Sunteți pe pagina 1din 11

Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate

Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”, Târgoviște

Numele şi prenumele: Gheorghe (Duţescu) Carmen Daniela

Disciplina: Ştiinţe ale naturii

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activității didactice Timp


Capitolul
„Corpuri. “Plutirea corpurilor
Clasa a IV-a 50 minute
Proprietăți ale în apă”
corpurilor”

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 1/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Justificarea didactică pentru utilizarea TIC Obiective de învățare / Competențe


Utilizarea instrumentelor TIC în această lecție prezintă
numeroase avantaje:
Competențe cheie
Competențe în matematică și competențe elementare în științe și
 Suplimentează explicațiile date de profesor,
oferind elevilor un anumit suport vizibil; tehnologie
Alfabetizarea ştiinţifică se referă la abilitatea şi dorinţa de a
 Familiarizează elevii cu o realitate mai greu sau
utiliza cunoştinţele şi metodologia menită să explice lumea
total inaccesibilă pe cale directă;
naturală.
 Permit prezentarea unor experimențe ce nu pot Competențe în utilizarea noilor tehnologii informaționale și de
fi făcute în clasă; comunicație

La nivelul de baza , abilităţile TIC cuprind utilizarea tehnologiei


 Trezesc curiozitatea, interesul pentru învățare;
multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi
schimba informaţii, şi pentru a comunica şi a participa in reţele
prin intermediul Internetului.
 Profesorul comunică elevilor, mai clar, mai
atractiv conținutul informațional; Competențe generale

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese;


În cadrul acestei activități, utilizez pentru a verifica tema
blogul educațional “Clubul micilor savanți”. 2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi
procedee specific.
Utilizez blogul educațional“Clubul micilor savanți” Competențe specifice
pentru a desfășura activitatea introductivă.
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor
fenomene și procese;
În cadrul acestei activități, elevii vor viziona
videoclipul educațional „Plutirea corpurilor în apă” 2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate
pentru a putea observa anumite fenomene şi procese prin în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame, formule
efectuarea unor experienţe simple(plutirea/scufundarea simple;
corpurilor în apa; plutirea corpurilor în relaţie cu : natura
materialului din care acestea sunt confecţionate, suprafaţa 2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației
obiectului, masa acestuia). Aceştia vor nota diverse propria;
estimări, predicţii privind rezultatele investigaţiilor
proprii. Ȋn urma acestor observări, elevii vor compara 2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii.
estimările şi predicţiile iniţiale cu rezultatele obţinute şi
vor învaţa să formuleze concluzii cu privire la aspectul Obiective operaţionale
investigat.
O1- să identifice relaţii între densitatea corpurilor şi plutire;

Prezentarea noului conținut informațional se realizează O2- să redea prin cuvinte proprii o definiţie pentru noţiunea de
cu ajutorul unei prezentări PPT despre “Plutirea plutire;
corpurilor în apă”.
O3- să reprezinte corect în tabel rezultatele observaţiilor realizate;

Evaluarea performanței elevilor se va realiza cu ajutorul O4- să formuleze concluzii în baza observaţiilor efectuate;
unei activități de grup de pe blogul educaţional „Clubul O5 - să prezinte fenomene care se produc prin experimentare ;
micilor savanţi”.

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 2/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Termeni cheie Resurse


Resurse materiale:
plutire = menținerea unui corp la suprafața
Manual tiparit/ digital,
unui lichid, prin scufundarea parțială;
Laptop,
forță = formă de împingere sau tragere care
Videoproiector,
poate schimba viteza de mișcare a unui
Boxe,
corp, care îi poate schimba forma; acțiune
Planse,
exercitată de un corp asupra altuia, care îi
Vase din plastic transparente/ sticlă cu
poate schimba starea de repaus sau de
apă,
mișcare;
Pahare cu apă,
particulă = parte foarte mică dintr-o
Linguri,
substanță sau dintr-o materie, care este
Sare,
vizibilă numai la microscop.
Bărcuţe carton gros,
densitatea = o proprietate a substanţei din
Monede,
care sunt alcătuite corpurile;
cunoscând masa şi volumul corpurilor se Markere,
poate determina densitatea.
Ouă,
Linguri lemn,
Linguri metal,
Chei,
Jucării plastic,
Scobitori,
Chibrituri,
Fructe diverse,
Baloane,
Sticle pet goale cu apă,
Corpuri cu volume/mase/densităţi
diferite.
Resurse TIC:
Film educaţional,
Blog educaţional,
Prezentare PPT,

Desfășurarea activității didactice


© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 3/11
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

1. Moment organizatoric – 2 minute


Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a lecţiei. Pregătesc materialele
necesare pentru desfăşurarea activităţilor practice.
Elevii sunt asezaţi în bănci, îşi pregătesc manualele şi caietele.
2. Reactualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor- 5 minute
Le adresez elevilor întrebări din lecţia anterioară: Proprietățile apei. Utilizările
apei în diferite stări de agregare. Verific tema atȃt calitativ, cȃt şi cantitativ.
Elevii răspund la întrebările adresate. Prezintă tema. Au avut ca temă realizarea
unui portofoliu pe grupe, accesȃnd blogul educaţional „Clubul micilor savanţi”.
3. Activitatea/ discuţia introductivă – 3 minute
Le prezint elevilor la tablă un rebus. Acesta se regăseşte şi pe blogul educaţional
„Clubul micilor savanţi” .
Elevii vor completa rebusul, pe care îl vom verifica la tablă împreună.
Aceştia vor descoperi cuvȃntul „Plutire”. Vom discuta despre ce ştiu ei despre
plutire şi vom da diverse exemple.
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor – 2 minute
Ȋi anunţ pe elevii că tema de astazi este „Plutirea corpurilor în apă”. Le voi
prezenta obiectivele lecţiei de astăzi pe înţelesul lor, şi anume: vom identifica relaţii
între densitatea corpurilor şi plutire, vom învaţa să definim noţiunea de plutire, vom
observa diverse experimente şi vom nota rezultatele observaţiei într-un tabel.
Elevii notează in caiete titlul lectiei si asculta cu atenţie obiectivele lectiei de astăzi.
5. Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea cunostinţelor- 15 minute
Voi prezenta eleviilor un Power Point „Plutirea corpurilor în apa”.
Slide-ul 1 prezintă titlul lectiei de astăzi.
Slide-urile 2 si 3 prezintă conţinutul informaţional al lecţiei de astăzi, şi anume:
Densitatea corpurilor, plutirea şi scufundarea. Elevii vor nota şi ei în caiet aceste
definiţii.
Slide-ul 4 va prezenta elevilor nişte imagini, pe care le vor observa cu atenţie, vom
dezbate frontal şi vom analiza imaginile prezentate. Elevii vor răspunde la cele trei
întrebari primite şi vor primi explicaţiile necesare.
Slide-ul 5 invită elevii la o discuţie, unde vor dezbate problema plutirii vaselor
mari. Aceştia vor încerca să aducă argumente despre plutirea/scufundarea

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 4/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

corpurilor în apă.
Slide-ul 6 invită elevii la rezolvarea unui experiment/ a unei activităţi practice.
Fiecare elev va primi o fişa de lucru şi materialele necesare pentru buna desfasurare
a experimentului. Ȋnainte de a trece in tabel rezultatele experimentului, aceştia vor
nota „predicţiile iniţiale”. După ce vor experimenta, vor observa şi vor nota
rezultatele obtinute, fiecare elev va compara rezultatele predicţiilor cu rezultatele
obţinute după experiment. Vom discuta în clasă despre concluziile cu privire la
aspectul investigat.
6. Fixarea cunoştinţelor – 10 minute
Slide-ul 7 le propune elevilor o activitate în perechi. Aceștia vor primi materialele
necesare pentru buna desfășurare a activității. Vor nota rezultatele obținute și apoi le
vor dezbate împreună cu colegii acestora. Dacă va fi nevoie, voi oferi explicații
suplimentare și sprijin.
În timpul desfașurării activității practice în perechi, voi fotografia fiecare pereche și
rezultatele obținute de către aceștia, fotografii pe care le vom încarca pe blogul
educațional „Clubul micilor savanți”, pentru a putea fi vizualizate și de părinți.
7. Asigurarea retenției și transferului -10 minute
Se realizează cu ajutorul unui videoclip. Elevii vor viziona videoclipul educațional
„ Plutirea corpurilor în apă”:
00:11 Prezentare cerința experimentului 1 și a materialelor necesare pentru
desfășurarea acestui experiment;
00:29 Prezentarea etapelor primului experiment;
00:50 Concluzii ale primei etape a experimentului;
01:02 Adaugare sare și trecerea la etapa a doua a experimentului;
01:39 Analiza rezultatelor celei de a doua etape;
01:58 Prezentare materiale necesare experiment 2;
02:24 Experimentare și măsurare
02:39 Introducere obiecte în apă și observare a investigației realizate;
03:10 Concluzii ale celui de al doilea experiment;
03:47 Prezentare experiment 3;
03:57 Prezentare materiale necesare;
04:09 Experimentare și observare;

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 5/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

04:51 Concluzii observaţie experiment 3;


05:02 Concluzii finale filmuleț educațional.
După vizionare, vom dezbate și vom trage concluziile lecţiei de astăzi.
Elevii vor nota în caiet tema pentru săptămâna viitoare: exercițiul 2 din manual, de
la pagina 16.
Ca activitate de grup, aceștia primesc de pe blogul educaţional „Clubul micilor
savanţi” o activitate practică în echipă.
Le ofer indicaţiile si explicaţiile necesare pentru rezolvarea optimă a cerințelor.

8. Aprecieri si recomandări – 3 minute


Fac aprecieri verbale cu privire la activitatea desfășurată. Le recomand elevilor să
folosească timpul liber pentru descoperirea prin joacă și experimentare a cȃt mai
multor lucruri noi, le recomand colaborarea cu ceilalţi și implicarea cȃt mai mare în
activitaţile de grup.
Solicit elevilor să ofere feedback privind activitatea desfășurată împreună.

Finalizarea proiectului
În timpul desfășurării activității practice în perechi, am fotografiat fiecare
pereche și rezultatele obţinute de către aceştia, fotografii pe care le vom încărca
© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 6/11
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

pe blogul educaţional „Clubul micilor savanți”, pentru a putea fi vizualizate


oricȃnd atât de elevi, cȃt şi de părinţi.
De altfel, toate activităţile practice pe care elevii le desfășoară acasă, sunt
încărcate pe blog, pentru a servi drept model și pentru o comparare a rezultatelor
obţinte de fiecare în parte.

Evaluarea
Abilități și cunoștințe Deprinderi tehnice
Elevii vor observa anumite fenomene și
procese prin efectuarea unor experiențe
simple(plutirea/scufundarea corpurilor în
apa; plutirea corpurilor în relație cu :
natura materialului din care acestea sunt
Vor învăța să utilizeze corect diverse
confecționate, suprafața obiectului, masa
instrumente și materiale necesare
acestuia). Aceștia vor nota diverse estimări,
desfășurării activității practice.
predicții privind rezultatele investigațiilor
proprii. În urma acestor observări, elevii
vor compara estimările și predicțiile
inițiale cu rezultatele obținute și vor învăța
să formuleze concluzii cu privire la
aspectul investigat.

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 7/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Activitatea în perechi
- criterii și descriptori de performanță pentru evaluarea activităților de grup (se vor
particulariza concret sarcinile / responsabilitățile pentru toți itemii).

Item / Descriptori 1-4 5-6 7-8 9-10 Pondere


(insuficient) (suficient) (bine) (foarte bine) 30%
Elevul Elevul nu Elevul Elevul Elevul
colaborează cu colaboreaza cu colaborează colaborează cu colaborează
colegul/colega cu colegul/colega rareori cu colegul/colega frecvent cu
care face echipă, cu care face colegul/colega cu care face colegul/colega
ducând la bun echipă cu care face echipă, dar nu cu care face
10%
sfârșit sarcina echipă și asta se implică echipă,ducând
primită superficial total în la bun sfârșit
îndeplinirea sarcina primită.
sarcinei
primite
Elevul acceptă Elevul nu Elevul Elevul Elevul
responsabilitățile îndeplinește efectuează efectuează îndeplinește
pentru el / ea sau oricare din rareori oricare frecvent sarcini / roluri
roluri în cadrul sarcinile din sarcinile sarcini / roluri pentru care el /
echipei pentru rolurile pentru rolurile pentru care el / ea este
de care el / ea pentru care el / ea este responsabil.
este ea este responsabil. Elevul nu are
10 %
responsabil. responsabil. Totuși, elevul nevoie de alți
Acestea sunt Adesea, el / ea are nevoie de colegi din grup
efectuate de are nevoie de ceilalți colegi pentru
către colegii alții pentru a îi de grup pentru reamintirea
lui / ei de grup reaminti a-și reaminti sarcinilor /
atribuțiile / sarcinile / atribuțiilor.
sarcinile. atribuțiile.
Elevul nu Elevul rezolvă Elevul rezolvă
rezolvă pe alocuri sarcina primită
Elevul rezolvă
Elevul rezolvă sarcina primită sarcina primită în cadrul
sarcina primită
sarcina primită în în cadrul în cadrul echipei, dar nu
în cadrul
cadrul echipei, echipei, echipei, în totalitate,
echipei,
utilizând corect neutilizând utilizând utilizând nu
utilizând corect
instrumentele și corect incorect tocmai corect 10%
instrumentele și
materialele instrumentele instrumentele instrumentele
materialele
necesare și materialele și materialele și materialele
necesare
îndeplinirii necesare necesare necesare
îndeplinirii
sarcinii de grup îndeplinirii îndeplinirii îndeplinirii
sarcinii de grup
sarcinii de sarcinii de sarcinii de
grup grup grup

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 8/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Activitatea individuală
- criterii și descriptori de performanță pentru evaluarea activităților individuale (se vor
particulariza concret sarcinile / responsabilitățile pentru toți itemii).

Item / 1-4 5-6 7-8 9-10 Pondere


Descriptori (insuficient) (suficient) (bine) (foarte bine) 60%
Să participe oral Elevul nu Elevul Elevul Elevul
cu răspunsuri participă oral participă oral participă oral participă oral
clare, precise și cu răspunsuri cu răspunsuri cu răspunsuri cu răspunsuri
corecte la la întrebarile scurte, uneori scurte și clare, precise
întrebarile profesorului incorecte sau corecte, și corecte la 20%
profesorului incomplete, uneori întrebarile
la întrebările incomplete, profesorului
profesorului la întrebarile
profesorului
Utilizarea Elevul Elevul Elevul Prezentarea 20%
corectă a foloseşte foloseşte foloseşte elevului
conceptelor incorect corect (dar în corect (dar oglindeşte o
ştiinţifice sau a concepte foarte puține nu în toate utilizare
conținuturilor ştiinţifice sau situații situațiile competentă a
învățate conținuturi, contextuale contextuale conceptelor
(plutirea- în toate cerute) cerute) ştiinţifice sau a
scfundarea, situațiile concepte concepte conținuturilor
densitatea) contextuale ştiinţifice sau ştiinţifice sau învățate, în
cerute conținuturi conținuturi toate situațiile
învățate învățate conextuale
cerute

Să utilizeze Elevul nu Elevul Elevul Elevul 20%


corect și utilizează utilizează utilizează utilizează
corespunzător, corect rareori doar frecvent întotdeauna
intrumentele și intrumentele unele corect corect
materialele și materialele intrumente și intrumentele intrumentele și
necesare necesare materiale și materialele materialele
îndeplinirii îndeplinirii necesare necesare necesare
sarcini primite sarcini indeplinirii îndeplinirii îndeplinirii
primite sarcini sarcini sarcini primite
primite primite

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 9/11


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

Autoreflecția
Prezentați câteva considerații personale privind desfășurarea activității didactice.
Întrebările de mai jos vă pot ghida reflecția:
1. Cât de reușită apreciați că este activitatea didactică pe care ați desfășurat-o?
În cadrul orelor de științe este important să ne folosim de TIC, deoarece cu ajutorul
filmulețelor educaționale, a blogurilor educaționale sau a prezentărilor Power Point,
reușim să exemplificăm mult mai ușor diverse fenomene, procese prin prezentarea
virtuală a unor experimențe, investigații, observații, pe care de multe ori nu le putem
desfățura în sala de clasă fie din lipsa materialelor necesare, a spațiului, a timpului.
Consider că la toate activitățile de predare unde am utilizat diverse mijloace TIC am
avut o reușită mult mai mare decât la activitățile de predare clasice/tradiționale. Elevii
sunt foarte atrași de tehnologie, sunt mult mai atenți și mai captivați. Li se stârnește
curiozitatea și de cele mai multe ori sunt folosite metode activ participative.
2. Care au fost punctele forte, dar punctele slabe ale activității?
Consider că activitatea desfășurată a fost atractivă pentru elevi, care au participat activ
pe tot parcursul lecției. Aceștia au fost încântați de mijloacele moderne folosite.
Dozarea incorecta a timpului poate fi unul din punctele slabe ale activității, deoarece am
considerat nivelul elevilor ca fiind unul ridicat și am exclus posibilitatea de a întâmpina
dificultăți în desfășurarea unei activități practice rapide de către elevi. În cadrul
activităților de grup se creează întotdeauna discuții privind desemnarea liderului sau
împărțirea corectă a sarcinilor, formarea grupului ridică probleme, mai ales când nu
cunoști efectivul clasei.
3. Ce ați face în mod diferit data viitoare?
Intotdeauna exista loc de mai bine, cu fiecare noua experienta de predare se descopera
aspecte care ar trebuie perfectionate, imbunatatite. Din fiecare experienta, trebuie sa
invatam sa fim mai buni.
4. Care a fost reacția elevilor la activitatea didactică propusă?
Elevii se arată încântați și dornici de colaborare, în pauze solicitând sfaturi și chiar
recomdări pentru documentare, interesați să realizeze și alte experimențe de acest fel.
5. Care a fost feedback-ul elevilor?
Feedbackul elevilor a fost întotdeauna pozitiv, ceea ce imi dă încredere că ceea ce fac
© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 10/1
1
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic (Nivel I) - Universitatea Valahia din Târgovişte

este ceea ce trebuie, că trebuie să fac mai mult pentru că ei au nevoie de profesori
pregătiți, a fi profesor înseamnă a-ţi găsi mai mult timp pentru alţii decât pentru tine.
6. Care a fost atmosfera de lucru pe parcursul activității didactice?
Elevii au fost implicați în desfășurarea activității, au comunicat, au colaborat, au fost
atenți și la final am atins toate obiectivele operaționale.

© 2018: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 11/1


1

S-ar putea să vă placă și