Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

”I. D. SÎRBU” PETRILA


Nr.6112 /15.10.2018
AVIZAT,
Inspector școlar general,
Prof. Dr. Maria Ștefănie

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Concurs de creaţie plastică ,, Costumul meu popular’’


cu Expozițe în cadrul
Festivalului Interregional „Interculturalitate şi Spiritualitate” Ediția a VIII-a
15 aprilie – 19 aprilie 2019, CAERI al MEN poziția 1294

 Înscrierea participanţilor se realizează pe baza Formularului de înscriere ( Anexa 1 ) în


format electronic obligatoriu (și listat ulterior în plic însoțit de lucrări), în perioada:
15 ianuarie – 30 martie 2019, respectând nivelul de învățământ, la adresele de e-mail:

- educatoreducație@yahoo.com - pentru nivel preșcolar și primar


- marinelaa_21@yahoo.com -pentru nivel gimnazial și liceal
- dana_tirea@yahoo.com -pentru nivel gimnazial și liceal

Grup ţintă: preşcolari şi şcolari,elevi din şcoli gimnaziale și licee, din ONG-uri
Locul desfăşurării: Expoziția la Casa de Cultură ,,Ladislau Schmidt’’Petrila, jurizarea la Școala
Gim. ,,I.D.Sîrbu” Petrila, la structurile Școala Gim. Nr.6 , Grădinița P.N. și P.P. Nr.1 Petrila.
A. Lucrările artistico-plastice ale copiilor și elevilor (3 lucrări pentru un cadru didactic) pot fi
realizate în tehnici la alegere, pe hârtie format A4, respectând tema concursului (costume populare
româneşti sau aparţinând altor zone geografice din lume), la una din categorii: desen/pictură/grafică.
B. Lucrări practice (costume populare româneşti sau aparţinând altor zone geografice din lume,
confecționate de către copii/elevi (în tehnici la alegere: colaje, îmbinarea materialelor, format A4)

Expedierea lucrărilor către organizatori (maxim 3/cadru didactic) va cuprinde:


fișa de înscriere, acordul de parteneriat ( în dublu exemplar) înregistrat, completat şi avizat de
conducerea instituţiei, plicul autoadresat şi timbrat (timbru de 3 lei cu adresa destinatarului care va
primi ulterior diplome și adeverințe) . Pe plic se va preciza Pentru Concursul,,Costumul meu
popular” NIVEL PREȘCOLAR sau PRIMAR sau GIMNAZIAL sau LICEAL)
Pentru NIVEL PREȘCOLAR şi PRIMAR adresa de expediere a lucrărilor este:
 prof. OLAH COSMINA, Școala Gimnazială nr.6 Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800, Str.8
Martie, Petrila, tel. 0760300972; fax: 0254 550495

Pentru NIVEL GIMNAZIAL și LICEAL – adresa de expediere a lucrărilor este:

 prof. DOBRE MARINELA , Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’Petrila, jud.Hunedoara,


Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila, tel. 0727754315; fax: 0254 550614
 Prof. TIREA DANIELA, Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800,
Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila, telefon: 0766627694, fax: 0254 550614
Evaluarea va urmări: gradul de originalitate, expresivitatea, creativitatea, acurateţea pe care copiii
și elevii le dovedesc prin lucrarea realizată; lucrările care nu respectă tematica, cele în care se observă
intervenția adultului/cadrului didactic/ copierea/ xeroxarea și colorarea unei copii vor fi descalificate.
Etichetarea lucrărilor: pentru a preveni anonimatul lucrărilor în expoziţie vă rugăm să completaţi
modelul de etichetă oferit şi să îl ataşaţi în colţul din dreapta, jos, faţă:

Numele şi prenumele preşcolarului / elevului..................................................


..........................................................................................................................
Grupa / clasa.....................................................................................................
Titlul lucrării: ...................................................................................................
Cadru didactic îndrumător …………………………………………..............
Unitatea de învățământ:......……………………………………….................
E-mail................................................................................................................
Tel:.........……………………………………....................................................

 Înscrierea electronică în festival este obligatorie.


 Lucrările copiilor/elevilor vor respecta tema dată, mărimea A4.
 Se va aprecia originalitatea costumelor, creativitatea copiilor, estetica lucrărilor.
 Numărul de lucrări: max. 3 lucrări/ 3 elevi / un cadru didactic.
 Termen limită de primire a lucrărilor: 30 martie 2019.
 Jurizarea lucrărilor se va face de către cadre didactice cu competenţe în acest sens.
 Lucrările expediate nu sunt returnabile.
 Nu se percepe taxă de participare.
 Diplomele și un exemplar din acordul de parteneriat vor fi expediate participanţilor
în plicul autoadresat, sau la adresa instituţiei şcolare de provenienţă..
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel, conform metodologiei
în vigoare şi alte premii speciale, în funcţie de opţiunile juriului, presei, sponsorilor
etc., și trofeul festivalului pentru 4 nivele.
 Mediatizarea va fi pe site-uri: www.isj.hd; edu.ro , www.didactic.ro,
faceboock.proiecte educationale.ro, www.educatoarea.ro , KTV , presa locală

DIRECTOR,
PROF. ZORILĂ COCULEANA
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE Anexa 1

Concurs de creaţie plastică ,, Costumul meu popular’’


cu Expozițe în cadrul
Festivalului Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Ediția a VIII-a
15 aprilie – 19 aprilie 2019

Unitatea de ȋnvăţământ: ……………………………………………… .................................................

Adresa instituției:....................................................................................................................................

Numele şi prenumele îndrumătorului: …………………………………...............................................


Specialitatea: ……………………………………………………………..............................................
Adresa:.....................................................................................................................................................
Adresa de e-mail a ȋndrumătorului: …………………………………… ...............................................
Tel......................... .............................

Numele şi prenumele Clasa/ Titlul lucrării Categoria Cadru didactic îndrumător Obs.
preşcolarului/ elevului grupa A-desen,
Tema pictură
(Costum popular) B- colaj,
îmbinare

5. Adresa unde vor fi trimise diplomele (daca nu s-a trimis plicul autoadresat şi timbrat):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................

NOTĂ* Se va trimite această fișă în plic, cu celelalte materiale


Semnătura cadrului didactic
.............................................
REGULAMENT
SIMPOZION INTERREGIONAL
,,Tradiții și obiceiuri în cultura românească – mijloace de păstrare și valorificare”
Activitate în cadrul Festivalului Interregional „Interculturalitate şi Spiritualitate”
Ediția a VIII-a, 15 aprilie 2019, CAERI al MEN poziția 1294

Locația structura Școala Gim.Nr.6 Petrila, 15 aprilie 2019


ARGUMENT: Folclorul, averea cea mai de preţ a oricărei culturi, este amprenta popoarelor de
pretutindeni şi avem datoria de a nu lăsa timpul şi preocupările lumii moderne să ne determine să-l dăm
uitării. Prin activităţile desfăşurate în familie, la şcoală, prin activităţile şcolare şi extraşcolare urmărim
ca elevii să îndrăgească limba pe care o vorbesc, obiceiurile şi tradiţiile ţării în care s-au născut. Sunt
zone în țara noastră minunată în care tradițiile transmise s-au sedimentat prin obiceiuri prețioase, din
moși strămoși, regăsindu-se în practica zilelor noastre.

SCOP: Stimularea interesului pentru păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin diverse activităţi
didactice.
GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar (educatori, învățători, profesori)
OBIECTIVE:
- Redescoperirea de către elevi a valorilor tradiţionale cu toate aspectele aferente (istorice, socio-
culturale, religioase);
- Implicarea cadrelor didactice în viaţa comunităţii şi atragerea elevilor împreună cu familiile lor
în promovarea valorilor tradiţionale;
- Stimularea interesului elevilor prin activităţi care să-i ajute să recunoască şi să promoveze la
rândul lor aceste valori;
- Promovarea artei ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale: bunătatea, hărnicia, dragostea faţă
de locurile natale şi a frumuseţii relaţiilor interumane şi interetnice;
- Realizarea unui ghid pentru cadrele didactice.
► Secțiunile simpozionului
o Secţiunea I Referate
o Secţiunea II Proiecte ( didactice sau activități extracurriculare)
o Secțiunea III Concurs de creație ,,Costumul meu popular” (vezi Regulamentul concursului
de creație și Anexa 1- Fișa de înscriere a copiilor/ elevilor participanți)

DETALII ORGANIZATORICE
A.Înscrierea participanţilor la simpozion cu referate/proiecte educaționale (didactice sau activități
extracurriculare vizând tema simpozionului) se derulează în perioada 15 ianuarie – 30 martie 2019
prin completarea:
* Formular de înscriere în format electronic obligatoriu și listat ulterior în plic
* (Anexele 3 și, dacă este cazul, pentru secțiunea III din simpozion Anexa 1, vizând elevii înscriși
cu lucrări pentru concursul de creație ,,Costumul meu popular”)
1. Redactarea lucrărilor: ( lucrarea proriu-zisă şi rezumatul) se va face pe format A4, pe o singură
parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”) cu caractere româneşti, titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la doua rânduri de titlu se va scrie profesia,
numele prenumele autorului si instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul
lucrării.
2. Pentru secțiunile I , II, expedierea lucrărilor în format electronic (și listat în plicul
autoadresat),a materialului pentru simpozion la:
Adresele de e-mail : marinelaa_21@yahoo.com , sau: dana_tirea@yahoo.com
3. Acordul de parteneriat ( listat, în dublu exemplar, numărul de înregistrare al instituției
partenere, semnat şi ştampilat, expediat în plic împreună cu plicul autoadresat)
4. Adresa de expediere: prof. Dobre Marinela, Școala Gimnazială I. D. Sîrbu-Petrila, str T.Vladimrescu,
Nr. 5, Loc. Petrila, jud. Hunedoara, cod 335800 (specificaţi pe plic *Pentru Simpozionul „Tradiţii şi
obiceiuri în cultura românească – mijloace de păstrare și valorificare”),până la data de 10 aprilie
2019, data poștei.
5. Pentru secțiunea III , expedierea lucrărilor către organizatori (maxim 3/cadru didactic) va
cuprinde: fișele de înscriere,anexele 3 și 1, acordul de parteneriat ( în dublu exemplar)
înregistrat, completat şi avizat de conducerea instituţiei, plicul autoadresat şi timbrat (timbru de 3
lei cu adresa destinatarului care va primi ulterior diplome și adeverințe) .
Pe plic se va preciza Pentru Concursul ,,Costumul meu popular” NIVEL PREȘCOLAR sau
PRIMAR sau GIMNAZIAL sau LICEAL)

Pentru NIVEL PREȘCOLAR şi PRIMAR adresa de expediere a lucrărilor este:


 prof. OLAH COSMINA, Școala Gimnazială nr.6 Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800,
Str.8 Martie, Petrila, tel. 0760300972; fax: 0254 550495
Pentru NIVEL GIMNAZIAL și LICEAL – adresa de expediere a lucrărilor este:
 prof. DOBRE MARINELA , Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’Petrila, jud.Hunedoara,
Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila, tel. 0727754315; fax: 0254 550614
 Prof. TIREA DANIELA, Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800,
Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila, telefon: 0766627694, fax: 0254 550614
Evaluarea va urmări: gradul de originalitate, expresivitatea, creativitatea, acurateţea pe care
copiii și elevii le dovedesc prin lucrarea realizată; lucrările care nu respectă tematica, cele în care se
observă intervenția adultului/cadrului didactic/ copierea/ xeroxarea și colorarea unei copii vor fi
descalificate.
Etichetarea lucrărilor: modelul de etichetă oferit se atașează în colţul din dreapta, jos, spate:

Numele şi prenumele preşcolarului / elevului..................................................


..........................................................................................................................
Grupa / clasa.....................................................................................................
Titlul lucrării: .........................................................................................
Cadru didactic îndrumător …………………………………………..............
Unitatea de învățământ:......……………………………………….................
E-mail..........................................................................................
Tel:.........…………………………………….................................................

B. Desfășurarea simpozionului ,,Tradiții și obiceiuri în cultura românească – mijloace de păstrare și


valorificare”
Ziua: luni, 15 aprilie 2019, prima zi din săptămâna Festivalului interregional ,,Interculturalitate și
Spiritualitate” ediția a VIII-a, începând cu orele 12,00.

Locația: Centrul CDI al structurii Școala Gimnazială Nr.6 Petrila


PROGRAM:
12,00 –12, 15 Primirea participanţilor, invitaţilor
12,15 – 12,30 Alocuţiuni, reprezentanţi ISJ, CCD, consiliul local şi reprezentantul şcolii, alții.
12,30 – 13,00 Vizitarea expoziției cu lucrările expuse din concursul național ,,Costumul meu popular”
13,00 -14,30 Comunicarea materialelor științifice, a lucrărilor înscrise în simpozion de către participanți.
- Centralizarea materialelor și publicarea lor în revista electronică a simpozionului, cu ISSN ,
în perioada mai-iunie 2019.
C.Persoane de contact:
Prof. Dobre Marinela – 0727754315, e-mail: marinelaa_21@yahoo.com
Prof. Tirea Daniela - 0766627694 e-mail: dana_tirea@yahoo.com
Prof. Gheban Liliana- 0724591763, Prof. Ştefan Natalia - 0724591762

NOTĂ* Nu se percepe taxă de participare.


Materialele nu se restituie şi acestea devin proprietatea organizatorilor, putând fi folosite în
scopul publicării acestora în revista electronică a simpozionului.
Diplomele și un exemplar din acordul de parteneriat vor fi expediate participanţilor în plicul
autoadresat, sau la adresa instituţiei şcolare de provenienţă.

B. Organizatori: Şcoala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila


Director: prof. Zorilă Coculeana
Dir. adjunct: prof. Ștefan Natalia
Prof. înv. primar Gheban Liliana
Prof. înv. primar Bolog Rodica
Prof. Ambruș Georgiana
Prof. Barbu Elena
Prof. Andrei Beatrice
Prof. Dobre Marinela
Prof. Tirea Daniela
Prof. Biro Ana Maria
Prof. Szabo Mioara
Prof. Manoliu Anca Simona
Prof. Mititelu Ana-Maria
Prof. Dija Stoica
Prof. Marchidan Minodora
Prof. Zmău Maria
Prof. Cocolan Raluca
Prof. Bălășoiu Catinca
Prof. Meraru Maria-Marcela
Prof. Olah Ionela Cosmina
Prof. Preda Maria
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani
Dir. Prof. Paraschiv Camelia
Dir.Adj. Prof. Obogeanu Ghiorghita
Dir. Adj Prof. Marita Mihaela
Prof. Popa Mihaela
Prof. Cercel Ana Maria
Insp. prof. Manolea Mihaela - reprezentant ISJ
Monitorizare:
Inspector pentru activitate educativă formală şi nonformală, ISJ HD:
Prof. Carmen Buzatu
Inspector şcolar pentru învăţământ primar:
Prof. Adelina Stănculescu
Inspector şcolar educație timpurie:
Prof. Berbeceanu Gabriela
Director CCD HD:
Prof. Almăşan Adriana

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE Anexa 3

Festival Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Ediţia a VIII-a 15 aprilie – 19 aprilie 2019


SIMPOZION NAȚIONAL
,,Tradiții și obiceiuri în cultura românească – mijloace de păstrare și valorificare”
15 aprilie 2019, Petrila, Jud. Hunedoara

Nume şi prenume:.................................................................................

Profesia: ......................................................................................

Numele unităţii de învăţământ: ..........................................................................................................

Adresa unității de învățământ : Localitatea..............................., Str................................................,


nr..............bl............., sc........., etj........, ap........., judeţul ...............................cod poştal ......................

Telefon …………….. ……………..

E-mail: ...............................................................

Secţiunea (marcați cu X ): I ( Referate)........... sau II (Proiecte educaționale) ...............

Secțiunea III (concurs de creație pentru elevi) .............

Titlul lucrării: .... ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Unde doriți să primiți diploma, adeverința?


La școală ............................................................................................
La adresa:
Localitatea..............................., Str............................., bl............., sc........., etj........, ap.........,
judeţul ..................cod poştal ......................
Telefon (personal / de contact)……………………….
Semnătura participantului:
…………………………………….
NOTĂ* Se va trimite această fișă în plic, cu celelalte materiale
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Spectacol Concurs ,,Interculturalitate și Spiritualitate”


în cadrul
Festivalului Interregional „Interculturalitate şi Spiritualitate” Ediția a VIII-a
15 aprilie – 19 aprilie 2019, CAERI al MEN poziția 1294

 Înscrierea participanţilor (formațiilor, grupurilor, echipelor, soliștilor) în spectacol se realizează


în perioada 15 ianuarie 2019 – 22 martie 2019, pe baza Fişei de înscriere on line (Anexa 2)
la adresa de e-mail:

Pentru TOATE NIVELELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: la educatoreducatie@yahoo.com

Pentru expedierea prin poștă a fișelor de înscriere, a acordurilor de parteneriat, adresa este:
REALIZATORI SCENARIU SPECTACOL:
Prof. MERARU MARIA-MARCELA și Prof. OLAH IONELA COSMINA, la Școala Gimnazială Nr.6,
Str.8 Martie, Petrila,jud. Hunedoara,cod. 335800, tel/fax: 0254 550495, sau tel. 0760300972.

Acordul de parteneriat înregistrat, completat şi ştampilat în original de către conducerea instituţiei,


precum și Fișa de înscriere listată vor fi expediate prin poștă pe adresa școlii, mai sus menționată.
Toți participanții vor trimite și un plic timbrat şi autoadresat, ( timbru 3 lei) pentru a primi ulterior
contractele și diplomele.

Neparticiparea direct pe scenă în festival ( spectacol live) în ziua de 17 aprilie 2019, va fi anunțată
organizatorilor până la data de 22 martie 2019, pentru modificarea la timp a programului / afișului.

Grup ţintă: preşcolari şi şcolari (primar, gimnaziu), elevi din licee, ONG-uri
 Locul desfăşurării: Casa de Cultură ,,Ladislau Schmidt’’Petrila
 Categorii cultural-artistice din cadrul spectacolului:
A- dansuri populare/ moderne cu grupuri, echipe, formaţii, ansambluri...
B- solişti (interpretare vocală / instrumentală) individual
C- grup vocal, ansamblu (interpretare vocală/ instrumentală)
 Probleme organizatorice:
1.Timpul alocat prezentării fiecărui moment artistic înscris în spectacol este de 5 – 8 minute maxim.
2. Participarea directă implică existenţa negativului pe DVD sau CD ( stik) pentru a fi predate
inginerului de sunet, ideal ar fi cu cel puţin o zi înainte de spectacol.
3. Evaluarea se va face de către un juriu cu competenţe de specialitate; se vor acorda premii I, II, III,
menţiuni, premii speciale și trofeul festivalului pe nivele ( preșcolar, școlar, gimnazial, liceal)
4. Copiii și elevii prezenţi în spectacol vor fi recompensaţi şi cu sprijinul sponsorilor.
5. Pentru această secţiune NU se percepe taxă de participare.

Evaluarea momentelor artistice va urmări: elementele de tematică şi conţinut, calitatea exprimării,


claritatea transpunerii mesajului prin modalitățile de exprimare scenică (dans, interpretare vocală sau

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
instrumentală), creativitatea sau originalitatea, dificultatea, complexitatea, respectarea particularităților
de vârstă, impresia artistică.

NOTĂ:
 Înscrierea electronică în festival este obligatorie.
 Termen limită de înscriere: 22 martie 2019.
 Nu se percepe taxă de participare.
 Diplomele și un exemplar din acordul de parteneriat vor fi expediate
participanţilor în plicul autoadresat, sau la adresa instituţiei şcolare de
provenienţă.
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel, conform
metodologiei în vigoare şi alte premii speciale, în funcţie de opţiunile juriului,
presei, sponsorilor etc., și trofeul festivalului pentru 4 nivele.
 Mediatizarea va fi pe site-uri: www.isj.hd; edu.ro , www.didactic.ro,
faceboock.proiecte educationale.ro, www.educatoarea.ro

DIRECTOR,
PROF. ZORILĂ COCULEANA

FIŞA DE ÎNSCRIERE Anexa 2

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
Spectacol Concurs ,,Interculturalitate și Spiritualitate” în cadrul
Festivalului interregional „Interculturalitate şi Spiritualitate” Petrila, Editia a VIII-a ,
CAERI al MEN poziția 1294, 17 aprilie – 19 aprilie 2019

Unitatea de ȋnvăţământ: ……………………………………………… ............


Numele şi prenumele îndrumătorului: …………………………………...........
Specialitatea: ……………………………………………………………...........
Adresa:................................................................................................................
Adresa de e-mail a ȋndrumătorului: …………………………………….........

Denumirea momentului Grupa/ Secţiuni Nume /Prenume Îndrumător Durata


artistic Clasa (A,B,C) Maxim
5 / 8 min

Tel.....................................................................................................................

Total elevi participanti :_______

Va rugăm bifaţi :
Participare directă

Participare indirectă , cu CD, DVD înregistrat

Adresa unde vor fi trimise diplomele ( daca s-a trimis plicul autoadresat şi
timbrat):. ......................................................................................................................................................

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NOTĂ* Se va trimite această fișă în plic, cu celelalte materiale

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614