Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BRĂILA

ȘCOALA GENERALĂ …….


Director :
Prof :

Profesor de biologie:
Nume si prenume elev :

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVI CU CES
ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
BIOLOGIE – CLASA A VI-A
AN ȘCOLAR 2018-2019
1.Argument
Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competentele/obiectivele generale ale predării şi învăţării biologiei: trezirea
interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa
cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a
cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, la organizarea generală a plantelor si a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea
formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare
fidelă a unor plante si animale din diferite medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea directă şi
înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-
evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor
cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai
bună a elevilor în colectivul clasei.

Competenţe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice,a proceselor si a fenomenelor cu instrumente si metode stiintifice
2. Comunicarea adecvata in diferite contexte stiintifice si sociale
3.Rezolvarea unor situatii problema din lumea vie pe baza gandirii logice si a creativitatii
4. Manifestarea unui stil de viaţa sanatos intr-un mediu natural propice vietii
Continuturi
Domenii de continut Continuturi
Functiile fundamentale ale Organismul –un tot unitar
vietuitoarelor  Organismul unei plante superioare(organe ,tesuturi,celule)
 Organismul unui mamifer si al omului(organe ,tesuturi,celule)
Functiile de nutritive in lumea vie
Hranirea
 Fotosinteza,frunza-rolul cloroplastelor si al stomatelor,importanta fotosintezei in natura
 Sistemul digestiv si digestia la om
 Adaptari ale digestiei si organelor digestive la diferite vertebrate;alte tipuri de hranire in lumea vie
Respiratia
 Respiratia proces prin care se obtine energia
 Respiratia la plante
 Sistemul respirator si respiratia la om
 Respiratia in mediii de viata diferite
Circulatia
 Absorbtia si circulatia sevei brute si a sevei elaborate ,radacina si tulpina.
 Mediul intern,sangele,importanta vaccinarii,grupele de sange
 Sistemul circulator si circulatia la om
 Particularitati ale circulatiei la vertebrate
Excretia
 Transpiratia la plante,frunza-rolul stomatelor,influenta factorilor de mediu
 Sistemul excretor si excretia la om
 Adaptari ale excretiei la medii de viata diferite
Relatii intre functiile de nutritive
Elemente de igiena si de prevenire a imbolnavirilor
Competenţe generale Competenţe specifice Activitatea de învăţare pentru elevii
Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ cu CES
curriculum adaptat
1. Explorarea sistemelor 1.1. Selectarea unor texte, filme, 1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, - exerciţii de observare alcãtuirii
biologice,a proceselor si tabele, desene, scheme, grafice, desene, scheme, grafice, diagrame ca celulei vegetale,celulei animale,a unui
a fenomenelor cu diagrame ca surse pentru surse pentru extragerea unor informații animal si a unei plante
instrumente si metode extragerea unor informații referitoare la unele procese, fenomene - exerciţii de observare a organelor
stiintifice referitoare la unele procese, și sisteme biologice componente ale sistemelor
fenomene și sisteme biologice 1.2. Realizarea independentă a unor - exerciţii de identificare a rolului
1.2. Realizarea independentă a activități de investigare pe baza unor pãrţilor componente
unor activități de investigare pe fișe de lucru date - exercţii de observare şi descriere a
baza unor fișe de lucru date functiilor plantelor si animalelor
1.3. Colaborarea în echipă pentru
îndeplinirea sarcinilor de
explorare a sistemelor vii

2. Comunicarea 2.1. Organizarea informațiilor 2.1.Organizarea informațiilor - prezentare de portofolii tematice


adecvata in științifice după un plan propriu științifice după un plan propriu - activitãţi practice de utilizare a unor
diferite contexte 2.2. Realizarea de produse de surse diverse de informare: albume,
stiintifice si prezentare a informațiilor sub atlase, reviste, filme documentare,
sociale formă de modele, forme grafice, internet, dicţionare etc.;
texte, produse artistice, cu
mijloace TIC, utilizând adecvat
terminologia specifică biologiei

3.Rezolvarea unor 3.1. Interpretarea diverselor 3.1. Interpretarea diverselor modele - exerciţii de utilizare a desenului
situatii problema din modele ale unor sisteme ale unor sisteme biologice pentru înregistrarea unor observaţii
lumea vie pe baza biologice
gandirii logice si a 3.2. Aplicarea unor algoritmi
creativitatii selectați adecvat în investigarea
lumii vii
4. Manifestarea unui stil 4.1.Transferarea achizițiilor din 4.2.Identificarea relaţiilor dintre - vizionarea unor filme in vederea
de viaţa sanatos intr-un domeniul biologiei în contexte propriul comportament şi starea de stabilirii consecintelor pe termen scurt
mediu natural propice noi sănătate si lung a actiunii unor agenti patogeni/
vietii 4.2. Identificarea relaţiilor dintre factori poluanti asupra starii de
propriul comportament şi starea sanatate a vietuitoarelor, inclusive a
de sănătate omului
- realizarea de referate pe diverse
teme .

Modalităţi de evaluare:
 portofoliul
 teste diferenţiate cuprinzând diferite tipuri de itemi
 verificare orală
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Competenţe generale Standardele de performanţă


Explorarea sistemelor biologice,a proceselor si a fenomenelor cu - recunoaste si denumeste corect sistemele componente ale animalelor
instrumente si metode stiintifice - recunoaste alcatuirea unei plante
- descrierea plantelor si animalele precizând caracteristicile sistemele
componente şi funcţiile acestora
- denumeşte corect şi ştiinţific organele/sistemele de organe/funcţiile
plantelor si animalelor)
- adnotează desene care reprezintă noţiuni specific plantelor si
animalelor

Comunicarea adecvata in diferite contexte stiintifice si sociale - utilizeazã diverse surse de informare despre animale (albume, atlas,
planse, reviste, filme documentare, etc).
- realizeazã observaţii simple, respectând pasii unui algoritm de
lucru.
Rezolvarea unor situatii problema din lumea vie pe baza gandirii - precizeaza funcţiile fundamentale ale plantelor si animalelor(cu / fără
logice si a creativitatii sprijin), pe baza observaţiilor.

Manifestarea unui stil de viaţa sanatos intr-un mediu natural propice - realizeazã activităţi practice de îngrijire aanimalelor
vietii - manifesta comportamente adecvate respectând reguli de protecţie a
mediului/animalelor în diferite contexte (curtea şcolii, parc, pădure etc)
PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES
NR. UNITATEA DE Nr. SEMESTRUL
CRT. INVĂŢARE Ore

1. Recapitulare,Protectia muncii in laborator .Testarea initiala 3


2. Alcătuirea generală a unui organism 10 Semestrul I
36 ore
3. Funcțiile de nutriție în lumea vie- Hrănirea 11
24 ore predare-învăţare
4. Funcții de nutriție- Respirația 9
12 ore recapitulare-evaluare
5. Recapitulare semestrială 3

1. Funcții de nutriție- Circulația 12

2. Funcții de nutriție-Excreția 6
3. Relații între funcții de nutriție 3 Semestrul II
30ore
4. Elemente de igienă și de prevenire a îmbolnăvirilor 4
25 ore predare-învăţare

5. Recapitulare finală 3 5 ore recapitulare-evaluare

6. Evaluare finală 2

S-ar putea să vă placă și