Sunteți pe pagina 1din 1

R O M A N IA

JU D EJU LV R A N C EA
CONSILIUL JUDEJEAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEJEAN DE EVIDENJA A PERSOANELOR VRANCEA
Comisia de concurs

13 august 2018

TABEL REZULTATE
PROBA SCRISA

Nr. Numele $i prenumele Func^ia vacanta Punctajul Rezultatul probei


crt. candidatului pentru care s-a probei scrise
inscris la concurs scrise
(puncte)

1 CHELARU GABRIELA Referent IA Respins

2 LUPU GABI Referent IA 35 Respins


3 GRECU DANIEL-NELU Referent IA 75 Admis

4 SON DANIELA Referent IA Respins

5 PAVEL DID! Referent IA - Respins

Conform art.28 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcfiilor contractuale $i a
criteriilor de promovare Tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, sunt declarafi admiji la proba scrisa candidafii care au
obtinut minimum 70 de puncte.
Candidafii nemulfumiti de rezultatele obtinute pot formula contestajie Tn termen de cel mult o zi lucratoare de la data
afijarii rezultatului probei scrise, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale ji a criteriilor de promovare Tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de
solutionare a contestatiilor, Plantos Cati, inspector superior, Compartiment resurse umane si pregatire profesionala,
secretariat din cadrul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evid en t a Persoanelor Vrancea.
Afi§at astazi, 13.08.2018, ora 14.00, la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenfa a Persoanelor Vrancea.
Proba interviu va avea loc in data de 20.08.2018, ora 9.00 la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenfa a
Persoanelor al Vrancea.

Pre$edinte comisie i tcurs, Membrii: n\


Ghimpu Larisa Dita Teodor V
Dumitru Aura-R

Secretar comisie concurs,


Plantos Cati