Sunteți pe pagina 1din 8

1499/2017 03-05-2017

anulare proces verbal de contraventie Tribunalul ARGES

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2017:013.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1499/2017

Ședința publică de la 03 Mai 2017

Tribunalul constituit din :

P_________ D______ D_____ A________

Judecător E____ M____ S___

Grefier A_____ M_____ S_____ P_____

Pe rol soluționarea apelului formulat de apelantul-petent ARȚĂRUȘ V_____ împotriva


sentinței civile nr.802/29.06.2016 pronunțată de Judecătoria Pitești în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A____ P_____ COSTEȘTI,
având ca obiect - anulare proces verbal de contravenție OUG 195/2002 proces-verbal
__________ nr. xxxxxxx din 31.10.2015.

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice audio, cf.ar t.231 al.4 C.pr.civ.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelantul-petent ARȚĂRUȘ V_____


personal, lipsă fiind intimatul I.P.J. A____ P_____ COSTEȘTI.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței următoarele :
- pricina are ca obiect anulare proces verbal de contravenție OUG 195/2002 proces-verbal
__________ nr. xxxxxxx din 31.10.2015;

- stadiul procesului: primul termen de judecată.

Apelantul-petent învederează că nu are cereri prealabile de formulat.

Nefiind alte cereri prealabile de formulat , tribunalul acordă cuvântul pe probe.

Apelantul-petent, având cuvântul, nu solicită probe noi în această fază procesuală. Nu se


opune probei cu înscrisuri solicitată de intimat.

Tribunalul, în baza disp. art. 478 alin. 2 coroborat cu disp. art. 479 alin. 2 C .pr.civ.,
încuviințează pentru intimatul I.P.J. A____ P_____ COSTEȘTI proba cu înscrisuri,
apreciind-o drept admisibilă și de natură a duce la soluționarea procesului, ia act că proba cu
înscrisuri a fost deja administrată și că apelantul-petent nu solicită probe noi în această fază
procesuală.

Apelantul-petent învederează că nu are alte cereri prealabile de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, tribunalul
acordă cuvântul în dezbaterea apelului

Apelantul-petent, având cuvântul, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat .
Învederează că nu a avut viteza de 101 km/h în localitate , pe planșele foto sunt trecute doua
viteze, respectiv 76 km/h și 101 km/h , iar fotografiile sunt luate din spatele autoturismului,
intimatul nu a făcut dovada că circulat cu viteză.

În temeiul art. 394 alin. 1 C .pr.civ, tribunalul declară dezbaterile închise, aduce la cunoștința
părților ca potrivit art. 394 alin. 3 C .pr.civ, după închiderea dezbaterilor, nu mai pot depune
nici un înscris la dosarul cauzei, sub sancțiunea de a nu fi luat in seama și rămâne în
pronunțare asupra apelului formulat de apelantul-petent ARȚĂRUȘ V_____ împotriva
sentinței civile nr.802/29.06.2016 pronunțată de Judecătoria Pitești în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A____ P_____ COSTEȘTI.

TRIBUN ALUL

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitești la data de 04.11.2015


sub nr. XXXXXXXXXXXXX, petentul Arțăruș V_____ a solicitat anularea procesului-verbal
de contravenție __________ nr. xxxxxxx/31.10.2015 întocmit de intimatul
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGEȘ.
În motivare, petentul a arătat, în esență, că în data de 31.10.2015, în timp ce conducea auto
marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DN 65, pe raza localității L____
Corbului a fost oprit de către un echipaj de poliție care i-a adus la cunoștință faptul că se
deplasa în localitate cu viteza de101 km/h.

Petentul a apreciat că nu a avut viteza reținută în procesul verbal și a mai arătat petentul că
deși se consideră nevinovat a achitat contravaloarea sancțiunii și dorește să fie exonerat de
măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, întrucât, permisul îi este necesar
la locul de muncă.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

În susținere, petentul a anexat cererii, în copie, procesul verbal contestat, cartea de identitate
și dovada _______ nr. xxxxxxx.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Intimatul a depus la data de 30.12.2015 întâmpinare , prin care a solicitat respingerea


plângerii, ca neîntemeiată, arătând că la data de 31.10.2015, petentul a fost sancționat
contravențional, în condițiile legii, pentru aceea că, la data mai sus menționată, a condus auto
marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DN 65, pe raza localității L____
Corbului, jud. Argeș, fiind înregistrat cu aparatul radar cu viteza de 101 km/h în
localitate. De asemenea intimatul a mai arătat că FPR Costești are în dotare un singur aparat
radar Python II, care poate fi folosit în regim staționar și în mișcare, aparat atestat metrologic
și care respectă normele tehnice menționate în NML 021/2005.

În drept, au fost invocate dispozițiile C. pr.civ., Leg. 180/2002 și ale O.U.G. nr. 195/2002.

La întâmpinare au fost anexate buletinul de verificare metrologică, atestatul operatorului


radar, fila registrului radar, planșa foto, precum și suportul CD conținând înregistrările video.

La data de 21.04.2016 petentul a depus cerere de precizare prin care a solicitat admiterea
plângerii contravenționale cu consecința anulării procesului verbal și a exonerării de plata
amenzii și în subsidiar aplicarea avertismentului.

În esență petentul a arătat că nu există certitudinea că a circulat cu viteza de 101 km/h , din
planșa foto depusă de intimată rezultând două viteze 101 km/h și 75 km/h .

A mai arătat petentul că este angajat pe un post în care este esențial să dețină permis de
conducere, iar în situația în care acesta îi este suspendat, el va fi sancționat cu desfacerea
contractului de muncă .

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Prin sentința civilă nr. 802/29.06.2016 Judecătoria Costești a respins plângerea


contravențională formulată de petentul ARȚĂRUȘ V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat
în Pitești, ______________________, ______________, ____________, județul Argeș, în
contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE ARGEȘ-POLIȚIA
COSTEȘTI, cu sediul în Costești, _____________________, județul Argeș, ca neîntemeiată.
În adoptarea soluției prima instanță a reținut următoarele:

Prin procesul verbal __________ nr. xxxxx 14/31.10.2015 , petentul a fost sancționat
contravențional cu amendă în cuantum de 945 lei și avertisment întrucât la aceeași dată, ora
17:33, a condus auto marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DN 65, pe raza
localității L____ Corbului, jud. Argeș, km 96+300m, fiind înregistrat de aparatul radar Python
II cu nr. PYT xxxxxxxxx montat pe auto MAI xxxxx, circulând cu viteza de 101 km/h în
localitate - faptă prevăzută de art. 121 alin 1 din RA OUG 195/2002 și sancționată conform
art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002. De asemenea nu a avut asupra sa documentele
personale și ale autovehiculului - faptă prevăzută de art.147 al.1 din RAOUG 195/2002 și
sancționată conform art. 101 alin. 1 pct.18 din O.U.G. nr. 195/2002.

Petentul a semnat procesul verbal, iar la rubrica „alte mențiuni” este consemnat: „Nu am avut
această viteză”

Instanța a constatat faptul că plângerea contravențională a fost formulată în termenul de 15


zile prevăzut de art. 31 al. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției contestat, instanța a reținut că acesta a fost încheiat cu
respectarea dispozițiilor legale incidente și cuprinde elementele obligatorii prevăzute de art.
17 din O.G nr. 2/2001, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.
Astfel, agentul constatator a făcut mențiunile corespunzătoare cu privire la numele, prenumele
și calitatea sa, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită și data comiterii
acesteia.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța a reținut că, deși O.G. nr. 2/2001 nu
cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției,
din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravențional face dovada situației
de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară.

În ceea ce privește prima abatere contravențională, având în vedere documentația depusă de


intimat la dosar, respectiv, planșa f oto, înregistrare video și extras registru abateri radar,
instanța a constatat că situația de fapt imputată și împrejurările reținute corespund realității, în
sensul că petentul a condus autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX
pe DN 65, pe raza localității L____ Corbului, jud. Argeș, km 96+300m, fiind înregistrat de
aparatul radar Python II cu nr. PYT xxxxxxxxx montat pe auto MAI xxxxx, circulând cu
viteza de 101 km/h în localitate - faptă prevăzută de art. 121 alin 1 din RA OUG 195/2002 și
sancționată conform art. 102 alin. 3 lit.e din O.U.G. nr. 195/2002.

Această faptă a fost constatată cu ajutorul unui aparat pentru măsurarea vitezei de circulație a
autovehiculelor - radar Python II cu nr. PYT xxxxxxxxx montat pe auto MAI xxxxx, mijloc
de măsurare certificat metrologic, conform buletinului de verificare metrologică nr. BBSC-
02.01-1341/01.07.2015.

Referitor la susținerea petentului că nu există certitudinea că a circulat cu viteza de 101 km/h ,


motivat de faptul că din planșa foto depusă de intimat la dosar rezultă două viteze, 101 km/h
și 75 km/h , instanța învederează că litera B din planșa foto, în dreptul căreia apare viteza de
101 km/h , se referă la valoarea cea mai mare a vitezei pe care aparatul radar a măsurat-o
pentru autoturismul în cauză, această viteză fiind cea pentru care în mod corect s-a aplicat
sancțiunea. Litera L face referire la viteza de deplasare a autoturismului în cauză în diferite
momente ale înregistrării.

În ceea ce privește cea de-a doua abatere constatată, prevăzută de art. 147 al.1 din RA OUG
195/2002 și sancționată conform art. 101 alin. 1 pct.18 din O.U.G. nr. 195/2002 constând în
aceea că petentul nu a avut asupra sa documentele personale și ale autovehiculului, instanța
reține că nu s-au formulat apărări pe calea plângerii contravenționale cu privire la această
faptă.

Fiind vorba despre o contravenție constatată pe loc de agentul constatator, care nu a lăsat
urme materiale ce pot fi prezentate în mod nemijlocit instanței, instanța a apreciat că faptele
constatate personal de acesta sunt suficiente pentru a da naștere unei prezumții simple, în
sensul că situația de fapt și împrejurările reținute corespund adevărului.

Conchizând, în urma analizării materialului probator administrat și a dispozițiilor legale


incidente în cauză, instanța a constatat că prezumția de legalitate și temeinicie de care se
bucură procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, în calitate de act
administrativ al autorității de stat, nu a fost răsturnată în cauză.

În ceea ce privește individualizarea sancțiunilor aplicate, instanța a apreciat că aceasta s-a


făcut în concordanță cu dispozițiile art. 21 alin. 3 din O.G nr. 2/2001, fiind proporțională cu
gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținând seama de împrejurările în care a fost
săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea
produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului.

Pentru toate considerentele de fapt și de drept mai sus enunțate, instanța a respins plângerea
contravențională ca neîntemeiată.

Împotriva sentinței civile de mai sus a declarat apel petentul , solicitând admiterea
acestuia și anularea procesului-verbal contestat.

Apelantul-petent, a susținut că nu a avut viteza de 101 km/h în localitate , pe planșele foto


sunt trecute doua viteze, respectiv 76 km/h și 101 km/h , iar fotografiile sunt luate din spatele
autoturismului, intimatul nu a făcut dovada că circulat cu viteză.

Analizând sentința civilă apelată în raport de criticile formulate, având în vedere efectul
devolutiv al apelului statuat prin art.476 Cod pr.civilă,. tribunalul, raportat la probele
administrate în prezenta cauză, apreciază că este fondat, pentru următoarele
considerente:

Tribunalul apreciază că instanța de fond nu a făcut o corectă apreciere a situației de fapt prin
prisma motivelor de netemeinicie a procesului-verbal invocate de către petent în susținerea
plângerii,.

Prin procesul verbal cu _________ nr. xxxxxxx încheiat la data de 31.10.2015 , încheiat de
intimat petentul a fost sancționat cu amenda în cuantum de 945 RON reținându-se că acesta a
condus auto cu marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX cu viteza de 101 km/h pe
raza localității L____ Corbului, viteză înregistrată de aparatul radar radar Python II cu nr.
PYT xxxxxxxxx montat pe auto MAI xxxxx.
I nstanța de fond a respins plângerea contravențională.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției contestate a fost încheiat cu


respectarea dispozițiilor legale incidente în materie, neexistând cazuri de nulitate absolută ce
ar fi trebuit invocate din oficiu, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001 din același act normativ.

Așa cum se poate observa din fotografiile depuse la dosar la filele 21-22, se evidențiază o
viteză de 101 km/h, însă nu poate fi identificat cu certitudine numărul de înmatriculare al
autoturismului filmat.

Din vizionarea CD-ului depus la dosar de către intimată, se observă că la data de 31 . 1 0.201
5 momentul 1 7 : 33 : 55 în imagine apare evidențiată viteza de 101 km /h însă nu se poate
distinge numărul mașinii.

Tribunalul va avea în vedere dispozițiile art. 109 din OUG 195/2002 conform cărora:” (1)
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar
în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate
sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-
verbal de constatare a contravenției.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa


contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se
aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(4) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin


regulament.”

Așadar din planșele foto depuse de intimat la dosar și din înregistrarea video nu se poate
concluziona cu certitudine săvârșirea faptei contravenționale de către petent .

Săvârșirea faptei contravenționale s-a făcut prin mijloace tehnice și nu în mod direct de către
agentul constatator iar din probele depuse în acest sens de intimat nu rezultă că s-a făcut
dovada vinovăției conducătorului auto.

Situația faptică reținută prin procesul-verbal nu este confirmată de probatoriul cauzei, în cazul
folosirii de mijloace tehnice intimatul fiind cel care trebuie să facă dovada săvârșirii faptei
prin înregistrările depuse de către acesta.

În aceste condiții, Tribunalul reține faptul că în cauză nu s-a făcut dovada de către intimat că
autoturismul petentului a înregistrat viteza menționată în cuprinsul procesului verbal de
contravenție contestat, astfel că potrivit principiului in dubio pro reo , dubiul îi profită
petentului, în privința căruia nu s-a depus o dovadă certă , indubitabila , cu privire la viteza
pretins înregistrată.

R eținând, față de ansamblul materialului probator, că există un dubiu cu privire la existența


faptei contravenționale și vinovăția petentului, tribunalul, având în vedere dispozițiile art.480
alin.2 C.pr.civ. , va admite apelul împotriva sentinței civile nr.802/29.06.2016 pronunțată de
Judecătoria Pitești , va schimba sentința apelată în sensul că admite plângerea
contravențională formulată și dispune anularea procesului verbal de contravenție.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelantul-petent ARȚĂRUȘ V_____ domiciliat în Pitești,


______________________, ______________, ____________, județul Argeș, împotriva
sentinței civile nr.802/29.06.2016 pronunțată de Judecătoria Pitești în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. A____ P_____ COSTEȘTI,
cu sediul în Costești, _____________________, județul Argeș.

Schimbă sentința apelată în senul că admite plângerea contravențională formulată și dispune


anularea procesului verbal de contravenție.

Definitivă .

Pronunțată în ședință publică, azi,03.05.2017.

P_________, Judecător,

D______ D_____ E____ M____ S___


A________

Grefier,

A_____ M_____ S_____


P_____

Red. D.D.A./dact. E.N.


4 ex./23.05.2017

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596