Sunteți pe pagina 1din 1

Amémonos

De Corazón

    
    
 
4   
Traditional

 4     
Dm D7 Gm A7

1.A mé mo nos de co ra zón, no de la bios ni de


2. ¿Có mo pue des tú o rar e no ja do con tuher
3. ¿Cuán tas ve ces de bo yo per do nar al que meo
4. Cris to di jo per do nar, si quie res ser per do

 1.   Dm
        


    
5 Dm Fine Gm C
2.

o í dos. o í dos. Pa ra cuan do Cris to


ma no? ma no? Dios no o yela o ra
fen de? fen de? Se ten ta ve ces
na do. na do. Por que a quel queno per

        
 
8 F A♯

ven ga, pa ra cuan do Cris to


cion, Dios no o yela o ra
sie te, se ten ta ve ces
do na, por que a quel queno per

           
    
1.
    
9 Gm A7 Dm D.S. al Fine
2.

ven ga nos en cuen tre pre pa ra dos. ra dos.


cion si no es tare con ci lia do. lia do.
sie te, per do nar al que meo fen de. fen de.
do na no po dra ser per do na do. na do.