Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii

Manualul a fost aprobat de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii cu Ordinul nr. 3787 din 05.04.2005.

Date despre autor:


Octavian Mândru], doctor în geografie, cercet\tor [tiin]ific principal I [i cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldi[” din
Arad, autor de manuale [colare (pentru clasele III-XII), atlase, culegeri de sinteze, lucr\ri în diferite domenii ale geografiei, ghi-
duri metodologice, caiete de activitate independent\, cursuri universitare (dintre care amintim: Geografia regional\ a României,
Geografia mediului, Geografia Uniunii Europene, [.a., ap\rute la Editura „Vasile Goldi[” University Press, 2012). Dintre edi]iile
recente (2013) ale atlaselor, amintim: România – atlas geografic [colar, Atlas geografic [colar, Atlas geografic de buzunar,
ap\rute la Editura Corint.

Referen]i:
Profesor universitar doctor Gheorghe M\h\ra, Universitatea Oradea
Profesor gr. I doctor Adrian Nedelcu, Inspectoratul {colar Prahova

Redactor: Anca Eftime


Tehnoredactare computerizat\: Andreea Apostol
Coperta: Walter Riess, Andreea Apostol
Cartografie: Petru]a {erban, Andreea Apostol
Consultant cartografic: prof. {tefan Popescu

Editura CORINT
Redac]ia [i administra]ia:
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A,
sector 1, Bucure[ti
Tel./fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20

Difuzarea:
Calea Plevnei, nr. 145, sector 6,
cod po[tal 060012, Bucure[ti
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33, 0748.808.083, 0758.225.443
Fax: 021.319.88.66, 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


MÂNDRU}, OCTAVIAN
Geografie: manual pentru clasa a X-a /
Octavian Mândru]. - Bucure[ti : Corint, 2008
ISBN 978-973-135-314-2

913(498)(075.35)

ISBN: 978-973-135-314-2
Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT,
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
CUVÂNT-~NAINTE
Manualul de fa]\ este destinat înv\]\rii geografiei în clasa a X-a, ciclul liceal
inferior a înv\]\mântului obligatoriu de zece ani. Acesta concretizeaz\
elementele de baz\ ale programei [colare pentru aceast\ clas\ (competen]e [i
con]inuturi) într-o form\ care îmbin\ domenii clasice ale geografiei umane
(geografia popula]iei [i a a[ez\rilor umane [i geografia economic\) împreun\
cu alte domenii de actualitate pentru societatea contemporan\ (geografie
politic\ [i ansamblurile economice [i politice ale lumii). În acest fel, dup\ ce în
anul [colar anterior a fost studiat\ geografia fizic\, în clasa a X-a se realizeaz\
o percep]ie complet\ de ansamblu a planetei noastre prin studierea
componentei sale umane. Îmbinarea celor dou\ domenii (geografia fizic\ [i
uman\) creeaz\ premisa în]elegerii leg\turii dintre societatea omeneasc\ [i
mediul ei de existen]\ [i de explicitare a sintagmei de Terra – planeta
oamenilor.
Prima parte – Geografia politic\ – v\ introduce, dragi elevi, în universul
actual al diversit\]ii politice a lumii contemporane, concretizat\ în evolu]ia
h\r]ii politice, situa]ia ei actual\, tipurile de state, rela]iile dintre ele, precum [i
alte aspecte legate de raportul dintre state ca entit\]i teritoriale [i anumite
probleme ale lumii.
Partea a II-a – Geografia popula]iei [i a a[ez\rilor umane – abordeaz\
diversitatea uman\ a lumii contemporane, concretizat\ în reparti]ia geografic\
a popula]iei mondiale, evolu]ia ei în timp, structura sa demografic\, a[ez\rile
omene[ti cu evolu]ia [i structura lor func]ional\ [i dimensiunile actuale ale
fenomenului de urbanizare, raportul dintre popula]ie [i mediul ei de existen]\,
precum [i alte probleme de un real interes pentru noi ca locuitori ai planetei.
Partea a III-a – Geografie economic\ – abordeaz\ resursele naturale,
activit\]ile industriale, agricole [i de servicii; un interes deosebit este acordat
unor probleme moderne de geografie economic\: taxonomia resurselor natu-
rale, tipurile de agricultur\, regiunile industriale, structura actual\ a serviciilor.
Partea a IV-a – Ansamblurile economice [i geopolitice ale lumii
contemporane – sintetizeaz\ elementele anterioare pe suportul lor teritorial [i
pe dinamica sistemelor de state. Acestea eviden]iaz\ dimensiunea geopolitic\ a
lumii contemporane în cadrul c\reia Uniunea European\ reprezin\ un exemplu
de coeziune asumat\. Este prezentat\ într-un mod succint [i dimensiunea
geografic\ a integr\rii României în Uniunea European\.
SUMAR
CAPITOLUL 1. GEOGRAFIE POLITIC|
1. Statele [i grup\rile regionale de state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Evolu]ia în timp a h\r]ii politice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Principalele probleme actuale de geografie politic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Test secven]ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

CAPITOLUL 2. GEOGRAFIA POPULA}IEI {I A


A{EZ|RILOR UMANE
I. GEOGRAFIA POPULA}IEI
1. Dinamica popula]iei. Bilan]ul natural al popula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. Mobilitatea teritorial\ a popula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. Bilan]ul total [i evolu]ia numeric\ a popula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. Tipuri de medii de via]\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. R\spândirea geografic\ a popula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6. Structuri demografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7. Popula]ia, protec]ia mediului înconjur\tor [i dezvoltarea durabil\ . . . . . . . . 38
Activit\]i complementare.
Utilizarea datelor demografice: calculul densit\]ii popula]iei . . . . . . . . . . . 40
Test secven]ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

II. GEOGRAFIA A{EZ|RILOR UMANE


1. Habitatul uman: definire [i componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. Urbanizarea, dinamica [i explozia urban\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Func]iile [i structura func]ional\ a a[ez\rilor omene[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Forme de aglomerare uman\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. Metropole [i megalopolisuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6. Peisaje rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7. Organizarea spa]iului urban [i rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8. Planul ora[ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9. Amenajarea local\ [i regional\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Test secven]ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4
CAPITOLUL 3. GEOGRAFIE ECONOMIC|
I. RESURSELE NATURALE
1. Clasificarea resurselor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2. Resursele extraatmosferice [i ale atmosferei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. Resursele litosferei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4. Resursele hidrosferei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. Resursele biosferei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

II. AGRICULTURA
1. Evolu]ia în timp [i spa]iu a practicilor agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2. Tipuri [i structuri teritoriale agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3. Regiuni [i peisaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

III. INDUSTRIA
1. Evolu]ia activit\]ilor industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2. Industria energiei electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. Regiunile industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Studii de caz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

IV. SERVICIILE
1. Definire [i tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2. C\ile de comunica]ie [i transporturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3. Comer], turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Activit\]i complementare [i aplica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Test secven]ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

CAPITOLUL 4. ANSAMBLURILE ECONOMICE


{I GEOPOLITICE ALE LUMII

1. Marile ansambluri economice [i geopolitice ale lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104


2. Uniunea European\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
3. Un ansamblu extraeuropean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Test secven]ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Test final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
5
UTILIZAREA MANUALULUI

Subtitlu Text explicativ Dic]ionar cu Hart\ special\ (Principalele zone


al capitolului principalii termeni economice exclusive)
(lec]ia) noi care trebuie destinat\ analizei [i raport\rii
urm\ri]i o dat\ cu elementelor din text [i din
parcurgerea lec]iei documente

DIC}IONAR

Diviziuni Imagine asupra Document pen- Aplica]ii Imagine


interioare unui element tru aprofundarea destinate pentru ilustrare
ale lec]iei reprezentativ, textului [i ana- complet\rii [i analiz\
numerotat (Fig. 1) liz\ (nu este des- cerin]elor de
[i cu trimitere în text tinat memor\rii) concretizare
a înv\]\rii
CAPITOLUL
1
GEOGRAFIE POLITIC|
Geografia politic\ se ocup\ cu raporturile care se stabilesc între ac]iunea
politic\ a societ\]ii omene[ti [i substratul ei teritorial, geografic. Se consider\ c\
cea mai concret\ preocupare a geografiei politice o reprezint\ geografia
statelor. Domeniile de analiz\ [i reflexie ale geografiei politice ocup\ un spec-
tru mult mai larg; acesta se refer\ la stat, grani]ele statelor, na]iuni, na]ionalit\]i,
minorit\]i, comportament electoral, conflicte (interne [i interna]ionale), organi-
zarea interioar\ a statelor, influen]a statelor asupra domeniilor oceanice, a teri- ~n urma parcurgerii acestui
toriilor nelocuite permanent, precum [i alte aspecte conexe. Totodat\, o aten]ie capitol ve]i dobândi anumite
major\ este acordat\ `n ultimul timp grup\rilor regionale de state. competen]e, care v\ vor permite:
Lumea contemporan\ se afl\ într-o evolu]ie rapid\ [i într-un proces de glo-
balizare. Dezvoltarea comunica]iilor [i a schimburilor economice presupune utilizarea unei terminologii
realizarea unei solidarit\]i planetare pentru ra]ionalizarea existen]ei omene[ti [tiin]ifice noi, din domeniul geo-
[i a raporturilor dintre om [i mediul lui de existen]\. grafiei politice;
Procesul de globalizare se realizeaz\, în condi]iile unei societ\]i fragmentate,
 utilizarea [i interpretarea
în diferite feluri: state, religii, na]iuni, culturi, limbi, mentalit\]i, bog\]ii. Pentru a
unor h\r]i politice;
tr\i ra]ional într-o asemenea societate fragmentat\, opiniile [i deciziile impor-
tante trebuie s\ urmeze calea negocierilor. Când acestea se refer\ la anumite perceperea diversit\]ii lu-
entit\]i teritoriale, denumite state, care au prin defini]ie o pregnant\ component\ mii contemporane;
spa]ial\, geografic\, ne afl\m în sfera de interes a geografiei politice.
Geografia politic\ este, în acest fel, o component\ principal\ a vie]ii noastre utilizarea dimensiunilor
cotidiene, lucru confirmat de abunden]a surselor din mass-media cu aceast\ spa]iale [i temporale ale fenome-
tematic\. nelor ce caracterizeaz\ lumea
Pentru a gândi [i pentru a ac]iona ra]ional, trebuie s\ percepem corect ima- contemporan\;
ginea real\ a lumii contemporane. Acest lucru îmbin\ procesul de constituire a utilizarea unor informa]ii
unor ansambluri teritoriale coerente (pân\ la dimensiunile globale ale planetei) din diferite surse;
cu inten]ia de afirmare [i conservare a identit\]ilor regionale, na]ionale [i locale.
Geografia politic\ are o dimensiune nou\ în condi]iile în care exist\ o abordarea constructiv\ a
tendin]\ accentuat\ în ultima perioad\ istoric\ de asociere a statelor în structuri diversit\]ii umane;
teritoriale [i func]ionale cu o anmit\ coeren]\ interioar\. Interesul deosebit al
României pentru integrarea european\, [i al Uniunii Europene pentru ]ara formarea unui sistem de re-
noastr\ pune într-o perspectiv\ nou\ voca]ia acestui spa]iu geografic în ansam- ferin]\ coerent asupra lumii con-
blul lumii contemporane. temporane.
STATELE ªI GRUP|RILE DIC}IONAR
1 REGIONALE DE STATE Capital\ – ora[ care concen-
treaz\ activitatea politic\, adminis-
A. STATELE LUMII B. TIPURI DE STATE
trativ\ [i decizional\ a unui stat;
CONTEMPORANE Dup\ modul de organizare intern\, aceast\ activitate se poate referi [i
Lumea contemporan\ este împ\r]it\ în exist\ dou\ categorii fundamentale de state: la teritorii, provincii sau state care
unit\]i teritoriale separate prin frontiere, de- – state cu tradi]ie centralizat\ (unitare), fac parte din statele federale.
numite state. Acestea difer\ între ele prin întin- caracterizate prin aceea c\ puterea central\ Frontier\ – spa]iul de separa]ie
dere (suprafa]\), popula]ie, pozi]ie geografic\, exercit\ o influen]\ predominant\ asupra te- `ntre dou\ ]\ri, situat `n lungul liniei
importan]\ economic\, mod de organizare, for- ritoriului; în acest sens, exemplul cel mai de demarca]ie denumit\ grani]\.
cunoscut este al Fran]ei, dar alte ]\ri au acest Geografia politic\ – ramur\ a
m\ de guvernare [.a. Elementul comun pentru
model (România, Ungaria, Bulgaria, [.a.). geografiei care se ocup\ cu studiul
toate statele este suveranitatea asupra propriu- statului (ca unitate teritorial\) a
lui teritoriu manifestat\ prin: forma de organi- – state federale, caracterizate printr-o di-
rela]iilor teritoriale dintre state,
zare intern\, politica de ap\rare, utilizarea viziune a puterii între guvernul central [i sta-
precum [i cu raporturile dintre
resurselor financiare (inclusiv tipul de moned\ tele componente (cum ar fi: SUA, Brazilia, state [i comunit\]ile umane.
folosit), politica extern\, elemente de natur\ Mexic, Germania, Australia, Federa]ia Rus\, Stat – unitate teritorial\ cu anu-
social\, legislativ\ [i o capital\ proprie. Canada, India, Elve]ia). Când dou\ comu- mite caracteristici proprii (întin-
nit\]i din cadrul aceluia[i stat sunt relativ dere, grani]e, form\), bine definite
Statele sunt delimitate prin grani]e. ~n
comparabile între ele [i ocup\ teritorii bine spa]ial [i recunoscute interna]ional,
anumite situa]ii, acestea sunt m\rginite de
individualizate se poate vorbi de o confe- în care autoritatea politic\ intern\
întinderile maritime înconjur\toare pe care nu î[i exercit\ suveranitatea asupra
dera]ie (de exemplu Canada, Belgia).
sunt trasate frontiere ca atare. propriului teritoriu.
Exist\, de asemenea, state care au o anu-
~n sensul modern al accep]iunii de stat, Stat federal – stat format din
mit\ autonomie a regiunilor componente (f\r\
elementul central este dat de exercitarea mai multe unit\]i teritoriale compo-
a fi federa]ii), cum ar fi Spania, Italia etc.
suveranit\]ii pe întregul s\u teritoriu, delimi- nente („state“ sau provincii) cu o
 Dup\ forma de guvern\mânt exist\: anumit\ autonomie decizional\
tat de grani]e bine definite spa]ial [i recunos-
– republici (160 de state din totalul de 194); fa]\ de autoritatea central\ (guver-
cute interna]ional.
– monarhii, în care regele (monarhul) este nul federal).
Dup\ 1990, harta politic\ a lumii a suferit
[eful statului, într-un mod simbolic (Regatul Stat na]ional – stat indepen-
o serie de modific\ri care au dus la apari]ia Unit, Olanda, Japonia, Spania, Danemarca etc.) dent în care majoritatea locuitorilor
unor state noi, astfel: sau efectiv (Maroc, Arabia Saudit\ etc.) apar]in unei anumite na]iuni. Când
– prin dezmembrarea unor state ini]iale
 Dup\ întindere pot exista: se consider\ c\ exist\ o singur\
(URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia) rezultând – state continentale (cu peste 6 mil. km2), na]iune, statul poate lua titulatura
alte 22 state; DOC 1; de stat na]ional unitar.
– prin unirea a dou\ state (Germania); Tutel\ – activitate de coor-
– state foarte mari (1,2–6 mil. km2);
– prin dobândirea independen]ei unor te- donare a func]iilor principale ale
– state mari (0,5–1,2 mil. km2);
ritorii (Namibia, Timorul de Est etc). unui teritoriu de c\tre un alt stat
– state mijlocii (0,2–0,5 mil. km2); fa]\ de care acel teritoriu are o
Reprezentarea elementelor spa]iale defini- – state mici [i foarte mici (sub 0,2 mil. km2). rela]ie de subordonare.
torii ale statelor (pozi]ie, limite, form\, m\- Dup\ m\rimea demografic\ pot exista:
rime, capital\) este realizat\ cu ajutorul unui – state gigant (cu 1 mld. locuitori [i peste,
tip specific de hart\, denumit\ hart\ politic\. cum ar fi China [i India), DOC 2;
Pornind de la exemplul h\r]ii politice a Eu- – state foarte mari (100 mil. – 300 mil. loc.); DOC 1 Statele continentale
ropei (Fig. 1) avem probabilitatea de a identi- – state mari (50 mil. – 100 mil. loc.);
fica [i interpreta anumite elemente reprezen- – state mijlocii (20 mil. – 50 mil. loc.); Statul Suprafa]a
tate pe aceasta. – state mici [i foarte mici (sub 20 mil. loc.). Federa]ia Rus\ 17,1 mil. km2
~n prezent, exist\ 194 state [i peste 70 de Exist\ [i alte criterii dup\ care se pot Canada 9,9 mil. km2
teritorii dependente (Fig. 2 – pag. 10). grupa sau clasifica statele, cum ar fi: ie[irea la China 9,5 mil. km2
Teritoriile dependente se afl\ sub diferite mare, forma geometric\ a statului, raportul SUA 9,3 mil. km2
forme de dependen]\ fa]\ de o autoritate sta- dintre stat [i na]iune (unde acestea coincid Brazilia 8,5 mil. km2
tal\ exterioar\ (de obicei, sub form\ de tutel\). vorbim de state na]ionale). Australia 7,7 mil. km2
8
Ce 10° 10° 20° 30° 40° 50° 60°
20° rcu 0° M. Barents Vorkuta
l po
lar a
°
60 Reykjavik rctic
Murmansk
ISLANDA
Marea
Norvegiei M. Alb\

FINL
i c
Arhanghelsk
I-le Faerøe

i c

AN D
(Dan.)

t n
Trondheim

IA
n t

Perm

ED
FEDERA}IA

B o

A
SU
I-le Shetland

IA
RUS|

G.
Tampere

EG
(UK) Ekaterinburg
l a

RV
d
bri Bergen Oslo Turku Helsinki
He

NO
I-le Orkney Sankt Petersburg
e
I-l
A t

Espoo Iaroslavl Kazan


Stockholm Tallinn Ufa
Glasgow
REGATUL UNIT ESTONIA Nijni
..
Belfast AL MARII Goteborg LETONIA Novgorod Samara
l

BRITANII Marea Riga


50° IRLANDA {I IRLANDEI DE DANEMARCA Moscova
n u

.. Marea
Dublin NORD Nordului Malmo LITUANIA
Liverpool Copenhaga Baltic\ Vilnius
Manchester 5 Saratov
Gdansk
e a

Birmingham OLANDA Hamburg Minsk


Amsterdam P O L O N I A Voronej
Londra BELARUS
Poznan Var[ovia KAZAHSTAN
Haga GERMANIA
O c

Marea Mânecii BELGIA .. Berlin Volgograd


Koln Wroclaw Lodz
^ Kiev
Le Hâvre Bruxelles Harkov
1 Frankfurt Cracovia
Nantes Luxembourg Praga UCRAINA Done]k
Paris CEHIA Astrahan

Marea Caspic\
Munchen
.. SLOVACIA Lvov Rostov pe Don
Viena Bratislava Rep. Dnepropetrovsk
FRAN}A
Golful Berna 3 AUSTRIA
Budapesta MOLDOVA
Azo
v
Biscaya Bordeaux ELVE}IA Cluj-Napoca Ia[i Odessa M.
La Coruna
# Krasnodar Groznâi
Oviedo Milano SLOVENIA UNGARIA ROMÂNIA Chi[in\u
Toulouse Lyon Zagreb
40°
Porto Liublijana Timi[oara Sevastopol
Bilbao Marsilia CROA}IA Bucure[ti Constan]a
Torino BOSNIA {I
Zaragoza 2 HER}EGOVINA M a r e a N e a g r \
Lisabona Madrid ANDORRA Monaco 4 Belgrad
M
A

Varna
are

I. Corsica Sarajevo
ALI

ITALIA Sofia
Barcelona
aA

(Fr.) 8 BULGARIA
TUG

Roma
dr

SPANIA
iat

re (Span.) Skopje
ic\

VATICAN
ALBANIA

6
POR

alea
are

Sevilla Valencia B Tirana MACEDONIA


aT

Napoli Salonic Istanbul


I-le

ire
nia

Malaga I. Sardinia
n\

GRECIA Marea A S I A
7
M a r e a Palermo Marea
Ionic\
Egee
Atena
A F R I C A I. Sicilia
M MALTA
0 200 400 600 800 1000 km
e d i
I. Creta (Gr.) Iraklion
t e r n \
a
n Fig. 1 - Harta politic\ a Europei
Cifrele reprezint\: 5. Teritoriu apar]inând Federa]iei Ruse 5-15 mil. loc.
1. Luxemburg Paris - capital\
6. Partea european\ a Turciei 1-5 mil. loc.
2. Monaco 7. Gibraltar (teritoriu dependent de 500 000 - 1 mil. loc.
3. Liechtenstein Marea Britanie) 100 000 - 500 000 loc.
4. San Marino 8. Serbia [i Muntenegru
APLICAÞII:
DOC 2 Statele cu o popula]ie mai mare de 60 mil. loc. (`n 2016*) 1. Pe aceast\ hart\ politic\ a Europei pot
Statul Popula]ia (mil. loc.) Statul Popula]ia (mil. loc.) fi identificate o serie de elemente spa]iale ale
Filipine 101,0 statelor: pozi]ia geografic\, numele, capitala,
China 1.367,8
Vietnam 90,7 vecinii, felul grani]ei, forma statelor [.a.
India 1.295,3
SUA 321,4 Etiopia 90,1 2. Urm\rind aceast\ hart\ [i tabelul
Indonezia 255,5 Egipt 87,9 al\turat (DOC2), localiza]i:
Brazilia 204,4 Congo (R.D.) 86,0 – cele mai întinse state europene;
Pakistan 185,0 Germania 81,3 – cele mai populate cinci state europene.
Nigeria 177,5 Turcia 78,7
3. Urm\rind harta politic\ a lumii con-
Bangladesh 157,0 Iran 78,1
temporane (Fig. 2 – pag. 10) [i tabelul al\turat
Federa]ia Rus\ 146,3 Thailanda 67,5
(DOC 2), localiza]i:
Japonia 127,1 Regatul Unit 65,1
– cele mai întinse state;
Mexic 119,9 Fran]a 64,3
– cele mai populate state (cu peste
*Calendario – Atlante de Agostini, 2017 60 mil. loc.).
9
 Fig. 2 - Harta politic\ a lumii

M. Beaufort O c e a n u l
SUA
(ALASKA) GROENLANDA
G.
Baffin (Dan.) I-le Svalbard (Norv.)

G. Alaska
B

A
CANADA G. Hudson
Reykjavik ISLANDA GI IA
D FINLANDA

E
RV

E
SU
NO
Helsinki
REGATUL UNIT Stockholm Tallinn
AL MARII BRITANII Oslo Riga 12 Moscova
{I IRLANDEI 1 11
Vilnius 10
DE NORD Minsk
Dublin Amsterdam Copenhaga Var[ovia
P
Ottawa IRLANDA Londra Haga 2 Berlin OLO BELARUS
Bruxelles3 NI Kiev
4
9
Praga 13 14
A
Paris UCRAINA
Bratislava
STATELE UNITE Berna 5 8 15 Viena 17 24
16 Budapesta
FRAN}A IT ROMÂNIA
AL 26 18 19 Belgrad Bucure[ti
7
ALE AMERICII Washington 6 IA
2120 BULGARIA
I-le Azore
PORTUGALIA Madrid Roma 27 Tirana 23
Sofia M. Neagr\
(Port.)
22 Ankara
Lisabona SPANIA GRECIA E
Tunis TURCIA

O
Atena
25
1 SIRIA

TUNISIA
Alger M.
Rabat Med iteran\

OC
Beirut
G. Damasc 2
Mexic R Tripoli Ierusalim 3 4
A
BAHAMAS

c
Tropicul de nor I-le Canare
d (Span.) M Cairo Amman
) ALGERIA
MEXIC Havana
N|

UA VIS A LIBIA
(S EGIPT A
ICA

NE UD

e
O 8
CUBA IC S {I BARB
IN

Ciudad de R
O ITT {I
OM

T A
Mexico ER T K GU
P. D

Belmopan JAMAICA HAITI PUSAIN NTI INICA


O c

RE

A OM
a MAURITANIA
D A LUCIA
ER CIAD
1 Kingston T MALI
Ciudad de Guatemala 2 SAN ADOS CAPUL VERDE Nouakchott
Tegucigalpa
3 BARB
ENT {I GR
ENADINE
N IG SUDAN
4 5 SAINT VINC SENEGAL
Dakar 4
n
San Salvador Managua GR ENA DA Banjul Bamako Niamey Khartoum
1 N’Djamena
TRINIDAD- Bissau Ouagadougou
Caracas As
e a

San Jose 6 Panama TOBAGO GUINEEA BISSAU G UI N


EE 2 Abuja

BENIN
Conakry

TOGO
A

GHANA
u

PANAMA VENEZUELA Freetown CÔTE


NIGERIA . |
Addis

N
SIERRA LEONE D’IVOIRE REPRICAN 9
Abeba ET

RU
Georgetown Paramaribo F

Yamoussoukro
Bogota Monrovia Porto TRA

ME
Cayenne Novo CEN Bangui

Lome
LIBERIA
GUYANA

Accra
SURINAM

COLUMBIA

CA
GUYANA
n

Yaounde UGANDA

A
FRANCEZ| Bata 3

NY
I-le Galapagos (Ecuad.)
Ecuator SÃO TOME {I PRINCIPE Libreville REP. DEM. Kampala

KE
ECUADOR
u

BO

NG
CONGO 5

GA

CO
Quito Nairobi
6
Brazaville
l

Kinshasa
P O L I N E Z I A

TANZANIA
BRAZILIA Luanda
Dodoma
t

Lima
P

Lilongwe
PERU ZAMBIA MALAWI
l

Brasilia ANGOLA Lusaka


a

BIC
Harare
F R A N C

La Paz
ZIMBABWE

AM
c

BOLIVIA Windhoek

OZ
BOTSWANA

M
i
E Z |

Pretoria Maputo
n

PARAGUAY NAMIBIA Gaborone


f

SWAZILAND
(Fr

Asunción
t

I-le Pitcairn (UK)


CHILE REPUBLICA LESOTHO
.)

i c

Tropicul de sud AFRICA DE SUD


i

I. Pa[telui (Chile)
URUGUAY
Buenos Aires Montevideo
c

Santiago
ARGENTINA

0 3000 km I-le Falkland (Malvine) (UK)


I-le Georgia de Sud (UK)

AMERICA EUROPA 7. MONACO llan 14. SLOVACIA 21. MUNTENEGRU


age
1. BELIZE 1. DANEMARCA tr. M
S8. LIECHTENSTEIN 15. AUSTRIA 22. ALBANIA
2. GUATEMALA 2. OLANDA 9. GERMANIA Str. Drake 16. SLOVENIA 23. MACEDONIA
3. HONDURAS 3. BELGIA 10. LITUANIA 17. UNGARIA 24. REP. MOLDOVA
4. EL SALVADOR 4. LUXEMBURG 11. LETONIA 18. CROA}IA 25. MALTA
5. NICARAGUA 5. ELVE}IA 12. ESTONIA 19. BOSNIA {I HER}EGOVINA 26. SAN MARINO
6. COSTA RICA 6. ANDORRA 13. CEHIA 20. SERBIA 27. VATICAN

10
A r c t i c
CANADA
Marea Laptev Marea Siberiei de Est SUA
(ALASKA)
ara
ea K
Marea Mar
Barents

M. Bering

ne
F E D E R A } I A R U S |

ti
M. Ohotsk u
le
A
a I -le

Astana
Ulan Bator
A

i
KAZAHSTAN

nie
MONGOLIA

M. Japo
UZB
M.

O
Tbilisi EKI 20
r\ TU STA Ta[kent 12
Ca s

9 Bi[kek Phenyang
RK N
ra 10
11 ME Seul JAPONIA
pic\

Erevan Baku NIS 13 Beijing

c
Du[anbe
A A[habad TAN 21 Tokyo
C H I N A
AN

IA Kabul
Teheran
IST

e a
AK

AN

Bagdad Islamabad I-le Midway (SUA)


IR

GH

4 IRAN M. Chinei
5 AN
AF

Timphu
IST de Est
an NEPAL
Al Kuwait 14
K
PA New Delhi Katmandu

n u
MYANMAR

ARABIA 6
7
Abu Dhabi 15 Taipei (SUA) HAWAII
Ar Riyadh 8
Mascat Hanoi
TAIWAN
SAUDIT| Dacca 16
INDIA
N

Vientiane
A

OM Marea G. Bengal M. Chinei I-le Mariane (SUA)

l
VI

Sanaa Arabiei de Sud


FI

N Rangoon Bangkok
ET

4 E
EM
LI
NAM

Y 17 Manilla REP. INSULELOR


PPI
THAILANDA

Asmara
7 Phnom Penh MARSHALL
AU
NE

is SRI LANKA
PAL
A

ba ETIOPIA M I C R O N E Z I A
Colombo AL AYSIA
LI

REP. MALDIV| 18
Kuala Lumpur M
A

M Bandar Seri Begawan


S O Mogadiscio
A

P a c i f
Malé 19
NY

Singapore
ES S NAURU
KIRIBATI
bi
E LL I N D O N E Z I A O
L
IA
YCH PAPUA-NOUA O
a SE I-le Chagos (UK)
Jakarta GUINEE
M
O
TIMORUL DE EST
REP. COMORE N TUVALU
. Arafu
M Port Moresby 2
ra
MA

WI 4
O c e a n u l
UR

M.
BIC

MADAGASCAR VANUATU

I. C
ITI

1 SAMOA
Co
US

DE VEST
i c

o ok
Antananarivo
ralilor

(N.
FIJI
o
I n d i a n
Ze el.
D Noua Caledonie
AUSTRALIA TONGA

)
(Fr.) 3

I. Norfolk (Austral.)

Canberra

M. Tasmaniei Wellington
I. Tasmania
I-le Kerguelen (Fr.)
NOUA ZEELAND|

AFRICA 8. SAHARA DE VEST 6. BAHREIN 13. TADJIKISTAN 21. REP. COREEA


1. GAMBIA 9. SUDANUL DE SUD 7. QATAR 14. BHUTAN OCEANIA
2. BURKINA FASO ASIA 8. EMIRATELE ARABE 15. BANGLADESH 1. I-LE WALLIS {I FUTUNA (FR.)
3. GUINEEA ECUATORIAL| 1. CIPRU UNITE 16. LAOS 2. I-LE TOKELAU (N. ZEEL.)
4. ERITREEA 2. LIBAN 9. GEORGIA 17. CAMBODGIA 3. NIUE (N. ZEEL.)
5. RWANDA 3. ISRAEL 10. ARMENIA 18. BRUNEI 4. SAMOA AMERICAN|
6. BURUNDI 4. IORDANIA 11. AZERBAIDJAN 19. SINGAPORE
7. DJIBOUTI 5. KUWAIT 12. KIRGHISTAN 20. R.P.D. COREEAN|

11
C. GRUPÃRILE REGIONALE semnifica]ie mai larg\ (economic\, religioas\, DIC}IONAR
DE STATE lingvistic\, etnic\ sau istoric\).
Statele lumii au posibilitatea de a se asocia ~n Africa se pot identifica mai multe Grup\ri regionale – asocierea
în anumite grup\ri regionale. Exist\ mai grup\ri de state, dup\ pozi]ia lor geografic\: teritorial\ a unor ]\ri dup\ o anu-
în nord, în centru, în est [i în sud. Limitele [i mit\ caracteristic\ sau dup\ un
multe criterii de grupare, cum ar fi: acordurile
grup de caracteristici.
economice multilaterale care se stabilesc între întinderea fiec\rei regiuni pot fi modificate
Regiuni geografice – teritorii
state, acordurile comerciale, asem\n\rile dac\ lu\m în considera]ie [i alte criterii. ale continentelor sau ale ]\rilor care
lingvistice, etnice, culturale, religioase, acor- Sub raportul unor criterii mai largi (cul- au o anumit\ omogenitate a carac-
durile militare, precum [i pozi]ia geografic\ turale, istorice, etnice, lingvistice) se distinge, teristicilor geografice.
reciproc\ a mai multor ]\ri în cadrul unui în nord, un teritoriu cu o popula]ie preponde- }\ri cu economie dirijat\ – ]\ri
anumit continent. rent arab\ (Africa de Nord) [i, în partea cen- în care procesele economice au fost [i
Problematica legat\ de grup\rile regionale tral\ [i sudic\ (la sud de Sahara), un teritoriu sunt dirijate (centralizate) de stat,
de state (asociate `n ansambluri teritoriale ma- cu o popula]ie predominant negroid\ (Africa cum este cazul fostelor ]\ri socialiste.
Subsaharian\). Uniunea European\ (UE) –
jore ale lumii contemporane) va putea fi sesi-
ansamblu de ]\ri europene care se
zat\ doar dup\ o analiz\ a caracteristicilor eco- Continentul american (America de afl\ `ntr-un proces avansat de coor-
nomice principale ale lumii, precum [i a unor Nord, Central\ [i de Sud) poate fi privit, sub donare a activit\]ilor economice, co-
aspecte de natur\ cultural\, etnic\ [i lingvistic\. raportul grup\rilor de state, în mai multe feluri: merciale, sociale [i legislative cu
De aceea, în acest moment, utilizând harta – pe cele dou\ mari fragmente continen- scopul realiz\rii, `n timp, a unei inte-
politic\ a lumii sau a Europei, ne putem face tale (America de Nord, respectiv America de gr\ri [i unific\ri politice; din anul
doar o imagine general\ asupra modului în Sud, desp\r]ite de zona istmului Panama); 1999 s-a trecut la utilizarea unei mo-
care se poate realiza o anumit\ grupare mai – pe cele dou\ mari arii lingvistice: nede unice denumit\ „euro“. UE este
mult pozi]ional\ [i regional\ a statelor. America de Nord (pân\ la grani]a dintre SUA format\ `n prezent din 25 ]\ri.
 ~n Europa, aceast\ grupare pozi]ional\ [i Mexic) denumit\ „America Anglo-Saxon\“
de state permite identificarea mai multor (de limb\ englez\) [i America Latin\;
DOC 1 G8 (Grupul celor 8)
regiuni ale continentului, astfel: Europa – `n America de Sud cuprinde ]\ri care au,
Nordic\ (incluzând aici [i ]\rile baltice), pe teritoriul lor, por]iuni ale lan]ului Mun]ilor Cele mai industrializate ]\ri ale
Anzi (]\ri andine) [i ]\ri care au ie[ire spre lumii formeaz\ „Grupul celor 8“
Europa de Est (cuprinzând Belarus, Ucraina [i
Oceanul Atlantic (]\ri atlantice); (din care fac parte SUA, Japonia,
Federa]ia Rus\, a c\rei parte asiatic\ formeaz\ Germania, Fran]a, Regatul Unit,
regiunea Asia de Nord), Europa Sudic\ – economic, cea mai important\ grupare
Italia, Canada [i Federa]ia Rus\) cu
(Mediteranean\), Europa Vestic\ (Atlantic\) [i de state cuprinde Canada, SUA [i Mexic, for- scopul de a se discuta periodic
Europa Central\ (Fig. 1). mând o asocia]ie comercial\ de liber schimb principalele probleme economice
Aceast\ grupare reflect\ mai mult apro- (denumit\ ALENA sau NAFTA). ale lumii contemporane.
pierea spa]ial\ reciproc\ dintre statele compo- Grup\rile regionale de state urm\resc uti- Una dintre principalele pro-
nente fiec\rei regiuni [i pozi]ia lor în Europa. lizarea unor avantaje economice rezultate din bleme ale G8 este lansarea unui
Analizând `ns\ [i leg\turile economice, poli- pozi]ia lor geografic\. dialog economic „Nord-Sud“. În
}\rile cele mai dezvoltate economic sunt prezent (2005) G8 [i-a propus
tice sau de alt\ natur\ dintre ]\rile europene se
reunite în „Grupul celor 8“ (G8), DOC 1. s\ ajute ]\rile cele mai s\race
observ\ c\ exist\ o structur\ foarte bine orga- prin diminuarea datoriilor
nizat\ în vest [i centru – Uniunea European\ [i Cea mai larg\ grupare, care cuprinde
acestora [i prin acordarea unor
o grupare individualizat\, în partea de est, for- aproape toate statele lumii, este Organiza]ia noi finan]\ri suplimentare.
mat\ din Belarus [i Federa]ia Rus\. Na]iunilor Unite (ONU), DOC 2.
 ~n Asia se pot identifica, de asemenea, D. GRUPÃRI DE STATE DUPÃ
mai multe regiuni: o parte central\ – Asia TIPUL DE DEZVOLTARE APLICAÞII:
Central\, spre nord – Asia de Nord (care este Un criteriu cu o obiectivitate mai mare Utilizând harta politic\ a lu-
partea asiatic\ a Federa]iei Ruse), spre est îl constituie tipul [i nivelul de dezvoltare mii (pag. 10 – 11) [i h\r]ile al\-
– Asia de Est, spre sud-est – Asia de Sud-Est, general\ a statelor. Astfel se pot distinge turate, preciza]i:
1. }\rile care fac parte din fieca-
spre sud – Asia de Sud [i spre vest – Asia de mai multe categorii de ]\ri cu o anumit\
re grupare teritorial\ din Europa.
Vest [i de Sud-Vest. recunoa[tere tipologic\, utilizat\ ca atare în 2. Câte dou\ sau trei ]\ri
~n Asia, spre deosebire de Europa, aceast\ practica rela]iilor interna]ionale; aceste ca- reprezentative din fiecare nivel de
grupare regional\ de state are totodat\ [i o tegorii sunt redate în Fig. 2. dezvoltare.
12
20° Cerc
Oceanul Arctic
10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°
60
ul p
olar DOC 2 ONU
° a rctic
Organiza]ia Na]iunilor Unite este cea
mai larg\ [i cea mai reprezentativ\ organi-
c za]ie a statelor lumii. ~n prezent, num\r\
i 185 state. Nu fac parte din ONU câteva state
t
Europa
n
mici din Oceania (Kiribati, Nauru, Tonga,
Nordic\
a

Tuvalu etc.), Vatican [i Elve]ia.


t l

Sediul ONU este la New York [i acti-


A

Marea vit\]ile organiza]iei sunt finan]ate propor-


50°
Nordului
Europa de Est ]ional cu puterea economic\, de c\tre fie-
l
n u

Europa care ]ar\ component\. Câteva organisme


legate de ONU ocup\ un rol important în
e a

Vestic\ Europa economia mondial\:


Central\ Fondul Monetar Interna]ional (FMI);
O c

(Atlantic\) Banca Mondial\ (BM) [i, în cadrul ei,


îndeosebi Banca Interna]ional\ pentru
40°

agr\
Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BIRD);
Marea Ne Organiza]ia Mondial\ a Comer]ului
Europa Sudic\ (Mediteranean\) (OMC).
Asia De asemenea, ONU are organisme pro-
M a r e a prii cum ar fi PNUD: (Programul Na]iuni-
Africa
M

lor Unite pentru Dezvoltare), FAO (Orga-


e
0 200 400 600 800 1000 km d i t e r a n \ niza]ia Na]iunilor Unite pentru Agri-
 Fig. 1 - Europa – grup\ri regionale de state cultur\ [i Alimenta]ie).

O c e a n u l A r c t i c }\ri industrializate
}\ri `n dezvoltare
}\ri `n tranzi]ie
}\ri exportatoare de petrol
}\ri subdezvoltate
Alte ]\ri din sud
O

}ar\ `n dezvoltare [i `n
c

tranzi]ie
O
e

c e

Tropicul de Nord
a

a n
n
u

u
O c

l
l

Ecuator
P
e a

a c
A
n

i f
t
u

O c e a n u l
l

Tropicul de Sud
i c
a
P

I n d i a n
n
a

t
c
i

i
f

c
i
c

0 2000 km

 Fig. 2 - Categorii de state dup\ nivelul de dezvoltare


13
Cronologia decoloniz\rii
2 EVOLUÞIA ÎN TIMP A HÃRÞII POLITICE DOC 1
(1946–1990)

Perioada 1946–1950
Harta politic\ actual\ a lumii este rezulta- Epoca modern\ a cunoscut dezvoltarea
Iordania, Filippine, Pakistan,
tul unei evolu]ii `ndelungate. unor imperii (Imperiul otoman, Imperiul habs-
India, Myanmar (fost\ Birmania),
 ~mp\r]irea lumii în state [i imperii î[i burgic, Imperiul rus) [i a diferitelor state mai mici
Sri Lanka (fost Ceylon), Israel,
are originea în Antichitate. Primele forma- în Europa, Asia, America Central\ [i de Sud. Rep. Coreea, R.P.D. Coreean\,
]iuni statale au ap\rut în Orientul Mijlociu [i Pe continentul nord-american principalul Vietnam, Laos, Kampuchea, Indo-
Apropiat (în spa]iul Mesopotamiei [i al element de geografie politic\ îl reprezint\ for- nezia.
Persiei), nordul Africii (Egiptul antic), pe marea Statelor Unite ale Americii, printr-o
Perioada 1950–1960:
Valea Indului [i în Asia de Est (China). unificare teritorial\ [i politic\ de la est spre vest.
Libia, Sudan, Maroc, Tunisia,
~n Grecia antic\ erau cunoscute ora[e- ~n perioada contemporan\ (de la Ghana, Malaysia, Guineea, Came-
le-stat (polis), iar bazinul M\rii Mediterane a mijlocul sec. XIX pân\ ast\zi) asist\m la for- run, Togo, Madagascar, Zair (fost
fost colonizat de fenicieni care au întemeiat, marea unor state na]ionale prin unificarea mai Congo Belgian, actuala R. D.
de asemenea, ora[e-stat (Cartagina). multor entit\]i teritoriale mai mici (unificarea Congo), Somalia, Benin (fost
Primul „stat“ de mari dimensiuni, cu o Germaniei, a Italiei), la consolidarea unor Dahomey), Niger, Burkina Faso
mare stabilitate în timp [i cu o organizare in- state întinse, la men]inerea imperiilor colo- (fost\ Volta Superioar\), Cote
terioar\ exemplar\, a fost Imperiul roman. El niale (Fran]a, Spania, Anglia, Olanda - Fig. 1, d’Ivoire, Ciad, Africa Central\,
a inclus în teritoriul s\u, succesiv, alte forma- 2) [i, pe alocuri, modificarea acestora, la extin- Congo (fost Congo Francez), Ci-
]iuni teritoriale de tipul statelor (Gallia, Hispa- derea succesiv\ a Imperiului rus, apoi a URSS, pru, Gabon, Senegal, Mali, Nige-
nia, Dacia), sau chiar state mai vechi (Egipt, la apari]ia unor state noi în America Latin\ [i ria, Mauritania.
Grecia, Iudeea). Principalele elemente carac- Asia (Fig. 3) [.a. Germania a fost ocupat\, dup\ Perioada 1961–1970:
teristice ale acestui imperiu sunt: grani]e sta- Al Doilea R\zboi Mondial, de for]ele aliate, iar Sierra Leone, Kuwait, Tanza-
bile [i bine delimitate (ap\rate prin garnizoa- pe teritoriul ei s-au format (în 1949) dou\ state: nia (fost\ Tanganyka), Samoa de
ne militare), o organizare intern\ bazat\ pe în vest, Republica Federal\ Germania (capitala Vest, Burundi, Rwanda, Algeria,
institu]ii [i reguli precise, o capital\ cu func]ii la Bonn) [i în est, Republica Democratic\ Ger- Jamaica, Trinidad-Tobago, Ugan-
centralizatoare (Roma), o organizare pe „pro- man\ (cu capitala la Berlin), care s-au reunificat da, Kenya, Malawi, Malta, Zam-
vincii“ (similar\ unui sistem federal), [i un sis- în 1990. bia, Gambia, Maldive, Singapo-
tem economic, financiar [i administrativ unitar. Dup\ Al Doilea R\zboi Mondial are loc re, Guyana (britanic\), Botswana,
La sfâr[itul sec. IV, Imperiul roman se împarte un proces de decolonizare [i de apari]ie a noi Lesotho, Barbados, Yemen (fost
în Imperiul roman de apus (cu capitala la state în Africa, Asia, America Central\ [i de Aden), Nauru, Mauritius, Swa-
Roma), care va forma nucleul lumii catolice [i Sud, Oceania (în total, aproape 90) – DOC 1. ziland, Guineea Ecuatorial\, Ton-
ga, Fiji.
Imperiul bizantin (cu capitala la Constantino- Dup\ anul 1990 au ap\rut state noi prin:
pole), care va sta la originea lumii ortodoxe. desfiin]area URSS, dezmembrarea Iugoslaviei Perioada 1970–1980:
 ~n Evul Mediu, Europa a avut o puter- [i divizarea Cehoslovaciei. Bahrein, Qatar, Emiratele Ara-
nic\ fragmentare politic\, reunit\ uneori în Desfiin]area URSS a dus la apari]ia a 15 be Unite, Bangladesh, Bahamas,
„imperii“ (Imperiul carolingian, Imperiul ro- noi state, situate pe continentul european [i Grenada, Guineea Bissau, Mo-
mano-german), dar adesea împ\r]it\ în regate. asiatic, Federa]ia Rus\ fiind succesoarea sa zambic, Capul Verde, São Tome [i
~n Africa medieval\, în afara p\r]ii de nord „principal\“ (DOC 2). Principe, Papua-Noua Guinee,
Angola, Surinam (fost\ Guyana
(arab\), existau diferite forma]iuni statale (mai Dezmembrarea R.S.F. Iugoslavia a dus la
Olandez\), Comore, Seychelles,
numeroase în zona Ghana–Nigeria). apari]ia altor 5 state noi (DOC 3). Serbia [i
Djibouti (fost\ Somalia Francez\),
America precolumbian\ cuprindea for- Muntenegru se consider\ principala succe-
Solomon, Tuvalu, Santa Lucia,
ma]iuni statale suprapuse civiliza]iilor ma- soare a fostului stat. Kiribati, St. Vincent [i Grenadine.
ya[\, inca[\ [i aztec\. Divizarea Cehoslovaciei a fost un proces
Descoperirile geografice au permis cunoa[- pa[nic, în urma c\ruia au ap\rut dou\ state Perioada 1981–1990:
terea [i colonizarea unor teritorii noi (America, noi (DOC 4). Zimbabwe (fost\ Rhodesia),
Vanuatu, Belize, Antigua [i Bar-
Asia de Sud, Australia) [i formarea unor „im- ~n prezent, exist\ un num\r de peste 70 de ter-
buda, St. Kitts [i Nevis, Brunei,
perii coloniale“ (în sec. XVI–XIX); acest proces ar itorii sub tutel\ sau dependente. Exceptând
Namibia.
putea fi denumit „europenizarea” planetei. Groenlanda, majoritatea sunt de mici dimensiuni.
14
O c e a n u l A r c t i c Imperiul colonial Fig. 1 - Principalele posesiuni coloniale
britanic din prima parte a secolului XX
Imperiul colonial
francez
posesiuni temporare
ale Germaniei
posesiuni olandeze

O c e a
posesiuni ale Italiei
Tropicul de nor
d posesiuni ale
Portugaliei
posesiuni ale Belgiei
n u

Oceanul posesiuni ale Spaniei


Ecuator
l
A

O c e a n u l O c e a n u l
Pacific
t
l

Tropicul de sud
a

I n d i a n
P a c i f i c
n
t i c

0 3000 km Fig. 3 - Coloni[ti europeni `n Africa (1920)

O c e a n u l A r c t i c state suverane Fig. 2 - Evolu]ia h\r]ii politice a lumii


`nainte de 1945 `n secolul XX
state ap\rute
`ntre 1945-1990
state ap\rute
dup\ 1990
principalele
O c e a

teritorii sub Statele formate dup\ dezmem-


tutel\ DOC 3
Tropicul de nor
brarea R.S.F. Iugoslavia
d
Statele Suprafa]\ Popula]ie
n u

O c e a n u l Capitala
Oceanul succesoare (km2) (mil. loc.)
l

Ecuator P a c i f i c Serbia 77.460 7,1 Belgrad


A

O c e a n u l
Muntenegru 13.810 0,6 Podgorica
t
l

Pacific Croa]ia 56.590 4,3 Zagreb


a

I n d i a n Bosnia [i
n

Tropicul de sud
t i c

Her]egovina 51.200 3,9 Sarajevo


Macedonia 25.720 2,0 Skopje
Slovenia 20.273 2,1 Ljiubljana
0 3000 km

DOC 2 Statele formate dup\ desfiin]area URSS Statele formate dup\


DOC 4
Statele succesoare Suprafa]\ (km ) 2
Popula]ie (mil. loc.) Capitala divizarea Cehoslovaciei
Federa]ia Rus\ 17.075.400 142,8 Moscova Statele Suprafa]\ Popula]ie
Capitala
Ucraina 603.700 45,6 Kiev succesoare (km2) (mil. loc.)
Belarus 207.600 9,5 Minsk Slovacia 49.010 5,4 Bratislava
Republica Moldova 34.480 4,1 Chi[in\u Cehia 78.860 10,6 Praga
Estonia 45.200 1,3 Tallinn
Letonia 64.600 2,1 Riga
Lituania 65.300 3,1 Vilnius APLICAÞII:
Armenia 29.800 3,3 Erevan 1. Preciza]i ce `n]elege]i prin „euro-
Georgia (Gruzia) 69.870 4,7 Tbilisi penizarea planetei”.
Azerbaidjan 86.600 9,1 Baku 2. Reda]i pe scurt principalele elemente
Turkmenistan 491.200 5,1 Ashabad ale evolu]iei h\r]ii politice a lumii din
Uzbekistan 444.400 29,1 Ta[kent ultimele dou\ decenii.
Tadjikistan 143.100 7,6 Du[anbe 3. Localiza]i pe harta politic\ a lumii
Kazahstan 2.724.900 16,7 Astana (pag. 10-11) statele cuprinse `n fiecare etap\
Kirghistan 199.900 5,4 Bi[kek din „cronologia decoloniz\rii“ (DOC 1).
15
PRINCIPALELE PROBLEME ACTUALE DIC}IONAR
3 DE GEOGRAFIE POLITICÃ Conflicte externe – conflicte
care opun diferite ]\ri.
Lumea contemporan\ este confruntat\ cu o serie de probleme politice care ]in de rela]iile Conflicte interne – conflicte
dintre state; acestea au o important\ component\ teritorial\, spa]ial\, deoarece se desf\[oar\ în care au loc `n interiorul ]\rilor,
cadrul concret al actualei h\r]i politice a lumii [i se refer\ la o gam\ variat\ de aspecte opunând grupuri de oameni ai ace-
cuprinzând: conflictele interne [i externe, utilizarea apelor [i resurselor marine, interesul pen- lea[i ]\ri.
tru regiunile polare, transporturile maritime prin strâmtori [i canale, p\strarea [i cultivarea Etnie – grup uman cu o anu-
identit\]ii proprii a statelor în condi]iile globaliz\rii, colaborarea interna]ional\ pentru abor- mit\ omogenitate a caracteristicilor
darea în comun a unor probleme ale lumii contemporane, trasarea frontierelor (DOC 1). culturale [i de civiliza]ie (limb\,
religie, mod de via]\, comporta-
A. CONFLICTE INTERNE ªI EXTERNE Conflictele externe (Fig. 3) opun, de ment), ca rezultat al unei istorii
~n prezent, se accept\ c\ singura posibilitate regul\, câte dou\ state [i au ca obiect regiunea comune.
de rezolvare a problemelor politice dintre state comun\ de frontier\ (DOC 1). Cauzele sunt nu- Minoritate – grup uman care
este calea dialogului [i a negocierilor. meroase; ele pot fi etnice, religioase sau econo- este mai redus din punct de vedere
 Conflictele interne au o serie de cauze mice [i au o important\ component\ istoric\ numeric decât unul sau mai multe
multiple, dintre care le men]ion\m pe cele de (cu originea în timp [i cu perpetuare pân\ `n alte grupuri umane cu care con-
natur\ etnic\, religioas\, lingvistic\, de dife- zilele noastre). vie]uie[te pe un anumit teritoriu
ren]iere economic\ a anumitor regiuni, com- Astfel, conflictul dintre India [i Pakistan î[i determinat; exist\ mai multe
portamentul conduc\torilor, interese de grup, are originea `n momentul decoloniz\rii (1947), accep]iuni ale termenului: mino-
ritate etnic\, lingvistic\, religioas\.
regimul politic instaurat (totalitar, uneori). când fosta colonie britanic\ a fost împ\r]it\ în
Regiuni transfrontaliere –
Câteva exemple: dou\ dominioane pe criterii religioase: Uniunea
regiuni situate de o parte [i de alta
– `n Sudan, conflictul dintre mili]iile Indian\ (cu o popula]ie preponderent hindus\) a frontierei dintre dou\ state; une-
arabe proguvernamentale [i localnicii (po- [i Pakistan (cu o popula]ie musulman\), for- ori pot fi regiuni generatoare de
pula]ii negroide) din vestul statului, re- mat\ la rândul s\u din dou\ p\r]i, în vest, tensiuni `ntre state, dar au `nceput
giunea Darfur (Fig.1, 2). Pakistanul Vest [i în est, Pakistanul de Est. s\ devin\, mai ales `n Europa,
– în Sri Lanka, o popula]ie minoritar\ (ta- ~ntre aceste ]\ri s-au succedat mai multe r\z- regiuni de colaborare, cooperare [i
milii) î[i revendic\ prin lupt\ armat\ o nou\ boaie. ~n urma r\zboiului de acum aproape 4 dezvoltare `n interes reciproc.
identitate; decenii, Pakistanul de Est [i-a dobândit inde-
– în Filippine, exist\ un conflict de natur\ penden]a, luând numele de Bangladesh. ~n pre-
religioas\ între popula]ia majoritar catolic\ [i zent, conflictul are ca obiect zona Kashmir re-
minoritatea musulman\; vendicat\ atât de Pakistan, cât [i de India (Fig. 4).
– `n Peru [i Mexic, conflictele interne opun Problema este mai complex\ în prezent,
p\turile cele mai s\race ale popula]iei (îndeo- `ntrucât cele dou\ ]\ri posed\ bomba atomic\.
sebi ]\ranii aborigeni) puterii statale centrale; O categorie nou\ de conflicte este generat\,
– în Etiopia [i Somalia, conflictele între `n ultimii ani, de ceea ce poart\ denumirea de
diferitele grupuri umane sunt generate de „terorism interna]ional”, fenomen cu care s-a
nivelul de trai foarte sc\zut [i de imposibili- confruntat SUA, diferite ]\ri vest europene,
tatea unei redres\ri economice reale a ]\rilor Arabia Saudit\, Federa]ia Rus\ [.a. La origine, Fig. 1 - Sate distruse `n regiunea
respective; terorismul interna]ional are un pronun]at ca- Darfur (2005)
– în Iran, conflictele interne opun grupurile racter religios, cultural [i ideologic, dep\[ind
reformatoare fundamentali[tilor islamici [i sensibil cadrul unor revendic\ri minimale.
chiar cele dou\ ramuri ale islamismului ([ii]i, Terorismul `n sine nu este o problem\ de geo-
majoritari, fa]\ de suni]i, minoritari); grafie politic\, dar `n m\sura `n care afecteaz\
– în Columbia, exist\ conflicte între autori- integritatea teritorial\ a statelor poate fi consi-
tatea central\ [i grupurile de interese care se derat un domeniu al politicii mondiale `n com-
ocup\ de producerea, transportul [i dis- ponenta sa teritorial\. De asemenea, dez-
tribuirea drogurilor; voltarea tehnologiilor nucleare de ]\ri cu o
– în Angola, diferitele grup\ri armate î[i democra]ie limitat\ creaz\ premisele unor
disput\ de peste un deceniu administrarea posibile instabilit\]i regionale, care pot afecta Fig. 2 - Localnici nevoi]i s\-[i p\r\-
]\rii. O situa]ie similar\ este în Afganistan. integritatea teritorial\ a statelor. seasc\ localit\]ile distruse
16
O c e a n u l A r c t i c

Irlanda de Nord

Bosnia-Her]egovina
Cecenia Peninsula Coreea
Kosovo URSS-Afghanistan (Coreea de Nord -
Cipru Liban

O c e a
Afghanistan Coreea de Sud)
Mexic Israel- Irak-Iran Kashmir
Tropicul de nor Maroc- ]\rile arabe (India-

O
d Cuba Algeria Taiwan-China
Pakistan) India-China

c
Libia- Sudan
O

Ciad SUA-Vietnam

e a
Sierra Etiopia-
c e

Salvador Leone Kampuchea


n u

Columbia Liberia Eritreea Etiopia Filippine


Nigeria Etiopia- Sri Lanka

n u
Somalia Ins. Moluce (Indonezia)
a n

Ecuator
l

Rwanda
Ecuador-Peru

l
Timor
u l

Zair-Angola
A

Peru
Angola O c e a n u l Noua Caledonie
t

P a c i
Fiji
Peru-Chile
l

Zimbabwe
Tropicul de sud
P a

I n d i a n
a
n t
c

f i
i

i c
f

c Argentina-Regatul Unit
i

c
(Falkland)
Chile-Argentina
0 3000 km (Str. Magellan) conflicte interne
conflicte externe

 Fig. 3 - Principalele zone de conflict de pe Glob, `n ultimele decenii

DOC 1 Marii creatori de frontiere

«Au existat momente [i state creatoare de frontiere: China, Imperiile otoman, britanic,
francez, portughez [i spaniol, german [i rus, ca [i papalitatea [i conferin]ele interna]ionale.
Practicile au fost ele identice? Puterile preexistente au fost consultate `n luarea deciziilor
sau au avut [i un rol decizional. Au existat frontiere premoderne [i practici frontaliere
vechi? Care au fost urmele l\sate de marii creatori de frontiere? Care a fost aici rolul
geografilor [i al cartografilor?
Astfel, `n lumea a treia, 17,2% din frontierele actuale au fost trasate de francezi. Ei
urmeaz\ pe locul al doilea, dup\ britanici (21,5%), campioni la toate categoriile. Aceast\
concuren]\ pare destul de neobi[nuit\ când se rememoreaz\ circumstan]ele invent\rii
frontierelor franceze. Not\m absen]a relativ\ a Statelor Unite ale Americii [i, faptul c\, `n
 Fig. 4 - Soldat din trupele indiene de
cazul Tratatului de la Versailles, unde diploma]ii americani au fost foarte implica]i,
gr\niceri ]inând sub observa]ie o intersec]ie a
Congresul a refuzat ratificarea. ora[ului Srinagar din zona de conflict Kashmir
De ce se traseaz\ frontierele [i conform c\ror concep]ii? ~n cancelarii, `n principal pen-
APLICAÞII:
tru a concesiona teritorii evitând r\zboiul, dar [i pentru consolidarea cuceririlor, ca urmare
Citi]i textul al\turat [i r\spunde]i la
a conflictelor, [i din motive de administrare [i men]inere a ordinii. Britanicii pun `n acela[i
urm\toarele `ntreb\ri:
timp accentul, `n Asia, pe probleme strategice - a face din teren aliatul t\u - `n timp ce 1. Enumera]i câteva dintre motivele posi-
francezii ra]ioneaz\ mai mult `n func]ie de comodit\]ile de administrare. bile pentru care sunt create frontiere.
Pe scurt, diferite concep]ii au dominat trasarea frontierelor.» 2. Explica]i de ce Fran]a [i Marea Britanie
M. Foucher, Fronts et frontières, Fayard, 1991 au trasat aproape 40% din lungimea fron-
tierelor „lumii a treia”.
17
B. UTILIZAREA APELOR ªI Grani]ele [i platforma continental\ DIC}IONAR
RESURSELOR MARINE O problem\ care creeaz\ uneori dispute
O privire atent\ asupra unui planiglob ne teritoriale o reprezint\ delimitarea platformei Mare – `ntindere acvatic\ de
arat\ c\ întinderile marine predomin\ asupra dimensiuni mai mici decât oceanul,
continentale a unor ]\ri suverane [i trasarea, pe
fiind, de regul\, parte marginal\ a
uscatului continental. De asemenea, se observ\ aceasta, a grani]elor maritime dintre state. Un acestuia.
c\ multe ]\ri, prin accesul direct la mare, par a exemplu în acest sens îl reprezint\ trasarea Nodul polimetalic – concen-
avea o pozi]ie privilegiat\ fa]\ de ]\rile f\r\ grani]elor maritime în zona Golfului Persic trare de minerale utile prezente `n
acces sau pentru care acesta este dificil. (Fig. 6, pag. 21) unde, pe lâng\ elementele cantit\]i mari pe fundul oceanelor;
Resursele din zona litoral\ (Fig. 1, 3), pre- reprezint\ o surs\ poten]ial\ de
legate de aspectul grani]elor continentale, a ]\r-
cum [i cele situate în largul m\rilor [i al ocea- mangan, fier, nichel, cupru etc.
murilor [i a zonelor maritime stabilite (mare Ocean – cea mai `ntins\ subdi-
nelor, au trezit un interes sporit din partea
teritorial\, zon\ economic\ exclusiv\) exist\ un viziune a hidrosferei care cuprinde
]\rilor situate în apropiere.
interes suplimentar pentru z\c\mintele sub- `ntinderile acvatice mari dintre con-
 Delimit\ri ale apelor marine
marine de petrol (z\c\minte off-shore). tinente; oceanele de pe Glob sunt:
~n urma unor negocieri s-au stabilit Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific,
urm\toarele delimit\ri ale apelor marine: Apele interna]ionale [i valorificarea
Oceanul Indian [i Oceanul Arctic.
– marea teritorial\ (pân\ la 12 mile marine resurselor marine Platform\ continental\ – su-
dep\rtare de ]\rm, circa 22 km), care intr\ `n O important\ problem\ de geografie prafa]\ cu o `nclinare redus\,
domeniul suveranit\]ii statului respectiv; politic\ este aceea a accesului, cel pu]in teore- situat\ la marginea m\rilor [i
– zona contigu\ (de la 12 la 24 mile mari- tic, al tuturor ]\rilor la suprafe]ele acvatice ale oceanelor, care face leg\tura `ntre
ne), unde statele nu î[i exercit\ o suveranitate apelor interna]ionale [i la resursele naturale uscat [i povârni[ul continental;
deplin\, dar pot realiza un anumit control; apele platformei continentale au
situate `n apele [i pe fundul Oceanului Pla-
adâncimi mici (0-200 m).
– zona economic\ exclusiv\ (pân\ la o dis- netar, în spa]iul acestor ape interna]ionale. }\ri insulare – ]\ri compuse
tan]\ de 200 mile marine de la linia ]\rmului), Utilizarea „m\rii libere“ se refer\ la mai din mai multe insule sau, `n anu-
`n care statul are dreptul de exploatare eco- multe aspecte, cum ar fi: extragerea nodulilor mite cazuri, dintr-o singur\ insul\.
nomic\ a resurselor naturale (Fig. 2); Z\c\minte off-shore – z\c\-
polimetalici; utilizarea resurselor energetice
– zona m\rilor adânci (situat\ dincolo de minte de petrol `n zona platformei
(curen]ii oceanici, mareele); exploatarea sub-
200 mile marine), care constituie un bun continentale a m\rii, la adâncimi
comun al întregii omeniri; este denumit\ [i stan]elor dizolvate `n apa m\rii; valorificarea relativ reduse, care se extrag cu aju-
„zon\ economic\ liber\“ sau „marea liber\“. resurselor biotice [.a. torul unor sonde sau platforme de
 Zonele economice exclusive Aceste probleme noi se pun `ntr-o alt\ pers- foraj marin.
O consecin]\ a stabilirii zonelor economice pectiv\ dac\ avem `n vedere c\, `ntr-un viitor
exclusive (ZEE) este reducerea cu 1/3 a apropiat, anumite tehnologii vor putea s\
suprafe]elor totale ale oceanelor [i m\rilor duc\ la utilizarea resurselor Oceanului Plane-
care reprezint\ patrimoniul comun al uma- tar `ntr-un mod mai complet.
nit\]ii. Mai mult de jum\tate din suprafa]a ~n prezent, statele sunt preocupate mai
zonelor economice exclusive apar]in unor mult de a-[i organiza o prezen]\ activ\ `n
state cu larg\ ie[ire la mare (SUA, Australia, zonele economice libere, pentru ca, `n viitor,
Federa]ia Rus\, Brazilia, Japonia, Indonezia, s\ poat\ utiliza direct aceste teritorii.
Canada, Chile, Noua Zeeland\, Mexic). Totodat\, aceste spa]ii au [i un rol strate-
De avantajele oferite de zonele economice
gic `n cre[tere, datorit\ posibilit\]ilor de
exclusive beneficiaz\ multe ]\ri insulare mai
deplasare a navelor civile [i militare, a sub-
mari (Japonia, Filippine, Republica Madagas-
marinelor, precum [i a navelor pentru
car, Indonezia, Noua Zeeland\) sau foarte
mici (Mauritius, Fiji, Maldive). cercet\ri [tiin]ifice privind problematica
Geografia politic\ a ]\rilor se modific\ oceanului.
sensibil dac\ lu\m `n considera]ie raportul Deocamdat\ nu exist\ un tratat negociat [i
dintre suprafa]a continental\ a unui stat [i acceptat, deoarece ]\rile care au posibilit\]i de
 Fig. 1 - Exploatarea z\c\mintelor
zonele economice exclusive, din jurul sau din a „controla“, cel pu]in teoretic, aceste spa]ii nu off-shore - platform\ petrolier\ `n
apropierea acestuia (analiza]i DOC 1). sunt interesate de noi reglement\ri. Marea Nordului
18
O c e a n u l A r c t i c

O
O c e a
Tropicul de nor

c
d

e a
O

n u
c e

n u

Ecuator

l
a n

P a
u l

O c e a n u l
t

c
Tropicul de sud I n d i a n
l

i
P a

f i
n t
c

c
i

i c
f

c
i

0 3000 km

 Fig. 2- Principalele zone economice exclusive


zone economice exclusive state a c\ror zon\ economic\ exclusiv\ este mai
DOC 1 Principalele zone economice exclusive ape interna]ionale mare decât suprafa]a teritoriului continental
limita zonelor economice exclusive state a c\ror zon\ economic\ exclusiv\ este mai
Statul Suprafa]a Suprafa]a zonei eco- mic\ decât suprafa]a teritoriului continental
continental\ nomice exclusive
(mil. km2) (mil. km2)
SUA 9,3 7,6
Australia 7,7 7,0
Indonezia 1,9 5,4
Noua Zeeland\ 0,3 4,8
Canada 9,9 4,7
Federa]ia Rus\ 17,1 4,3
Japonia 0,4 3,9
Brazilia 8,5 3,2
Mexic 1,9 2,9
Chile 0,7 2,3
Norvegia 0,3 2,0
India 3,3 2,0
Filippine 0,3 1,9
Portugalia* 0,1 1,7
Rep. Madagascar 0,6 1,3
Mauritius 0,002 1,1
Argentina 2,8 1,1
Ecuador 0,3 1,1
Spania* 0,5 1,1
Fiji 0,02 1,1 Fig. 3 - Exploat\ri de z\c\minte off-shore cu sonde de foraj marin `n Golful Mexic
Rep. Africa de Sud 1,2 1,0
China 9,6 0,9** APLICAÞII:
Maldive 0,003 0,9 Urm\rind DOC 1 [i Fig. 2:
Regatul Unit 0,2 0,9 1. Localiza]i pe harta politic\ a lumii principalele state cu zone economice exclusive.
* inclusiv insulele din Oceanul Atlantic 2. Analiza]i raportul dintre suprafa]a uscatului statelor respective [i cea a zonei lor eco-
** China consider\ Marea Chinei de Sud ca mare nomice exclusive.
teritorial\ [i zona economic\ mai extins\
3. Explica]i ordinea statelor din tabel.
19

S-ar putea să vă placă și