Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT ROVINARI
Nr. / GRĂDINIȚA VOINICEII
DIRECTOR, CRAIOVA
Prof. Păsărin Maria Nr. /
DIRECTOR,
Prof. Cilibiu Lavinia

GRĂDINIȚA CASTELUL
FERMECAT
CRAIOVA
Nr. /
Prof. Glodeanu Clarisa
INFORMAŢII DESPRE APLICANT:

NUMELE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT APLICANTE:


GRĂDINIŢA cu PROGRAM PRELUNGIT
Adresa completă: Str.uncii,nr.1,Rovinari
Nr. de telefon/fax: 0253/372072
Adresă poştă electronică: maria_pasarin@yahoo.com
Adresă site : www.tara-povestilor.ro

INIŢIATOR PROIECT: Prof. PĂSĂRIN MARIA

COORDONATORI:

 PROF. PASARIN MARIA


 PROF. CILIBIU LAVINIA-NADIA
 PROF. GODEANU CLARISA
 PROF. BARBONIE ADRIANA
 PROF. DINA VIORELA
 PROF. CINCA MIHAELA-EMILIA
 PROF. MIHAILESCU LUMINITA
 PROF. BITICA FLORENTINA-LILIANA
 PROF. TONEA ADRIANA
 PROF. PREDA DENISA
 PROF. BOBOC DIANA
 PROF.BARBULESCU CAMELIA

COLABORATORI:

 prof. Cilibiu Lavinia Nadia  prof. Radulescu Georgeta


 prof. Bitica Florentina  prof. Preda Denisa
 prof.Tonea Adriana  prof.Pasarin Maria
 prof. Balasa Mariana  prof.Dina Viorela
 prof. Balasoiu Mariana  prof.Barbonie Adriana
 prof. Popescu Liliana  prof.Chelaru Viorica
 prof. Patru Stela  prof.Cinca Mihaela Emilia
 prof. Dragomir Mariana  prof.Andronache Olguta
 prof. Dumitrascu Daniela  prof. Sasu Elena
 prof. Stancu Nela  prof. Caruceriu Carmen Mihaela
 prof. Casota Monica  prof.Dodenci Maria
 prof. Birin Jana  prof. Munteanu Paulina Nicoleta
 prof. Vasile Ioana  prof.Mihailescu Luminita

PARTENERI:

 Grădinița cu Program Prelungit Rovinari

 Grădinița “Voiniceii” Craiova

 Grădinița „ Castelul Fermecat” Craiova


INFORMAŢII DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: “IA-MĂ DE MÂNĂ SĂ CREȘTEM ÎMPREUNĂ”


–proiect educaţional interjudeţean
Categoria în care se încadrează proiectul:
cultural-artistic
ARGUMENT

Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor
membru al societăţii, incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi
aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de atitudini şi valori
morale, de convieţuire şi empatizare.
Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ preşcolar, în rândul
familiilor copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre
didactice, părinţi, preşcolari, dobândirea unor calităţi legate de comunicare,
spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat
desfăşurate din proprie iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor
acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare,
conştientizare şi responsabilizare a societăţii .Pornind de la această premisă,
considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni de voluntariat
la nivelul vârstei preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi
sănătoase fiind benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii.
Prin proiectul “Ia-mă de mână, să creştem împreună” se doreşte dezvoltarea
unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi
din medii dezavantajate de către grădiniţe care pot să realizeze acest lucru din
punct de vedere logistic, dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi
precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de
alţi semeni.
Proiectul nu are în vedere doar preşcolarii grădiniţelor implicate, ci şi părinţii
acestora şi alţi factori asociaţi procesului educativ.
Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se
poate da o şansă în plus la educaţie.

SCOPUL PROIECTULUI
Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în grădiniţă prin implicarea
activă a preşcolarilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi
specifice de voluntariat care să vizeze copii din medii defavorizate. Stimularea
interesului pentru actele de cultură specifice nivelului preşcolar şi pentru
extinderea orizontului de cunoaştere.

OBIECTIVE:
 Dezvoltarea abilităţilor de a utiliza cartea ca sursă de informaţie şi de
dezvoltare a vocabularului;
 Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului de
vârstă;
 Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în
acţiuni de voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate;
 Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în
echipă;
 Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea
empatiei;
 Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea
altruismului;
 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și
bună dispoziție în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate..

DURATA PROIECTULUI: 01.10.2015 – 30.06.2016, cu posibilitate de


prelungire.

GRUP ȚINTĂ: preşcolari, părinţi, cadre didactice din Grădinița cu Program


Prelungit și structuri și grădinițele partenere
REZULTATE AȘTEPTATE :
 Reducerea abandonului şcolar;
 Creşterea frecvenţei la grupă a preşcolarilor din medii dezavantajate;
 Creşterea numărului de copii care frecventează grădiniţa;
 Dezvoltarea vocabularului copiilor prin utilizarea cărţilor şi implicarea
în diferite activităţi culturale;
 Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în
acțiuni comunitare;
 Promovarea imaginii grădiniței în comunitate;
 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare.

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE:


 Întâlniri cu echipa de proiect;
 Diplome pentru voluntari;
 Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii;
 Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților;
 Raport de evaluare finală;
 Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului.

IMPACTUL PROIECTULUI:
 Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de serviciile
educaţionale oferite de grădiniţă;
 Îmbunătăţirea imaginii grădiniței în spaţiul comunităţii locale.

MODALITĂȚI DE REALIZARE:
 Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea
proiectului;
 Strângerea de donații pentru copiii defavorizaţi, identificaţi de cadrele
didactice şi preşcolarii voluntari;
 Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect.

PRODUSE ALE PROIECTULUI:


album foto, pagina proiectului, afișe, donații concretizate în rechizite, obiecte
vestimentare, dulciuri, jucării , activităţi comune etc.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Nr. Denumirea activității/ Data / locul Resurse Responsabili
Crt. desfășurării umane
activități
LANSAREA Septembrie - cadre Coordonatorul
1. PROIECTULUI LA 2015 didactice proiectului
NIVELUL Grădiniţele -preşcolari Echipa de
GRĂDINIŢELOR participante - părinţi proiect
“POVEŞTI CU ŞI Octombrie - cadre Echipa de
2. DESPRE NOI” 2015 didactice proiect
Întâlnire nonformală Grădiniţele -preşcolari
între cadre didactice participante - părinţi
din grădiniţele
partenere şi studierea
nevoilor personale ale
copiilor din clase
sociale defavorizate şi a
mediului educaţional pe
care aceştia îl
frecventează, găsirea
unor soluţii de rezolvare
a acestor probleme cu
ajutorul echipei de
proiect şi a voluntarilor-
educatoare, părinţi,
preşcolari, comunitatea.
"GHIOZDANUL DE Noiembrie 2015 Cadre Coordonatorul
3. GRĂDINIŢĂ" Grădiniţele didactice proiectului
Realizarea unor colecte participante Preşcolari Echipa de
de rechizite, jocuri Părinţă proiect
pentru preşcolarii cu voluntari
situații sociale precare.
“AJUTOARELE LUI Decembrie 2015 - părinţi Coordonatorul
4. MOŞ CRĂCIUN”! Grădiniţele - bunici proiectului
5 decembrie- Ziua participante -preşcolari Echipa de
internaţională a - cadre proiect
voluntariatului didactice
Cadouri surpriză pentru
copii cu situații sociale
defavorizate-haine,
dulciuri, jucării
„SCRISOARE CĂTRE Ianuarie - părinţi Echipa de
5. PRIETENUL MEU” 2016 -preşcolari proiect
Realizarea de scrisori - cadre
către prietenii din didactice
grădinițele partenere
sau din grădinițe din
medii defavorizate și
transmiterea acestora
prin poștă sau online,
lucrări în cadrul unor
expoziţii pe tema
prieteniei
"O POVESTE IN Februarie - părinţi Echipa de
6. CULORI E 2016 - bunici proiect
UN ZÂMBET PRINTRE -preşcolari
NORI" - cadre
Activităţi specifice didactice
derulate la sediul -voluntari,
bibliotecii : sponsori
-audierea unei poveşti
în sala de audiţii;
-donaţii de cărţi de
poveşti ilustrate pentru
amenajarea unor
minibiblioteci în sala de
grupă a grădiniţelor
incluse în proiect
"MĂRŢIŞOR LIPIT DE Martie Părinţi Echipa de
7. SUFLET" 2016 -preşcolari proiect
Expoziţie de mărţişoare - cadre
cu vânzare (strângerea didactice
de fonduri ce vor fi -voluntari,
folosite pentru a oferi sponsori
copiilor defavorizaţi
implicaţi în proiect sau
din medii defavorizate ;
o petrecere la o sală de
joacă sau în parc).
Schimb de mărțișoare și
felicitări între
grădinițele partenere.
,,IMPREUNĂ IN Aprilie - părinţi Coordonatorul
8. IMPĂRĂŢIA 2016 - bunici proiectului
POVEŞTILOR” -preşcolari Echipa de
- Vizionare piesă de - cadre proiect
teatru – teatrul de didactice
păpuşi
- Desfăşurarea unor
activităţi în oraş
"O ZI IMPREUNĂ" Mai Părinţi Echipa de
9. Program artistic 2016 Cadre proiect
organizat de preşcolarii didactice
grădiniţelor implicate in Preşcolari
proiect – Voluntari
gazdă,Grădinița cu
P.P.Rovinari.
1 IUNIE- COPILĂRIA Iunie Părinţi Echipa de
10. LUME DE VIS 2016 Cadre proiect
Petrecere organizată la didactice
spaţiul de joacă Preşcolari
destinată preşcolarilor Voluntari
implicaţi in proiect cu
fonduri obţinute in
urma expoziţiei cu
vânzare de mărţişoare
„UN AN DE Iunie - părinţi Coordonatorul
11. PRIETENIE” 2016 - bunici proiectului
- Întâlnire de evaluare a -preşcolari Echipa de
activităților; - cadre proiect
didactice
- Impresii, opinii.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în
instituţiile respective. Activităţile proiectului şi datele specificate în detaliere
sunt flexibile.

S-ar putea să vă placă și