Sunteți pe pagina 1din 41

Argument

Limba rom6nd este acea formd speciald sub care


spaliul acesta geografic Ai spiritual dintre Carpali, mare,
Dundre gi dincolo de ele a cdpdtat o identitate. Limba
romAnd nu este o simpld structurd logico-lingvisticd cu
rafiuni de comunicare, rdsdritd int6mpldtor la un moment
dat dintr-o altd limbd ori dintr-un amestec de limbi, ci un dat
de la Dumnezeu, aga cum sunt toate limbile, cu un trup 9i
un spirit, cu o istorie, un destin 9i un rost. Ea deline un
nucleu, o esenfd, care este una 9i aceeagi de mii de ani, cu
mult Tnainte ca aceastd limbd sd se fi numit "romdnd".
,,Ai putea sd md intrebi ce inleleg eu prin vorbirea
scrisd. i1i rdspund: dupd mine vorbirea scrisd nu este decAt
un act de memorie, de mutare in posteritate a vorbirii vii.
(...) Cuvintele gi lumea lor sunt puternice, nasc idei. Numai
cuvintele nasc idei, pentru cd ele insumeazd experienfa de
viald a lumii." (Nichita Stdnescu)
Scrisul este una din activitdfile de mare insemndtate
in devenirea personalitdfii umane. Prin scris, omul igi
exprimd gAndurile gi sentimentele, pdstreazd legdtura cu
prietenii gi rudele gi igi pune in valoare personalitatea.
Aspectul scrisului, corectitudinea, forma literelor spun multe
despre o persoand, despre felul sdu de a fi. Plasticitatea
exprimdrii, originalitatea compoziliilor formeazd un stil
propriu, personal. Scrisul este,,oglinda gcolarului".
Un rol important in formarea deprinderilor de scriere
corectd revine gcolii, disciplinelor de invdldmdnt, dar 9i
activitd{ilor extragcolare 9i extracurriculare' ln gcoald, pe
lAngd scrierea corectd, se urmdregte 9i formarea
deprinderilor de exprimare corectS, de inlelegere a unui
mesaj scris.
Urmdrind formarea deprinderilor de scriere corectd,
ne-am propus sd antrendm elevii de clasele a ll-a, a lll-a 9i

7
a lV-a intr-un Concurs de ortografie, in care sd vizdm L Cuvinte care se scriu cu grupurile de
aspecte ale ortografiei cuprinse in programa gcolard, in
conformitate cu DOOM 2. vocale ( ia, ea, ie, oa, ua, e/ie)
1. Alege forma corectd a cuvintelor:

cobuard / coboard ciatd / ceatd


teamd / tiamd perdeaua / perdiaua
evaluare / evaloare gheatdt / ghiata
aluat / aloat
2. Alege forma corectd gi transcrie propozi{iile:

a) Ea /la a loat / a luat un caiet de matematicd.


b) Pentru cd afard ploa / plorra, am citit o carie.
c) La bucdtdrie mama pregdtegte un aluat / aloat pentru
prdjitura.
d) Astd seard / siard am mdncat pizza.
3. Alege forma corectd a pronumelor personale:

Eu / ieu am citit despre MihaiViteazul.


lea / ea este sportiva mea preferatd.
Ei/ iei au ascultat ,,Rapsodia Romind" de George
Enescu.

4.Bifeazd cuvintele care confin grupurile de vocale ia, ie,


aflate in aceeagi silabd:

iegire, recreatie, iarmaroc, pietre, viald, sanie

5.Alege forma corectd a cuvintelor!

iel el oua oa
esfe iesfe iera era
abea abia caramea caramia
lumineazd
6. Taie cu o linie forma incorectd:
mnuna
egire /
iegire aer / aier ploud
iepure / epure poet / poiet
frumoasd
statuie / statue gutue / gutuie
eri/ ieri pietre / petre
eram / ieram bae / baie 11. Marcheazd girurile de cuvinte care confin grupuri de
ieste / este poiezie / poezie vocale:
caet / caiet poiem / poem
! coajd, zboard, muncitoare
7 . Taie cu o linie cuvintele scrise gregit:
n seard, ideal, creare
ziua / zioa poet / poiet
caet / caiet
iegire / egire
aer / aier X ieftin, iepuri, ierburi

B. Completa{i cu grupul de sunete ea sau ia:


n iaz, iarnd, biatd
l_cul tr ieEire, farfurie, draperie
l-pa lun
-ta am_za
t-va mar_ 12. desparte in silabe cuvintele:
-pazul v atd
canapea
9 . Alege cuvdntul scris corect: poiand
iatagan
gregeald
vioard viuard
/ bae /baie ciagcd / ceagcd ieftin
rod / roud gheald / ghiald piatrd / peatrd
13. Completeazd propoziliile cu ajutorul cuvintelor din
10. Desparte in silabe cuvintele apoi subliniazd grupurile parantez6:
de vocale invdlate:
a fncetat. A iegit . Cucul
cerneald cAntd-n . R6ndunica ciripegte
in grddind florile dgi aratd
ldmAie
10 1i
Mireasma ll. Cuvinte care se scriu cu grupurile de litere
se imprdgtie in jur. culege cdteva floricele
( ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi)
(ploaia, dumbravd, soarele, culoarea, ldcrdmioarelor,
Mioara, frumoase, voioasd ) 1. Compleleazd cu ce, gi, gg, gi, che, chi, qhe, qhi
cuvintele:
14. Complteazd dupa model:
o.......4n ure....... ghi.......toare
ninsori gco/i cozi ploi ur.......nt frdn.......e bu.......t
ninsoare Gi........t .........brit ar.......ntiu
.......reagd ........tu1e zoolo.......cd
flori mofl fri........der ........nem4 pri..........pe

2. Completa(i cu grupurile de litere corespunzdtoare:


15. Subliniazf, din girul de cuvinte dat, numai pe acelea
care con{in grupurile de vocale ea, jA, @, ig, ua, ud in An_el un_te _m
aceeagi silabd: pa_ni pa_te _brit
rd_aldt _re$e in tata
ninsoare, radiazd, lumineazd, Camelia, ploaie, draperie,
vrabia, Mioara, copildria, floare, voud, rorJa, pia,td, piere. 3. Completali cu grupurile de cuvinte care lipsesc:

16. incercuiegte litera din fala coloanei in care toate fu- rafd
cuvintele sunt scrise corect: fri der fri
_nga9 An-la
a) ceartd b) doudt c) iarnd min_ mene
pierdere piala chiamd or ta or-,ta
ninsoare Iucreazd draperie
piatrd farfurie noud 4. Corectali textul:
ploua culoare moard
eugen, chiriac gi gherghina se ptinba' in marghinea
a) andreaua b) cafeaua c) canapeaua grddiniiciegfe un Cireg inalt. Ciregele sau copt. Copi s-au
roua patinoar coluand oprit. E gineva s-au nu? Vine mama s-a. Cerul sa inorat.
tulburdtuare respectuoasd spinoasd
solioard descoasere greoaie 5. Scrie in casetd numdrul silabelor, sunetelor 9i al literelor
fiecdruia dintre cuvintele:

I2 13
lll. Cuvinte care se scriu cu cs I x,T ld
ghiocei: st/abe sunefe
; ; alitere A.
buchetul: f s/abe
L Giupeazd pe doud coloane cuvintele, dupd cum se
a sunete
Vlitere pronunld sunetele cs sau gz redate prin litera x:
expediazd, exprimare, existd, extraterestrtt, expune,
cirege ! si/abe l-l sunefe I titere exemplar, lexic, exemplu, exact

6. Potrivegte silabele din cele doud coloane pentru a forma 2. Desparte in silabe cuvintele:
cuvinte: oxigen, exotic, relaxat, toxic, extemporal, fixativ, ortodox,
existenfd, mexican, claxon, extrema, claxon, lux, extenuat.
ge brit
chi re9 3. Precizeazd cdte silabe, sunete gi litere are fiecare
ce cei cuv6nt:
ci re
coa rul tux J silabe tr sunete tl litere
mer ie
cer
che
ce
ge
hxi A silabe n sunete n fitere

7. lncercuiegte litera din fafa coloanei in care toate cuvintele rucsacJ silabe ! sunete n fitere
sunt scrise corect:
saxofon] silabe n sunete n fibre
a) margine b) ciala c) cerceteazd
pachet merge gherghef
Alexandrache n silabe n sunete n fibre
minghe girafd ghiveci
rdceald pereche 4. Scrie trei propozifii in care sd folosegti cel pufin cdte
argintiu
doud cuvinte in care grupurile de sunete cs gi gz sunt
geros chipiu inchisd redate prin litera x.

5.Completeazd spaliile libere, alegdnd din paranteze


cuvintele scrise corect:

Podul casei esfe de carlivechi. ( ticsit, tixit)


Emil o carte rard. ( xeroxeazd,
serocseazd)
I4 15
Vasile a scris multe poezii. 9. Ardtali seria de cuvinte scrise corect :

(Al e xa n d ri, Al e cs a n d ri)


a) excelent , rucsac , examen , croropignild;
Din grddind am cules o . ( micsandrd,
mixandrd) b) excelent, rucsac, egzamen , coropignifd ;

avea un enorm. (
c) excelent , ruxac , eczamen , croropignifd ;
excursionistul, escursion istul, ruxac, rucsac)
d) excelent , rucsac , examen , coropignild .

6.Scrie un text care sd confind cel pufin zece cuvinte care


sd confind litera x. Dd-i un titlu potrivit !
B.
7. incercuiegte litera din fafa coloanei in care toate
cuvintele sunt scrise corect: 1. Completeazd cuvintele cu litera i sau 6! Alcdtuiegte
propozifii cu cinci dintre ele!
a) (a) tixi b) examen c) excroc
t....rziu ....nvinelit g...ndegte
exmatriculat rucsac extraordinar
taxatoare (a) executa m....r... i m....nie f....nt...nd
fixator
exersare
g....ze t...ndr m....ine
XETOX extragere
....nseamnd cioc....rlie hotdr....
a) taxa b) ecscursie c) rucsac
p...ine ....nc...ntat ...nhdmat
egzamen exact exerciliu
p...r...u ...ncet m....ncare
oxigen ....nviere c...ine re....nnoadd
cocs Alecsandri
imbdcsit pix pre...nt....pina de...mpa(it re...ncepe
taxi
lux ortodox ticsit
2. Bareazd forma gregitd!
B. Printre cuvinte s-a strecurat unul scris gregit. Ardta{i care
romAn romin
este acesta : invins 6nvins
a) egzact; pdmint pdmdnt
citeva citeva
b) cocs ; vdzand vazind
c) excaveazd antinde intinde
;
cobori coborA
d) ticsit ; reAntinerit reintinerit
e) excursionist .
se posomord se posomori

16 17
3. Modificd forma cuvintelor dupd model:
7. incercuiegte litera din fala coloanei in care toate
bdtrdn - imbdtrdnit - neimbdtranit cuvintele sunt scrise corect:
pddure -
tdndr - 3p.a) am1nare b) fmpartaganie c) (a) t1ri
frunzd - panda nedngrijit incdntdtor
mugur - (a) uri (a) imperechea incasatoare
bogat - indbugitor (a) dobori (a) preintampina
Scrie un text cu titlul In excursre in care folosegti cel nedmplinire fngrijorat dobordre
pu{in zece cuvintecare se scriu cu i gi A.

4. Grupeazd pe coloane cuvintele care conlin literele i 9i d: a) sambdtd b) gandegte c) grdu


intdmpinat, reincepe, hotdri, g1nd, cdntec, reintors, pdr6u, pdri fdntina tindr
hotdrdt, pdri, inc1ntaf impdrdteasd, deimpdrlit, tdri, neincetat coborire intdlnire
tdrzie scarlai hotdrA
litera i litera 6 literele i gi 6 pandegte nednceput ciocArlie

lV.Cuvinte care se scriu cu m inainte de p 9i


b

l.Completeaza cu litera m sau n :


5. lndica[i forma corectd :

a) neAntrecut ; co fort co puter co sdtean


b) incintare
pu ctuatie i batranit ca pinq
;
co cediu co feti co punere
c) hotdrd ; a bulantd i prumut scru bie
d) grdu
2. Scrie intr-o coloand cuvintele cu ,,rr1b" giin alta pe cele
;

6. Schimbd forma cuvintelor astfel incAt sd se termine cu i: cu ,,![p":

coboard ---- cobori pdrdgte zd m b et, im po rta nt, a mp I u, u m b rel d, I i m b d,im pin s,tro m pd,
doboard (se) taragte im bo I n dv it, ga m po n, com P as.
hotdrdgte (se) posomordgte

t8
6. Completafi cu litera potrivitd (m sau n):

bo_bonierd i_brdcdminte
i_nvalator i_ceput
i_pachetat a_bulanld
3. Desparte in silabe cuvintele de la exercitiul 2. Ista_bul ca_ping
co_feti co fort

7. Grupeazd cuvintele urmdtoare pe doud coloane, dupd


cum se scriu cu mb sau mp: ambulanld, compunere,
ambalaje, umpluturd, zambild, fmpreund, impdr,tire,
an sa m bl u, exem ple, com bin alie.

4. Scrie cuvinte noi oblinute ca in modelul dat,apoi


8. Taie forma gregitd:
alcdtuiegte cu ele propozilii : boboc-imbobocit
simplu / sinplu umbld / unbld
baie- bel$ug
sunbru / sumbru conbind / combind
boald bl6nd
compact / conpact z1mbete / z1nbete
pachet bdrbat
inpundtor / impundtor bomboane / bonboane
proaspdt bland
pddure bold
9. Formeazd cuvinte noi addugdnd silaba im inaintea
buior pu$cd
cuvintelor:
bun podoabd
Pdun pielita pachet piatrd
oiatrd prieten belgug_ pugcd
bland piedica
5. Cum se scrie corect ?Taie cu o linie forma incorecta :

10. Ordoneazd cuvintele pentru a obline propozifii:


bonboane sau bomboane inb dtr1n it sau i m b atrin it
sinplu sau simplu c1npie sau cilmpie a) miros, un, zambilele, imbdtdtor, impragtie
cunpdr sau cumpdr plimbare sau plinbare b) in,'impdrdtegti, straie, umbld, impdrdteasa, imbrdcatd
inpreund sau impreund com pu n e re sau co n p u nere c) ambalaj, impacheteazd, o, impreund, umbreld, copiii,
impdrtire sau inparlire strAmb sau strAnb in, colorat
int1npinat sau int1m pinat umbrd sau unbrd
con pleteazd sau completeazd a zAmbi sau a zAnbi 11. Scrie un text, folosind cuvintele:

20 21
a)impietrit ;

implinegte, cumpdrd, bomboane, simpatici, impresionat, b) bomboand ;


octombrie.
c) compot ;

12. Ordoneazd silabele pentru a obfine cuvinte:


d) complet;
re, ba, plim bra, dum, vd e)inbracat.
bre, um, ld bd, td, sAm
bu, s1m, re re, com, ne, pu
V. Cuvinte care se scriu cu i / ii / iii
13. lncercuiegte litera din fala coloanei in care toate
cuvintele sunt scrise corect: l.Completeazd tabelul urmdtor cu formele corecte:

a) comvoi b) imbia c) umbreld


inbarbdta fantomd impreund
cAmpie inpdr,tire tramvai
plimbare ambiguu a se fmpdca

14. Subiliniazd cu o linie cuvintele scrise corect:

/
inpar,tire fmpar,tire impdrat / inparat
/
compunere conpunere c1npie / cimpie
limba / linba bombd/ / bonbd 2.Bareazd forma corectd:

15. Taie cuvintele scrise gregit gi scrie corect propoziliile: (tu) gti/ gtii (tu) scrii/ scri
sa fii (cuminte) / sa fi (cuminte) (u) vii / vi
E luna noiembrie/noienbrie. Canpiile/Cdmpiile sunt arate. md apropi/ md apropii
Ne inbrdcam/imbrdcdm cu haine cdlduroase. Mereu trebuie (eu) ma gdndi/ md glndii (tu) vei gti/ vei gtii
sd avem umbrela/unbrela pregatita.
in curdnd natura va imbrdca/inbrdca haind albd. Scrie enunluri in care sd folosegti formele corecte.

16. Gdsegte cuvAntul scris gregit din urmdtoarea seria de


cuvinte : "impietrit, bomboand , inbracat, compot ,
complet."

22 23
A fost odatd un impdrat care avea trei_
Toti erau destoinici gi curajogi.Doreau sd
aJunga de nadejde.$r-au luat _
ndrdvagi, pornind in lumea largd. S-au infruntat pe rdnd cu
3. Schimbd forma cuvintelor: arqintiu, auriu, ardmiu, cel ral, cu cu gapte capete. Au
cenusiu, cafeniu, dupd modelul: ajutat sdrmani. S-au intors cu in
imparalia tatdlui lor gi l-au ajutat in greii ai
nor alburiu # nori alburii _____) alburiii nori
6. Scrie forma de plural a expresiilor urmdtoare, apoi pune
adjectivul Tn fala substantivului:

4. lnverseazd cuvintele subliniate gi rescrie enunturile.


7. Scrie forma corectd a adjectivelor din paranteze:
Clopoleii arqintii se auzeau din vale.
(Zglobiu) copii sunt cu sdniile. Glasul (vesela) al
lgpura$ul are iucdrii pentru cuminlii copii.
copiilor rdsund pe coasta (domol) a satului.
lnatii copaciigi ridicau ramurile spre cer.
$i-a chemat la aniversare toli prietenii buni. B. Trece la plural urmdtoarele substantive :

Exemplu: $oriceii cenusii aleargd prin hambar.


(un) fiu (nigte) (toli)
Cenusiii soricei aleargd prin hambar.
scatiu
codru
tigru
copil
brad

9. Trece la numdrul plural adjectivele de maijos.


S.Transcrie textul, completdnd spaliile punctate cu cele mai
potrivite cuvinte dintre urmdtoarele :
nar fumuriu norifumurii noriifumurii
fiu, fii. fiii, cal. cal zmei. zmeii, balaur, balaurii, oameni.
ochi cenugiu
oamenii, toli. tolii, ani, anii, batranete, bdtranetii.
ghiocel argintiu
25
clopolel zglobiu 12.Taie forma gregitd a cuvintelor:
obrdjor trandafiriu
sturz auriu (tu) gti/gtii (tu) scrii/scri
miel brumdriu (tu) vii/ vi (ma) apropi/ apropii
trandafir Iiliachiu (tu) li / lii (nu) fi / fii

Scrie formele de plural pentru fiecare din expresiile 13. lnverseazd locul cuvintelor subliniate gi rescrie
de maijos. enunlurile:

fumuriul nor fumuriii nori Pe cerul albastru au apdrut norii cenugii.


cenuEiul ochi Am vdzut gi eu munlii fumurii.
argintiul ghiocel Trandafirii cdrdmizii au inflorit.
zglobiul clopolel Fulgii argintii $r-au inceput dansul.
trandafiriul obrdjor
auriul sturz 14. Scrie formele de plural pentru cuvintele de maijos:
brumdriul miel
liliachiul trandafir sanie sdnii sdniile
poezie
sa/crb
10. Trece la numdrul plural grupurile substantiv - istorie
adjectiv concediu
fluviu
bdiat durduliu - 1 5.Scrie enunluri folosind cuvintele:

dulap cafeniu - copil- copii- copiii- copiilor


perdea alburie - fiu - fii- fiii- fiilor
Iac strdveziu

11. Scrie corect cuvintele din parantezd:

Toli (gcolar) sunt in clasd.


Ntgfe (om) culeg fructe.
Toli (copil) invala leclia.
Toli (hangiu) au deschrs pentru oaspeli.
Ntgfe (vizitiu) au plimbat turigtii.

26 27
Vl. Scrierea corectd a propoziliilor /
16. Alege varianta corectd
Ordonarea propozitiilor intr-un text:
:

a) mere rogii , pere auri , frunze ruginii ;

b) mere rogi , pere aurii , frunze ruginii ;


1. Ordonali cuvintele astfel inc6t sd formeze propozilii:

c) mere rogii , pere aurii ,'frunze ruginii *


; vicleand, cea, gdini, furd, vulpea
*
d) mere rogii , pere aurii , frunze rugini repede, bine, gi bdiatul, muncegte
; *
intr-un tufig, iepurele, se ascundea, fricos
*
17.Scrie un text cu titlul ,,in curtea gcolii" ,in care sd din, rdsare, nou, soarele
*
folosegti cuvinte terminate in ii sau iii. trompd, o, are, elefantul, lungd
* pdsdrile, primdvara, se intorc, cdldtoare

2.. Ordone'aza cuvintele pentru a obline propozilii


corecte:

*
scoafe oglindd la baiatul limba
*
lui copilul de plictisegte jucdriile se
. pdrin,tilor
sfaturile de ascultali

3. Taie forma gregit6:

Pddurarul plantezi/planteazd puielii/puelii de brad/brazi.


Ramurile copacului/la copac se lovegte/lovesc unele de
altele.
Furnicile pornesc/pornegte la drum. Ele cauUcautd firimituri.
Razele aurie/aurii ale soarelui/de la soare incdlzesc
pamdntul.
ln ghiozdanul Mariei/tui Maria, cdr,tile sunt mereu
ordonafi/ordonate.

4. Ordoneazd cuvintele pentru a obline propozilii:

- gferg loana tabla cu gi Bianca buretele


- dragdlagd Miaunica esfe pisicd ce !
- pus unde ai caietul limba de rom1nd
28 29
- vacantd bunici in merge in eu voi la .
- sdnrug Ia copii haideli ! A - garur'esc cd mai intai se umple cu pdmilnt un
ghiveci cu tdrdnd.
5. Corecteazd gregelile gi scrie corect textul:

diminea,td este bine in pddure soarele lumineazd se


n - Da, dar nu uita sd-i dai apd cu ulcica.
gdsesc flori giilivine sd strigi gisd cdnlite salut soare gi
frumoasd diminea,td n - egf pe calea cea bund!

6. Pune[i cuvintele de maijos la forma potrivitd, I - Si md inve,tis-o sddes c, ca nu cumva sd gregesc?


completdnd propozifiile date; a sta, a duce, a se agdfa, a b)
se sprijini, a cddea, a termina, a arunca, a zbura, a
cduta.
,, Cum ...... noi pe malul apei, iaca o
J nu anunlat-o sd vind gi azi la Bragov.

:'"*:::liiijli;;;;;;;;i;!,,":';:;""::,i"":;:' Ao
"h""md
Oana.
in coadd gi ............. a bate
toaca in conul de brad. CAte o sdm1n,ta n O vei vedea gi pe verig oara mea.
pe jos. Dupd ce ........... toate seminlele
conuljos. Apoi, .... grabita ... alt con. J euesfe in clasaa gasea.
7. Pundnd propozitiile in ordine vei obfine un text. Scrie
textul obfinut gi nu uita sd-i dai un titlu! J il"uru gi lancu au plecat in excursie pe Vatea Prahovei,
a) pdna la Poiana Bragov.

J - i;idau gi doud, cd floarea mea are doudzeci gidoud. ! - IJnchiut meu este bragovean.

J - Cu, sd nu, dacd md rogitu... tr Mama r'-a scns cd vom ajunge azi dupd-amiazd pe
la el.
J - npoi sddesc rdmurica?
Z tbunu spune:
I - i^i aduci gi mie o rdmuricd din ftoarea ta?
n - Si eu am o verigoard in clasa a cincea.

30 31
8. Agezafi intr-o ordine logicd propozifiile. Gdsiti titluri c)
potrivite textelor!
a) f,bnet se spa/d.

Jrcnga un arbore am gdsit un arici. Ae dirineald.

Jil urmareau in fiecare zi. JM"ruii servegfe micut dejun.

lirtr-o zi a dispdrut. 2 gaiutut mdnilncd frumos.

Jrcnula gi Cosfe/ s-au dus in pddure. nEl se imbracd singur.

JAvea corpul ca un ghem plin de ace. Abnet merge atent spre gcoald.

J nritirt prindea ganddcei. JUrifor*a lui este curatd.


nUuu dus in grddina casei lor. 9, lndicali varianta gregitd:
b)
a) Voi cdnta pe scend .

Ji, ti^put tiber ei le citesc cu multd pldcere. b) Merg la teatru ambele doud fete .

c) Brotdceii susfineau un concert.


nEi merg bucuroEi ta gcoatd.
d) Ce primdvard !

JGinu, Sandu gi Dan sunt gcolari.


a) Colegii de clasd au colaborat excelent pentru realizarea
Jf"tA br b cumpdrd regutat cdr,ti. proiectului.
b)Au desenat.
n f, gcoatd au indrdgit mult lectura.
c) Md bucur cd peste patru ani ne vom revedea din nou
Tmpreund.

aa
32 JJ
10. lndicafi propozilia formulatd corect : Vll. Scrierea corecte a cuvintelor cu cratime
a) Copiii merge la gcoal6.
b) Copii merg la gcoald. 1. Completeazd cu unul dintre cuvintele: intr-o, intr-un,
dlntr-o, dintr'un.
c) Copiii merg l-a gcoald. zi, Albe ca Zdpada a ajuns la cdsufa
d) Copiii merg la gcoald. pltlcilor. A intrat cu sfiald in oddi[a.
a) Ele zdmbegte
A m6ncat ceva ...,.. ..... farfurioard, apoi a bdut
.
ap6 ..........pdhdre1. S-a culcat
b) Ele sunt . pbtul 9i a adormit tilrziu, piticii s-au intors
acasd obosi!i.
c) Ele este .

e) Ele povestegte . 2.Completeazd spafiile punctate cu forma corectd a


12. Care este varianta Tn care cuvintele: "clasa / este / bine cuvintelor scrise in Parantezd.
a) Prima razdde lumin6......strecurat sfioasd pe
/ in / Ce / !" sunt aranjate corect? pdmdnt. (sa, s-a)
a) Ce bine ! este in clas5. b) Bucuria ...era fdrd margini'
b) Ce bine este in clasd !
(sa, s-a)
c) Fetifa ....intors la casa
c) Ce clasd bine este in !
(sa, s-a) (sa, s-a)
d) Ce este bine in clasd ! d) Bdiatul ."Pregdtit de gcoald'
(sa, s-a)
13. Vlad, din neatenfie, a strecurat o gregeald in propozi[ia
e) Mama ........i1 petrece p6nd la poartS.
urmdtoare : (sa, s-a)
"- Maria , pdpuga ta sa stricat ?" indicafi cuvdntul 0 Pe stradd el .........intdnit cu colega ......de bancd'

gre
(sa, s-a) (sa, s-a)
scris it :
g) Dupa ore el .."..Tntors la casa
a) Maria ; (sa, s-a) (sa, s-a)
3. Alcdtuiegte enunluri folosind scrierile: s?, s-?, sau, s-au'
b) pdpuga ;

c)ta; 4, Completeazd cu s-au ori sau;


d)sa; a) Sandu gi Cosmin -.' dus la pescuit' Pe malul
lacului ... intillnit cu bunicul lor. Acesta
e) stricat. l-a intrebat:
35
34
-Ali venit sa pescuili ... sa inota,ti? B. Completeazd cu la sau l-a.'
Cei doi ...privit unul pe celdlalt gi-au rdspuns:
- N-am venit sd inotdm; vrem sd prindem un crap ... un arat, ........... semdnat,
somn. cules, treierat,
Toatd vara a cdntat
b) Urgii ... oprit din hdrjoand. Speria,ti, ... depdrtat in grabd. chitard gi-a dansat.
Pricepurd cd muntele ... ii va strivi sub greutatea lespezilor Dar furnica .............-ndemnat
de ghea,td, ...se va ciocni de sloiul lor. orag gi pe .......... sat
(V. Colin - Povestea ursului cafeniu) Sd mai steie din c6ntat.
Cade iarna gi-o sd vind
5. Completeazd cu i-a sau ia.' furnica lui vecind,
cergit gi ............... pomand,
O furnicd goptit SA-mprumute pdn' toamnd.
Unui greier pricajit Ea ............. izgonit afard
Sd .......... vin din strugure, 9i ............. fdcut de ocard.
Sa .......... suc din fagure,
Se ........... must din brusture. 9, Completeazd cu sa ori s-a;
vorbit gi l-a-ndemnat
Sd se lase de cdntat. A mai aprins unul gi iar ... fdcut lumind. $i deodatd
cd
El ........... spus din toate ... vdzut stlnd l6ngd un brad de Crdciun. Fetila a ridicat
$i-o sa-mpartd la surate. bralele in sus gi chibritul ... sfins. LumAndrile s-au inaftat tot
rnai sus,' una din ele a cdzut, Idsind in urma ... o dlrd de
6. Formeazd propozifii cu ajutorul formelor: ia, i-a, iau, i-au. lumind. $i in lumina strdlucitoare ... ivit bunica ... .
(H C.Andersen - Fetila cu chibriturile)
7. Completeazd cu sa / s-a, ia / i-a:
Cdnd gi-a vdzut fafa in apA, ... speriat vdz1nd c1t
George _ intdlnit cu colega _. _
fetei era ctra de urdtd. Dar cdnd a luat apd in pumni gi ... frecat pe
cusutd cu motive populare. in bra,te avea un cog cu car'se. fald gi pe ochi, pielea ... iar ... indlbit. Atunci ... dezbrdcat 9i
gitu nigte fructe, _spus fetila. ... bagat in apd.
te uita! Ce caise mari gi frumoase! _
zis (H.C. Andersen - Lebedele)
bdiatul.
El_trei caise gi mu$umegte colegei. 10. Taie formele gregite in textele de mai jos:
_
Fata indreptat apoi spre casa _. a) Elevii clasei a lll-a B sau / s-au inleles sd-i facd o
surprizd colegului lor. Nu se puteau hotdri insd ce sd-i

36 JI
cumpere: un puzzle sau / s-au o pereche de role. cornel ii t'-
e) - Povestea cu impdratul Mdzdrean, bunicd! A ajuns
la / t-a SfAnta Vineri? La / L-a primit?
a / ia un clasor, iar Raluca ia / i-a cumpdrat o casetd audio.
-Se-nfelegecdla/t-aprimitgila/I-agdzduitgila/l-a
BSiatul sa / s-a bucurat cand mama sa / s-a ia / i-a ddruit o
lntrebat de ce umbld Prin lume'
trotinetS.
Niculdieg se saltd 9i sugereazd:
- Dar mana Sfintei Vineri ia / i-a sdrutat-o?
b)Prinfesasa/s-atrezitgisa/s-asperiat,darelia/ - ta / /-a sdrutat-o. $i ia / i-a spus aga: eu sunt fldcdu
spus cd e dumnezeul turcilor 9i cd a venit prin vdzduh la
r'-a
pribeag 9i umblu prin lume dupa noroc'
d;ns;. Apoi ia /r'-a spus tot lucruri minunate, ia / i-a spus cd (M. Sadoveanu - Fdt-Frumos Mdzdrean)
ochii ei sunt doud lacuri adanci in care gandurile inoatd ca
nigte zane ale apei, gi ia / r'-a spus c5 fruntea sa / s-a e un
f) CAnd sa / s-a vdzut scdpat, fuga speriat la / l-a
p"tut de gheafd cu incdperi frumoase 9i tablouri- " .
(H.C.Andersen - Cufdrul zburdtor) prepelild sd-i spuie ce-a pdlit. Ea la / l-a lual, la / l-a m6ng6iat
ql ia /,-a spus:
Vezi ce va sd zicdsd nu md asculfi?
c) O gaina cenugie (1. Al. Brdtescu-Voinegti - Puiul)
$i-un cocog TmPintenat
Sau / S-au suit 9i stau Ia / l-a sfal:
11. Alege forma corectd :
- ta / l-a te uitd, md rog !ie,
COt de mult neam / ne-am indlfat!
(G. ToPArceanu - Celi ca voi!) Dana sa /s-a bucurat de vacanld'
in grddina sa /s-a au inflorit crizantemele'
Copiii sau /s-au agezat la umbra nucului'
d) Pune laba, i-a /ra cu botul
Vii gi tu sau /s-au rdm6i acasd ?
$i-nghite oul cu totul. Tata la /l-a invdlat sd pescuiascd '
-,,Unde-i oul?" a-ntrebat
Gospodina.
La ll-a munte aerul e mai curat '
Bunicul ia li-a adus un dar .
- ,L-a / La mlncat!" la li-a aceastd Prdjiturd !
- ,,Stai nilel, cd te dezvdf,
Mama nea /ne-a strigat disPeratd .
Fdrd mdtura 9i bd[.
Nea /ne-a lon este un om inlelePt '
Te invafd mama minte."
$i ia / i-a dat un ou fierbinte. 12. Completeazd cu una din ortogramele: 8, t3, la, l-a'
Dar, de cum /a /la imbucat,
Zdreanld l-a / la gi lePadat sau, s-au, ia,i-a, iau, i-au
Elevii .........note mari ."..'..teste.
$i-a-njurat cu un ldtrat, Sora......e prietend cu Elvira ......cu lngrid'
Cdnd se uitd la / l-a gdind..'
(T. Arghezi - Zdreanla) Tudor.'...'..intAlnitpeDorugi''..''..spusvesteaceanouS.

39
38
Pdrinfii ..........sfrituit apoi......... cumpdrat bdiatului f.ructul acesta la / l-a cules acum.
bicicletd. loana sa,/s-a intdlnit in orag cu colega sa l:-a-
Sora mea ......cdrlile de pe birou. Ea ......supdrat pe P.lrinfii iau / i-au pus numele Roxana fetifel lor'
mine. tllevii silitori iau / i-au numai note mari.
Irrri, nea / ne-a lon nea / ne-a dus la spectacol'
13. Alege forma corectd: Acest om este neam / ne-am cu mine.
Otr el neam / ne-am mai intdlnit gi allddatd'
loana sa / s-a indreptat spre camera sa / s-a.
Nea / Ne-a vdzut nea I ne-a lon cum ne jucam pe strada l/. Completeazd spaliile punctate su ls saV l-a'
acoperitd cu ne-a I nea.
Vdntul la I l-a dobordt la I la pdmdnt Dupa ce et s-a imbrdcat, iar a venit fata cea
Irtttnoasd gi ... Ous ... grajdut celor aoi cai cu pdrul de aur.
14.Taie forma gregitd: otlttr! se uitd ...e|, tii nu mai gtia ce sd faT.dlbu.curie. -.'
t:ltttnrat ... ea gi... sdrutat cum mtireasa igi sdruta mirele'
-
CAnd s-a/sa mai inseninat iam/i-am luat lucrurile gi I ttilrtdu-gi upii ,iua bund unul de altul, el plecd
neam/ne-am grdbit spre un neam/ne-am al lui ne-a/nea viltti'iloare.
llie, vecin cu noi cam intr-o sutd de metri. Ne-a/Nea (1. Slavici - Rodultainic)
ascultat gi a hotdrdt cd sora sa/s-a poate sd ne ajute. lall-a Itl. Scrie mai pe scurt:
dat un telefon l-alla muncd. Ea/la ne va rezolva problema
acum s-au/sau pufin mai ldrziu. tttt imi place - nu-mi place td ii d,l"'-
r;i) ifi scrie - nuilvdd-
15. Alege forma corectd: ntt il vreau - sd itifac -
:;t1ii dau - nu ii
Nai/n-ai gtiut cdnd este festivitatea de premiere. trtt irni spune - ztct -
sd imi"red.-
Am primit un n-ai/nai ca al tdu.
lntr-o/lntro zi Nicolae s-a/sa intdlnit cu loana. 11,. Sa ne exprimdm dorinla!
Pepenii iau/i-au fdcut cu ochiul lui Nicolae.
ttt;l dttc - m-ag duce fti doregti- ,ti-ai dori
16. Alege forma corectd gi transcrie enunturile: Io irnbraci- md g5rtdesc -
::tt aseazd - se distfeaza -
Copiii sau /
s-au jucat cu calculatorul. ttc intoarcem - n5 inlfePtali-
Mirela igi va cumpdra calculator sau / s-au pian? vt't apropia,ti- ne cufloogfem -
Bunicul ia / i-a dat nepotului o portocald.
Bunicul ia / i-a de pe fructiera o portocald. 1)0. Transcrie textele de mai jos, corecffir.d gregelile.de
Am ajutat l-a / la culesul fructelor. or tog;rafie strecurate intenlionat in cuvintale subliniate:

40 4I
23. Realizeazd corespondenla intre cuvintele din coloanele
Cum a intrat in curtea casei sale, ia iegit fuga inainte de maijos:
fata tui cea mai micd gi iubitd. Negustorul 9!a adus aminte
ce-l mai mare
cd a fdgdduit ursului pe finla careiva friint6iin int^npinare
cel intreba
gi i sau muiat picioarele.
' a povestit apoi tot ce i sa intlnplat gi cd ursul ia cel bun
-H
cerut sd io dea pe fata cea mai micd. Cu tfii au inceput sd ce-l incdntd
ce-l reugit
pl6ngd.
(L.N. Tolsloi - Creanga de alun) cel lduda

Fata tremura de spaimd 9i se gdndea cd ra sostl 24. Compleleazd enunfurile cu forma corectd a cuvintelor
sfflrgitul, dar tot sa dus duPd urs' 6[9i ce-:
Deodatd se auzi un bubuit ca de tunet. Se fdcu Nu gtiu suPdrd-mai tare.
Basmul cu impdratul mi-a pldcut mat
tumind gi fata vdzu cd nui intrun beci, ci intrun palat bogat.
mult.
Pesfe tot lumini, muzicd; oameni frumos inbrdcali o
intAnpind gi i se inchind, iar l6ngd ea - un prinl tdndr' -bun
mai bucuros dintre noi este
pleacd Tn excursie.
Prin,tul sa apropiat de fata 9i n spus;
- t tu sint urs, sflnt prin,t gi vreau sd md insor cu tine' Eu md inteleg-mai bine cu Mihaela'
(L.N. Tolsloi - Creanga de alun)
21. Completeazd enunlurile cu unul din cuvintele:va /v-a. 25.Taie forma gregitd a cuvintelor cel, ce-l din enun[urile
urmdtoare:
Nu cred cd ploua Tn seara aceasta. ( timP Ce-l/ cel mai bun cdgtiga concursul.
Dupd ce-l/ cel intreabd dacd a terminat lecliile,
)
Camelia impresionat cu talentul ei muzical. ( ;lleacd la cel/ ce-l mai bun prieten'
Rezultatul evaludrii nu e ce-l/ cel pe care agtepta.
timp. .......)
Mi s-a pdrut ciJ vdd pe celi cel mic'
rncerca sd scrie frumos gi corect. ( timP
Voi cumpdra ce-llcel pufin un kilogram de caise.

22. Alcittuiegte enun[uri cu ajutorul cuvintelor: 28. Corecteazd:

nttrni citeascd...........
- ne-a gi nea (ambele sensuri);
- ne-am qi neam (ambele sensuri). trul agtept.
nlll ascult.
nflll amintesc.............
vllzAndo...

43
42
vo dau..... il1, Formeazd cdte un enunf cu urmdtoarele grupuri de
ardt6ndo cuvinte i "nu-l deranjez", "nu-l cunosc", "nu-l urmez", "nu-l
zdrinduse b{rt", "nLr-l doare" .

27 . Completeazd cu nul sau nu-l . ll2.Transcrie enunturile scriind cuvintele subliniate intr-o
nlngurii silabd .
Nu infeleg de ce intereseazd scoala .

Tot ce am fdcut este ru) Nu il chema si pe el . ---+


M-am hotdrdt sd ............ duc in excursie . It)NU_[ deranja ! ---
Meciul a fost t:) Nu il inlelegea si nu il iubea deloc .

llll, Taie forma gregitd :


28. inlocuiegte cuvintele subliniate cu nu-l .

rr) Bdtrdnul pastra murele pentru cel/ce-lmai mic.


Nu il vede prea des prin parc. ---
N am/n-am rezolvat problema.
Ntr a aflat cel/ce-lsupdra.
De ce nu il astep{i la tren ? -' N-ni/naiobservat ce nai/n-ai frumos avea vdrul sdu.
(lristina mi-a/mia povestit ca no/n-o crezuse pe sora sa/s-a.
Nu il respecli pe bunicul . ---
b) BdtrAnul pdstra murele pentru bdiatul ce-l/cel mic.
Fiindcii nu il iubegte a plecat de acasd . ---+
Nu a aflat ce-l/cel supdra at6t de tare.
l{ozultatul operafiei de scddere a fost unul nul/nu-|.
29.Subliniazd propozifia in care cuvdntul "nul" este adjectiv Mihai nul/nu-l asculta.
N-al/nai observat ce n-ai/nai frumos avea prietenul sdu?
La competifia sportivd s-a ob{inut un rezultat nul . Va/v-a intrerupt povestirea?
Nu-l astepta cd nu va veni . Va/v-a dori sd vind la mine, dar nu md va/v-a gdsi.
N-am/na-m rezolvat problema pentru cd n-am/na-m
30 . Alege ceea ce este scris corect :
Irr{oles-o.
Eu nul i nu-l pot convinge sa meargd Tn tabdrd . N-are/na-re de unde gti dacd acel animal este supdrat.
Verisoara mea nu-l i nul bate la cap ca sora mea . I )oregti sa-!i/s-afi indrepli gregelile, n-ui/nu-i aga?
Tot efortul lui a fost nu-l / nul . tlristina mia/mi-a povestit cd no/n-o crezuse pe sora sa.
Pentru cd nu l-a ingrijit , acum nul / nu-l mai are .

44 45
34. Construili propozi[ii cu cuvintele: mi-a spus, i-a dat, ii ill. Alcdtui[i propozi!ii cu grupurile de cuvinte:
vede, l-a adus, li-a citit, li l-oi ardta, v-ali ajutat, du-te, fi-oi / m-ai; nea / ne-a; sa / s-a; la / l-a; ia / i-a; sau / s-au;
rtriri
spune, mi-am amintit. tkntm / ne-am; sar / s-ar; cei / ce-i; var / v-ar; miau / mi-au;
ttio / mi-e.
35. Transcrie textul de maijos, corectdnd gregelile de
ortografie strecurate intenfionat in cuvintele subliniate: lltl Alegeti varianta corecta:

Acum nare cine md spdla, nare cine md ingriji, nare rr)Am venit la tine fiindcd m-ai/mai chemat.
cine-mi spune o vorbd bund... intro zi ia fost rdu, g pus in I unii mai/m-ai i se mai spune florar.
pa|_W murit intro duminicd. $i-nainte de asta. ma
mdngdiat aga pe frunte gi mia spus cd-mi lasa mie mioara lr)Arn mers impreund cu mama lalla piala.
asfa. l-nta lall-a agteptat pe bunicul lall-a gard.
(M. Sadoveanu - Un om nacajit)
r;)Mfiine sau/s-au poimdine te voi vizita.
36. Taie cuvintele scrise gregit: I lcvii clasei noastre s-au/sau pregdtit intens pentru acest
t;(,1't(]urs.
introlintr-o iarnd cu mormane de nea/ne-a, neam/ne-am
dus cu bunicul lall-a pddure. A venit cu noi gi lonuf, un rl)I]'itrintii miau/mi-au adus o pisicd.
neam/ne-am de al nostru din satul vecin, impreund cu I ir face miau/mi-au.
nea/ne-a Vasile. Ei sau/s-au imbrdcat cu haine cdlduroase
ca gi noi. rr)Vtrcinii sai/sd-i lucreazd in aceeagi fabricd.
Vlcau sdi/sa-i ddruiesc o floare mamei de ziua sa/s-a.
Drumulera plin cu zdpadd sclipitoare. A inceput sd
ningd. Era o linigte perfectd. Deodatd dintroidintr-o
prdpastie sa/s-a auzit un zqomot ciudat. Bunicul nea/ne-a f)Nui ne-am/neam dus in drumefie lall-a lpotesgti.
lirrrrtcm un neam/ne-am de eroi.
zis cd e un lup sau/s-au o vulpe. Era un pui de lup qinqas,
cu ochii trigti. Nea/Ne-a Vasile sa/s-a apropiat cu
indrdzneald,fdrdfricd.lall-a spus bunicului sd iali-a o tt) Vii/vi-i frig? a intrebat mama.
Ioirrnna in vii/vi-i se culeg strugurii.
creanqd groasd, care-l poate ajuta pe lup sd scape.
Irxrrnna tlrziu, plantele vii/vi-i se ofilesc Ai se usucd din
-NaiiN-ai mai vdzut lup, nepoate? - a intrebat bunicul . I rilt./it brUmei.
E cel/ce-l mai fioros animal din pddurile noastre,
-Am invdlat la gcoald , a rdspuns lonuf. lr)l'rrrr rrdmeti de ne-a/nea strdlucitoare, copiii aleargd voiogi
r rr ltlrriutele.
Dupd o vreme neam/ne-am intors acasd bucurogi, cu llrrrrir;ul nea/ne-a povestit multe TntAmpldri din copildria
rucsaculgol in spinare. Aga sa/s-a sfdrgit intdmplarea rrrt/:r il.
noastrd.
46 47
N-or/nor mai intArzia.
i)-Mi-iimii sete, ii spuse el mamei. iff). Pronunlarea unor grupuri de cuvinte pote fi efectuatd Tn
Lall-a revolufie au participat mii/mi-i de oameni. Irrrnpo lent ( ex: .$p. duce in ora$.-S silabe ) sau in tempo
nrllid,cu reducere de silabe ( ex: $gelu;e-n oras.-4 silabe )
j)Lui Cezar ii/i-i dor de bunici. Rescrie enunturile urmdtoare pentru a le rosti in
Fiecare romdncd igi coase mai multe i-i/ii. tompo rapid:
il)
k)Mog Crdciun iali-a adus fetilei o papugS. . Mihai vd agteaptd in parc.
Mama mdiali-a lall-a plimbare.
r Mie imi este prea cald.
l)larna imi iau/i-au haine groase.
Parinfii mei iau/i-au intAmpinat pe musafiri cu bucurie. r Matematica ii da batai de cap.

m) -larli-ar incepe sd ploud ,a spus Claudia. 1,)


larli-ar mullumi colegului pentru ajutorul dat. r S-a impiedicat de o piatrd.

n)Tata mi-a/mia cumpdrat o carte. r Trebuia sd agteptali ?n linigte.


l-am inapoiat Roxanei mia/mi-a de lei pe care mia/mi-a
imprumutat-o. r A vrut sd intrebe ceva.
Oaia are o mi-aimia neagrd.
r Orengile copacilor se indoiau in vAnt.
o)lubirea de neam/ne-am este nemdrginitd.
Ei fac parte dintr-un ne-am/neam de oameni cinstitli.
Citind,ne-am/neam imboga{it vocabularul. 40.Rescrie enunturile urmdtoare pentru a le rosti Tn
Inrrrpo lent.
p)Am vdzut copii care cdntau lalla nailn-ai.
it)
N-ai/nai citit cu atentie enunlul problemei. r V-agteapta o surprizd.
Q)Copiii s-au/sau dus cu padnfii lall-a spectacol. r
Marea era agitatd sau/s-au linigtita ? f-io-!i este frig?

r)Prietenele mele sunt la cor/c-or.


r l'xcrci!iile-i par cam grele.
Au spus cor/c-or veni repede.
Ir)

s)Un nor/n-or rdtdcit iaii-a speriat. r li nscul{i de pdrinlii tai!

48 49
. V-ascult cu atentie.

. 4ll. eompleteazd cu forma corectd a ortogramelor sa / s-a


Vreau sd-ndoi aceastd foaie de h6rtie.
Itt krxtul :

41.Taie cu o linie orizontald, in a doua coloand, forma "Adriana ..... pregdtit sa plece cu prietena ...... intr-o
cuvintelor scrise gregit.
exr:ursie.
lmi plac seminfele de
floarea soarelui. ..... imbrdcat,..... incdltat, a luat rucsacul gi gata!"
floarea -soarelui.
Am pus la presat o floare-de-col!. pi aratali care variantd dintre cele de maijos
floare de colt. r;orospunde:
Prietenul meu cel c6ine lup.
mai bun este un cdine-lup. lt) s-a , S-o , s-a , s-a ;

lrina locuiegte in Cluj-Napoca. lr) sa,sa,sa,sa;


orasul Clui Nanoca.
Mergem Tn parc dupa amiaz6, r:) sit , s-a , sa , s-a ;

dupd-amiaz5. rl) s'a , sa , s-a , s-? .


lntr-un acvariu am cal-de-mare.
vdzut un cal de mare.
Tatdl meu munceqte zi luminS. 44. Completeazd cu ia / i-a spaliile punctate din textul :
zi-lumind.
"l ;r.......salutat, .......agteptat pufin, apoi l-a rugat pe
4.2.Subliniaz6, in a doua coloan5, forma cuvintelor scrise Vrrsile sd ......9i ghiozdanul ei."
corect.
gi aratali care variantd dintre cele de maijos
Bunicul meu gi-a cumpdrat pursange. r;orcspunde:
UN pur s6nqe.
Fratele meu este un copil rr) i-a , i-a , ia ;
cu minte.
tare cuminte. lr) ia , i-a , ia
Am scris poezia dupd auto dictare.
autodictare.
r:)iit,ia,ia.
Colegul meu a luat un binemeritat. rl) iit , ia , i-a .

premiu bine meritat.


Maria a dat dovadd de mult auto control.
autocontrol. 4li. lndicali gregeala :

50 51

I
a) iau caietul ; '* ln clasd nu mai este ( niciun / nici un ) loc liber.
( Niciun / Nici un ) copil nu a lipsit de la gcoald.
b) i-au solicitat ; * Elena nu are ( niciun / nici un secret fald de mama ei.
)
c) i-au pr6nzul ;
5. Completeazd spafiile punctate cu forma corectd a
d) iau medicamentul cuvintelor : niciunna, !.i@, niciunul, nici unul.

nu a luat medicamentele.
Vlll. Scrierea corectd a cuvintelor dupd noua nici altul nu a fost la gcoald.
ortografie Nu a fost la munte nici alta.
N-a inotat in mare

1. Completeazd spa[iile punctate cu formele potrivite ale


6. Completeazd spafiile punctate cu forma corectd a
cuvintelor nicio, nici o:
cuvintelor: niciuna, nici una, niciunul, nici unul.
o Nu e o vorbdrea!5 gi nu e ............... o persoand
nu a plecat in excursie.
plictisitoare.
. , nici altul nu gi-a scris tema.
Maria nu a mdncat............ o prdjiturd.
Nu a fost in tabdrd , nici alta.
r Marius nu a rezovat ............ nici doud. Nu c6ntd in corul gcolii

2. Completeazd enunlurile :
7. Taie cuvintele scrise gregit:
* La testul de la matematicd, el nu a avut Niciun/nici un elev n-a gregit la exerciliul al treilea.
gregeald.
* Nu am mdncat N-am niciun/nici un indiciu, nici mai multe semne de
ingh[atd, nici trei. orientare.
* Maria nu e o fatd brunetd, dar nu e
_ fatd
Tabloul acesta nu este pentru niciunul/nici unul dintre voi.
blondd. Drumefii mergeau agale gi niciunulinici unul nu simlea cd
* o colegd nu a venit sd md ajute. drumul e greu.
Niciuna/nici una dintre invitate n-a lipsit.
3. Alcdtuiegte patru enunluri in care sd folosegti cuvintele:
nicio, nicio. $i niciuna/nici una, nici doud, incep a bate in poartd.
B.Taie forma scrisd gregit:
4. Alege forma corectd, apoi transcrie enunfurile:

* Ana nu are ( niciun / nici un frate, nici mai mulfi. O datd / odatd turcii ne-au cdlcat !ara.
* Pe masd nu mai era ( niciun )/ nici un caiet. Am terminat de citit povestea o datd lodatd cu tine.
)
52 53
M-am incurcat doar o datd lodatd la recitare.
Prim azi de gcoald a fost odatd / o datd importantd pentru De mult i Demult am fost gi eu in Franfa.
lrina. Am obosit demult / de mult ce m-am jucat cu mingea.
Mama imi cere sd citesc cdt de mult i demult pot.
9. Unegte cuvintele cu infelesul lor,scris in partea
dreaptd. 13. Unegte cu o sdgeatd termenii care au inleles
asemdndtor:
A fost odatd un impdrat care o singurd datd
avea trei fete. - in alt mod alt fel
24lanuarie este o datd importantd cAndva - in caz contrar
pentru romAni - alt sortiment altfel
Plec la mare odatd cu prietena mea. eveniment
Am cdldtorit cu vaporul doar o datd. in acelagi timp 14. Completeazd spafiile libere cu forma corectd a
S-au anunfat odatd gi rezultatele in sfArgit cuvintelor alt fel sau altfel:
concursului.
Sunt atent la explicaliile TnvdlStoarei nu vor
l0.Completeazd spaliile punctate cu unul din cuvintele: gti sa rezolv tema.
odatd, o datd. MAine imi voi cumpdra de creioane
r;olorate.
Alexandru a ajuns la gcoald cu Ana. Vreau sd mdndnc de mdncare.
lngrid a c6ntat la serbarea gcolii. Mdriuca a pictat tabloul de iarnd.
A venit gi ploaia cea mult agteptatd.
Am fost la tine in vizitd , nu de doud ori. 15. Scrie cuvinte cu sens asemdndtor, completdnd tabelul
Ziua cAnd a cAgtigat concursul de gah a fost rrrmdtor:
importantd pentru Tudor.
lr alt mod Azi voi scrie tema altfel.
1 1 . Completeazd spafiile libere cu una din formele Irr cqz rqntql
demult sau de mult. rrltrninteri
rrlt sortiment
aici ear o pddure mare.
Am fost uimifi cdt le-a pldcut serbarea noastrd. 16. Scrie cuvinte potrivite ( altfel / alt fel ) astfel incdt sa oblii
cat am stat in tabdrd. nrrunturi corecte.
N-asm fost la mare
I tly va rezolva acest exerci!iu
|2.Taie cu o linie forma scrisd gregit:
54 55
Variante de subiecte
Trebuie sd respectdm regulamentul gcolar
vom fi sanclionafi. Clasa a ll-a
Mama cumpdrd azi de prdjituri. 9 decembrie 2010
Vreau sd mdndnc de fructe. fazalocald

17. Completeazd cu forma corectd (in ordinea propozifiilor): PARTEA I

odatd I o datd in sPaliile Punctate:


1, incercuiegte litera din fafa coloanei in care toate
........s-au intOlnit in tabdrd .
cuvintele sunt scrise corect: 5p.+ 5p.
Lucian l-a intrebat incd. . .....pe Vlad dacd gi-a luat
a) gand b) miine c) incdntat
jocurile. rom6n sfdnt inceput
Probabil ..igi vor aminti despre primii ani de gcoald." cobor6 incet vdri
gi indicafi care variantd dintre cele de maijos
a) bonboane b) impodobit c) imprumutat
corespunde: impaiat bombonierd inbdtrdnit
imbobocit cdmp imbelgugat
a) odatii ; odatd ; odatd ;

b)odata;odatd;odatd; 2. Taie varianta gregitS: 5p.+ 5p.+ 5p.


c) odatd ; odatd ; o datd ;
Copiii se dau cu patinele pe ghiafa / gheala ca oglinda.
d) odatd ; o datd ; odatd . George / Giorge citegte o poveste.
Andrei il chiamd / cheamd pe Mihai la joacd.

3, Completeazd cuvintele cu silabele care lipsesc: 10p

ano_; in suit; _tard; pa


te; pa _ re

4. incercuiegte litera din fala cuvdntului care nu este scris


corect: 5p.

a)deget; b) ghete; c) genuchi; d) cireaga; e) pofticios

56 57
5. incercuiegte litera din fala propoziliei corecte: 5p'
c) lalea
;r)fumoasd b) iaurt
coadd femeea perdea
a) Mergem la cinematograf s-au la teatru. loare iarbd ceainic
b) El sa dus la sora s-a. culoare iartd cafea
c) la merge la gcoald.
d) Mama sa cumPdrd bonboane. Bp
e) Marcel este un bun Povestitor.
. Nu mi-a pldcut de loc / deloc purtarea lui.
6. Cu toate literele a, e, r, i, o, v, se poate scrie cuvdntul . Maria este mai scundd decAt / de cdt lonela.
. la / l-a spus sd i-a 1ia cartea de la bibliotecS.
PARTEA a ll-a 40P.
. Bunica i-a / ia dat sd mdn$nce gi I-a / la mdngAiat cu
drag.
Ordoneazd propoziliile scriind in casetd numdrul
. L*a I La serbare a venit numai mama s-a / sa.
corespunzStor, apoi transcrie-le sub formd de text. Dd un titlu
potrivit textului. :1. loana s-a grabit sd scrie tema gi a gregit de on.
n - Ce rdu imi Pare! exclamd Radu. ilr:rrtificd gregelile gi scrie corect cuvintele in paranteze: 21p
r - A imbdtrAnit, rdsPunde bunicul. -
n - Bunicule, de ce a inceput sd se usuce ciregul? l-in minteun tinp ce nu la gters uitarea,
n Radu gi bunicul sunt Tn grddind'
CAnd, lingd cipul mamei, mult iubit,
r Radu intreabd:
n Ei culeg cirege pentru dulceafd.
i-mi apdrea al6turia alt chip,

Clasa a lll-a Un cip frumos gi blind:


9 decembrie 2010 )
fazalocald Tnvdtdtorea.
)
PARTEA I

f . incercuiegte litera din fa[a coloanei in care toate


4" Scrie corect enunlurile de maijos: 2op
cuvintele sunt scrise corect: 3p+3p
. lrleamaliniatintrunparc.
a)intdlnire b) pilnie c) tari
incintare cdntec
cAine intdmplare
pdmdnt inaintare deimparlit . Colegasalaanunlatprintelefon'

58 59
. Ana a desenat altfel / alt fel iepuragul.
. V-a / Va veni cdnd v-a I va fi chemat.
. . Colegii srdi /sd-i vor sdi / si5-i facd un cadou.
Luipetrenuiavenitsiicreaddochilor.
4. Completeazd spaliile punctate cu forma corectd a
cuvintelor: odatS/o datd; demult/de mult; altadata/altd
datd. 6p
Partea a ll-a 35 p
Elevii de erau mai silitori.
Alcdtuiegte un text in care sd folosegti cuvintele; s-a /sa,.s-
Plec in excursie cu colegii mei.
au /sau ;printr-o / printr-un; dintr-o / dintr-un. . Dd un tiflu
Serbarea de sfargit de an a fost
textului.
importantd pentru lonu!.
Amdndm drumetia pentru
Clasa a lV-a ce a !ipat, il doare gatul.
9 decembrie 2010 pe meleagurile
Dacii au trdit
fazalocald tdrii noastre.
PARTEA I
5. in textul urmdtor s-au strecurat gregeli.
ldentifica-le gi scrie corect cuvintele in paranteze: 11p
2. incercuiegte litera din fala coloanei in care toate
cuvintele sunt scrise corect: 3p+3p
Tinpului ar vrea sdi spund (

a) iepocd b) pastaie c) femeie Sa m-ai steie o clipdn loc,


ied baie idee
iegire piept bietul Cdi at6ta voe bund
fluier iefectuez lSmAie
CAnd cuai sd-i sa prins in joc. (
a) zemuoasd b) respectuoasd c) ambi!ioasd
afectuoasd curajoasd muoale
furioasd coardd studioasd
congtiincioasd oarecare frumoasd
6. Scrie corect enulurile de maijos: 22p

Ceamai I uatolapiciorvul pea!


3. Taie varianta gregitd: 7p

o Nu mai / Numai tu ai lipsit azi de la gcoald.


o Nu mi-a placut de fel / defel acest spectacol.
Ce i careauintd rzi atsdvaddd esprece ivorba.
60 61
Partea a ll-a 4ap
Ceaizicedeu nceaicald? a ordonarea propozilii|or.............. ........... 10p
a scrierea corectd a textului 6p
a stabilirea titlului Bp
Partea a ll-a 38 p
a .........
legdtura dintre titlu gi text Bp
o ortografie, punctuafie Bp
Alcdtuiegte o compunere in care sd folosegti cuvintele: i-au
/ iau; s-a / sa; s-au / sau; ne-am; ne-a / nea; printr-
Oficiu .............. 10p
un. Dd un titlu compunerii.
Clasa a lll-a
BAREME DE CORECTARE
Clasa a ll-a
Partea I
BAREME DE CORECTARE
.55p
Faza localS

Partea I ..............
1. Corectd coloana 9.............. ....... 3p
.........50p Corectd coloana c ............. ....... 3p
1. Corectd coloana c ............. ..............5p
2. Nu mi-a pldcut delac purtarea lui.
Corectd coloana b ............. ............ 5p
Maria este mai scundd dec6t lonela.
2. Copiii se dau cu patinele pe ghea{a ca oglinda. ............ 5p /-a spus sd ra cartea de la bibliotecS.
Bunica i-a dat sd mdndnce gi apoi /-a mdng6iat.
George citegte o poveste
Andrei il cheamd pe Mihai la joacd.
5p
................5p
La serbare a venit numai mama sa. ...............8 p Sxl p

3. anotimp, inghesuit, chitard, pachete/palate, p6dure/pdrere 3. loana s-a grdbit sd scrie tema gi a gregit de 70 ori.
.....10 p 5x2p
linminte-un timp ce nu la gters uitarea,
Cdnd, l6nqd chipul mamei, mult iubit,
4. varianta c) ..,,.............. 5p
!m!apdrea aldturea alt chip,
Un chip frumos qi bl6nd:
5. e) Marcel este un bun povestitor ......5p invdtdtoarea. ...............21p 1}x2p+1p

3l"_1li 5p
4. Ne-am aliniat intr-un parc.
Colega sa l-a anunlat prin telefon.
62 63
J
Lui Petre nu i-a venit sd creadd ochilor._.....20p 20x1p Georgeta / Giorgeta este colega noastrd cea noud'

Partea a ll-a ................35p 3p. b)in expedifie am luat ruxacul / rucsacul in spate'
Am luat egzamenul / examenul cu nota maxima.
. folosirea celor opt cuvinte ............. Bp Alexandru a tixit / ticsit hainele in geamantan.
. legdtura dupd inleles a propozifiilor................. 7p
. exprimarea corecta ............ .................7p 5p. 3.Gdsegte zece cuvinte complet6nd spa[iile libere cu unul
o ortografie, punctuafie ......... .............10p din grupurile de vocale: oa, ea, ie, ua, ud.
. legdtura dintre titlu gi text .. ............... 3p
pure; ac rele; no- ;j-ca; t m5;
l_c; m_re; b_t.
Oficiu .....10p

Clasa a ll-a
27 februarie 2010

PARTEA I

1. Tncercuiegte litera din fala coloanei in care toate cuvintele


4p.4. Ne jucdm gi cuvinte credm folosind doar silabele date.
(B cuvinte)
sunt scrise corect:

5p. a) mdine b) zgarcit c) hotiiri ie, ua, ui, vo, ia, oa, foa, zi, le'
nednceput infrint vdndtor
intii rdmdn impAnzit

5p. a) confort b) simpatic c) amplu


ambi[ios ansamblu impunator
sonptuos cdmpie inpodobit 5. incercuiegte litera din fala propozi[iei scrise corect:
3p.A.
5p. a) cheamd b) femeia c) vorbeai a) Angelagi Viorica merg Tmpreund la Bucuregti'
dezmiardd pia!a ualS b) intr-o diminea[d mam intdlnit cu lrina infafa gcolii.
noud zioa ceocolati c) La marginea pddurii s-a ivit un ghiocel gingag.
3p.B.
2.T aie varianta gregitd :
a) Gheorghild nu gia scris tema lamatematicd.
b) Marcela ne-a povestit despre prietena ei din Anglia.
3p. a) in nucul bdtr6n am zdrit o ciocdnitoare / ceocdnitoare. c) in excursie amvizitat Castelul bran.
Angela are un gheozdan I ghiozdan roz.
64 6s
14p..6._Gdsegte gregelile, apoi scrie corect propoziliile:
a) Dint-run stejar a cdzut o gindd coptd. rI Trece dintr-un balcon in altul.

Nu poate intra in casd.

n
r
Cade in ramurile unui nuc.
ntro dimineld gheroasd de earnd mi-au inge{at mainite. Va lipsi mult timp de Ia gcoald din cauza nesdbuintei
lui.

Se dezechilibreazd.

c) Cdzdnd de pe chivetd, stracina s-a facut ceonwi


E $tie ca a gregit, dar ce folos!

Clasa a lll-a
27 februarie 2010
d) Ocelarii bunichii s-au spart cdzdnd Oe pe ghearn PARTEA I

f . incercuiegte litera din fala coloanei in care toate cuvintere


sunt scrise corect:

2p. a) comvoi b) imbia c) umbreld


PARTEA a ll-a
combind inbdrbdta fantomd
impreund plumburiu cdmpie
40p. Ordoneazd propozifiile scriind in casetd numdrul
inpa(ire tramvai plimbare
corespunzdtor, apoi transcrie-le sub formd de text. Dd un tiflu
potrivit textului. ambiguu impdrdteasd a se impdca

2p.a) sAmbatd b) gAndegte c) grdu


I E dus ta spitat.
pdri fdntind tindr

I Radu vine de la gcoald.


neTncetat
lArzie
pdndegte
cobordre
sca(di
nednceput
intdlnire
hotdrd

T ciocdrlie

r
ii vine o idee trdsnitd gi bate la uga vecinei sale.

A pierdut cheia.
2p.a) ceriale b) croiald c) amefealii
creatie cerneald poleiald
66 67
dezmiardd acuarele viafd (pegte) aceia
rogea[d pdlpdia piatrd (pui) aceia
pia[a fulguialS ciatd
6p.. 5. lrina s-a grdbit sd scrie tema gi a gregit de
2 T aie varianta gregitd : entificd gregelile gi scrie corect cuvintele in paranteze:
lder

2p.a) A fost odati / o datd o impdrdteasd frumoasd. Ma- iintdi mai invdtat sd iubesczarea,
Rochia nu-!i vine bine deloc / de loc. (_
Numai / Nu mai vorbesc cu tine. M- ai apoi, ma-i indemnat sd privesc marea
Decdt / De cdt timp ai nevoie sd termini macheta? (_
la r acum, mai ldsat singur sd-nfeleg
4,5p b) Adina l-a I la chemat pe Vlad l-a I la ziua s-a / sa. (
Mi-a / Mia pldcut m-ai / mai ales pentru cd m-ai / mai 9i orice rost in lume sd-l dezleg.
invitat. (_
Nicu i-a I ia zis cd vine singur s-au / sau cu un ne-am
/ neam. 6. Scrie corect enun[urile de maijos:
1 0p a) inminteasasafdcutlumind.
3p. 3. Inverseazd locul cuvintelor subliniate gi rescrie
enunfurile:
Lachematpel ucianlatabld.
Pe cerul albastru au apdrut norii plumburii.

Pdri nti isdivorsdi ofe reoexcu rs e.


i

$oriceii cenugii fug din calea pisicii.

Am vdzut gi eu ochii vii gi zglobii ai cdinelui. 1 1,5p. b) Neagheorgheneachematlaintrecere.

6p. 4. Completeazd spaliile punctate cu forma de plural a I ardai arpati nel ed acd nusarteme.
cuvintelor din parantezd:
tofi (fiu)
aceste (cdmpie) in pachetgeorgetaiad atacu a rel e.
ochii (albastru)

(copil) aceta

68 69
Partea a ll-a 40 p
a) in nopfile de mai, cdntd intruna / Tntr-una privighetoarea.
Alcdtuiegte un text in care sd folosegti cuvintele: i-au; s-a / lon Creangd este defel / de fel din Humulegti.
sa,' s-au /sau; ne-am; printr-un. Dd un tiflu textului. Dincolo / Din colo, dinspre apus, se aude vuietul Dundrii.
Niciun / Nici un elev n-a gregit la punctul 3.
Clasa a lV-a
27 februarie 2010 b) George este cel /ce-l mai bun competitor cel / ce-l avem.
PARTEA I
Nul / Nu-l bucurd pe antrenor meciul nul / nu-|.
Ceai / Ce-ai adus in cegti, ceai lce-ai sau cafea?
f . incercuiegte litera din fala coroanei in care toate cuvintele Ya lY-a incepe serbarea la ora la care va Iv-a anuntat
sunt scrise corect: doamna invdldtoare.

1p. a) cobordre
b) (a) inveseli c) impdrat c)la / Ea pleacd la gcoald.
Tnvdrtire inviorare restringere lnvdldtoarea ia I i-a ldudat.
(a) invoi (a) incanta (a) preintdmpina Noaptea v-a Iva intuneca potecile.
invdtare (a) p6ri ince!ogat Colegii iau / i-au oferit un cadou Mariei.
neAmpdcare neintdmpldtor (a) dobori Nu vreau sd-i / sdi fac pe plac.
Elena ia li-a multe cdrfi de la o bibliotecd.
1p. a) alee b) muzee c) poezie
idee creez idee 3p. 3. Completeazd spaliile punctate cu forma corectd a
licee orhideie epopee cuvintelor'. odatd, o datd, demult, nici o , de mult, nicio.
femeie azalee curcubeie 24lanuarie este importantd pentru
aier feerie scAnteie romdni.
Plec cu prietena mea la mare.
1p.a) mdseaua b) cureaua c) podeaua l-am spus mamei cdt o iubesc.
neaua respingdtoare patinatuoare Serbarea s-a terminat
laleaua nuiaoa rindeaua frunzd nu a mai ramas rn copac.
sandaua zoreaua cafeaua Nu e nici scundd, dar persoand prea inaltd.
acuarele 9OSeaUa ziua
5p. 4. lnverseazd locul cuvintelor subliniate gi rescrie
1p. a) (a) tixi b) examen c) excroc enunlurile:
exmatriculat rucsac extraordinar
taxatoare (a) executa fixator lonel gi-a pus ochelarii fumurii.
XETOX exersare extragere

9p. 2.Taie varianta gregitd:


ln poiand au rdmas doar faqii trigti si solitari.
70 7l
fefe (strdvezie

Pe derdelug se aud copiii zolobii. de maijos:


b) Scrie formele de pluaral ale expresiilor
cozonacul acela
Fetila gi-a ridicat albastrii ochi de pe carte. doctorul acela

c) Scrie formele de singular ale expresiilor:


5p. 5.in textul de urmdtor s-au strecurat gregeli. aleile acelea
ldentificd gregelile gi scrie corect cuvintele in paranteze: femeile acelea
jos:
La intrebat Luna pe Soare 18p.7. Scrie corect enunlurile de mai
()
De m-ai merge l-a plimbare Nai maicOntatlanai PescenS?
(
- Merg l-a mare depdrtare
( f.tea mOu st au n neamdeal nostru'
$i l-a munte gi l-a mare
(
Sta propl ad eco pi ca resa rcoa rd a'
La rugat s-o ian spinare ii

(_
$i c6nd merge la culcare
(
Pdri n!i ilaud usintroexcu rsielamu
nte'
lal agteaptd rdbdatoare.
(

6p. 6. a) Compleleazd spafiile punctate cu formele potrivite ale gunicii mizucerutsaiauautobuzul'


cuvintelor scrise in paranteze:

toli (geamgiu)
PARTEA a ll-a
copii (trist)
40p.Alcatuiegteocompunerein.caresdintroducicuvintele:
aceste (tragedie) i{rrti, de iult, mai, m-ai, cel; ce-l' i-a' ia '

73
72
BAREME DE CORECTARE BAREME DH CORECTARE
Clasa a ll-a Clasa a lll-a

Partea I .............. ..........50p Partea I............." """'50p


1. Corect5 coloana c............. .".... bp 1. Corectd coloana c .........".. .-."""""""'2p
Corectd coloana b ............. ..... Sp Corectd coloana a "........... """"""""' 2p
Corectd coloana a ............. ..."........... .5p Corect5 coloana b . ." ' """""""" '2p
2. a) ciocdnitoare, ghiozdan, Georgeta ...3p 3xl p 2.a) odatd, deloc, nu mai, de c6t 4x0,5p
"""2p
b) rucsacul, examenul, ticsit 3p 3xl p nj t-a, la sa, mi-a, mai, m-ai, i-a, sau, neam "'4,5p 9x0'5p
3. iepure, acuarele, noud, joacd, teamd, leac, miere, biet, 3'plumburiiinori,cenugiiigoricei,zglobiiiochivii...3p3xlp
beat, moare ............ Sp 10x0,Sp
4. a) toli fiii, aceste cAmpii, ochii albaqtri """" ' " !n 3x1O
4. ziua, ziu5, voia, voud, foaie, foaia, oale, zile .... 4p BxO,Sp bj copiii, pegtii, Puii
5. corectd propozitia c)............. .................3p 5. AtaiTnt&i m-ai invdlat sd iubesc zarea,
corectd propzifia b).......... ...."3p N!a!apoi, m-ai Tndemnat sd privesc marea'
lai acum, m-ai ldsat singur sd-nleleg
$i orice t*t in lume s5-l dezleg'
6. Dintr-un stejar a cdzut o ghinda coaptd. ...... 3p -"""5p 5xl p
_ lntr-o dimineald geroasd de iarn6 mi-au inghetat m6inile.
5p 6. in mintea sa s-a fdcut lumind'
Cdzdnd de pe chiuvetd, strachina s-a fdcut cioburi. ... 3p L-a chemat Pe Lucian la tabld'
Ochelarii bunicii s-au spart cdzAnd de pe geam. ....... 3p Parinlii sdi vor s5-i ofere o excursie' """"10p 20x0'5p
Partea a ll-a ...40p Nea Gheorghe ne-a chemat la intrecere'
l-ar da iar patinele dacd nu s-ar teme'
a ordonarea propoziliilor.............. 10p in pachet beorgeta i-a dat acuarele' """ 11 ,5p 23x0'5p
a scrierea corectd a textului ............. 6p
a stabilirea titlului Bp Partea a ll-a """""40P
o legdtura dintre titlu gi text ......... gp
a ortografie, punctualie Bp . folosirea celor gapte cuvinte """"""'7p
Oficiu ....10p r legdtura dupd inleles a propoziliilor """""'" 1Op
. eiprimarea corectd '....'...'.' """'.""10p
c ortoErafie, punctualie ....""' """"""10p
74 75

-
F
. legdtura dintre tiilu gi text ......... ...... 3p Ne-am dus la un neam de-al nostru.
S-ar apropia de copiii care sar coarda 1|p 22x0,5p
1op
Pdrinlii l-au dus intr-o excursie la munte.
BAREME DE CORECTARE Bunicii mi-au cerut sd iau autobuzul 7p 14x0,5
Clasa a lV-a

Partea I ..............
Partea a ll-a .............40p
.... 50p
. folosirea celor gapte cuvinte ......... 7p
1. Corectd coloana b............. ................. 1p o respectarea parlilor compunerii .................. 3p
Corectd coloana c .............
Corectd coloana a.............
................. 1p o inldnluirea logicd a ideilor Tp
Corectd coloana b ...........
................. 1p r legdtura dupd in!eles a propozi!iilor ............ 7p
................. 1p . exprimarea corecta ............ 7p
2.a) intruna, de fel, din colo, niciun ...... ... 2 p 4x0,Ep o ortografie, punctualie ......... 7p
b)cel, ce-|, nul, nu-|, ce-ai, ceai, va, v_a .....4p 4x0,5p . legdtura dintre titlu gi text ......... .. 2p
c) ea, i-a, va, i-au, sd-|, ia .... ...3p 6x0,5p
Oficiu ......10 p
3. o datd, odatd, de mult, demult, nicio, nici o......3p
6x0,Sp
4. fumuriii ocherari, trigtii fagi soritari, zgrobiii copii, arbagtrii Clasa a lll-a
ochi ... 5p 5xlp 27 februarie 2009
PARTEA I

5. L-a intrebat Luna pe


De mai merge la plimbare f .
incercuiegte litera din fala coloanei in care toate
- Merg la mare depdrtare cuvintele sunt scrise corect:
$i /a munte gi /a mare
L-a rugat s-o ia-n spinare 5p. a) Cdmpina b) complicafie c) a se impacienta
$i c6nd merge /a culcare a ?mprejmui a impdia imprimantd
Ea-l agteapti rdbdatoare. ..5p 10x0,5p lanpd umblat vampir
a combate imbold a inbarbdta
6. a) geamgiii, trigti, tragedii, stravezii . 2p 4x0,5p confiscat fanfard tramvai
b) cozonacii aceia, doctorii aceia .Zp Zxtp
c) aleea aceea, femeia aceea .....2p 2x1'p 5p. a) (el) ochea b) iarrigi c) iarbd
viac seacd dezmiardd
7. N-ai mai c6ntat la nai pe scend? fiartd impdea a zecea
iatagan mdrgea mdsea
/() 77
b) Petatal achematl atel efon.
5p. a) taxd b) ecscursie c) rucsac
egzamen exact exercifiu
cocs Alecsandri Di ntrogl u mdsaaccidentat'
oxigen
imbdcsit pix taxi
ticsit Bu nici i iauddruitcdrli.
lux ortodox

2.Taie varianta scrisd gregit pentru fiecare din situaliile


5. inlocuiegte in fiecare propozilie cuvAntul subliniat cu
urmdtoare:
un cuvdnt cu acelagi inleles, din cele date:
6p. eftin ieftin
5p. Astdzi nu m-am jucat defel'
mieuna meuna
ferbinte fierbinte
Maria se joacd intruna cu piipuga cea noud.
eram ieram
aer aier
poiezie poezie
Legumicultorii igi pregdtesc devreme rdsadnifele'
3. Completeazd spaliile punctate cu formele de plural ale
cuvintelor scrise in Paranteze: cuv6ntul subliniat cu
5. inlocuiegte in fiecarc
t;cle date:
'ropozifie
un cuvdnt cu acelagi inleles, ciitt
12p.a)acegti (copil)
aceste (poezie)
nori (negru) 5p. Astdzi nu m-am jucat dr{qL

b) (pom) acela Maria se joacd intrutt-it t;tt piipuga cea noud.


(copil) aceia
(baiat) aceia
Legumicultorii igi prc< ;r.ttc:;c devreme rdsadnilele'

4. Scrie corect enunturile de maijos:

12p. a) Copiiicerbomboane. Prietenul meu estr,l tlq lt{ rlin Suceava'

Piirinfiidausfaturi.
BineTnteles cd voi r;i\:,;ltt;:l concursul'
Mingeanusaspart.

lt)
18

I
2.Taie varianta scrisd gregit pentru fiecare din situa{iile
urmdtoare:
( mereu, originar, deloc, din timp, original, desigur)
6p. eftin ieftin
PARTEA a ll-a mieuna meuna
ferbinte fierbinte
Alcdtuiegte un text in care sd folosegti cuvintele; i-a,' eram ieram
ia; l-a; Ia; printr-o; nea; ne-a. aer aier
Dd un titlu textului. poiezie poezie

6p. b) N-ai / Nai venit la serbare.


Clasa a lV-a Va / V-a incepe emisiunea.
27 februarie 2009 lon c6ntd la n-ai / nai la serbare. i
PARTEA I Pe stradd neam /ne-am intdlnit cu nea / ne-a
Gheorghe.
1. incercuiegte litera din fafa coloanei in care toate Anca nu va / v-a spus adevdrul.
cuvintele sunt scrise corect: lrina ia /i-a autobuzul pAnd la gard

3p. a) amdnare b) impartaganie c) (a) tari 3. Completeazd spaliile punctate cu forma corectd a
p6nda nedngrijit incdntdtor cuvintelor: niciuna, nici una, niciunul, nici unul.
(a) uri (a) imperechea incasatoare 4p. dintre ei nu a plecat in excursie.
indbugitor (a) dobori (a) preintdmpina , nici altul nu gi-a scris
nedmplinire ingrijorat doborAre tema.
Nu a fost in tabdrd , nici doud
3p. a) andreaua b) cafeaua c) canapeaua colege ale mele.
roua patinoar coluand Nu cdntd in corul gcolii dintre
tulburdtuare respectuoasd spinoasd eleve .
so!ioard descoasere greoaie
4. Completeazd spa[iile punctate cu formele potrivite ale
3p. a) rucsac b) taxa c) ecscursie cuvintelor scrise in paranteze:
exerci[iu egzamen exact
Alecsandri oxigen cocs 10 p.a) acegti (scafandru) .............
taxi imbdcsit pix aceste (naufragiu) ......... .
ticsit lux ortodox nori (negru) ............
purcelugi (durduliu)

80 81
f
b) (monstru) ............ ....... aceia
(chiulangiu) . . . .. .. .. aceia
(profesor) .... aceia Prietenul meu este de fel din Suceava.

c) (Celebru) ............ . actori iau


premii ,,Oscar". Bineinteles cd voi cAgtiga concursul.
(Grijuliu) ............ pdrinfi
vorbesc cu invSldtoarea.
(Fatos) soldati ( mereu, originar, deloc, din timp, original, desigur)
sdrbdtoresc victoria.
PARTEA a ll-a
5. Scrie corect enunturile de maijos:
Alcdtuiegte un text Tn care sd introduci cuvintele'. va; v-
1 2p. a) Vddcdnafiinletes. a; n-ai; nai; cel; ce-l; n-am.
Dd un titlu textului.
Nu lcredepecel mi nci nos.

Privi ndoatenta mobse rvatdeosebi rea. BAREME DE CORECTARE


Clasa a lll-a

b) incuiali ugagi plecali ! Partea I .............. ............... 50p

Pdpuganutiodau. 1. Corectd coloana b ............. ............... 5p


Corectd coloana c ............. ............. 5p
Va pl dcutca rteasa u nuoin!el ege!i ? Corectd coloana q............. ...........5p

2. ieftin, mieuna, fierbinte, eram, aer, poezie ................... 6p


6. inlocuiegte in fiecare propozilie cuvdntul subliniat cu
un cuvdnt cu acelagi inleles din cele date: 3. a) copii, poezii, negri ....... .. 6p 3x2p
5p. Astdzi nu m-am jucat defel. b) pomii, copiii, bdielii 6p 3x2p
Maria se joacd intruna cu pdpuga cea noud. 4. a) Copiii cer bomboane.
Pdrinlii dau sfaturi.
Mingea nu s-a spart. ......6p 3x2p
Legumicultorii igi pregdtesc devreme rdsadnitele.
b) Pe tata l-a chemat la telefon.

82 83
Dintr-o glumd s-a accidentat. b) lncuiali uga 9i Plecali!
Bunicii i-au daruit cdrfi. ....... ............6p 3x2p Piipuga nu [i-o dau.
6p 3x2p
V-a pldcut cartea sau nu o in{elegefi?
5. deloc, mereu, din timp, originar, desigur........... 5p
6. deloc, mereu, din timp, originar, desigur 5p
Partea a ll-a .................40p
. folosirea celor gapte cuvinte ...............7p Partea a ll-a '...."'....' 40 P
. legdtura dupd inleles a propozifiilor................. 10p
. exprimarea corectd ............ ............... 10p o folosirea celor gapte cuvinte '-. 7p
. ortografie, punctualie ......... ...10p . respectarea parfilor compunerii ".'...".... 3p
. legdtura dintre titlu gi text ......... ................ 3p o inldnfuirea logicd a ideilor .- 7p
. legdtura dupd inleles a propozifiilor ."........"'..' 7p
Oficiu ................10p . exprimarea corectd ............ 7p
. ortografie, punctualie ......". 7p
BAREME DE CORECTARE o legdtura dintre titlu gi text ......'.. 2p
Clasa a lV-a
Oficiu ""'10P
Partea I .............. ..... 52 p

1. Corectd coloana c ............. ... 3p


Corectd coloana b ............. .........3p
Corectd coloana a ............. ...................3p

2. a) ieftin, mieuna, fierbinte, eu, aer, poezie. 6p 6x1p


b) n-ai, va, nai, ne-am, nea, v-a, ia............6p 6x1p

3. niciunul, nici unul, nici una, niciuna ......... 4p 4x1p

4.a) scafandri, naufragii, negri, durdulii... ......4p 4x1p


b) mongtrii, chiulangiii, profesorii ...............3p 3x1p
fdlogii
c) celebrii, grijuliii, ............3p 3x1p

5. a) Vdd ca n-a[i infeles.


Nu-l crede pe cel mincinos.
Privind-o atent, am observat deosebirea. 6p 3x2p

85
BIBLIOGRAFIE CUPRINS

xxx, inainte """"' Pg 3


Cuvdnt
romane, Academia Rom6nd - lnstitutul de
Pg 7
Argument
Lingvisticd ,,lorgu lorda - Al. Rosetti", Editura (ia' ea' ie' oa'
Cuvinte care se scriu cu grupurile de vocale
Univers Enciclopedic, Bucuregti, 2005.
e/ie) ....... Pg I
Cuvinte care se scriu cu grupurile de litere
(ce' ci' che' chi'
Goian, Maria Emilia, Begliu, Daniela, Dogaru, Elena,
ge, gi, ghe, ghi) Pg 13
Florean, Smaranda, Grigorescu, Cdtdlina Lumini!a,
Cuvinte care se scriu cu cs/x, i/d"" pg 15
lon, Marin, Onogea,Elena, Predescu, Georgeta, mb Pg 19
Cuvinte care se scriu cu mP /
Limba romAnd. Comunicare, Editura Nomina,
......"
Cuvinte care se scriu cu i/ii/iii
pg' 23
Pitegti, 2007
Scriereacorectdapropoziliilor/ordonareapropoziliilorTntr-
un text ""' Pg'29
Huiban, Mariana, Avram-Rusu, Ani[a, Probleme ale
Scrierea corectd a cuvintelor cu cratime """"""""
pg 35
exprimdrii corecte orale si scrise, (aplica[ii pentru
Scrierea corectd a cuvintelor dupd noua ortografie "
pg 52
elevii din invdlamdntul primar), Editura PlM, lagi,
Variante de subiecte / bareme de corectare """"""
pg 57
2007.
Bibliografie ...........'. "'pg 86
Cuprins ""' Pg 87

87
86

S-ar putea să vă placă și