Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.2.02. la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.

2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ


ÎNCEPĂTORI/ AVANSAŢI/ PERFORMANŢĂ

Filiera vocaţională, profil sportiv, clasele a V-a – a XII-a


Disciplina sportivă de specializare: ATLETISM

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 1
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
NOTĂ DE PREZENTARE
Ca parte a învăţământului preuniversitar, învăţământul sportiv trebuie să asigure pregătirea elevilor pe
linia competenţelor cheie europene, stabilite ca finalităţi ale sistemelor educaţionale şi de formare profesională
din ţările Comunităţii Europene, fiecare disciplină de învăţământ fiind chemată să-şi aducă contribuţia specifică
la realizarea acestora.
Disciplina Pregătire sportivă practică este prevăzută, conform planului de învăţământ, în aria
curriculară Educaţie fizică şi sport şi are menirea să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea dezvoltării
complexe a personalităţii autonome şi creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea învăţământului.
Prezentul document conţine programele şcolare pentru disciplina de învăţământ Pregătire sportivă
practică, unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat - clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională,
profil sportiv şi unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar, disciplina sportivă ATLETISM,
nivelurile de pregătire: ÎNCEPĂTORI, AVANSAŢI, PERFORMANŢĂ.
Obiectivul general al disciplinei Pregătire sportivă practică constă în dezvoltarea aptitudinilor
bio-psiho-motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea valorificării
lor la nivel maxim în activitatea sportivă competiţională, specifică categoriei de vârstă şi nivelului de
instruire, pe fondul menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice
armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale.
Disciplina Pregătire sportivă practică contribuie, prin exersarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor pe care le dezvoltă, la pregătirea elevilor în domeniile de competenţe cheie, definite la nivel
european.
Programele şcolare, pentru fiecare disciplină sportivă, au următoarea structură:
- Nota de prezentare, în care se detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific al
acesteia în cazul curriculum-ului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de învăţământ la
cele opt domenii de competenţe-cheie stabilite la nivel european.
- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pentru a evidenţia
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul etapei de şcolarizare.
- Valori şi atitudini, promovate prin învăţare, pe întreg parcursul etapei de şcolarizare.
- Competenţe specifice, cărora le sunt asociate conţinuturi – reprezentând nucleul funcţional al
programei şcolare – definite pentru fiecare grupă de nivel de instruire: începători, avansaţi,
performanţă.
- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.
Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă şi participarea în concursuri pun elevul în
situaţii concrete de:
• comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, în limba română şi în limbi străine cu
profesorul antrenor, cu colegii de antrenament/ echipă, cu adversarii şi cu arbitrii;
• sesizare a modificărilor de natură morfologică, funcţională şi psihică, generate de procesul de
antrenament, precum şi a substratului biochimic şi fiziologic al reacţiilor organismului în efort;
• analizare a aspectelor biomecanice ale procedeelor tehnice specifice disciplinei sportive de
specializare şi acţionarea, după caz, pentru ameliorarea unor componente ale acestora;
• căutare, stocare şi comunicare, prin mijloacele tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, de
date vizând: componentele şi metodologia pregătirii de specialitate în disciplina sportivă
practicată, performanţele actuale realizate pe plan naţional şi mondial, tehnologii eficiente ale
instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul specialităţii etc.;

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 2
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
• iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale, autocontrolul relaţiilor personale în concordanţă
cu comportamentele acceptate şi interzise în disciplina sportivă practicată, medierea situaţiilor
conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor şi al concursurilor;
• conştientizare a relaţiei dintre drepturi şi obligaţii, a implicaţiilor legitimării sportive, ale unui
angajament sau contract, a corelaţiei dintre performanţele realizate şi susţinerea materială de
care beneficiază, înţelegerea statutului de sportiv profesionist;
• utilizare a unor categorii de metode şi mijloace eficiente de perfecţionare a componentelor
pregătirii sportive, precum şi a instrumentelor de evaluare ale acestora, care pot fi folosite
independent, corespunzător evoluţiei personale a parametrilor pregătirii sportivului.

Întrucât practica avansată, naţională şi internaţională, în domeniul pregătirii sportivilor de


performanţă, a confirmat ca formaţie eficientă de instruire grupa de nivel valoric, programa de
Pregătire sportivă practică a fost concepută pe cele trei grupe de nivel valoric, respectiv de
începători, de avansaţi şi de performanţă, precizându-se, pentru fiecare grupă, competenţele
specifice şi conţinuturile aferente, corespunzător vârstei optime a elevilor şi stadiului de pregătire în
aceeaşi grupă, specific fiecărei discipline sportive.
Programa de Pregătire sportivă practică stabileşte şi permite fiecărui cadru didactic formarea
competenţelor specifice, utilizând, ca mijloace, categoriile de conţinuturi pe care le consideră eficiente,
corespunzător particularităţilor grupei de elevi.
În învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, grupele se constituie din elevi din aceeaşi clasă sau
din clase diferite, având un caracter deschis, promovările la grupele de nivel superior realizându-se
corespunzător capacităţii de performanţă manifestată obiectiv (în concursuri) de către fiecare elev.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 3
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare


2. Valorificarea informaţiilor, mijloacelor şi metodelor specifice
şi nespecifice, pentru dezvoltarea capacităţii motrice generale şi
specifice disciplinei sportive, în concordanţă cu particularităţile
de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile
interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play
4. Valorificarea la nivel maxim, în concursuri şi competiţii
sportive, a potenţialelor fizic, tehnico-tactic, psihologic şi
teoretic
5. Manifestarea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simţului
estetic şi a sensibilităţii la cultură

VALORI ŞI ATITUDINI
• Dorinţa de autoperfecţionare şi perseverenţă în atingerea şi depăşirea
obiectivelor de instruire şi de performanţă prestabilite
• Manifestarea spiritului competitiv în activităţile de antrenament şi
competiţionale
• Simţul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs
• Respect faţă de reguli, parteneri, adversari, arbitri, spectatori
• Manifestarea spiritului de fair-play, atât în activitatea sportivă cât şi în viaţa
socială
• Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii, pentru iniţierea şi menţinerea
relaţiilor inter-umane
• Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al
adversarilor
• Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim
de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea
cu refacerea, timpul ocupat cu cel liber
• Interes constant pentru fenomenul sportiv
• Simţ estetic, deschidere pentru frumos
• Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al
adversarilor
• Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim
de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea
cu refacerea, timpul ocupat cu cel liber
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 4
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea corectă a INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
principalelor noţiuni specifice • troficitatea musculaturii membrelor inferioare
domeniului • tonicitatea musculaturii extensoare
• raport optim între înălţime şi greutate
• elasticitate toracică
1.3. Folosirea corectă a • capacitate vitală
terminologiei de specialitate • stabilitate articulară
DEPRINDERI MOTRICE
• şcoala alergării
2.1. Utilizarea celor mai importante • şcoala săriturii
mijloace de dezvoltare a capacităţii • şcoala aruncării
fizice proprii CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
• Viteza
- de reacţie
2.2. Compararea reacţiilor - de execuţie
organismului, în eforturi de tip - de deplasare
diferit • Forţa
- dinamică segmentară
Îndemânarea
3.1. Integrarea în diferite grupuri, • coordonarea segmentelor faţă de corp şi a corpului în spaţiu şi timp
constituite în funcţie de cerinţele Rezistenţa
activităţii de pregătire • la eforturi aerobe

INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI


• raport optim între înălţime şi greutate
3.2. Îndeplinirea unor sarcini • elasticitate toracică
specifice activităţii de pregătire, • troficitatea şi tonicitatea grupelor musculare angajate în alergări,
prin coordonare cu ceilalţi membri sărituri, aruncări
implicaţi CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
• Viteza
- de deplasare, pe distanţe variate
4.1. Creşterea nivelului indicilor de • Forţa
manifestare a calităţilor motrice - explozivă, a membrelor inferioare
• Îndemânarea
- coordonarea membrelor inferioare şi superioare şi ale corpului
4.2. Aplicarea deprinderilor cu acestea
motrice şi a procedeelor tehnice de • Rezistenţa
bază în acţiuni motrice complexe şi - la eforturi uniforme moderate
forme adaptate de întrecere/ METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
concurs • a forţei maxime, explozive
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe şi mixte
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii • a îndemânării
corporale • a mobilităţii şi a supleţei
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 5
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
1.1. Utilizarea corectă a PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ
principalelor noţiuni specifice a) alergări
domeniului • mecanismul de bază privind tehnica alergării
• startul din picioare
• pasul de alergare în tempo moderat
1.3. Folosirea corectă a • pasul alergător de accelerare
terminologiei de specialitate • pasul alergător lansat de viteză
• mecanismul de bază al alergării de garduri; ritmul de trei paşi între
garduri
3.1. Integrarea în diferite grupuri, • startul de jos şi lansarea de la start
constituite în funcţie de cerinţele • alergarea de ştafetă
activităţii de pregătire b) sărituri
• mecanismul de bază privind tehnica săriturilor
• săritura în lungime ghemuit
3.2. Îndeplinirea unor sarcini • săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
specifice activităţii de pregătire, • săritura în înălţime cu păşire
prin coordonare cu ceilalţi membri • săritura în înălţime cu răsturnare dorsală (12 – 13 ani)
implicaţi • elementele principale din şcoala săriturii
c) aruncări
• mecanismul de bază privind tehnica aruncării
3.3. Manifestarea unui • aruncarea mingii de oină de pe loc
comportament bazat pe fair-play • aruncarea mingii de oină cu elan
faţă de antrenori, parteneri, • împingerea greutăţii de pe loc (12 – 13 ani)
adversari şi arbitri • aruncarea greutăţii – procedeu la alegere (12 – 13 ani)

PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE


4.2. Aplicarea deprinderilor INDIVIDUAL
motrice şi a procedeelor tehnice de • startul de jos şi lansarea de la start
bază în acţiuni motrice complexe şi • pasul de alergare cu accelerare
forme adaptate de întrecere/ • alergarea de garduri
concurs • schimbul de ştafetă alternat
• săritura în lungime ghemuit
• săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
4.3. Integrarea în acţiuni tactice • săritura în înălţime cu păşire
individuale/ colective, în condiţii • aruncarea mingii de oină de pe loc şi cu elan
de pregătire/ întrecere • împingerea greutăţii de pe loc

ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE


4.4. Susţinerea eforturilor generale a) grupa probelor de alergare:
şi specifice impuse de activitatea de • graficul de cursă în serii şi finală
pregătire şi de întreceri • evitarea blocărilor în pluton.
b) grupele probelor de aruncări şi sărituri:
• riscul la primele execuţii

4.5. Manifestarea în întreceri a • intrarea raţională în concurs şi renunţarea la anumite încercări

trăsăturilor psihice dominante,


specifice disciplinei sportive TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
• dorinţa de victorie
• combativitate
• tenacitate
5.1. Selectarea modelelor de reuşită
• concentrare
din lumea sportului practicat
• curaj
• stăpânire de sine
• eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
• corectitudine şi modestie

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 6
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
2.3. Identificarea informaţiilor de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
specialitate, cu ajutorul mijloacelor • tehnici de reechilibrare
electronice • modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Utilizarea celor mai importante
mijloace de dezvoltare a capacităţii
fizice proprii
2.2. Compararea reacţiilor RANDAMENT SPORTIV
organismului, în eforturi de tip diferit • factorii care condiţionează instruirea
2.3. Identificarea informaţiilor de • cauzele care reduc randamentul
specialitate, cu ajutorul mijloacelor • criterii de apreciere a randamentului
electronice • specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării randamentului
4.4. Susţinerea eforturilor generale • criterii de analiză a rezultatelor
şi specifice impuse de activitatea de • specificul analizei de caz
pregătire şi de întreceri
4.6. Identificarea factorilor care
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea principalelor


prevederi regulamentare ale PREVEDERI REGULAMENTARE
• regulament de întrecere
disciplinelor sportive practicate
• greşeli de arbitraj
2.3. Identificarea informaţiilor de
• abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
specialitate, cu ajutorul mijloacelor
electronice
3.1. Integrarea în diferite grupuri, REGULI DE COMPORTAMENT
• comportamentul în întrecere
constituite în funcţie de cerinţele
• situaţiile critice din întrecere
activităţii de pregătire
• relaţii specifice de subordonare
3.3. Manifestarea unui • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

1.1. Utilizarea corectă a


principalelor noţiuni specifice CULTURALITATE
domeniului • criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Selectarea modelelor de reuşită • valori sportive etalon, în sportul practicat
din lumea sportului practicat

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 7
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Folosirea terminologiei de INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
specialitate în relaţionarea cu • troficitatea şi tonicitatea grupelor musculare solicitate
partenerii de activitate • antrenament şi concursuri corespunzător grupei de probe în care se
instruieşte
• capacitatea cardio-vasculară şi respiratorie la eforturi uniforme şi variate
2.1. Alegerea celor mai eficiente • mobilitate şi stabilitate articulară
mijloace de dezvoltare a capacităţii DEPRINDERI MOTRICE
fizice proprii • şcoala alergării
• şcoala săriturii
• şcoala aruncării
2.2. Analiza reacţiilor organismului, • echilibru
în eforturi de tip diferit CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
• Viteza
- de reacţie
3.1. Acţionarea eficientă în diferite - de execuţie a unor acte motrice, singulare şi repetate
grupuri, constituite în funcţie de - de deplasare
cerinţele activităţilor de pregătire şi • Forţa
competiţională - explozivă
- maximă, a lanţurilor musculare mari
3.2. Realizarea de sarcini specifice • Îndemânarea
activităţii de pregătire şi - coordonare segmentară
competiţională, prin colaborare cu - echilibru
ceilalţi membri implicaţi - precizia mişcării
- orientare spaţio-temporală
• Rezistenţa
4.1. Îmbunătăţirea nivelului - la eforturi aerobe şi mixte
indicilor de manifestare a calităţilor • Mobilitatea
motrice - coordonarea complexă a segmentelor faţă de corp şi a
corpului în spaţiu, timp, repere şi de manevrare a obiectelor
INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
• tonicitatea şi troficitatea lanţurilor musculare solicitate de grupele de
4.2. Utilizarea deprinderilor
motrice şi a procedeelor tehnice în probe
• relaţie optimă între înălţime şi greutate concordantă în grupa de probe
activitatea de pregătire şi în cea
• indici cardio-vasculari şi respiratori solicitaţi de grupa de probe
competiţională
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
• viteză, forţă, rezistenţă, îndemânare, mobilitate în formele de
5.1. Abordarea permanentă a unei manifestare fiecărei grupe de probe şi subformele combinate de
atitudini corporale corecte manifestare ale acestora
METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei dinamice şi explozive a segmentelor musculare
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 8
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
1.1. Folosirea terminologiei de PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ
specialitate în relaţionarea cu a) alergări
partenerii de activitate • pasul de alergare în tempo moderat
• pasul de alergare cu accelerare
• pasul lansat de viteză
3.1. Acţionarea eficientă în diferite
• alergarea de garduri (mecanismul de bază)
grupuri, constituite în funcţie de
• schimbul de ştafetă alternat
cerinţele activităţilor de pregătire şi
• startul de jos şi lansarea de la start
competiţională
b) sărituri
• şcoala săriturii
3.2. Realizarea de sarcini specifice • săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
activităţii de pregătire şi
• săritura în lungime cu 2 ½ paşi în aer (16-17 ani)
competiţională, prin colaborare cu
• săritura în lungime cu răsturnare dorsală
ceilalţi membri implicaţi
• triplusaltul
• săritura cu prăjina
3.3. Manifestarea unui c) aruncări
comportament bazat pe fair-play • şcoala aruncării
faţă de antrenori, parteneri, • efortul final de tip azvârlire, împingere, lansare
adversari şi arbitri • aruncarea greutăţii cu elan
4.2. Utilizarea deprinderilor • aruncarea suliţei cu elan
motrice şi a procedeelor tehnice în • aruncarea discului cu elan
activitatea de pregătire şi în cea • aruncarea ciocanului cu elan
competiţională PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
4.3. Iniţierea de acţiuni tactice INDIVIDUAL
individuale/ colective, în activitatea • specifice probelor de alergare
de pregătire şi în cea • specifice probelor de sărituri
competiţională • specifice probelor de aruncări
4.4. Susţinerea eforturilor generale ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
şi specifice impuse de activitatea de • adaptarea alergării în funcţie de culoar şi turnantă
pregătire şi cea competiţională • respectarea graficului de concurs
• poziţionarea în pluton
4.5. Manifestarea în întreceri a TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
trăsăturilor psihice dominante, • dorinţa de victorie
specifice disciplinei sportive • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
5.2. Raportarea la modelele de • curaj
reuşită din lumea sportului practicat • încredere în posibilităţile proprii

2.3. Selectarea informaţiilor de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


specialitate, cu ajutorul mijloacelor • tehnici de reechilibrare
media electronice • modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Alegerea celor mai eficiente
RANDAMENT SPORTIV
mijloace de dezvoltare a capacităţii
• factorii care condiţionează performanţa
fizice proprii
• cauzele care reduc randamentul
2.2. Analiza reacţiilor organismului,
• criterii de apreciere a randamentului
în eforturi de tip diferit
• componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire
2.3. Selectarea informaţiilor de
• caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante
specialitate, cu ajutorul mijloacelor
• criterii de analiză
electronice
• specificul analizei de caz şi al autoanalizei

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 9
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
4.4. Susţinerea eforturilor generale
şi specifice impuse de activitatea de
pregătire şi cea competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor


regulamentare ale disciplinelor PREVEDERI REGULAMENTARE
sportive practicate • regulament de concurs
2.3. Selectarea informaţiilor de • greşeli de arbitraj
specialitate, cu ajutorul mijloacelor • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
electronice
3.1. Acţionarea eficientă în diferite REGULI DE COMPORTAMENT
grupuri, constituite în funcţie de • relaţii de subordonare
cerinţele activităţilor de pregătire şi • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
competiţională • comportamentul în concurs
3.3. Manifestarea unui • situaţiile critice din concurs
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

1.1. Folosirea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu CULTURALITATE
partenerii de activitate • criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Raportarea la modelele de • valori sportive etalon, în sportul practicat
reuşită din lumea sportului practicat

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 10
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: PERFORMANŢĂ

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea terminologiei
specifice în diferite situaţii de INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
comunicare • masa musculară activă solicitată de probă la efort
• rezistenţa principalelor articulaţii
2.1. Utilizarea mijloacelor şi • capacitatea maximă aerobă şi anaerobă
metodelor specifice şi nespecifice • debit cardiac şi ventilaţie pulmonară
domeniului pentru propria DEPRINDERI MOTRICE
dezvoltare fizică • după caz: şcoala alergării, săriturii sau aruncării
2.2. Folosirea mijloacelor CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
electronice pentru culegerea • Viteza
informaţiilor necesare dezvoltării - de execuţie
capacităţii motrice generale şi • Forţa
specifice disciplinei sportive - absolută, maximă
• Rezistenţa
3.1. Relaţionarea adecvată în - la efort aerob, anaerob şi mixt
diferite grupuri, constituite în INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
funcţie de cerinţele activităţilor de • profilul somatic specific probei
pregătire şi competiţională • indicii funcţionali care caracterizează proba
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
3.2. Rezolvarea sarcinilor specifice • viteza, forţa, rezistenţa, îndemânarea, mobilitatea, în formele de
activităţilor de pregătire şi manifestare ale fiecărei probe şi unele forme de manifestare
competiţională, prin interacţiunea combinate ale acestora
optimă cu ceilalţi membri implicaţi METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei specifice probei
4.1. Maximizarea nivelului
• a vitezei specifice probei
indicilor de manifestare a calităţilor
• a rezistenţei la eforturi specifice probei
motrice
• a supleţei musculaturii
4.2. Valorificarea potenţialului METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
tehnic în activitatea de pregătire şi • a masei musculare active
în cea competiţională • a greutăţii corporale optime
• a troficităţii
5.1. Abordarea permanentă a unei • a tonicităţii
atitudini corporale corecte

1.1. Utilizarea terminologiei PROCEDEE TEHNICE


specifice în diferite situaţii de a) alergări
comunicare • pasul de alergare în tempo moderat
• alergarea accelerată în linie dreaptă şi în turnantă
• simţul tempoului
• pasul lansat de viteză
• startul de jos şi lansarea de la start
• alergarea în turnantă
• schimbul de ştafetă
• pasul peste gard
3.1. Relaţionarea adecvată în • startul de jos şi alergarea până la primul gard
diferite grupuri, constituite în • alergarea între garduri
funcţie de cerinţele activităţilor de • alergarea de la ultimul gard la sosire
pregătire şi competiţională b) sărituri
• pasul lansat de viteză

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 11
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
3.2. Rezolvarea sarcinilor specifice • alergarea accelerată
activităţilor de pregătire şi • faza de bătaie-desprindere
competiţională, prin interacţiunea • ritmul elanului
optimă cu ceilalţi membri implicaţi • zborul şi aterizarea
• ritmul celor trei paşi la triplusalt
3.3. Manifestarea unui • elanul
comportament bazat pe fair-play • forma globală a tehnicii săriturii
faţă de antrenori, parteneri, c) aruncări
adversari şi arbitri • efortul final
• elanul
4.2. Valorificarea potenţialului • forma globală a aruncării şi a vitezei de execuţie
tehnic în activitatea de pregătire şi PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
în cea competiţională INDIVIDUAL
• specifice fiecărei probe
ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
4.3. Iniţierea şi finalizarea de În funcţie de probă:
acţiuni tactice individuale/ • alergarea, obiectiv de loc sau de timp
colective, în condiţii de pregătire/ • dispunerea în pluton şi declanşarea atacului propriu şi al adversarilor
de concurs/ de competiţie • graficul optim de cursă
• intrarea oportună în concurs şi renunţarea la anumite încercări
4.4. Susţinerea eforturilor generale • decizia asupra încercărilor riscante
şi specifice impuse de activitatea de ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE (PENTRU PROBELE DE
pregătire şi cea competiţională ALERGĂRI DE SEMIFOND, FOND ŞI OBSTACOLE)
În probele de alergări de semifond, fond şi obstacole:
• ocuparea corzii
4.5. Manifestarea în întreceri a • blocarea ieşirii / atacului adversarului
trăsăturilor psihice dominante, • imprimarea ritmului cursei
specifice disciplinei sportive • rotaţia la conducerea plutonului
TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
• dorinţa de victorie şi îmbunătăţirea performanţei
5.2. Aprecierea obiectivă a • tenacitate
nivelului valoric al unor competiţii • concentrare
la care participă • atenţie distributivă
• iniţiativă
• stăpânire de sine
• colaborare şi întrajutorare
• combativitate
• corectitudine şi respect faţă de adversar, arbitrii şi spectatori

2.2. Folosirea mijloacelor PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


electronice pentru culegerea • tehnici de reechilibrare
informaţiilor necesare dezvoltării • modalităţi de atenuare a şocurilor
capacităţii motrice generale şi • cunoştinţe teoretice despre:
specifice disciplinei sportive - importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Utilizarea mijloacelor şi RANDAMENT SPORTIV
metodelor specifice şi nespecifice • factorii care condiţionează performanţa
domeniului pentru propria • cauzele care reduc randamentul
dezvoltare fizică • criterii de apreciere a randamentului
• specificul autocaracterizării şi evaluării randamentului
• personalizarea echipamentului de concurs
• caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 12
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
2.2. Folosirea mijloacelor • criterii de analiză
electronice pentru culegerea • specificul analizei de caz şi a autoanalizei
informaţiilor necesare dezvoltării
capacităţii motrice generale şi
specifice disciplinei sportive
4.4. Susţinerea eforturilor generale
şi specifice impuse de activitatea de
pregătire şi cea competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
favorizează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor PREVEDERI REGULAMENTARE


regulamentare ale disciplinelor • regulament de concurs
sportive practicate • principalele abateri de la prevederile regulamentare şi consecinţele
acestora
• semnificaţia comenzilor, semnalizărilor arbitrilor şi a aparaturii de
3.1. Relaţionarea adecvată în specialitate
diferite grupuri, constituite în REGULI DE COMPORTAMENT
funcţie de cerinţele activităţilor de • relaţii specifice de subordonare
pregătire şi competiţională • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
• comportamentul în concurs
3.3. Manifestarea unui • situaţiile critice din concurs
comportament bazat pe fair-play • relaţiile cu oficialii concursului
faţă de antrenori, parteneri, • criteriile de evaluare a arbitrajelor
adversari şi arbitri • greşeli frecvente

1.1. Utilizarea terminologiei


specifice în diferite situaţii de
CULTURALITATE
comunicare
• Criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Aprecierea obiectivă a
• Valori sportive etalon, în sportul practicat
nivelului valoric al unor competiţii
la care participă

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 13
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
SUGESTII METODOLOGICE
Lecţia de antrenament sportiv este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate, ce trebuie să
reflecte cunoştinţele şi competenţele sale profesionale, capacitatea, deosebit de importantă, de a se
adapta condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor, ajutându-se
de o serie de îndrumări/ sugestii metodologice, oferite prin această programă, astfel:
• utilizarea judicioasă a bazei materiale şi a resurselor materiale şi financiare
• alegerea celor mai potrivite mijloace, procedee metodice şi metode, în funcţie de
particularităţile de vârstă, sex şi nivel de pregătire
• abordarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere al centrării procesului educativ pe
formarea competenţelor prevăzute de programă
• prezentarea de către cadrul didactic a conţinuturilor care vor fi abordate, a cerinţelor şi
criteriilor de evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestre
• eliminarea din relaţia cadru didactic-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică
asupra elevului
• înţelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea permanentă la
stimuli progresiv crescuţi ca intensitate, complexitate şi volum, cu precădere pe linia
factorilor care condiţionează în cea mai mare măsură capacitatea generală de performanţă
• asigurarea continuităţii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în
învăţământul sportiv integrat şi suplimentar vacanţele şcolare constituindu-se în prilejuri de
intensificare a pregătirii
• analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării
sportivului pe probă sau post, astfel încât să asigure acestuia posibilităţi maxime de
valorificare a potenţialului personal
• asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel, astfel încât
pregătirea să fie motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii.

Deoarece structurile de învăţământ sportiv integrat şi suplimentar au fost create în sensul atingerii
scopului de afirmare în sportul de performanţă a elevilor cu aptitudini sportive deosebite, sugestiile
metodice prezentate anterior pot fi completate de o serie de aspecte, cum ar fi:
- desfăşurarea permanentă a unei activităţi de selecţie a copiilor şi elevilor cu aptitudini, prin
observare şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi, punând accent corespunzător
pe modelul de selecţie specific fiecărei discipline sportive, pe componentele fizico-motrice cu un
pregnant caracter de determinare genetică, cum ar fi dimensiunile longitudinale ale corpului,
conformaţia scheletului, indicii de viteză de reacţie şi de execuţie, capacităţile coordinative şi
predominanţa unor caractere temperamentale;
- asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecţii continue, având ca termen
obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică şi fiziologică, parametrii
motrici condiţionanţi ai performanţei şi nivelul performanţei obţinute în concurs;
- stabilirea conţinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanţă cu evoluţia actuală a acestora pe
plan mondial;
- stabilirea unor trasee individuale, de pregătire sportivă cu precădere pentru elevii cu caracteristici
atipice vârstei sub aspectul înălţimii, lungimii segmentelor etc., dar deosebit de eficiente pentru
disciplina sportivă respectivă;
- asigurarea progresivă, pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri, a mijloacelor de
susţinere energetică, de recuperare şi de refacere;
- asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcţie de rezultatele cărora să se adapteze
procesul de instruire;
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 14
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
- sprijinirea materială (alimentaţie, echipament performant, distincţii) a elevilor cu performanţe
sportive deosebite.
La clasele cu program sportiv din învăţământul gimnazial şi liceal, catedrele/profesorii vor
stabili pentru fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumentele de evaluare (probele de control)
care să vizeze calităţile motrice dominante în disciplina sportivă respectivă, raportate la probele de
selecţie, nivelul de stăpânire a unor procedee tehnice şi după caz a acţiunilor tactice, cât şi capacitatea
globală de performanţă, astfel încât să poată acorda câte patru note pe semestru, inclusiv pentru elevii
cuprinşi în clasele mozaic.
Proiectarea didactică atât în învăţământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare, poate fi
realizată sub forma eşalonării anuale a unităţilor de învăţare, a planificărilor calendaristice
semestriale şi a proiectării unităţilor de învăţare la grupele de începători şi sub forma planului de
pregătire anual şi a planurilor de pregătire pe etapă la grupele de avansaţi şi de performanţă.
La grupele de performanţă şi înaltă performanţă, în afara documentelor prezentate în alineatul
anterior se recomandă şi elaborarea planului de perspectivă multianual, cât şi a planurilor
individuale de pregătire pentru elevii cu perspective deosebite.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 15
ATLETISM, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă