Sunteți pe pagina 1din 3

1

ARTICOLUL HOTĂRÂT „THE”


Se folosește înaintea unui substantiv definit (la singular sau plural, numărabil sau nenumărabil). Se omite
înaintea substantivelor la plural, a substantivelor numărabile sau nenumărabile cand ne referim la ele în
general. Ex. The man was stending over there is my friend.

„The” este folosit înainte de: „The” este omis înainte de:
1. Substantive nume de obiecte considerate 1. Substantive proprii.
unice. Alice
The earth
2. Substantive denumind: 2. Denumiri de sporturi, jocuri, activități, zile,
a) Cinematografe: The Rex luni, culori, băuturi, meselor zilnice
b) Teatre: The Palladium (meals) denumirile unor limbi (atunci când
c) Muzee: The Prado nu sunt urmate de cuvîntul –language).
d) Ziare/reviste: The Independent, The Dinner is served.
Times. Excepții: Newsweek, Time We speak German.
e) Vapoare: The Titanic The ancient Greek language is hardly used
f) Hoteluri: The Hilton now.
g) Instituții: The RSPCA 3. Denumiri de substanțe: Oil is produce here.
h) Documente: The Constitution
i) Evenimente storice: The Second War 4. Denumiri:
World a) țări: Romania, England. Excepții: The
j) Galerii: The Tate Gallery Argentine, the Netherlands, (the)
Restaurante, pub-uri, bănci, hoteluri care poartă Sudan, the Hague, the Vatican City
denumirea fondatorului și se încheie în s sau ’s nu b) orașe: Bucherest, london
sunt precedate de the. ex. Harrods c) străzi: Oxford Street, Carnaby Street,
excepții: the High Street, the Strand,
3. Denumiri precum: the Mall, the A11, the M4 motorway
a) mări: the Black Sea d) piețe (centrul orașului): Trafalgar
b) râuri: the Nile Square
c) grupuri de insule: the Dodecanesse. The e) poduri: Tower Bridge, excepții: The
Shetland Isles Bridge of Sighs, The Forth Bridge, the
d) lanțuri de munți: the Alps Severn Bridge, the Golden Gate Bridge
e) grupuri de state: the USA f) Parcuri: Hyde Park
f) deșerturi: the Gobi. The Sahara Desert g) Stații: Euston Station
g) golfuri: the Persian Golf h) Adrese: 15, McMillan St.
h) Oceane: the Pacific i) Cladiri: Westminster Abbey
i) Canale: the Manchester Canal j) Continente: Europe
j) Denumiri și substantive care se formează k) Munți izolați: Everest, Kilimanjaro
cu prepoziția „of”: the Valley of the l) Insule: Cyprus,Sicily
Kings m) Lacuri: Lake Victoria
k) Alte situații: the equator, the Arctic/ Când primul cuvânt al unui substantiv compus
Antarctica, the South of France, the format din doua cuvinte este nume de persoană sau
South/West/North/East denumirea unui loc, the nu se folosește.
Ex.:Westminster Abbey, But: The Tower of London
4. Denumiri de instrumente muzicale, dansuri: 5. Adjective posesibe: That isn’t your pen.
the piano, the samba
5. Nume de familie: a) the Hunters 6. Denumiri de puburi, magazine, bănci și
b) naționalități ale căror denumiri se încheie hoteluri care includ numele fondatorului și se
în: -sh,-ch sau –ese: the English, the Dutch, încheie în –s, -’s.
the Japonese. 7. Woolwarth’s, Lloyds Bank, Tom’s Pub.
Alte denumiri de naționalități se folosesc cu Excepții: The Red Lion Pub – deoarece Red
2

sau fără the: the North Americans, the Lion nu este nume de persoana sau loc.
Austrians

6. Titluri nobiliare: the Patriarch, the Duchess 8. Cuvinte precum: bed, cillege,school, church,
of Windsor, the King. Excepții: The se hospital, court, prison, market, university,
omite înaintea titlurilor care conțin nume court – atunci când ne referim la ele
proprii: King Carlos considerând rolul acestora.
*work (loc de muncă)
He went to hospital.(E pacient)
His mother went to the hospital to see him.
(A mers în calitate de vizitator)

7. a) Adjective folosite ca substantive colective: 9. Cuvinte precum home, Father/Mother când


the young, the unemployed, the homeless, ne referim la ele discutând despre propria
the blind; casă/ propriii părinți.
adjective/adverbe la superlativ: the most Father is at home.
friendly
●Most folosit ca determinant urmat de un substantiv
nu este precedat de the: Most people like swimming
Excepție: Greece has the most ancient monuments.

8. Cuvinte precum: beach, cinema, city, coast, 10. Mijloace de transport: by bus, by car, by
country(side), sky, ground, jungle, radio, train, by plane. Dar: in the car/bus, the 5
pub, sea(side), earth, station, shop, theatre, o’clock bus.
village, world, etc. Dar nu înaimte de
cuvântul man
9. The e opțional înainte de denumirea
sezoanelor: (the) summer

10. Morning, afternoon, evening, night: in the 11. Denumirile bolilor: flu/the flu, measles/
evening measles, mumps/the mumps. Dar: He’s got
Excepții: at night, at noon, at midnight, by malaria
day/night, at 4 o’clock

11. Evenimente istorice: the Russian 12. Titluri conținând nume proprii: Queen
Revolution, the Cold War, excepție: World Elizabeth
War II

12. Only, last, first folosite ca adjective: He


was the first person to arrive.
3

ARTICOLUL NEHOTĂRÂT A/AN


Folosim A/An:
1. Înaintea substantivelor numărabile la singular când ne referim la ele în general: I want to buy a dress
(any dress)
2. După verbele to be și have got: Mary has got a dog, It’s a German Shephard
3. Înainte de Mr/Mrs/Miss/Ms atunci când ne referim la o persoană necunoscutăȘ A Mr. Jones called
you this morning. (A person that we donțt know)
4. Pentru a arăta: a) prețul în relație cu greutatea: two pounds a kilo
b) distanța în relație cu viteza: 80 km an hour
c) frecvența: twice a week
Nu folosim a/an:
1. Cu substantive nenumărabilesau substantive numărabile la plural. Folosim some in loc de a/an:
We need some milk.
2. Înaintea unui adjectiv dacă nu este urmat de un substantiv: This ring is expensive.
Dar This is an expensive ring.

A(n)/One
1. Folosim a/an pentru a ne referi la lucruri nespecifice cu înțelesul oricare-any one. Folosim
oneatunci când numărăm pentru a pune accent pe număr: He bought a tie (nu una specifică)
He bought one tie (nu două)
2. Folosim one urmat de: day, week, month, year, winter, morning, night sau cu zi specifică sau
lună atunci când s-a țntâmplat ceva, de obicei în narațiuni: One summer, the family decided to go
to Paris.
3. Putem folosi one day pentru a exprima viitorul: One day, you’ll regret this.
4. Folosim one și one of când vrem să identificăm o persoană/lucru dintr-un grup. E în contrast cu
another/other(s).One bus was full, but the others was empty.
5. Folosim a/an fără diferență de înțeles atunci când numărăm sau măsurăm distanța, greutatea,
timpulȘ I paid a/one hundred pounds for the ticket.

One/Ones
1. Folosom one la singilar și ones la plural pentru a evita repetarea substantivului atunci când e clar la
ce ne referim. My house is one with the red front door.
2. Folosim a/an with one atunci cănd înaintea lui one există un adjectiv: I want a jacket. I want a
leather one.
Dar: I want to buy a jacket. I want one with a fur collar.
3. Folosim which one/ones cu this/that: I don’t like this dress, but I like that one.