Sunteți pe pagina 1din 8
si Cercetirii al Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova ne 0 4-5/til ain_42-02. 2018 Consilllor raionale/municipale Primarilor comunelor/satelor Oficilorteritoriae ale Cancelariei de Stat Congresului autorititilor public locale (pentru diseminarea informaiei primarilor) Copie: Directilor/Sectilor/Servicilor Cultura Bibliotecilor public teritoriale fn contextul implementarii Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, Ministerul Educatie, Culturi gi Cereetari prezints unele preeiziri/explicait referitoare la apicarea prevederilornoii Legi pentru angajati din domeniul ,Cultura”. Totodatd, relevam cd, n urma muliplelor sesizari din parte angajayilor domeniului, s-a constatat 8, avind in vedere susele de finanjare si impactul economic al erestrii salaiale, cadrul legisltiv in vigoare nu este apliat echitabil de catre APL-uri, din cauza disponibilitiilor financiare diferite ale acestora. Urmare, se creazi anumite disfunctionalitii in in treg domeniul -~Caltura” De exemplu, persoane ce exercitl aceeasi funcie gi aceleasiatributii in institut de fcelagi fel din domenial culturt sunt salarizate pe diferiteniveliri, deoarece uncle autortfile publice locale care nu-si pot asigura cheltielile pentru majorarea salarilor, decid asupra reduceri funcilor Ia 0,5 sau 0,25 unitate de timp, altele substituie funciile cu cele care au o treapta de salarizare mai micd, iar mai grav este ed, unele autoritifi publice locale, in general, ameninta cu lichidarea intitufilor sau a functilor, ceea ce reprezint 0 abordare absolut resi Dreptul la munca reprezintd un drept social-economic complex, garantat de articolul 43 din Constityia Republicii Moldova, Potrvitalineatului (1) al acestui artico, erie persoand are reptul la mune’, la Libera alegere a munci, la condii echitabile si satisfledtoare de munca, precum sila protecjiaimpotriva somajului, Acest drept este consfingit a nivel de prineipi si in Declaratia Universal a Dreptuilor Onl {In urma celor mentionate, se prezuma ed autritajle publice locale apica un tratament Aiferenfiat angsjailor domeniului cultrii fal de cel ce il apc angsjatilor din alte domenii cea ce contravine normei de ,conditi echitable” stipult in Legea Suprema. Potrivit Codului muneii al Republicii Moldova, art.05, alin. (1), timpul de munca reprezintd timpul pe care salariatul, in conformitate cu regulamentul inter al unig, cu contractul individual si cu cel colectiv de munca, il foloseste pentru indeplinirea obligatilor de muned, respectv, reducerea duratei timpului de munci pentru angajatiiinstituillor de cultura, afectenza implicit, si managementul propriu-zis al institutilor date, ceea ce reprezintd, de multe ori, un impediment in dezvoltarea durabili a sectorulu conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administajia pul locala, precum si potrvit Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind_descentralizarea adminisativa, administratia publicd locald este responsabili de organizarea activiti cculturale de interes local si asiguri buna functionare a acesteia. ee ee ee ee ee eee eee Referitot la substuirea functilor de director al case de culturd” cu ,directorantsic”, sau director de bblitect” cu biblioteca principal”, mention cf, posit ali. (1), a.24 a Leg 16072017, in vigoare din18,02.2019, conducerea biblioteclor publice este exercitatd de citre director sau, dupa caz, de eftre adjunetul acestula. Atragem atentia,c8 cadrul normativ ‘nu prevede functia de ,bibliotecar-et",respetiv, sugerim i revedeti dspoziile/ondnele de angajare, in scopul aduceri in concordant cu lepslaya tn vigoare. De asemenca, potrvit prevederlor Ordinului nr-121 din 13.04.2006 cu privre la aprobares Regulamentulu tip de activtate a Casei de Cultur, casa de culturd este condusi de director si nu de directorul artistic. Statele-tip recomandate pentru Casa de Cultura sint prezentate in Anexa ar.1 a Regulamentului recta, unde, de alfel se regiseste si funcia de director artistic. {In acest context se recomandi APL revizuirea poziilr privtor Ia stables claselor de salarizare conducttorilr insituilor de cur, a fe casi examinarea necesitilr in unit de Personal pentru aasigura buna organizare a activi cultural la nivel local, Anesd-___flle 4K Igor SAROV. ‘Secretar General de Stat ines Anes Aplicarea eadrului normatiy CCalcularca salailor in sectoral bugetr,inclusiv domeniul cultura, se realizeaza incepind cu I decembrie 2018, in temeiul Ley n-270/2018, a Leg nr-271/2018 pentru modifcarea unor acte legislative si Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018 — valorile de refernya splicabile ta determinarea salarulul de baza — valovle de referintéaplicabile la detrminarea salarului de baza Hotirrii Guvemului nr. 1231/2018 privind punerea in aplicare a prevederlor Legii.270/2018 privind sisternl unitar de salariare in sectoral bugeta. Legea mr.2702018 cuprinde funejile a 8 grupuri ocupajionale corespunzitoare domeniilor de activitatebugetar, codificate cu iter, dupa cum urea: 1) Administraje publica (A); 2) Juste B); 3) Apirarenatonala (C); 4) Ondine publics securitate a statului (D); 5) Invakimint si cercetare (E); 6) Cultura tineret si sport (F); 7) Asistenta social i sindtate (Gy; 8) Funetii complexe (H Grupul ocupational “Culturi, tineret si sport (F)" se regaste in anexa nr a Legit 27072018 i se aplicd functilor de specialtate ce pot fi institute tm: teatre, organiza concertstice, coletive artistic, crcur, case de eultur, centre de cultura, biblioteci publice si bibliotei din institute de invatimint si de cereetare, in centre de creajie populari, muzes, _griini zoologice,parcuri de culturd si odihnd, centre de tineret, in untai bugetae din domeniul retlui si sportului ga Componentele saarialui lunar. Nous Lege prevode 6, salerel luna l personal din sectoral bugetar, inclusiv cultura” este eonstitut din partea fix, care confine, dupa caz:sporul lunar pentru gradul profesional; sporal lunar pentru defnerea titlui sine s/sau stinfieo- didactic i sporul lunar pentru definerea tlului onorific (de exemplu pentru ttl onorifie “Arist al Poporului",“Maestra in Arta” — in marime de 200 de lei; “Emert”, “Om Emesit”, “Maes al Literatur, “Mestet-Faut” ete.) si partea variabila, care contine:sporul pentru performanta s sporuri eu caracter specific. (art.10 alin.(1). Suplimentar, angajaii din domeniu, ca si personalul unitiilor bugetare, de altfel, beneficara, dupa ea, de: sporul de compensare pentru munca prestatd in condi nefavorabile, sporuri pentru munea suplimentar, pentru munca de noapte s/sau pentru munca prestta fn Zilele de siebitoare nelucritoare si/sau in zilele de repaus; supliment pentru partcipare in proiecte de dezvoltare in domeniul de competenj in cadrul unitayi bugetae in care este angaja; prem uniee.(art.10 atin.(2)) Suplimente pentru paticipare in proiecte de dezvoltare la moment mu se chit, acestea se vor acorda in coil stabilite de Guver, dupa adoptareaactuluinormativ respect {in conformitste cu anexa nr:3 al Hotiiri Guvernului privind punerea in aplicare a prevedeilor Legii nr.270/2018, sporul de performangi se planified in marime de 10% din suma ‘nual a salarilor de baza la nivel de unitate bugetar. Modul si condifile de plat sporului peniru performaja individual pe angajaji sau pe categorii de angajayi se determing prin Regulamentul inter, aprobat la nivel de unitate bugetar8. Avind in vedere faptul 8, Regulamentul espectiv, este un act normativ cu earacter intern, acesta se va elabora de cdtre fiecare institute bugetar in parte, Se recomanda ea, Regulamentul cu privire la modul de