Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ŞI DE MONITORIZARE

A STAGIULUI DE PRACTICĂ

Cadrul didactic desemnat ca supervizor…………………………………………………….

Subsemnatul(a)…………………………….……masterand(ă) în anul………,
Facultatea de Ştiinţe Economice, Masteratul ……………………………….………………,
vă rog a-mi aproba efectuarea stagiului de practică de specialitate pentru anul universitar
201… - 201…. în cadrul entităţii / organizaţiei …..................……….......................................,
cu sediul…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .

Practica se va desfăşura sub îndrumarea persoanei desemnate de unitatea economică


ca tutore …………………………………….., nr. tel……………., e-mail …………………. .

Durata totală a pregătirii pratice: ……………săptămâni


Perioada stagiului: ………………………………….…..
Programul zilnic: ........ ore pe zi, între orele …….……..

Precizez că am luat la cunoştinţă obiectivele didactice şi tematica necesar a fi abordată


în timpul efectuării stagiului de practică.

Data……………….
Semnătura studentului………… Semnătura supervizorului………………

 Fişa se completează de către student şi se prezintă cadrului didactic înainte de începerea


stagiului de practică. Monitorizarea întâlnirilor planificate se efectuează prin completarea
de către profesorul îndrumător în următorul tabel:

Nr. Data Observaţii


crt.
1

Fişa se va preda îndrumătorului la ultima întâlnire şi va servi la întocmirea dosarului de activitate şi la


centralizarea datelor la nivel de catedră.