelor riisunä
eu visco! m'am Invällt Ori ne ferecä'n zävnare, halte orla, serpli mor
dona halte de chlabud
la stele m'am incälzit; ori ne sfinge de sub snare...
dupä Harde turbate sub nsindi de popoe!
dar Lazär mereu crestea Tot ais se tirchia prlgonite de dreptate.
il cu Lasär nadeldeaI pini ce se ridica Si 'n cllp!te dope arma
Brani inalil päreau cä sont and strivitl farina scan na
$I nädejdea nu v'o las ironies ballet si Ghiera t
cil mai am pater] si glas, D'enfeu, capete seul,
brani suind cu plaata 'n vint, stmt cum urca peste el
nu -I dau drumul. alnllnr, le costISa munjilnr peste slàrvurl de miser
d'alea. corhilar zevzed 1
nu vl -I las, pägánilorl nastea marelul popor, pail Iumii ce nu more,
Cä d'altee I -sm apucat
Dar el malta o lzbeau EI almteau cum li lamintä pasts ciase) muneltoare I
ii vreji si -I läsam sclpat P ara mare, ara Ointe
de Fedor o desflcesu Si spre zarca lumia nnuI
V'ali zärghit, ori ali actat SI rávnesu räsplatä dreaptä
sl fecioru I.1 ducat:. peste halte si strigol
cä täria ne -au luat dupä lege, dupä faptäl
lard Lazär singera! arca tara 'n soon fierbinte
nord bocätanilor, Vuiau monili de manie,
clora:ta sl zdrumkat cu Partidul inalnte.
ce -aveam strunga banilor,
Print in pumni, proptit in flint, nod care - amar de ant Ida pestera pustle,
merge morfil Mainte vaia cumul cu isvorul XI
am sirios helsugul morman
51 vola, vaia poporul.
VI. !stia cu Partdu' for SI in oastea ce arcs In Insul Ranatului
Sus la monte, hit ln sal, cu Puterea din popor. venea 51 honnie la pnalele muntelul
ne -au top!. ne -au Print de clagi in pragal pädorflor
la Inc negro 51 &sculls, Chiaburimea'mas beteagä l
cu focal-4511 pe cale
ti de larba din pämint Cä de and am apucat mari, halla poposea sä -sl duci monti la vale la vadul olenlor
I1 de fotnetul dan pom tot amar am indurai 51 de graba sfituia Ce -ml tat staff 51 vä dediti i II plingea, Il Mule se leagänä hoidele
Il de dragostea din om tot näpastä peste set : Hat pe el 5I -I licuifi. In Ruses 'I cohora
si de roui il de aloati bogätanu' ghiflult Il Lazär ana gindea: se pärgute roadele
Lazäre, fi a'a sfáruit Tilhanl de grabs -I prind in pamänt il aseea
de lamina vieti) boat!... 51 norodo' Haminzit, sopotesc frunzarele
Lazär cintd'n glas de strunä bogitanu' cu averi cit al avut de trait I lingi pestere -I intind, de mesteceel sträjult si rodest ogoarele.
cala noti!, viata band : si muijimea Cu durer ! N'al si mal zäresti nicicind ochii cu brl5ca -I stripling, de tiránä inviti!
soare'n suflet sl'n ornare CA de -acu' pe vit s'arati limbe apre! 1 -o smulg, Fapta incolteste, creste
Ruscà n vale fumegànd de poporu 'nere¢ elnsnt. visu) vechl se impilnette
laränimli trudltoare. vine vreme luminatä: cu pfumbi crei mI -I plumbuese Tara 'ntrc,.gä tara testi
celer harnlci fendre nid coplla, nici mulerea,
se face bogatu' mie 51 -amar il batjocoresc 1 creste ara in popor
nid lamina cu vederea... freamätä inversunatä.
5l chlaburilnr plebe. d noradu -I mal voirde!
Dar all rand acum te doare Se pnvesc bunsi de singe, Tara cere plats dreaptä
In tot omul =lucllor
Verba, slruna, zäri deschid pentru rrunlil bogätanl
laminate de Pp'tld: IV. dlntre toate Al mai tare: cece rinjete natánge... dupä lego. dupä fauta :
,.Din märuntele ornare Acolo la fine -acasä Dar in Infima de pista, loti de dati, ciel Romani!
sä'nlänm ognrul mare I cade a carte pe mas! musa spalma, spalma latri 1 ..Noi care iuhim lumina Ura creste de onduli,
Cam vena matea, vene&
In dreptate sä mundm ceata suri se 'ndesea, antre azimä st blid Glasul Orinoco le ridici noi care urim neghino, pentru eel ce stan s'amati
sl cu tara' s!'nflonm I' Lazär nu se mal are,.,. därulti de Partid. peste mnarte, )irti Mc!: noi minerai minelor hale de jivinl turbate
'7hna'n Popov. si- odatä. ce -ande ea? ... Nu scipalt vol ou amor peste lege sl dreptate
>t Lazär e de -al lor Cartee onde -ai slovenit Vrem maartea pvinelorb
toit muncitor. Dinatnte, din frunzarä. cum 51 cum s'a fluait de dreptatea din popor ! sä sugrome antera)
5 "4 linea se stringe muret agas)! de fiera, Tara Mond i ce -a 'nflorit Tovaa511 s'or seulle, Nol stronganl, ajustortl, ca st -sl ample pintecut,
heote il se frange vorbe grole dutmänoase acolo la Räsärit.. pe vol erant v'or Jude., cannerai ni sudonl, si uclda bucuria
Orne. cere singe. il sudalme venlnoase I Cartea ceca ces mai drag$ pe mine m'or asbuna !... tolu de -alci, dcla Volcan ca sä -uf 1!1äe motta
Grilla mosca, lot gräbea, frillier din lumea'nireagi Si de groara fug orbeite, aflánd lapa de dutmard si sä fore omulul
pin. 51 odatä ce vedes? cartea onde -ai invätat care onde nlmere5le, cerem sii sfärsitl sub Hanta,
Spre selasul lui Giman, monca s1 singole tut.
ripe ça Drin strung! Lazär pries lntre duimani I el dear Patria -I norodul
ale cale lune!... Colean cumpänä de cale, tare ill trudeste rodal,
calva si colti Sade cu mMnile eoale. nu chlaburfl, Ilghioaie
hale umezitl, cu flirte proptite'n toste
de ibvinl pändití. $ase imprejur rotese. care raseblä s'o jupoak,
nies drept in fall, il Invesc. Il sudulesc. s'o trädeze si e'o vindä
,.- tte plot, colins de cesti. tase vipere de stol. corbllor ce atm: la pandit
crotte Padesd pieptis. cu nuhi de cucntä grec, Creste tare, creste zid
pe, costlse cu piatnb. base ränjete nätinge dragostea pentru Partid
pt culmi cu mestecänii. imbilonate de singe.
Catre viri, peste pripor Frint in ghionti, zdrnbtt de tele, care Indrumä, care 'ovata
Laar suie biniter, Lazär stringe din misele. pentru Pace, pentru Vlati.
à opintesle vainlcesta Dar cu para ochilor Si 'n sudoarea mura«.
si in sloe Idi petiote t arde ochif riilor
,.Abel. ci tare -s flamand räil'n Pata na -1 privesc in räsetul prunalor,
s'a ¡une Rusce mai curánd, fata kid si-o feresc in snapta fnmearelor,
sä ad hornuri lumeglnd incruntati 51 duce' in Min shlarelot.
i s'aud dina bàtind, il, smucesc 51 dau si -I duel. In cfocotul tineretit,
Si mi'mnunge stra5nic dar AIN, riilor. ,lei,
si -ml fac manca mal cu spor, strlgä Lazär spre misal, in !nati lumina vlefil
s! deschid frätänilor slaba vi -t tina. slab! ce din mustul trade) Creste.
5lpntul luminilor. nid cit jumätate boabä Lazär e, Lazär aámbeste.
sä -i Indrum si se uneasci, nici vit tir, niel nit gräunte Gaudin lid räsunä iaraal
pe chiaburi sii dovedeascä, dar a noasträ -I vit un munie:
st ne stringent dimpreunl, Noi cu tara. cu norodul, in arvinhd dr tocarde
sä laceur data mai boni! vol cu pulberra sl glndulI ti erdbnfa vied) mi
Ca'n polta Dusmanil ad aune
cosco buba c nlOrnrllor st mai crincen il Izbea, e 'n hanta Partidaiui.

sl'n unirea dan


P ,,por si mal aprig il trägea In lupta norodufut
jalea si pleines ber. ni Lazar inca striga r
Si s'ami sunándu -ml tarati Abel, Cam de hiaburol, eu rAH pämánhsfoi
vorba caldi de tovar:MI. t suntem il tari, nu vol! V de -ne culera zärdas
vlarä ornaspätä sä -mi dea, Ura Mati sirinsä stivI riti d^ urlundeva
sä -mi intingi de ne -aii Muno, dimpolrivä,
tot om face unul mare spec flopor sä Inaudi finte
<u sufletul fierbinte
Llazlr merce mainte. din märuntele ornare. vor pied! Si tini mánöt
Ci nouera] daca urea
III. nu -1 opreate nimenpa t q4
eV
Cine cearca sä -f stea'n cale
..madándest:
rb
.
Matra lune ejr sub p as'
rimes ,
wale.
cade far' sä se efitat tenace!
Si daca m'ol dyke
vin o sut! n ;l ocal
c` `snit%
uä iÉaie__ Desene de PF,RAHIM a
1 Este vans de Istord Paridulu' Gamets:
III ai Uniuni) 5ovletke, cat. pe cors tac'
ma o cIG [Asir Cernuto to vram W carts
lost assoirat.
www.dacoromanica.ro
SCANTEIA Nr. 1497

,lOd a*j*to uracaedírlY.s+leß


Se implinesc azl 20 de ani dela mäcelui din Lupeni.
Ingrozite de Ishucniree marci crine economice care
a saudult din temelli lomea capitalisti intre 1929 -1932,
cíasele exploatatoare din tara noasirä au urnarlt prin
miccia! dela Lupeni deslentue un nou val de te-
La 6 August 1929 au cázut la Lupeni,
roare sangeroas9 impotriva mitcadi muncitoreuti. Sed
pul Ior martav era si arunce mate greutäiile edad in luptä pentru ine, libertate si o vialcï mai buna,
pe sylnarea calor ce muncesc 51 sä
sedada cu imperialistü apuseni desläniuirea anni räz-
bol
'a
fcat ietic. va acecine plantad ticäloase
ridicat la luptä dava muncltoare sub conducerea
pregäteescä In
pentru socialism :
Partidului Gomunist Rumàn. Gabosi Martin Negreanr. Alex. Fruja Petru Sandar Antoniu
Valut de teroare al burgheziel si mosiedmii da pu- Goicea Vasfle Moisa Aron Gal Iremie Danciu Vasile
tut opri lupia dirne a ceior mai buna Ill al poporulul
muncitor pentru liberiate gi independentä nationalä, Gurcso Gavrila Pataki Francise
impotriva robles capitaliste. Telares.' räzbol anti- Chvalek Petru Tataru Stefan Toma Maxim Vulpe Ioan
avietic, pe care cíasele exploatatoare il pregeteau incä
de atuncl, a fast deslänptit abia dupe 12 mil. cänd, Groza Ioan Vitos Gavrila Kolcsar Stefan Groza Longhin
mergänd mal departe pe drumol Crederli nationale, Fülop Mihai Hegedus Stefan
burghezia si mosledmea romani au Instaurai dicta - Szigeti Dominic Duca Sigismund
tura fasdste st au robit tara hitledttilor.
Clasa muncltoare, poporul muncitnr din R.P.R., In-
timptnä comemorarea a 20 de ani dela mäcelui din GLORIE VE$NICA EROILOR CLASE! MUNCITOARE!
Lutent in canditlile in care daca muncltoare, altañ
eu färänlmea munciloare, are in mäinile sale intreaga
putere de Stat si luptä pentru construirea sodaas-
mulut.
Victoria Isterica de insemnetate mondiali a Unlunil
Sovletice impotriva fasciemulul, eliberarea Romànlet Sunetul slrenel rasant pu-
LUPENI 1949
cite tone a clos in stun a- aivag, Cenale Lupa; e Dupe cätva tlmp cele 3
de cetre Armata Sovietici au dai poslbilitate poporu- ternie peste Lupeni. La gura a... August 1¢49. Luna anua, eu
lui nostru st doboare dictature fasciste si se porneasce, hotarítá, Caceo echipe au inceput sä tole
Augusslyt. A simtiit cum il !re-
I

putulul, sortele aduc oamend Mihal. scassi o noui metodi de


sub conducerea Partidulul, la instaurarea regimulul de din tanneur'. Minera eu m seata
piept. Bunt $i eu e aá -ml den allinto
democratic pnpularä, la construlrea snclalismului. 20 de a i de atuncl. Ciad muncä. Cu alutorul el au .
Urmasii eroilor uclsi eu 20 de ant in urmä pentrucä teteie Inegrite, cu ochll lu- 1-a butt glontul e' ptabuelt ad !cot fi mai mull cárbuae fäeut o economle zilnlai la
minosi, respire tu nesat aero! eu pieutaiape o pialri. A mai ráspans la tel de botdrit Lu. exploziv de 60 la sua, obli-
au luptat pentru pace si o viale mai bene, nu mal dele mine" si perenne in sitritit cu it (oliera falso! pas luette.
muncesc ozi in mine pentru a umile buzunarele ca- grupur', discutAnd despee
nind in acelas limp ciebune
balonetei. Apel ' limai ar apane, santero in bulgärl marl, de bang ca-
de nur. El sunt nei liberi sl maple negra. Raari ade sin-
sy
ltalls grimez!
lee tara
felci cum a mers muera.
lati -I pe Nanti Stefan, pe ge eurgeau din Crupal Inf.
in ieri suele I
Sci ne lntrecem. Trote, ci
Mate.
Le sfirsitul !unii grupe to-
Clan din 1929 nu mai salienese aal niel mine, niel Lupas lustin, pe Poboreni Noses bun, tovaraee nos=
motu, niel fabrlct. Intreaga potere de Stat a Post smulsä
done pentru noi gi sopiti varisulul Matollel Mahal a
din mäinile Ior petate de sangele ceior mai bunl fil al Alexandra. Tustrel sont te R Salutul hiietandrului 1.5
cirri. trecut to renda grupelor
tntrecere. Echipele los suet !n drum apre casi, amándol fruntase. Cele 3 echipe au
poporulul mancitnr, Dittatura sängeroasg a minori - treat dia gioderi,
tä(li exploatatorilor, dictature indreptatä impotriva
mal bälräne" decit cele- Noma bun ". Ocre Glee -o se gáneleau la acata, lucro. Si deposit norma eu 71, cu 52
talte. Ele trime nenni n fi limbed . Pares. 1 -a ma oald Mt mai mule edrbune, si 42 la sule.
poporulul a fast infocultä cu dictature urlasi male - Septembrie, ln Octombrie, it i cd pentru e oute.
dtbit a poporului, dictature indreptatä impotriva uniti pe undeva, der late un faut divers din Lu-
ln Noembrie. Husti Stefan min
m al s lnteete de. Cil) crin trecut carde monea Ior
N ce penll lui 1949. 0 grupä de
ppumn de exploatatod II t'iditort de tare. lar ficcare s'a oprit o dlpä in loc. Arati nu -1 enluta farm si-1 cu nas- 'mbogdlee un puma de capite.
birulniä a minerllor din Lupeni, a fumalistilor si me- a! Si nit' tloeri nu -1 intrea-
minerl care devine fruntatä.
celorlaiti tovaräsi cum si -a lifth misas). Acum ei gt!u ce Alte 3 echipe care au inteles
talurgistilor, a färanilor muncitorl, a intelectualilor, organizat mucca pentru ma bií, ciad bese din eut, cite i nel Patrie. $1 nu eumel
Recare cueces in lupta pentru indepllnirea Planului de tone a ecos la zi i" t Vor cu i mute sl acte
ce mal mull cerbune in-
Stat, inseamnä un pas inainte in lupia pentru apera - se obtint o produclie mai loft) si aile cum eta eu inire-
el. Zeri, sule,
seamne mai multi piler,
mare. Din cale 60 de grane u cat a depa5lt norma.
eu
de m a ei lapai pentru cli- care lupa pentru a trans -
rea pesti, pentru realizarea fnaltei chuinte pentru direa runeI pareil n I, socia-
care 5I-au dai vicia ed 22 mineri cäzuif la 6 August aflate In tntrecere la Lupenl, lar la e ales me- forma Valea Muta, dintr'o
areca a tovaräsului Husti se nu 'n preeidlu. Farce aude liste. Mance lar are marial cun vale a plàngeril, cum era in
1929 51 sute de alti eroi 51 martiri al clase! muncltoare gäseste 1n frunte. ensul e rretarulai o ganlsa- !papi. M un seppenna ei, pentru
51 al poporulul nostro: suclalismul. trecut, intr'o vele a ledclrii.
Mineri Orteil sl ti i de Partid eau al proro-
bälrtnl dintelut pili lee.eM cese libert, des.
Dar nu cunt singurele echipe. Miner( care au Nat parte le lupteic din Aupuet 1929, s'as
camitetulul atadlcal: ZI de cl tot mal malte echipe odunut in lata canalulul in cara

Lupeni 1929 trac pe ana ei. li salua en Tovarisul eitele crlmtnnle ale es-
Hvnl Stefan, A e ta ene - dense- ploatatorllor eu aacdrlat dearaima, u trupurite celer vele si
Corne bun" 51 dupe ce se tramas in producile". SI eu- urmeart aceastä cale De- celos rdniti. NtciOdatd no sri ultdm. ai
depärteazt soptese t
bine intra Laper!
menB aplaudi. Pesca tot a- penl 1849.
1920 si Lu- meter Moniste 44 la sule, la a edrar poruned a lent ressat sfinpele 'ofratilor
ad iertdm ye cet
noatrt"
Cel Inali e Poboreni. celeasl verbe. Lacato5 Sigismund 49 la apune minerul eu mdna Intinsd.
1929. Prie aburìi fumarti ptecim. Ramaaem atd, .A Ceilalti dol sunt Hustl $1 Nlciedati nu e1 -1 inebipuit Un fapt divers sua, Meula Loghin 40 la
cars tnvalue Lupenii, vedrai stiro ça Lupan. Cet mal buni mineri ea manca poate si relice
Si fie Si noiPentru ce n'am incerta
In Apus Lupeniig'
..
abrutit scaferlati, pamaati, Da? uri t atuncl dela nel. De cuteva elle atar de sor un oro sä depeolm norma Fapte diverse din Lapent
Rosanany, am si vi dau rasa Hustl le -a luat -o Mainte. cunoseut, climat, pretuit pre - 1949.
orbi cu privirf grole, inneeqqu- tunndeni. Sa vorbeascä Lie - s'e adresat tovarisul Mato -
rate. Nomai vils directo pe alb. $i cif ai clips a begat Trecetoril se ait lung le Ila Mihai orlacllor sui din
shilucea alba. Pana
cand vom mai radé"
ínuebau minarti el pometi se
mina in buronneul dela
anale, a aces pletolul 4i a
iras 'n Vito,. L -a lovlt in
i -a re
cri trel mineri st gfndesc
linea Ior ce mare cinste e
pentru ei, se aibe pe ¢cesti
tas
cele deepre eL litalnte era
un vierme al pinta:Autel".
on n altor, un de nt-
ic',tduns contentifs aplta-
edtipä si din grupä. Toate
oelelelte echipe ne -o tau tee- minerilor
bote. Nol ne multumim sä sd piece la
Pentru oopiii nostrl
O noud aerie de cop!i ai
din Lupeni orma
staltunea
se repetä
Crei bravi muncilori in mitlo- lielflot. Astis' irisa... indeplinim norma 5i gata. la cuita. Ciddtrile mart, Pd-
m'ade E
incloçtau de uri. u improscnte pe haine ei
1
Lupenl! se repetd estas) its aile suol btncate de multimea
pe obrn cui los, to orasul Inc. E drept i de atpnet ta bä Incercäm 5i noi sä totem ele- Sartia capitaliste. In Grecia Si grevistllor. La un radinent
Peste Valsa Ilului se so- Acestee se tntample In- tercet 20 de anL i Augtia In ràndul grupelor fruntase t gante, camerele inzestrate Spania, Franta N 110110, in dai apare un deta,ament de
borira corn intuneceli ai te- Acesta a lest semnalul ir'o zi lacerare 1919. cu tot conlortul, luedrltle Stotete flette st America La-
mare' burghezo-ma.ieread. povestette mai departe lui 1949.
a gnu - Este 5I timpul,
st a
mat ales medicil st in- tind, in Anglia si Birmania. palitisti dari inarmati cu
Fruntaait muncitorilor sont pentru noi Bitrat in verbi un orine. De grtlltoarele fi aeteptau eta ln Iran al India pretutin- messoci. Strada se ample de
Pave! Stefan. Gornistul a cite ori aivag sesse, nevasca
Aditoti noapten din ÿase Unul afin minerai nerdbdare pe capti. denl onde elaeele stdpdnilnnre lavilt
sunat atacul la suinta Dala t August, sectorul 1 el st copttl me intreabä cum devin puteree adngele cu bätele sen calcali In pi-
schingiuiti
goamel a 51 inceput
$1
fruntasi esploalueli Lupeni produce edr-
buoe - contai lugli Septera- stau cu nonna. Ba inir'o zi $i in Limp ce copitayii menti= mincit continud sa doare de rail politfetllor.
Die Marna, unii mineri nu eäpäitul
mi -a spus deschls : Bine, centau yi fluturau batls- muid.
mal dorm poplite accula. mitralierelor. Au cent se- Rusa Stefan a lent data bete. Vesfen scenata a fast tele. uncle mame yi -au Numerosi greviNB sunt arti-
cerati zeci si ceci de mineri, bale parca mai fntinerlt, mai mi barbate, mi fact de ris. aduc amante Minerul Barbier san 51 ludecati.
Ca°d los die out ", as aecuad unll morti, altli ränip, tävä- noieras. Astaaf a munit primita cu mare bucueie de Toate muorile se laude cu de ',remu- Pallia industriali proprie
Pria paduri, pe munti. bine. Echipa a Morat tot
Ilndu-se in bäl(la de singe. nopal bei! minarti dia regaras. bërbatit lar, nomai eu tac. rite din trecut. De mi- e ucis la Firminy monopolistului Ford arti
a
in plia. Malte tons Cele mai eum echipe dm Dace nu alta, gindeote -te certa in care trdiev aie Si dupa el
Pelad ab rabufaeaaca pet- Nol am incercat st a trima la glua ". In limp sentar surit c la ale lui Lupa, cereo de lucru ". Mitralie-
mete !Meir' ale muncitorl- päm dan Indu! atele scä- cet putin ci o si ciotigi mal cana erau capii, de adrdcta alfil ou senile
rete, bembele lacrimogene $1
ter: miel greve, de o si, dou6- pin ee -5i biga pleptenelo ba- lustin ,i Eacso Mihal. CN dei In care se abdteas
bine 51 o st faim mai bine ". for Mainte replut tonie 1948. 31unclteril dela latrie se dovedesc iusä tm
guru canalulul pin
Si atenei, ce intotdeamÿ versi in Jiu epa dela spise-care dunar, a dai peste bucati IntâlniI in F1O Si grupa lui Matolici Mihal mdccc,,, vreme. Fard aalnele Bergougnan din ma- suficiente ça numer. Darßu-
e carton ultati de chie ette e adir mili ae dia Lu- ti - ldrd tngritlre, int Cler