Sunteți pe pagina 1din 26

CAPITOLUL I

Tema 1.1. – Dispozi ții generale privind regimul armelor și muni țiilor, termeni și defini ții folosite în
domeniul armelor și muni țiilor
Poliția Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central și teritorial, în condi țiile
prevăzute de Legea 295/2004 :
a) autorizează persoanele fizice și juridice care solicită să procure, să de țină și, după caz, să poarte și să
folosească armele letale sau neletale, precum și muni ția aferentă ori să efectueze opera țiuni cu acestea, sens în
care eliberează permise de armă și pa șapoarte europene pentru arme de foc, după caz, certificate de de ținător
sau, după caz autorizații;
b) verifică și autorizează circulația armelor;
c) autorizează constituirea armurierilor și intermediarilor, precum și opera țiunile desfă șurate de către ace știa;
d) autorizează și avizează funcționarea poligoanelor;
c) autorizează desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și muni țiilor;
f) acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum și cel de colec ționar de arme.
Termeni și definiţii :
1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile,
substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante
sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute de lege ;
2. arma de foc - orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi
transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie ;
3. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial
pentru funcţionarea acesteia şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de
tragerea unui foc de armă ;
4. componentă esenţială - mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în
calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe
care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze ;
5. muniţia - ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil ;
6. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii - producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea,
prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul,
sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi
distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea;
7. uz de armă - executarea tragerii cu o armă;
Tema 1.2. – categorii de arme și muni ții, clasificarea armelor din punct de vedere al destina ției și din
punct de vedere constructiv
I. Categorii de arme şi muniţii :
1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute de lege, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt
interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice ce au competenţe în domeniul apărării,
ordinii publice şi securităţii naţionale ;
2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a
persoanelor şi care sunt prevăzute de lege ;
3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori
autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor.
II. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei :
1. arme militare - arme destinate uzului militar;
2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii
persoanelor, precum şi a bunurilor acestora ;
3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de
neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare ;
4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv ;
5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu
glonţ sau/şi cu alice ;
6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile
cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei
mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază şi
protecţie a activităţilor specifice ;
7. arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor
care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât
şi în cadrul competiţiilor sportive ; sunt incluse în această categorie şi arcurile ;
8. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric,
mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii,
ce aruncă proiectile nemetalice ;
9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile
sferice nemetalice umplute cu vopsea ;
10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc
mecanic, în scopul sacrificării ulterioare ;
11. arme cu destinaţie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi
care au aparenţa unei arme de foc automate ;
12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe
tranchilizante ;
13. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului
avansat de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat ;
14. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele ce constituie rarităţi sau care au
valoare istorică, artistică, ştiinţifică ori documentară ;
15. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie
păstrate în colecţii ;
16. arme de recuzită - arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de
către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.
III. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv :
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de
expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient ;
2. arme de foc scurte - arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte
60 cm ;
3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte dimensiunile armelor de
foc scurte ;
4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai
multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci ;
5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage
o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci ;
6. arme de foc cu repetiţie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe
ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism ;
7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin
introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în
ţeavă ;
8. arme albe cu lamă - armă care îndeplineşte următoarele criterii :
a) lama este fie solidară cu mânerul ;
b) are tăiş dublu pe toată lungimea sa;
c) lungimea este mai mare de 15 cm;
d) lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;
e) are un mâner prevăzut cu gardă.
Tema 1.3. – regimul juridic al armelor de ținute ilegal sau al căror de ținător nu este cunoscut sau a
decedat
1. Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, letale sau neletale ori a muniţiilor deţinute
ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.
2. Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletale ori muniţii este obligată să le predea sau
să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.
3. Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au
obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată
unitate de poliţie şi să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile
de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.
Tema 1.4. – Condi ții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale
și neletale supuse autorizării, precum și a muni ției aferente, de către persoanele fizice
Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale
şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.
Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale și neletale se
dobândeşte de la data emiterii autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.
I. Arme letale
Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale :
1. Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege, pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.
2. Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane : demnitarii,
magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii în activitate sau la încetarea activită ții ; persoanele care îndeplinesc o
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice și persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe
perioada în care au această calitate ;
3. Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum şi arme de tir, numai din categoria armelor lungi.
4. Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de
tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-
au pierdut calitatea din motive imputabile lor.
5. Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, fără muniţia aferentă, cu excepţia pistoalelor sau
revolverelor cu percuție centrală, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi
Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale :
Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute mai sus dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii :
a) au împlinit vârsta de 18 ani ;
b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite de lege, în funcţie de
destinaţia armelor ;
c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau
pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori prevăzute de
Legea 295/2004;
d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prev. de art. 14 din Legea nr. 295/2004 ;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;
f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor,
conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente ;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică în condiţiile prevăzute în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi ;
h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale
ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care anularea s-a dispus ca urmare a
pierderii calităţii ce a stat la baza autorizării ;
i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din
motive imputabile lor.
Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile și poate fi prelungită de către
autoritatea emitentă pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.
Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate al acesteia, tipul de armă
şi cantitatea de muniţie înscrise în document de la orice armurier şi intermediar autorizat din România, precum şi
de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României. Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare,
donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.
Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier
ori intermediar autorizat.
Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul
armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.
Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia, în vederea solicitării acordării
permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă. În cazul în care arma a fost
procurată din afara teritoriului României, termenul este de maxim 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei. Deţinătorul
armei are obligaţia să prezinte, la solicitarea organului de poliţie, armă cu ţeava ghintuită, împreună cu câte 5
cartuşe, în vederea efectuării tragerii experimentale.
În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda
solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcându-se menţiune în
conţinutul permisului de armă.
Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de
autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţă , în condiţiile prevăzute
de lege.
Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de
tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată
procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.
Dreptul de deţinere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecţie iar
dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:
a) pentru două arme de apărare şi pază;
b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;
c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.
Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale :
1. Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul
de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.
2. Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri
special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
3. Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii : să fie asigurată şi să nu fie armată; să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care
este transportată la armurier; să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii ; să se afle în
permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată altor persoane neautorizate; deţinătorul să nu se afle sub
influenţa băuturilor alcoolice, stupefiantelor, medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată
de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă
arma asupra sa.
4. Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la
domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii se face cu
îndeplinirea condiţiilor de la pct. 3 iar armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie.
Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face de asemenea cu îndeplinirea condi țiilor de la pct.
3 iar arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încât să nu
prezinte pericolul producerii unor accidente. Arma să se afle în permanenţă numai asupra persoanei care o
deţine în mod legal şi să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.
5. Transportul armelor de tir de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează
să se desfăşoare concursul de tir, se face cu îndeplinirea condiţiilor de la pct. 3 iar armele trebuie ţinute în
husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii.
6. Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la
cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate cu ocazia
depunerii armelor la un armurier sau ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele. În autorizaţia se
menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul
pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurată arma în
timpul transportului. În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea
prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă, nu mai este
necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei.
Limitele exercitării uzului de armă :
Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele
autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.
Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi
asistenţă medicală persoanelor rănite și să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au
rezultat sau nu victime ori pagube materiale.
Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă
numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în poligoanele autorizate în
condiţiile legii. Prin excepţie armele de vânătoare pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori
caz fortuit, în condiţiile legii. Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate încredinţa unei alte
persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum şi
muniţia aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare. Se interzice lăsarea armei în gaj
sau în alte forme de garanţie.
Titularul dreptului de deţinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon
autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecţie. Totodată pot folosi o armă dintre cele
deţinute, menţionată în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de legitimă
apărare. Armele pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere nu pot fi încredinţate de către posesorii acestora altor
persoane, cu excepţia situaţiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.
Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia
unor manifestări culturale, artistice sau istorice.
Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor
letale :
1. Titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizaţi
doar muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă ;
2. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie
care eliberează acest document, după cum urmează :
a) arme de apărare şi pază = 50 cartuşe cu glonţ şi 50 cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de
fiecare calibru ;
b) arme de vânătoare = 300 cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are
dreptul de port şi folosire ;
c) arme de tir=1.000 cartuşe pt. fiecare armă pt. care are dreptul de port şi folosire.
3. Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei înscrise
în permisul de armă, cel mult 12 cartuşe.
4. Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie
expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală
a persoanelor.
II. Arme neletale
Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme neletale :
Cetăţeni români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în
România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme
neletale, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de
arme dar numai după obţinerea autorizaţiei de procurare.
Persoanele fizice sus-menționate pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două
arme neletale de autoapărare şi un nr. nelimitat de arme de tir sportiv din categ. celor prev. de Legea 295/2004.
Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale :
Autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute mai sus, dacă îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau
pedeapsa închisorii mai mare de un an ;
b) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie ;
c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical ;
d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor,
conform datelor şi informaţiilor existente ;
e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor
letale ori neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care anularea s-a dispus ca urmare a pierderii
calităţii ce a stat la baza autorizării ;
f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale şi neletale supuse autorizării, din motive
imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată în condiţiile
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile și poate fi prelungită de către
autoritatea emitentă pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.
Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura tipul de armă şi cantitatea de muniţie înscrise în
document de la orice armurier autorizat. Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire,
sponsorizare, închiriere sau comodat. Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face
numai prin intermediul unui armurier ori intermediar autorizat.
Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul
care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus.
Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul
armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.
Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme neletale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării
acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este
deţinătorul.
Armele nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în
care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării
ori înstrăinării.
Condiţiile de păstrare şi port ale armelor neletale :
Posesorii armelor neletale din au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu,
reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la
acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
Limitele exercitării uzului de armă :

Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în
poligoanele autorizate sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. Armele neletale destinate colecţiei,
pot fi folosite în poligoanele autorizate sau în locul unde se află de ținută colec ția în caz de legitimă apărare.
Folosirea armelor utilitare şi de agrement :
1. Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite doar împotriva animalelor
şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze
vătămări corporale persoanelor.
2. Pistoalele de start pot fi deţinute şi folosite de federaţiile şi cluburile sportive afiliate.
3. Pistoalele de semnalizare pot fi deţinute şi folosite numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de
condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.
4. Armele neletale pentru agrement și/sau tir sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate ce nu sunt accesibile
publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol
integritatea corporală sau viaţa persoanelor. Sunt interzise portul şi folosirea lor în locuri publice.
5. Armele pot fi transportate de la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, la locul unde urmează să se desfăşoare
activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt
încărcate cu muniţie.
Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor
neletale :
Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă, de la armurierii
autorizaţi să o comercializeze. Posesorii armelor neletale cu destinaţia autoapărare pot procura şi deţine maxim 25
de cartuşe pentru o singură armă.
Tema 1.5. – Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurarea, de ținerea, portul și
folosirea armelor letale și neletale supuse autorizării
I. Arme letale
În vederea autorizării procurării armelor letale și ob ținerii dreptului de de ținere sau, după caz, de port și
folosire a acestora, persoanele solicitante depun la organul de poli ție competent un dosar ce trebuie să cuprindă
următoarele documente :
a) cerere-tip ;
b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie ;
c) certificat medical, în original și în copie, eliberat de o unitate sanitară autorizată, cu cel mult 6 luni înaintea
depunerii cererii ;
d) aviz psihologic, în original și în copie, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii de un psiholog
autorizat și atestat în condițiile legii ;
e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și muni țiilor, în original
și în copie ;
f) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calită țile prevăzute la art. 13 din Lege : permis
și carnet de membru vânător, carnet sau legitima ție de antrenor de tir, vizată pe anul în curs, atestat de
colecționar sau alte adeverințe în original și copie ;
g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h) după caz, dovada deținerii legale a spa țiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor
prezentelor norme metodologice;
i) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legisla ția în vigoare.
Cererea se soluționează de către organul de poli ție competent, în termen de maxim 45 de zile, la prima armă
și 30 de zile la următoarea, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.
În cazul în care, din analiza dosarului, precum și a celorlalte verificări efectuate, se constată că sunt îndeplinite
toate criteriile prevăzute de Lege, organul de poli ție competent eliberează autoriza ția de procurare, pentru o
singură armă, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
Autorizația de procurare a armelor are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii. Dacă titularul autoriza ției
nu a procurat arma în termenul prevăzut , acesta poate solicita organului de poli ție emitent, printr-o cerere
motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente. Valabilitatea autoriza ției de
procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului
termen de valabilitate. Dacă titularul autoriza ției de procurare nu a procurat arma nici după expirarea acestui
termen, poate solicita acordarea unei noi autoriza ții de procurare a armelor în condi țiile prezentelor norme
metodologice, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la lit. e), g) și h).
În situația în care organul de poliție competent constată că există indicii comportamentale temeinice care ar
putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, efectuează verificări cu privire la starea de sănătate
a deținătorului de arme letale și dacă este cazul emite dispozi ția de examinare medicală și/sau psihologică. În
această situație dreptul de deținere sau după caz de port și folosire se suspendă sau se anulează, după caz, în
condițiile prevăzute de Lege.
II. Arme neletale
Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, re ședin ța sau, după caz, locul de
rezidență în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și doresc să procure arme și muni ții neletale în scopul
portului și folosirii de la un armurier sau intermediar autorizat de pe teritoriul României trebuie să solicite
autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării. Solicitan ții vor depune la organul de poli ție competent un
dosar ce trebuie să cuprindă documentele prev. la lit. a) - e) și g) - i).
În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al
dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme
letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere înso țită de permisul de armă, în original și în copie,
și de documentele prevăzute la lit. a), b) și i).
Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute lit. e), antrenorii și sportivii de tir sau biatlon, care de țin un
carnet eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitima ție de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de
Federația Română de Tir Sportiv sau de Federa ția Română de Schi și Biatlon, și instructorii în poligonul de tragere.
Cererea se soluționează de către organul de poli ție competent, în termen de maxim 45 de zile, la prima armă
și 30 de zile la următoarea, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.
În vederea constatării îndeplinirii condi țiilor de păstrare și de asigurare a securită ții armelor, organele de poli ție
competente pot efectua verificări la domiciliul, re ședin ța sau, după caz, locul de reziden ță solicitantului numai după
informarea prealabilă și cu consim țământul acestuia.
În cazul în care, din analiza dosarului, precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de
poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condi țiile prevăzute de Lege și prezentele Norme metodologice,
organul de poliție competent eliberează autoriza ția de procurare, pentru o singură armă pentru care s-a solicitat
autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
Autorizația de procurare a armelor are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii. Dacă titularul autoriza ției
de procurare a armelor nu a procurat arma în termen, acesta poate solicita autorită ții emitente, printr-o cerere
motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente. Valabilitatea autoriza ției de
procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului
termen de valabilitate. Dacă titularul autoriza ției de procurare nu a procurat arma la sfâr șitul celor două perioade de
valabilitate, poate solicita acordarea unei noi autoriza ții de procurare a armelor, fără a mai fi necesară prezentarea
documentelor prevăzute la lit. g) și h).
Tema 1.6. – Procurarea și înstrăinarea armelor și muni țiilor. Efectuarea men țiunilor în permisul de
armă și eliberarea acestuia
Autorizația de procurare conferă titularului dreptul de a procura o armă precum și cartu șele necesare efectuării
tragerii experimentale de la orice armurier autorizat. În această situa ție armurierul are obliga ția de a înscrie în
autorizația de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia.
În cazul în care titularul autoriza ției de procurare inten ționează să procure arma din afara teritoriului României,
trebuie să solicite organului de poli ție care a emis autoriza ția, eliberarea acordului prealabil sau, după caz, a
autorizației de import.
Persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă letală are obliga ția ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data achiziției, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data
achiziției, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poli ție
care a emis autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei în acest
document, având asupra sa arma, 5 cartu șe corespunzătoare, precum și un dosar care va cuprinde, după caz,
următoarele documente :
a) documentul care atestă faptul că arma a fost procurată cu respectarea prevederilor legale, în original și copie ;
b) autorizația de procurare completată pe verso ;
c) permisul de transfer sau, după caz, autoriza ția de export ori un document echivalent emis de autorită țile
competente din statul de expediție, în cazul armelor procurate din afara teritoriului României;
d) certificat emis de producător sau de un organism interna țional, care să ateste că armele îndeplinesc condi țiile
de siguranță în utilizare, în cazul armelor noi ;
e) dovada achitării taxelor vamale dacă armele au fost procurate din state ter țe ;
f) după caz, un document, în original și în copie, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colec ție a fost
proiectat până în anul 1945 inclusiv ;
g) permisul de armă al titularului, în original și în copie.
Organul de poliție procedează la efectuarea de verificări și dacă nu au fost constatate cazuri de neîndeplinire
a condițiilor prev. de lege și a fost efectuată, după caz, tragerea experimentală, procedează după cum urmează:
a) emite permisul de armă, înscriind arma în documentul respectiv, precum și cantitatea maximă, tipul și calibrul
muniției ce poate fi deținută ;
b) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă, înscrie arma și, după caz, cantitatea maximă,
tipul și calibrul muniției ce poate fi de ținută.
Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condi țiile legale, precum și în cazul refuzului efectuării tragerii
experimentale, organul de poliție competent dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea
neconcordanțelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei în permisul de armă, respectiv eliberarea
permisului de armă și dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia la un armurier autorizat.
Persoanele autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme au obliga ția ca, în termen de 10
zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poli ție competent pentru a solicita radierea armei din
permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original și în copie, care atestă faptul că arma
a fost înstrăinată în condițiile legii.
Tema 1.7. – Condi țiile păstrării și asigurării securită ții armelor și a muni țiilor letale și neletale, supuse
autorizării, de către persoanele fizice
1) Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și muni țiile
acestora la domiciliul sau la re ședin ța men ționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special
amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor
neautorizate.
Dulapurile sau, după caz, casetele trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate
fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muni ției separat de arme. Armele letale, cu excep ția celor
cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muni ție.
În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, de ținătorul are obliga ția de a asigura la adresa din permisul
de armă, un spațiu special amenajat pentru depozitare, în condi țiile prevăzute mai sus, dotat cu sisteme
electronice de alarmare, avizate de către organul de poli ție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și
intervenție specializat.
2) Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în
compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele
excepții:
a) în cazul armelor de apărare și pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartu șe
destinate unei singure arme ;
b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, poate fi păstrată
împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartu șe cu proiectil.
Titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu
temporar sau permanent, armele, precum și muni ția de ținută, la un armurier autorizat în acest sens.
Titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României,
prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme în acela și timp. Transportul unui număr mai mare de arme este
permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfă șoare opera țiuni de transport cu arme și muni ții.
Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon autorizat
armele deținute, dacă acestea au inspec ția tehnică efectuată în ultimii 5 ani. Colec ționarii de arme de asemenea
pot fi autorizați, la cerere, să transporte și să folosească armele de ținute în colec ție în vederea participării la
manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de institu ții sau organiza ții cu atribu ții în domeniu. Autoriza ția
eliberată conferă titularului dreptul de a transporta armele și de a procura cantitatea de muni ție înscrise în aceasta,
cu respectarea întocmai a traseului de deplasare și a destina ției.
Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să transporte armele de ținute de
la locul de păstrare până la locul de desfă șurare a activită ților pentru care au fost autorizate, introduse în huse,
neîncărcate cu muniție și asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.
În cazul armelor și munițiilor neletale supuse autorizării se aplică acelea și prevederi ca și la cele letale .
Tema 1.8. – Regimul armelor letale și neletale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt
titulare ale dreptului de de ținere sau de port și folosire
Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de de ținere sau, după caz, de port și folosire a armelor
letale și/sau neletale, ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv, pot de ține arme în proprietate numai
în următoarele situații :
a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale sau a unei dona ții ;
b) au devenit proprietari în urma primirii în dar sau ca recompensă, de la institu țiile în care sunt încadrate ;
c) erau proprietari la data suspendării ori anulării dreptului de de ținere sau de port și folosire a armelor, în condi țiile
legii.
Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute mai sus pot fi înstrăinate de acestea în condi țiile legii sau,
după caz, pot fi păstrate numai la armurieri autoriza ți, cu excep ția cazului în care sunt luate în custodie de organele
de poliție competente.
Persoanele prevăzute mai sus, pot fi autorizate, la cerere, să de țină sau să poarte și să folosească armele
aflate în proprietate, cu respectarea procedurii de autorizare, ori, după caz, le pot transforma, dezactiva, distruge
sau casa, aceste operațiuni fiind efectuate doar de către persoanele juridice autorizate și cu respectarea
prevederilor legale.
Tema 1.9. – Procedura de prelungire a valabilită ții permisului de armă
Titularii permiselor de armă tip A și tip B au obliga ția ca, până la expirarea valabilită ții acestor documente, să
depună la organul de poliție competent, în a căror rază teritorială domiciliază sau î și au re ședin ța ori locul de
rezidență, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere-tip ;
b) actul de identitate al solicitantului, original și copie ;
c) permisele de armă, original și copie, precum și să prezinte armele înscrise în acestea ;
d) certificat medical, original și copie, eliberat de o unitate sanitară autorizată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii
cererii, din care să rezulte că este apt să de țină de arme și muni ții ;
e) aviz psihologic , original și copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să de țină, să poarte și să folosească
arme și muniții, eliberat de un psiholog autorizat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
f) documente care să ateste calitatea ce i-a conferit dreptul de a de ține sau, după caz, de a purta și folosi arma
respectivă (permis, carnet de membru vânător, carnet sau legitima ție de antrenor de tir, vizată pe anul în curs,
atestat de colecționar, etc.) ;
g) dovada efectuării tragerii experimentale, după caz ;
h) dovada efectuării tragerii anuale în poligon, după caz ;
În situația în care la data expirării valabilită ții permiselor de armă, titularul se află în situa ția suspendării
dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor, acesta este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării
măsurii de suspendare a, să depună la organul de poli ție competent documentele prevăzute mai sus.
Documentele originale prevăzute la lit. b) și c), împreună cu armele înscrise în acestea se restituie pe loc,
după confruntarea copiilor cu acestea și verificarea caracteristicilor și seriilor înscrise pe armă și documente.
În termen de 30 zile de la data depunerii dosarului complet, organele de poli ție competente sunt obligate
să efectueze verificările specifice, iar dacă fost constatată îndeplinirea condi țiilor legale, procedează la prelungirea
valabilității permisului de armă.
Gestionarii fondurilor de vânătoare și reprezentan ții poligoanele autorizate de tragere au obliga ția de a elibera
documente care să ateste participarea la ac țiunile de vânătoare sau, după caz, efectuarea tragerii.
Cu 6 luni înainte de expirarea valabilită ții permisului de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de
împlinirea termenului, organul de poli ție competent notifică de ținătorii de arme cu privire la data de expirare a
permisului de armă.
Notificarea titularilor permiselor de armă se poate efectua prin :
a) scrisoare cu confirmare de primire ;
b) scrisoare recomandată ;
c) poștă electronică ;
d) telefonic, încheindu-se în acest sens un proces-verbal ;
e) în cadrul activităților specifice, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Tema 1.10. – Procedura autorizării schimbărilor în situa ția armei sau a titularului dreptului de de ținere
sau, după caz de port și folosire a armei
Proprietarul unei arme poate solicita unui armurier autorizat în condi țiile Legii efectuarea unor modificări de
natură tehnică ale armei numai cu acordul organului de poli ție competent.
Actul prin care se exprimă acordul organului de poli ție competent se eliberează, la cerere, fără alte formalită ți,
dacă, prin modificarea adusă armei nu se schimbă caracteristicile tehnice ale acesteia, prevăzute în anexa la Lege.
(3) În cazul în care, prin modificările aduse armei, se schimbă destina ția acesteia ori categoria din care face parte,
potrivit clasificării din Lege, sau modificările sunt de natură să determine schimbarea regimului de de ținere sau,
după caz, de port și folosire a armei, actul prin care se exprimă acordul organului de poli ție competent se
eliberează numai dacă titularul face dovada îndeplinirii calită ții prevăzute de Lege pentru de ținerea sau, după caz,
portul și folosirea acesteia în scopul corespunzător noii destina ții sau categorii în care se încadrează arma.
În vederea obținerii acordului, solicitantul trebuie să depună la organul de poli ție în a cărui eviden ță este
înscrisă arma o cerere în care să menționeze datele de identificare ale armei și modificările ce vor fi efectuate.
Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte, în copie și original, actul de identitate, permisul de
armă în care este înscrisă arma și după caz documentele care atestă calitatea corespunzătoare noii destina ții sau
categorii în care se încadrează arma.
În situația în care proprietarul armei nu este titular al dreptului de de ținere sau, după caz, de port și folosire,
acesta va depune alături de cerere, actul de identitate și documentul care atestă dreptul de proprietate asupra
armei, în copie și în original.
În cazul în care a fost constatată îndeplinirea condi țiilor legale, organul de poli ție competent eliberează
solicitantului actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunică în scris
motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivă.
După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile, să se
prezinte la organul de poliție care i-a eliberat acordul pentru modificarea armei, cu arma și cu următoarele
documente:
a) factura fiscală;
b) un document autentic eliberat de armurier, care să certifice modificările care au fost aduse armei, precum și
îndeplinirea condițiilor de siguran ță în utilizare.
Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum și după efectuarea tragerii experimentale, când este
cazul, organul de poliție efectuează men țiunile corespunzătoare în permisul de armă.
Schimbarea destinației armei în permisul de armă, fără efectuarea vreunei modificări tehnice a acesteia, poate
fi permisă de organul de poliție competent, la cererea titularului, numai în condi țiile în care acesta face dovada
îndeplinirii calității pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destina ții
sau categorii.
Titularul permisului de deținere a armei de tip A care dore ște să poarte și să folosească arma letală înscrisă în
permis poate solicita organului de poli ție competent eliberarea permisului de tip B și înscrierea armei și muni ției
aferente în documentul menționat, cu obliga ția de a prezenta documentul care atestă calitatea ce îi conferă dreptul
de a purta și folosi arma letală solicitată.
Titularul permisului de tip B care dorește să de țină arma letală înscrisă în permis, renun țând la dreptul de port
și folosire, trebuie să solicite organului de poli ție competent eliberarea permisului de de ținere a armei de tip A și
înscrierea armei în acest document.
În vederea schimbării domiciliului sau re ședin ței men ționate în permisul de armă, titularul dreptului de de ținere
sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de
poliție competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, o cerere înso țită de următoarele documente:
a) actul de identitate, în original și copie, din care rezultă noul domiciliu sau re ședin ță ;
b) permisul de armă, în original și copie;
c) după caz, dovada deținerii legale a spa țiului în care urmează a fi păstrate armele ;
Cererea formulată se soluționează de către organul de poli ție competent, în termen de maximum 30 de zile,
termen în care acesta este obligat să verifice îndeplinirea condi țiilor de păstrare și asigurare a securită ții armelor.
În vederea constatării îndeplinirii condi țiilor de păstrare și de asigurare a securită ții armelor, organele de poli ție
competente pot efectua verificări la domiciliul, re ședin ța sau, după caz, locul de reziden ță al solicitantului numai
după informarea prealabilă și cu consim țământul acestuia.
Refuzul persoanei de a permite efectuarea verificărilor constituie motiv de respingere a cererii.
Tema 1.11. – Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de de ținere, respectiv a dreptului de
port și folosire a armelor și muni țiilor aferente
1. În situa țiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) - e), g) - j) :
a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) şi f), adică = nu au fost condamnate definitiv
la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni
comise cu intenţie ori prevăzute de prezenta lege ; sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical ; nu
prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor ;
c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care
legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi
folosire a armelor;
e) a folosit armele deţinute fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege ;
g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;
h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea
armelor;
i) se constată că dreptul de deţinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false;
j) refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data
solicitării şi/sau recomandării de reexaminare,
și la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) - i) din Lege :
b) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) şi f) din Lege, adică : deţin
calitatea impusă de lege ; nu au fost condamnate definitiv la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii
mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta
lege ; sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical ; nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa
naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor ;
c) a pierdut sau i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile armele înscrise în permisul de armă ;
e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
f) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care
legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi
folosire a armelor ;
g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi
folosirea armelor;
h) dreptul de port şi folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false;
i) nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării
structurilor de poliţie şi/sau recomandării de reexaminare,
organul de poli ție competent dispune măsura anulării dreptului de de ținere și, după caz, a celui de port
și folosire pentru toate armele de ținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor
de armă.
În cazul în care titularul dreptului de de ținere a armei, respectiv, de port și folosire, nu se prezintă până la
împlinirea termenului prevăzut de Lege ( 5 ani ) pentru prelungirea valabilită ții permisului de armă, organul de
poliție competent dispune măsura anulării dreptului de de ținere sau, după caz, de port și folosire numai pentru
armele înscrise în acest document, precum și retragerea acestuia.
În situația pierderii uneia dintre calită țile ce a stat la baza autorizării, organul de poli ție competent dispune
măsura anulării dreptului de de ținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în
condițiile Legii, în baza acestor calită ți, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.
Neexecutarea obligației de a se supune examinării medicale și/sau psihologice în termen de 30 zile de la
primirea solicitării din partea organului de poli ție, atrage anularea dreptului de de ținere sau, după caz, de drept și
folosire a armelor letale, respectiv a armelor neletale supuse autorizării.
2. În situa țiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) și d) :
a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) = nu este inculpat în cauze
penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile și art. prev. în lege,
precum şi de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ;
d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală, în
vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării port-armă.
și la art. 44 alin. (1) lit. a) și d) din Lege :
a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);
d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi medicală, în vederea
verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale,
organul de poli ție competent dispune măsura suspendării dreptului de de ținere și, după caz, a celui de
port și folosire pentru toate armele de ținute, precum și retragerea permisului sau,după caz, permiselor
de armă.
În situațiile în care nu se prezintă până la împlinirea termenului, prevăzut de lege (5 ani), pentru prelungirea
valabilităţii permisului de, precum dacă și titularului i s-a anulat calitatea ce a stat la baza autorizării, dar acesta a
contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege şi în cauză nu există o soluţie
definitivă şi irevocabilă, organul de poli ție competent va dispune măsura suspendării dreptului de de ținere sau,
după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condi țiile legii, în baza acestor calită ți, fără a
mai dispune retragerea permisului de armă.
Măsura anulării sau suspendării se comunică persoanei în cauză prin dispozi ția de anulare sau
suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă.
În termen de 10 zile de la data luării la cuno știn ță, de ținătorul este obligat să prezinte la organul de poli ție
competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau
a depunerii armelor și, după caz, a muni țiilor corespunzătoare la un armurier autorizat, cu excep ția situa ției în care
acestea sunt luate în custodie de organele de poli ție.
Tema 1.12. – Procedura privind eliberarea pa șaportului european pentru arme de foc
Persoanele care dețin, în condițiile Legii, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele
membre, trebuie să solicite în prealabil organului de poli ție competent care a acordat permisul de armă, eliberarea
pașaportului european pentru arme de foc și vor depune în acest sens, un dosar cu următoarele documente:
a) cerere-tip;
b) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
c) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
d) permisul de armă al solicitantului, în original și în copie.
Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poli ție competente eliberează pa șaportul
european pentru arme de foc. În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru
care titularul are drept de deținere sau port și folosire.
În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul, re ședin ța sau, după caz, locul de reziden ță de pe raza
de competență a organului de poli ție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea
pașaportului european pentru arme de foc la organul de poli ție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu
sau reședința și în evidența căruia se află la data solicitării.
În situația în care pașaportul european pentru arme de foc a fost pierdut, furat sau distrus, titularul poate
solicita eliberarea unui nou document, sens în care va depune din nou documentele sus-men ționate și, după caz :
a) dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României;
b) documentul deteriorat sau, după caz, o declara ție notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus;
c) adeverința eliberată de oficialitatea României din statul unde s-a produs evenimentul.
În cazul furtului pașaportului european pentru arme de foc, titularul trebuie să facă dovada
înregistrării/declarării evenimentului printr-un document eliberat de unitatea de poli ție competentă teritorial.
Tema 1.13. – Autorizarea călătoriilor în state ter țe cu arme și muni ții letale și neletale
Persoana care deține legal arme și dore ște să călătorească cu acestea în state ter țe, trebuie să solicite în
prealabil eliberarea de către organul de poli ție competent a autoriza ției de scoatere temporară din țară, în baza
căreia structurile poliției de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României. Autoriza ția se eliberează
dacă solicitantul urmează să se deplaseze în state ter țe, după caz, la vânătoare, la un concurs de tir sau la o
manifestare culturală, artistică sau istorică.
În vederea eliberării autorizației, persoana interesată trebuie să depună la organul de poli ție competent o
cerere însoțită de permisul de armă și de următoarele documente, după caz, în func ție de scopul deplasării :
a) permis de vânătoare, în original și în copie, și invita ție din partea unei organiza ții de vânătoare sau a altei
persoane din statul de destinație, înso țită de traducerea autorizată neautentificată în limba română ;
b) invitație la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destina ție, ori o invita ție din partea unui club sportiv de
tir din statul de destinație, în original și în copie, înso țită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.
c) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asocia ții de colec ționari, ori
a unei instituții de cultură din statul de destina ție, în original și în copie, înso țită de traducerea autorizată
neautentificată în limba română.
Dacă sunt îndeplinite condițiile, organul de poli ție eliberează, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii,
autorizația de scoatere temporară din țară, în care sunt înregistrate armele și/sau, după caz, muni ția.
Termenul de valabilitate a autorizației reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a
armelor și munițiilor de pe teritoriul României și se stabile ște în func ție de perioada de valabilitate a vizei de intrare
ori a dreptului de ședere în statul de destina ție, precum și, după caz, de datele cuprinse în documentele depuse.
În baza autorizației de scoatere temporară din țară, structurile poli ției de frontieră permit trecerea frontierei
României cu armele și muniția aferentă, făcând, după caz, men țiune în documentul de trecere a frontierei, atât la
ieșire, cât și la intrarea în țară.
În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost
pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte
personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul
produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul
în care s-a produs evenimentul. Organul de poli ție sesizat va face men țiunea în eviden țe, fără a radia arma din
permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.
Tema 1.14. – Procurarea și înstrăinarea armelor de foc, în afara teritoriului României, de către
persoanele fizice
1. Titularul autorizației de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care inten ționează să
procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poli ție care a emis
autorizația, o cerere însoțită de următoarele documente:
a) autorizația sau, după caz, autorizațiile de procurare în original ;
b) formularul acordului prealabil, în două exemplare ;
c) un document, însoțit de traducere autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că expeditorul
este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află;
d) factura proformă sau un document echivalent, în copie.
În termen de 10, organul de poli ție verifică autenticitatea acestora și dacă arma sau țeava ce urmează să fie
procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autoriza ția.
Dacă în urma verificărilor a fost constatată îndeplinirea condi țiilor legale, autoritatea competentă semnează și
ștampilează formularele acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris
solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
În cazul în care persoana dorește să procure arma dintr-un stat ter ț, aceasta trebuie să solicite organului de
poliție competent eliberarea autoriza ției de import. Procedura se aplică în mod identic și în cazul solu ționării cererii
de eliberare a autorizației de import.
2. Persoanele fizice, titulari ai dreptului de de ținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale
supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele de ținute într-un stat membru al U.E., trebuie să depună la
organul de poliție competent, o cerere pentru ob ținerea permisului de transfer, înso țită de următoarele documente:
a) permisul de armă în original și în copie ;
b) formularul permisului de transfer, în două exemplare ;
c) acordul prealabil eliberat de autorită țile competente ale statului de destina ție sau o comunicare emisă de
acestea, din care să reiasă că acordul prealabil nu este necesar.
d) o copie a autorizației de efectuare a opera țiunilor de transport arme și muni ții a armurierului cu excep ția situa ției
când titularul realizează transportul cu mijloace proprii.
În termen de 10, organul de poliție verifică autenticitatea acestora și, dacă a fost constatată îndeplinirea
condițiilor legale, semnează și ștampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului,
iar în caz contrar comunică motivele pentru care cererea a fost respinsă.
În baza acordului prealabil, autoriza ției de import sau permisului de transfer, titularul poate procura sau, după
caz, înstrăina în afara teritoriului României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 2 arme în acela și timp.
Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar
autorizat.
Tema 1.15. – Regimul procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de ținute de către
cetăţenii români pe teritoriile statelor membre.
Titularul autorizației de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care inten ționează să
procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poli ție care a emis
autorizația, o cerere însoțită de documentele prevăzute de lege, în vederea ob ținerii acordului prealabil.
Cetăţenii români care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea
în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui paşaport
european pentru arme de foc.
Paşaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre
împreună cu armele şi, după caz, muniţia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea
armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă
este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.
În paşaportul european pentru arme de foc, organele de poliţie au obligaţia să înscrie menţiunile
corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deţinerea armelor înscrise în
document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai
după obţinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.
Paşaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru
armele care urmează să fie înscrise în acest document și are o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi
prelungită cu încă 5 ani.
Paşaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deţinere, port
şi folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situaţiei care a determinat suspendarea, paşaportul european
pentru arme de foc se restituie titularului.
Este interzisă înstrăinarea paşaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când este depus la
autorităţile competente sau, după caz, este reţinut de acestea.
Furtul paşaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul
de poliţie competent teritorial, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care l-a
eliberat.
Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face după ce titularul prezintă dovada
publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
În străinătate, cetăţenii români trebuie să declare furtul paşaportului european pentru arme de foc la autorităţile
de poliţie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular
al României din statul în care s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei
Române situaţia legală a armelor înscrise în pa șaport, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele
de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.
Adeverinţa conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi
trebuie depusă la organul de poliţie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport european pentru
arme de foc.
Tema 1.16. – Regimul călătoriilor în state ter țe cu armele și muni țiile de ținute de cetă țenii români
Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte să călătorească cu acestea în state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terţe, are obligaţia să solicite organului de
poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră
permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre
acestea în documentul de călătorie al titularului. Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României
numai de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice și călătoresc în interes
de serviciu
Persoanele prevăzute mai sus au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele
înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în
state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să
prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice,
eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că
persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având
obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul
General al Poliţiei Române.
În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost
pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte
personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul
produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul
în care s-a produs evenimentul.
Autorizaţia se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care
urmează să fie înscrise în documentul de călătorie și prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în state
terţe cu armele şi muniţia aferentă.
Autorizaţia trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul
urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe
teritoriul României.
Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute în aceasta.
Tema 1.17. – Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum și a
documentului de călătorie în care sunt înscrise armele

1. Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui
rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de
poliţie care le-a eliberat.
Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă
dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
2. În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terţe, a documentului de călătorie în care sunt
înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele
înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs
evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme,
eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi
seriile armelor.
Adeverinţa conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se
reţine de către organele poliţiei de frontieră la intrarea în ţară.
Tema 1.18. – Regimul procurării, de ținerii, portului și folosirii armelor neletale supuse notificării, și
eliberarea certificatului de de ținător pentru persoanele fizice.

Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în
România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme
neletale, prevăzute în categoria D din anexa Legii, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat, doar
după notificarea prealabilă.
Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de
poliție competent și trebuie să fie înso țită de actul de identitate, în original și în copie, precum și de următoarele
documente, în cazul armelor cu tranchilizante, a pistoalelor de start, a armelor de recuzită sau a armelor vechi :
a) atestatul de colecționar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destina țiilor
prevăzute în anexa la Lege ;
b) după caz, dovada deținerii legale a spa țiului în care urmează a fi păstrate armele.
În termen de 30 zile, organele de poli ție competente sunt obligate să analizeze, pe baza documentelor depuse
de solicitant, dacă ocupația sau calitatea persoanei justifică necesitatea procurării armei și, după caz, verifică
îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securită ții armelor și eliberează dovada notificării, a cărei
valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada
notificării.
În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier
autorizat și are obligația ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poli ție care a acordat
dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de de ținător, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest
document, în cazul în care persoana este deja de ținătoare legală a unei arme neletale din această categorie.
Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest
document.
Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document,
fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.
Posesorii armelor neletale supuse notificării au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea
armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor
neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
Posesorii de arme cu tranchilizante, a pistoalelor de start, a armelor de recuzită sau a armelor vechi sunt
obligați să păstreze armele și munițiile la domiciliul sau la re ședin ța men ționată în certificatul de de ținător, în
dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel
încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile sau, după caz, casetele trebuie să fie prevăzute
cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muni ției
separat de arme. Pulberea neagră și capsele de aprindere, destinate armelor vechi, se păstrează în
compartimente separate. Posesorii de arme supuse notificării pot de ține la domiciliul sau la re ședin ța men ționată în
certificatul de deținător, cantitatea de maxim 25 bucă ți muni ție, în cazul armelor cu tranchilizante, a pistoalelor de
start sau a armelor de recuzită.

Tema 1.19. – Uzul de armă conform prevederilor Legii nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc
și al muni țiilor
Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor
sau bunurilor.
Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau
a misiunilor militare, în următoarele situaţii :
a) împotriva acelora care atacă militarii aflaţi în serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinerea şi
restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul săvârşit prin surprindere, pun în pericol
obiectivul păzit ;
b) împotriva acelora care atacă persoanele învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se
asigură protecţie ;
c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din unităţile, subunităţile
militare ori din perimetrele sau zonele păzite – vizibil delimitate – stabilite prin consemn ;
c 1) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane
d) pentru imobilizarea unei persoane care ameninţă cu comiterea cu violenţă a unei fapte prevăzute de legea
penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă, iar
rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;
e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c), precum şi împotriva
conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii
temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea unei infracţiuni ;
f) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârşit o
infracţiune şi care ripostează ori încearcă să riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori
integritatea corporală a persoanei ;
g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate
cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică ;
g 1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu
se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă şi nu poate fi oprită prin alte mijloace ;
h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în
perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice ;
i) împotriva celor care atacă sau împiedică militarii să execute misiuni de luptă ;
j) în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii
sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor sau altor persoane şi restabilirii ordinii publice;
k) în executarea intervenţiei în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane
înarmate.
Personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale autorizat să deţină,
să poarte şi să folosească arme de foc din dotare poate face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de
necesitate, potrivit legii. Uzul de armă se face numai după somaţia legală.
Somaţia se face prin cuvintele: „Stai, stai că trag!”. În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de
armă în plan vertical sau într-o altă direcţie presupus sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală sau
bunurile oricărei persoane.
În cazul în care, după executarea somaţiei legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă
împotriva acesteia. Se poate face uz de armă și fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.
În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau
componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.
Uzul de armă se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă,
încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acţiona sau neutralizarea acţiunilor
ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morţii acestora. Dacă uzul de armă şi-a atins
scopul, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.
Cel care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul
ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.
Se va evita , pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau
cunoscută, femeilor, bătrânilor şi persoanelor cu handicap vizibil, precum şi în situaţia în care s-ar primejdui viaţa
altor persoane, cu excepţia cazurilor în care se înfăptuieşte un atac armat izolat sau în grup, în executarea de
acțiuni antiteroriste sau de eliberare a persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate.
Se interzice uzul de armă :
a) în situaţia în care s-ar viola, în mod intenţionat, teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin ;
b) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat izolat sau în
grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane.
Uzul de armă executat în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta lege înlătură caracterul penal al faptei
şi răspunderea materială a personalului instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii
naţionale.

CAPITOLUL II
Tema 2.1. – Răspunderea juridică contraven țională, cf. Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
muni țiilor, H.G. nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 și
O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraven țiilor;
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau
administrativă a persoanei vinovate.

Sunt considerate contravenţii următoarele fapte :


1. nerespectarea obligaţiei de a prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la solicitarea
organelor de poliţie;
2. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termen de 24 de ore ;
3. încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere,
respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi ;
4. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina autorizaţia de procurare a armei, a certificatului de deţinător, a
permisului de armă documentele și a paşaportului european pentru arme de foc ;
5. neîndeplinirea obligaţiei de a anunţa cea mai apropiată unitate de poliţie şi de a depune armele şi muniţiile cel
mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau dispari ției de ținătorului ;
6. nedeclararea în termen de 10 zile a schimbărilor care necesită modificarea unor menţiuni în permisul de armă
și a situației în care au folosite în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor
7. nerespectarea interdicţiei de a închiria sau a da în comodat armele de ținute doar prin intermediul unui armurier
8. schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartuşului, la armele de vânătoare semiautomate,
astfel încât să permită transformarea acestora în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de 3
cartuşe.
9. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul
legal de 3 zile ;
10. neprezentarea la solicitarea organului de poliţie competent a fiecărei armă cu ţeava ghintuită, împreună cu
câte 5 cartuşe pentru tragere experimentală ;
11. folosirea armelor în alte condiții decât cele permise de lege ;
12. încredinţarea armelor pentru care s-a ob ținut dreptul de de ținere altor persoane, cu excepţia situaţiilor când
armele se găsesc într-un poligon autorizat ;
13. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor legale ;
14. nerespectarea obligaţiilor ce revin persoanei care a făcut uz de armă de a acţiona imediat pentru a se acorda
primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite și de a anunţa de îndată cel mai apropiat organ de poliţie
15. transportul și portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor legale ;
16. lăsarea armei de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie ;
17. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor legale ;
18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european
pentru arme de foc, în termen de 48 de ore ;
19. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor legale ;
20. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termen de 5 zile
21. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute cu privire la păstrarea armelor la locul de domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă;
22. procurarea de arme neletale supuse notificării, fără notificare prealabilă a organelor de poli ție ;
23. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără a fi respectate condiţiile legale ;
24. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;
25. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării

Tema 2.2. – Răspunderea juridică penală, conform art. 342 – 344 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal și art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă
persoanei care a săvârşit-o
Infracțiunile prevăzute de Codul penal, la regimul armelor și muni țiilor, sunt următarele :
1. Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor,
mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept,
se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
2. Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
3. Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
4. Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau
al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
5. Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive
ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
6. Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de
valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
7. Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de o autoritate competentă a statului în care are loc fabricarea sau asamblarea;
c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
8. Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
9. Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 2 ani.
10. Falsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
Conform art. 271 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal, introducerea în sau scoaterea din ţară, fără
drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive,
substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracţiunea de contrabandă
calificată şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu
prevede o pedeapsă mai mare.
Tema 2.3. – Cauzele justificative și de neimputabilitate ce înlătură caracterul penal/contraven țional al
faptei
Cauze justificative : Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele
justificative prevăzute de lege. Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor.
Legitima apărare : Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare. Este în legitimă
apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în
pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu
gravitatea atacului. Se prezumă a fi în legitimă apărare și acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea
unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă,
viclenie, efracţie sau alte modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.
Starea de necesitate : Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. Este în
stare de necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea fi
înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al
altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut
produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat.
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii : Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în
exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea
condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală
constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta
nu este în mod vădit ilegală.
Consimţământul persoanei vătămate : Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu
consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau
pusă în pericol. Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii şi atunci
când legea exclude efectul justificativ al acestuia.
Cauze de neimputabilitate : Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în
condiţiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Efectul acestor cauze nu se extinde asupra participanţilor, cu
excepţia cazului fortuit.
Constrângerea fizică : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri
fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista.
Constrângerea morală : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri
morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi
înlăturat în alt mod.
Excesul neimputabil : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de
legitimă apărare, care a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea
atacului. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate,
care nu şi-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi
putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.
Minoritatea făptuitorului : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor, care la data
comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal.
Iresponsabilitatea : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din
cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.
Intoxicaţia : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza
intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive.
Eroarea : Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al
faptei. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii
greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată.
Cazul fortuit : Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei împrejurări
care nu putea fi prevăzută.
Tema 2.4. – Confiscarea specială ca măsură de siguran ță penală;

Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor
prevăzute de legea penală. Una din măsurile de siguran ță este confiscarea specială.
Sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul
folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului
ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut
scopul folosirii lor ;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a
răsplăti pe făptuitor ;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei
vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia ;
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.
Dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se
dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut
produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul
săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.
Dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a
cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora. Se confiscă, de asemenea, bunurile şi
banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.
Tema 2.5. – Sanc țiunile complementare contraven ționale la regimul armelor și al muni țiilor;
Următoarelor contravenţii la regimul armelor și muni țiilor li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează :
a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor
prevăzute la art. 129, pct. 10, 13, 17, 18, 24, 32 şi 53, din Legea nr. 295/2004 :
10 = neprezentarea la solicitarea organului de poliţie a armei cu ţeava ghintuită cu 5 cartuşe corespunzătoare
calibrului, în vederea efectuării tragerii experimentale ;
13 = încredinţarea armelor pentru care s-a ob ținut dreptul de de ținere altor persoane, cu excepţia situaţiilor când
armele se găsesc într-un poligon autorizat ;
17 = portul armelor de vânătoare fără respectarea prevederilor legale ;
18 = nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie ;
24 = armele neletale nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate, cu excepţia cazului în care acestea sunt
depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării ;
32 = portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute
de Lege ;
53 = pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.
b) anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la art. 129, pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14
- 16, 19 şi 52, din Legea nr. 295/2004 :
1 = nerespectarea obligaţiei de a prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la solicitarea
organelor de poliţie ;
3 = încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere,
respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi ;
8 = procurarea, vânzarea armelor letale se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare,
închiriere sau comodat și doar printr-un armurier autorizat. Uzul de armă se face doar în scopul pentru care s-a
obținut autorizarea sau în caz de legitimă apărare, în condi țiile prevăzute de lege ;
11 = neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor pentru care s-a ob ținut dreptul de de ținere în condiţii de
siguranță, conform prevederilor legale ;
12 = folosirea armelor pentru care s-a obținut dreptul de de ținere în alte condi ții decât cele prev. de lege
14 = păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege ;
15 = nerespectarea obligațiilor prevăzute în cazul uzului de armă ;
16 = transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege ;
19 = transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege ;
52 = pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării.
c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor , celor prevăzute la art. 129, pct. 3, 8, 20, 25, 30, 32 şi 33,
din Legea nr. 295/2004 :
3 = încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere,
respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi ;
8 = procurarea, vânzarea armelor letale se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare,
închiriere sau comodat și doar printr-un armurier autorizat. Uzul de armă se face doar în scopul pentru care s-a
obținut autorizarea sau în caz de legitimă apărare, în condi țiile prevăzute de lege ;
20 = Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie
expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a
persoanelor ;
25 = sunt interzise procurarea armelor neletale ce nu se supun autorizării sau notificării de către persoane ce nu
au împlinit vârsta de 18 ani ;
30 = sunt interzise procurarea de arme neletale supuse notificării, fără notificare prealabilă a organelor de poli ție ;
32 = portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute
de Lege ;
33 = muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a
certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze.

Capitolul III
Tema 3.1. – Tipurile de armament existente în Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
muni țiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Principalele tipuri de armament, sunt clasificate în Anexa la lege, după cum urmează :
I. Arme interzise
Categoria A :
- instrumentele și lansatoarele militare ;
- armele de foc automate ;
- armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect ;
- armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau neletale, dar nu se
regăsesc în Anexa la Lege.
II. Arme letale supuse autorizării
Categoria B :
- arme de foc scurte, semiautomate sau cu repeti ție (pistoale sau revolvere), cu percu ție centrală ;
- arme de foc scurte, semiautomate sau cu repeti ție (pistoale sau revolvere), cu percu ție pe ramă ;
- arme de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percu ție centrală ;
- arme de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percu ție pe ramă ;
- arme de foc lungi semiautomate ;
- arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate cu țeava lisă ;
- arme de foc lungi semiautomate care au aparen ța unei arme de foc automate ;
- arme de foc lungi, cu o singură lovitură, cu percu ție pe ramă ;
- arme de foc lungi cu țeava ghintuită, cu o singură lovitură, cu percu ție centrală ;
- arme de foc lungi cu țeava lisă, cu o singură lovitură.
III. Arme și muni ții neletale
Categoria C – arme supuse autorizării :
- arme scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru aruncarea proiectilelor de cauciuc,
producerea de zgomot sau împrăștierea de gaze nocive/iritante/de neutralizare ;
- arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc for ța de
expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient.
Categoria D – arme supuse notificării :
- arme cu tranchilizante ; - arbaletele ;
- pistoale de semnalizare ; - armele vechi ;
- pistoale de start ; - arme de recuzită ;
- arme de panoplie ;
Categoria E – alte categorii de arme și dispozitive neletale :
- armele cu destinație industrială ; - arcurile destinate tirului sportiv ;
- armele de asomare ; - replicile de arme tip airsoft ;
- harpoanele destinate pescuitului ; - dispozitivele paintball.
Tema 3.2. – Datele tehnice ale armelor și muni țiilor aferente, prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind
regimul armelor și al muni țiilor
Armele de foc prezintă date tehnice şi particularităţi ce conduc spre identificarea acestora și care sunt
diferite pentru fiecare tip de armă.
Datele tehnice ale armelor de foc sunt următoarele:
– Lungimea totală a armei ; – Lungimea canalului ţevii ;
– Greutatea armei fără muniţie ; – Grosimea peretelui şi calibrul ţevii armei ;
– Greutatea armei cu muniţie ; – Numărul şi direcţia ghinturilor ;
– Calibrul armei ; – Lăţimea ghinturilor ;
Datele tehnice ale munițiilor sunt următoarele :
– Lungimea și greutatea tubului ; – Tipul capsei de inițiere ;
– Tipul, forma, diametrul și greutatea glon țului sau proiectilului ; – Tipul și greutatea încărcăturii de pulbere ;
A. PISTOLUL CZ :
Destina ția : este o armă individuală de luptă, care serve ște pentru atac și apărare la distan țe scurte și în
lupta corp la corp.
Date tehnico-balistice
- calibrul 9x19 mm ; - lungimea pistolului 184 mm ; - lungimea țevii 98,5 mm ; - înălțimea pistolului 128 mm ;
- greutatea pistolului 0,77kg ; - capacitate încărcător 15 cartu șe ; - viteza ini țială glon ț 0,77kg ; - distan ța
eficientă 50 m ; bătaia maximă 1800 m.
Func ționarea pistolului :
Succesiunea operațiunilor este următoarea :
 se încarcă încărcătorul cu cartușe ;
 se introduce încărcătorul în mânerul pistolului ;
 se așează piedica de siguranță în poziția ,,foc” ;
 se trage manșonul-închizător în poziția extremă din spate, după care se eliberează ;
 se apasă pe trăgaci ;
 după consumarea ultimului cartuș manșonul-închizător rămâne blocat în spate ;
 se armează din nou, se percutează, se asigură și se introduce pistolul în toc.
B. PISTOLUL WALTHER P22T, CALB. 10X22T (bilă de cauciuc)
Caracteristici tehnice :
- Lungime ţeavă : 87 mm ; - Cal. 10x22T ;
- Lungime totală : 170 mm ; - Capacitate încărcător: 6 cartuşe ;
- Greutate : 500 grame ; - Distanța maximă : 20 m ;
- Corp : metal, polimer ; - Distanța maximă eficientă : 10 m.

Energia cinetică a bilei este mică, neavând un efect letal. Datorită materialului din care este confec ționat
pistolul și a diametrului mic al țevii nu se pot tragere proiectile masive (de război). Muni ția cu bile de cauciuc
folosește numai cartușe de calb. 10x22T, având lungimea tubului de 9,5 mm, diametrul de 9,5 mm, proiectil de
cauciuc cu același diametru și conținut de pulbere mai mic de 0,1023 gr. Func ționarea pistolului este identică
ca la cel cu glon ț.
C. ARMA DE VÂNĂTOARE CU ȚEVI LISE MARCA IJ
- Lungime țeavă : 710 mm ; - Greutate : 3,3 kg ;
- Diametrul țevii : 18, 4 mm ; - Camera cartușului : 70 mm ;
- Calibrul 12 mm ; - Distanța de tragere :
Func ționarea armei :
Succesiunea operațiunilor este următoarea :
 se acționează spre dreapta levierul de deschidere și se deschide arma folosind ambele mâini și fără
mișcări brutale ;
 se introduc cartușele pe țeavă ;
 se închide arma prin ridicarea țevii și se așează piedica de siguran ță în pozi ția ,,foc” ;
 se apasă pe trăgaci ;
 după consumarea ultimului cartuș se deschide arma, tuburile fiind extrase automat de mecanismul
extractor ;
 se închide arma ținând trăgaciul apăsat pentru a nu arma cocoa șele și se asigură.
D. ARMA DE TIR CU ȚEVI GHINTUITE MARCA UMC :
- Lungime totală : 1016 mm ; - Calibru : 5,6x16 ;
- Lungimea țevii : 508 mm ; - Capacitate încărcător : 5 ;
- Calibru 5,6x16 ; - Viteză inițială glonț : 420m/s.
Func ționarea armei :
Succesiunea operațiunilor este următoarea :
 se ridică manșonul închizătorului și se trage închizătorul în pozi ția extremă din spate ;
 și se introduce cartuș pe țeavă și aduce închizătorul în pozi ția ini țială ;
 se așează piedica de siguranță în poziția ,,foc” și se apasă pe trăgaci ;
 se repetă aceste operațiuni la fiecare tragere, tubul fiind extras automat de mecanismul extractor
 la termonarea tragerii se repetă operațiunile de mai sus, fără a mai introduce cartu ș pe țeavă, se
percutează și se asigură arma.
E. ARMA DE TIR CU AER COMPRIMAT MARCA GAMO :
- Lungime totală : 1160 mm ; - Calibru : 4,5 mm ;
- Greutate : 3kg ; - Viteza la gura țevii : 215 m/s
Func ționarea armei :
Succesiunea operațiunilor este următoarea :
 se deschide arma folosind ambele mâini și fără mi șcări brutale ;
 se introduce alica pe țeavă ;
 se închide arma prin ridicarea țevii și se așează piedica de siguran ță în pozi ția ,,foc” și se apasă pe
trăgaci ;
 la terminarea tragerii se asigură arma.
Tema 3.3. – Piesele și componentele esen țiale ale armelor și muni țiilor, prevăzute de Legea nr.
295/2004 privind regimul armelor și al muni țiilor
În contextul Legii nr. 295/2004, prin piesă se în țelege orice element sau element de înlocuire special
conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavă, o fremă ori un
recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau
adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă
Componente esenţiale sunt mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în
calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care
sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;
Cartușele, indiferent de forma, natura, destina ția și modul de fabricaţie, au aceleaşi componente de bază și
anume : glonţul sau proiectilul, tubul, încărcătura de azvârlire (pulberea) și capsa de ini țiere.
Tema 3.4. – Incidente de tragere.
Dacă apare un incident de tragere (defecţiuni de funcţionare la nivelul armei sau a unor instalaţii) se
solicită obligatoriu ajutorul conducătorului oficial al tragerii, fără a întoarce arma din pozi ția în care s-a efectuat
tragerea. Cele mai frecvente incidente de tragere sunt :
 Fixarea incorectă a încărcătorului ;
 Rateul, declanșarea s-a efectuat dar percuția nu s-a produs ;
 Se produce percuţia în poziţia când piedica de siguranţă este pusă în poziţia „sigur”.
 Intrarea incompletă a cartușului în cameră ;
 Alimentarea dublă, apare atunci când tubul cartuşului tras nu este extras iar următorul cartuş se blochează
în cameră înapoia acestuia ;
 Închiderea incompletă a manşonului, acesta nu execută închiderea completă după ce este eliberat ;
 Nefuncţionarea opritorului închizătorului, acesta nu s-a oprit în poziţia din spate după ultimul cartuş tras ;
 Nearuncarea tubului cartușului sau neextragerea lui din camera cartu șului ;
Capitolul IV
Tema 4.1. – Algoritmul de bază al acordării primului ajutor medical
În toate cazurile de acordare a primului ajutor, este important să se:
 asigure locul accidentului;
 ia măsurile de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăută țească;
 stabilească contactul cu persoana bolnavă sau accidentată;
 acționeze corespunzător când persoana accidentată sau bolnavă este lipsită de cuno știn ță;
 aline durerea;
 stabilească prioritățile.
Asigurarea locului accidentului :
Personalul de prim ajutor trebuie, în primul rând, să asigure securitatea persoanei accidentate, a celor din
jur și a lui însuși. De fapt, aceasta înseamnă scoaterea persoanei din zona în care a avut loc accidentul, dacă
există vreun pericol de incendiu, explozie etc. Nu se acţionează direct daca viata salvatorului este pusa in pericol.
Prevenirea agravării situa ției :
Pentru a preveni agravarea traumatismelor trebuie examinat accidentatul. Salvatorul trebui să evalueze situ ția
și să înțeleagă cauzele care au provocat-o. Tratamentul stabilit a se aplica în urma acestei evaluări nu trebuie să
contribuie la agravarea situației. De exemplu hemoragia trebuie să fie oprită rapid, pentru a preveni pierderea
inutilă a sângelui iar în cazul simptomelor și indiciilor de oase fracturate se vor lua măsurile necesare ptr.
prevenirea agravării fracturii și a perforării pielii de către oasele fracturate.
Stabilirea contactului cu persoana bolnavă sau accidentată :
Cel ce acordă primul ajutor nu trebuie să se lase constrâns de spectatorii prezen ți în a acorda asisten ță
inutilă sau exagerată. Totodată, nici nu trebuie să evite acordarea ajutorului de teama că face ceva gre șit. Se
recomandă ca în timpul examinării să se stabilească un contact fizic cu accidentatul, de exemplu să se a șeze
mână pe zona unde se întreabă dacă are dureri. Aceasta îi dă posibilitatea accidentatului să urmărească mai u șor
examinarea efectuată de personalul de prim ajutor sau să dea răspunsuri clare.
Interven ția în cazul în care o persoană este lipsită de cuno știn ță :
În această situație, viteza cu care se acționează este de cea mai mare importan ță. Examinarea și
tratamentul trebuie să fie efectuate rapid. Pentru ca ajutorul acordat să fie eficient, în primul rând trebuie efectuată
o evaluare a semnelor, a indiciilor clare care demonstrează lipsa de cuno știn ță. Dacă este conştient, se lasă in
poziţia in care a fost găsit și se caută leziunile. Dacă nu este conştient, se verifică respiraţia, eliberând căile
aeriene daca este necesar și se procedează la resuscitare. Verificarea pulsului se face la nivel carotidian, mai
precis sau la nivel radial. Acesta face parte din verificarea semnelor vitale ale victimei.
Ameliorarea durerii :
Durerile pot fi ameliorate prin aplicarea de bandaje, prin imobilizare și printr-o transportare
corespunzătoare.
Stabilirea priorită ților :
În cazul în care există mai multe persoane accidentate, este important să stabilim priorită țile, astfel încât
primul ajutor să se acorde cu prioritate persoanei celei mai grav accidentate. Poate fi dificil de stabilit deoarece,
câteodată, cei care prezintă cele mai evidente traumatisme sau care atrag cel mai tare aten ția prin țipete sau
plânsete nu sunt neapărat și cel mai grav accidenta ți.

Tema 4.2. – Plăgi prin împu șcare, clasificarea anatomopatologică și mecanismele de producere;
Leziunile produse prin arme de foc se clasifică în:
• leziuni primare, determinate de proiectil (factorul primar al împuşcării) ;
• modificări secundare determinate de factorii secundari sau suplimentari ai împuşcării.
Leziunea produsa de proiectil poarta denumirea generica de plaga împuşcată.
Exista mai multe tipuri de plaga împuşcată :
• transfixiantă, când proiectilul străbate corpul sau un segment anatomic, formându-se un orificiu de intrare, un
canal și un orificiu de ieşire, orificiul de ie șire fiind de 2-3 ori mai mare decât cel de intrare ; în general orificiul de
ieşire nu se suprapune (ca nivel) orificiului de intrare, glonţul fiind deviat în aceste cazuri de planuri osoase ;
• oarbă, când proiectilul pătrunde în corp si după un traiect variabil se opreşte, existând doar orificiul de intrare și
canalul;
• contuză, când proiectilul nu pătrunde în corp.
Mecanisme de producere :
Formarea cavităţii definitive - aceasta este reprezentată de traiectoria glonţului prin organism și este
produsa prin zdrobirea ţesuturilor începând de la orificiul de intrare al glontului până la locul unde acesta se
opreşte (în plăgile oarbe) sau până la orificiul de ie șire (în plăgile transfixiante).
La impactul glonțului cu ţesuturile dure (osoase) se pot produce următoarele fenomene:
- fragmentarea glonțului, cu mărirea suprafe ței de distruc ție ;
- apariţia de „proiectile secundare" (fragmente osoase care prin transfer de energie cinetica acţionează ca
adevărate proiectile).

Cavitaţia temporară reprezintă extinderea (prelungirea) radială a plăgii pornind de la pereţii traiectului iniţial
(cavitaţia definitiva). Ea depinde de poziţia proiectilului în momentul impactului (undele sunt cu atât mai mari cu cât
poziţia proiectilului este mai îndepărtată de cea perpendiculară pe planul de intrare), dar si de viteza acestuia
(glonţul cu o viteza mai scăzuta produce o plaga mai severa).
În plăgile prin împușcare mai intervin și alte elemente patogenice :
- potenţialul infectant cu risc tetanigen (proiectilul nu se sterilizează prin tragere sau căldură, fiind contaminat cu
fum rezultat din ardere, din țeava armei și din aer ;
- alte mecanisme.