Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Şcoala Gimnazială Geaca,Com.Geaca


Com. Geaca nr. 254, jud. Cluj
Nr. Tel: 0264287500; 0264554445
Nr.fax:0264287500
e-mail:scoalageaca@yahoo.com
Nr. _____ / _________2016

COMISIA DE
MONITORIZARE A
ABSENTESIMULUI
An școlar 2016-2017
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
Şcoala Gimnazială Geaca,Com.Geaca
Com. Geaca nr. 254, jud. Cluj
Nr. Tel: 0264287500; 0264554445
Nr.fax:0264287500
e-mail:scoalageaca@yahoo.com
Nr. _____ / _________2016

PLAN DE MĂSURI
PRIVIND PREVENIREA ŞI DIMINUAREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR
În anul școlar 2016-2017

Obiective Acțiuni întreprinse Termen Responsabili Evaluare/Rezultate


aşteptate
Cunoaşterea fenomenului, Monitorizarea lunară a situaţiei lunar director, diriginţi, Baza de date,
a cauzelor şi aspectelor absențelor învăţători,Comisia de Rapoarte lunare
sale la nivelul unităţilor de monitorizare a absențelor
învăţământ
Alcătuirea şi actualizarea Monitorizarea structurilor școlare ce periodic Comisia de monitorizare a Bază de date,
bazei de date privind înregistrează un număr mare de absențe absențelor Analize şi concluzii
frecvenţa absențelor şi Aplicarea unui chestionare în vederea Sem I Comisia de monitorizare a Interpretarea
identificarea cauzelor stabilirii cauzelor care determină lipsa de absențelor chestionarelor
acestuia le ore
Activităţi educative pentru cunoaşterea Diriginţi Concluzii,
psihopedagogică a elevilor Consilier educativ
Prevenirea / combaterea Alegerea adecvată a tematicii orelor de Conf. Coordonator educativ Tematici specifice,
absenteismului și a dirigenție planificarii Director, Constatări,
abandonului Profesori-diriginţi
şcolar prin abordarea unor Adoptarea unor măsuri la nivelul unității Lunar Director, Comisia de Măsuri luate
teme educative specifice în pentru prevenirea creșerii numărului de monitorizare a
cadrul activităţilor de absențe și eliminarea abandonului școlar absenteismului
formare a cadrelor
didactice Stimularea elevilor pentru învăţătură și Coordonator educativi Măsuri luate
participare la ore prin activităţi profesori diriginţi,
diversificate şi cu implicarea permanentă cadre didactice
a acestora în acțiune
Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni semestrial Consilier Activități organizate
în parteneriat cu Politia locală. educativ,reprezentanți ai
poliției
Organizarea şi desfăşurarea unor semestrial Coordonator educativ Programe şi proiecte
activităţi educative extraşcolare (serbări, Diriginţi, cadre didactice
spectacole, excursii, etc) în care să fie
antrenaţi toți elevii
Implicarea responsabila a Vizite la domiciliul elevilor cu probleme De câte ori este Coordonator educativ, concluzii
familiei în prevenirea și necesar Diriginţi, învăţători
combaterea absenteismului
și a abandonului şcolar Susţinerea de lectorate cu părinţii pe Semestrial Director, Concluzii, sinteze,
teme ce abordează problemele Coordonator educativ, analiză de nevoi,
comportamentului de risc diriginţi

Implicarea părinţilor în organizarea Conform Coordonator educativ , Poze activități


activităților educative (excursii, planificarilor Diriginţi,învățători
concursuri, , etc) Activități săpt comitetul reprezentativ al
”Să știi mai părinților
multe, să fii
mai bun”

3
Intensificarea legăturii Initierea unor activități pentru informarea periodic Coordonator educativ, Activități desfășurate
şcolii cu instituţiile elevilor privind sancțiunile disciplinare în responsabilii comisiilor
implicate în prevenirea şi cazul abaterilor de la normele de metodice ale dirigintilor
combaterea faptelor conviețuire socială şi a obligaţiei familiei reprezentanti ai politiei
antisociale (Poliție, de a şcolariza copiii locale, reprezentantul
Asistență socială) asistenței sociale din
cadrul primăriei

Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de Când este Diriginți, Proiecte, statistici,


risc / cu multe absențe sau abateri nevoie Invățatori,
comportamentale în vederea reintegrării
lor în colectivul de elevi ai clasei

Director, Responsabil Comisia de monitorizare a absențelor


prof. Heresteșan Maricela Prof. Ardelean Viorela Cristina