Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT

I. Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice ”, capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013

Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din
surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile
Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor
naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru
asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă
publică în situaţii de urgenţă.

Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii


serviciilor sociale
Instituţie responsabilă AM POR
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II. Localizare. Judeţul Bacău, oraşul Oneşti, regiunea Moldova NE

III. Costul Proiectului (7116.610,3€)

IV. Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€)

V. Obiective

a) Obiectiv general.
Construirea şi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale
destinate persoanelor vârstnice la parametri şi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare.

b) Obiective specifice.

Reprezintă paşii de urmat în atingerea obiectivului general dar şi efectele şi beneficiile preconizate ale
proiectului:

^ realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde


europene şi conform cu legislaţia în vigoare;
^ asigurarea unor servicii sociale specializate:

> cazare de lungă durată,


> cadru adecvat de găzduire şi îngrijire: -servicii
-masă
-îngrijire personală şi medicală -
asistenţă socială specializată
-activităţi de terapie ocupaţională şi de petrecere a timpului
liber
^ angajarea de personal calificat şi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie;
VI. Jusificare.

Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă
persoanele vârstnice din municipiul Oneşti, care conform analizelor şi statisticilor derivă din fondul problemelor
sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi
calitatea vieţii şi de a preveni instituţionalizarea lor:
^ -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă);
^ -condiţii de locuire improprii şi în spaţii deteriorate;
^ -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; ^ -nivel scăzut de
informare şi cunoaştere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale;

VII. Grupul ţintă

Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv:

a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare;
b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.
Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:

^ servicii sociale, care constau în:


a) ajutor pentru menaj;
b) consiliere juridică şi administrativă;
c) modalitati de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea
psihoafectivă;
^ servicii sociomedicale, care constau în:
a) ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;
b) asigurarea unor programe de ergoterapie;
c) sprijin pentru realizarea igienei corporale;
^ servicii medicale, care constau în:
a) consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă
aceasta este imobilizată;
b) servicii de îngrijire-infirmerie;
c) asigurarea medicamentelor;
d) asigurarea cu dispozitive medicale;
e) consultatii şi îngrijiri stomatologice.

VIII. Planificarea activităţilor

Activitatea 1: Lansarea proiectului

Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului,
această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului, atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor
ţintă, cât şi la nivel de mass media. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi:
1.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului

în cadrul acestei activităţi vor fi parcurşi următorii paşi:

Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneşti a
colaborat întotdeauna foarte bine şi cu care are relaţii mai apropiate, căruia i se va solicita parerea în legătură cu
perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente).

în ceea ce priveşte ziua, intervalul din mijlocul săptămânii (marţi, miercuri, joi) oferă cele mai convenabile
momente. Ziua de luni nu este indicată, deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au
avut loc la sfârşitul săptămânii precedente, fie cu noile evenimente pe care, inevitabil, le aduce sfârşitul săptămânii ;
vinerea jurnaliştii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână ; în plus ziarele şi emisiunile din
audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului şi a timpului materialelor de divertisment, de cultură,
de sport, precum şi anunţurilor publicitare.

Fixarea orei de desfăşurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor, precum şi de timpul
necesar prelucrării informaţiei (scrierea, rescrierea articolelor, punerea în pagină, respectiv eleborarea
comentariului, selectarea de imagini şi sunete, montajul etc.). Luând în calcul toţi aceşti facori, intervalul cel mai
potrivit, în mod general recomandat de lucrările de specialitate, este cel între orele 10 şi 12.

Stabilirea locului de desfăşurare. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-
Oneşti” deoarece :

^ se poate identifica uşor şi găsi repede de către ziarişti


^ este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât şi pentru cei care folosesc
transportul în comun ^ este situată aproape de
centrul oraşului
^ biblioteca este construită la parametri internaţionali , oferind deci un nivel de confort maxim ^ de asemenea
aula, factorul principal, oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe
optime:(este dotată cu scaune şi mese, este mare şi dispune de o staţie de amplificare cu mai
multe microfoane).
Stabilirea listei invitaţiilor.

Redactarea şi trimiterea invitaţiilor. Pregatirea

materialelor ajutătoare
Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme,planşe,grafice,embleme,
machete etc. O planşă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele
mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită şi îi va ajuta pe jurnalişti să sesizeze
semnificaţia profundă a poziţiei, a iniţiativei, a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.Membrul biroului
de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei
şi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice, astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul
reprezentantului organizaţiei.

Pregătirea discursului

Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă

Pregătiri şi verificări de ultimă oră

1.2. Lansarea unui comunicat de presă


1.3. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe
site-ul Primariei Oneşti (www.oneşti.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât şi pe site-ul propriu al proiectului.
Activitatea 2.Iniţierea investiţiei
2.1. Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate", care determină pe baza temei-cadru
şi a condiţiilor de amplasare, tema de proiectare propriu-zisă. La această fază se stabilesc toate caracteristicile
funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului
(proiectare,execuţie, dotare, echipare). "
Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M.F. şi
MLPAT nr. 1743/69/N/ 1996, prin grija investitorului, de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de
consultanţă şi/sau proiectare în domeniu. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor.
2.2. Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament
(concesiune, transfer, cumpărare, expropiere, etc).
2.3. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri
urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ.
2.4. .Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism", document emis de autoritatea
administraţiei publice locale. Prin " Certificatul de urbanism ", se stabilesc, pe lângă regimul juridic, economic şi de
utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. În cazul existenţei mai multor terenuri
de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament, obţinându-se certificate de urbanism pentru fiecare din
terenuri.
Activitatea 3.Dimensionarea si _ forma terenului
3.1 .Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de
cazare şi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ, înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei
cadru. . Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi:
- 120 - 150 mp/pat sau loc de cazare

3.2. în amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile, cu pericol de alunecare sau inundare,
cu risc de avalanşe, cu degajări de gaze poluante, neomogene sau umpluturi.
3.3. Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată, ferită de curenţi puternici de aer,
de zgomote, vibraţii sau mirosuri dezagreabile.
Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 şi Ordin 462 - al
Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile
normativului P 116. în cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare.
Activitatea 4.Proiectarea căminului
Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de
urbanism, proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala,
funcţională şi plastic- arhitecturală, planul de organizare a incintei, soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi
instalaţii, principalele echipamente şi dotări;se estimează costul investiţiei.(75.0000 €)
4.1. „Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor
Publice nr.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr.18/1995. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă
elaborarea următoarelor faze de proiectare.
4.2. în baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de
sarcini", "liste cu cantităţi de lucrări", liste de materiale si utilaje", conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr.
1743/69/N/1996. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”.
Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr.10/1995,
verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H.G. 925/1995.
4.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie
documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea
obiectivului.
Activitatea 5.Execuţia lucrărilor de construcţii si instalaţii
5.1. Lucrările de execuţie se voradjudeca pe
baza de licitaţie publică
în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr. 12/1993; 15/1993 şi H.G. nr. 592/1993. Proiectul tehnic şi anexele sale
sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei.
5.2. în
concordantă cu Proiectul tehnic se întocmesc de către proiectantsau
executant "Detaliile de execuţie”
5.3. Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări
efectuează de:
^ investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. H.G. nr. 925/1995);
^ proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a
beneficiarului sau constructorului;
^ executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei; - organele
Inspecţiei de Stat în construcţii.
5.4. "Re
cepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile
G. nr. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în
conformitate cu
documentaţia de execuţie.
6.1. Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă. Proiectantul
va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini, instrucţiuni de exploatare şi comportare în timp a
construcţiilor şi instalaţiilor)
6.2. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei, de a
efectua la timp lucrările de întreţinere şi exploatare, menţinerea părţilor de construcţii şi instalaţii în condiţiile de
performanţă impuse iniţial.
6.3 .Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de
proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H.G.
925/1995).
6.4. Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia,
proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele şi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni,
reparaţii, remedieri, expertizari, modificări, ele.
Activitatea 6.Exploatarea construcţiilor
6.5. La dezafectarea, demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr.
10/1995 privind postutilizarea construcţiilor. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică
locală conform Legii nr.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).
Activitatea 7. AVIZE SI ACORDURI
A - în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu).
^ avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa, canalizare,energic
electrica, energie termica, telefonie, gaze naturale, etc);
^ avize de principiu din partea administraţiei domeniului public, drumuri, reţele de transport publice (după caz);
^ alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD.
B - în faza "Studiu de prefezabilitate” şi "fezabilitate"
^ - Certificatul de urbanism;
^ - Avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirii Sociale, Ministerul Sănătăţii;
^ - Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD);
^ - Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP);
^ - Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului;
^ -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism;
C - în faza "Proiect tehnic"
^ -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H.G. nr. 531/1992 privind amenajarea de adăposturi subterane).
^ -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor
Activitatea 8.Organizarea funcţională si generală
8.1 .Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori, tipul de activitate desfăşurată
cât şi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor şi circuitelor pentru toţi utilizatorii.
Principalele categorii de utilizatori sunt
a) - persoane în vârstă
b) -persoane handicapate (pentru persoanele handicapate diferenţierea se poate face după tipul de handicap şi
după vârstă).
c) - personal medical şi de îngrijire
d) -personal tehnic - administrativ
e) -vizitatori

Principalele tipuri de activităţi sunt:


a) - activităţi medicale şi cu caracter recuperatoriu;
b) - activităţi de îngrijire a persoanelor internate;
c) - activităţi de conducere şi administrare;
d) - activităţi gospodăreşti;
e) - activităţi de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor;

Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente, sectoare sau


module
funcţionale. Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni, indiferent de capacitate sau
profil.

Sectoarele şi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi:


A. - Serviciul primire, internare, externare
B. - Sectorul cazare şi/sau spitalizare
C. - Sectorul de asistenţă medicală
D. - Sectorul ergoterapie şi/sau activităţi social culturale
E. - Spaţii administraţie, personal, vizitatori
F. - Servicii gospodăreşti
G. - Servicii tehnico-edilitare

Activitatea 9.Organizarea funcţională si tehnologică


.Serviciul-primire,internare, externare.Se va amplasa în zona
accesului principal, în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere-administraţie şi se compune din:

^ acces general şi aşteptare (0,5 mp/pers. Au).


^ birou relaţii şi întocmire forme (12 - 16 mp)
^ depozit temporar efecte, valize (20 - 30 mp)
^ filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duş (baie), grup sanitar, boxă depozitare temporară haine.

9.2.Sectorul cazare.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri, cu grup sanitar propriu, grupate în unităţi
de locuit cu 20 - 30locuri, ansamblate fie monobloc, tentacular sau pavilionar;

9.3.Serviciul de asistenţă medicală.Spaţiile vor fi următoarele sunt:


^ - cabinet consultaţii (16,00 mp)
^ - cameră tratamente (18,00 mp)
^ - salon infirmerie cu 2 paturi şi grup sanitar propriu (18,00 mp)
^ - cameră gardă medic cu grup sanitar (18,00 mp)

9.4.Sectorul ergoterapie şi activităţi social-culturale. Baza de tratament va conţine toate tipurile de


proceduri (hidroterapie, kinetoterapie, masoterapie, electroterapie, inhaloterapie, împachetări).

Spatiile ataşate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice şi social-culturale sunt:


^ - bibliotecă cu depozit de cărti (20 - 30 mp).
^ - club sau sală polivalentă (60 - 100 mp).
^ - videotecă filme (4-6 mp)- ateliere ergoterapie ^ croitorie, tâmplarie, lăcăatuşerie, artizanat (20 - 25
mp/atelier).
^ - depozit materiale diverse (16 - 18 mp).
în cadrul activităţilor ergoterapeutice şi de petrecere a timpului liber vor fi şi cele de legumicultură şi
grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei.
9.5.Spaţii pentru administraţie, personal, vizitatori.
a-spaţii pentru conducere şi administraţie compuse din birou director, secretariat,director economie,birouri
personal administrativ (4,00mp/pers.Au),casierie,arhi vaşi evidenţa;
b-spaţii pentru personalul medical mediu, de îngrijire şi ajutător compuse din vestiare separate pe sexe
(organizate centralizat, pe corpuri de clădire sau pe secţii şi servicii)
c -spaţii comune pentru personal, internaţi şi vizitatori, sunt
diversificate ca funcţiuni, aurolul de a asigura facilitaţi şi servicii auxiliare pentru personal, internaţi şi vizitatori şi
se amplasează de regulă în zona accesului principal.
^ - aceste spatii sunt:
^ - serviciu de informaţii şi relaţii
^ - spaţii aşteptare - bufet şi/sau puncte de vânzare produse alimentare, ziare, cărti, timbre.
^ - sală de mese comună, băi ^ - frizerie, coafură ^ - garderobă vizitatori ^ - cabine telefonice ^ - capelă
9.6.Servicii gospodăreşti.Sunt reprezentate de: blocul alimentar, spălătorie
Blocul alimentar.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate şi personalul ce ia
masa în cadrul căminului.
Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime
alimentare, depozitare, preparare şi expediţie hrană la oficiile alimentare.
în cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare:
a.- recepţie si depozitare alimente si produse neprelucrate; Spaţiile pentru depozitare alimente şi produse
neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru
fiecare categorie de produs, durata de păstrare şi frecvenţa aprovizionării. Spatiile de depozitare de durată sau
de zi vor fi diferenţiate şi pe produse compatibile igienic;
(radacinoase, legume-fructe, paine, spatii frigorifice pentru carne,lapte, peşte, depozite pentru
paste făinoase, zahăr, conserve, etc.)
b - spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume, preparare carne (pasări), preparare peste.
Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă.
c - spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca
sipreparările reci. (bucătăria calda, bucătăria rece), organizate într-o zonă comună cu separări
pe compartimente. Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. Produsele de
cofetărie-patiserie se prepară separat, într-o încăpere distinctă.
d. - oficiul de distribuţie a hranei, este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei şi expedierea
spre oficiile de sector sau zonă de cazare.
e. -
spaţiu pentru stabilirea meniului si a dietelor, este reprezentatde biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în
apropierea bucătăriei calde şi a oficiului.
f. - anexele pentru personal vor fi:
^ - vestiare eu dus, WC, lavoar, separat pe sexe;
^ - sala de mese personal in apropierea oficiului.
g. - colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar, se face în recipiente închise şi transportate la
platforma de deşeuri din incintă.
Spălătoria.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate
se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii.
Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu, astfel:
^ primirea şi trierea rufelor murdare:
^ înmuiere şi dezinfecţie ^ spălare mecanică cu program:
^ uscarea şi călcarea rufelor se face mecanizat într-o încăpere distinctă, separată de partea de spălare şi
stoarcere ^ repararea rufelor se asigură într-o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate; ^
depozitarea şi expediţia rufelor curate se face într-o încăpere distinctă în care se procedează şi la ambalarea în
saci curaţi de transport;
^ pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar şi
dus; birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi şi substanţe dezinfecţie.
Activitatea 10.Echiparea cu instalaţii
10.1.Instalaţii de apă rece.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer şi incendiu ale
clădirii, distribuţia fiind comună dar cu coloane separate.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită
stagnarea apei. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.
- conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min.2.10 m).
-coloanele de alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în caz de avarie.
-conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte
materiale agrementate in România, cu calităţi egale sau superioare celor din otel.
10.2.Instalaţii de apă caldă menajeră şi recirculare
^ - temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max. 60 C.
^ - se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât şi pe coloane.
^ -conductele de apă caldă menajeră şi de recirculare se montează paralel cu apa rece, în ghene închise.
10.3. Instalaţii de stingerea incendiilor .Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se
va face conform Normativului I9.
La dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor
se vor respecta
prevederile STAS 1478.
10.4. Canalizare menajeră şi pluvială
10.5. Dotarea cu obiecte sanitare, armături şi accesorii
^ - toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă şi rece.
^ - echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete,lavoare, duşuri, băi,
pişoare).
^ - băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1,70 m), libere pe trei părţi, cu WC şi
lavoar.

^ - armăturile vor fi de construcţie sigură, inoxidabile, cu baterii amestecătoare

10.6. Dotări pentru bucătării şi spălătorii

La bucătării:
^ -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere şi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe,
carne şi preparate din carne, ouă, lapte, peşte.
^ -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble, mese de prelucrare, roboţi de
prelucrare, etc. din materiale rezistente şi igienice (inox).
^ - spălătorul de vase se va echipa cu evier, spălător-degresor, rasteluri de vase.
^ -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit, grătare fripturi, cuptoare,
marmite,baterii de cazane (pentru ciorbe, supe, ceai, lapte), roboti universali,mese,spălătoare ^ - patiseria se
va echipa cu cuptor de patiserie, spălător, robot de patiserie, mese, frigider.
^ - oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă, dulap pentru tăvi, cărucioare transport.
^ -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil,
hrana preparată, capacitatea utilajului.
^ - oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou), frigider, spălător ^ veselă, masă
caldă (după caz), masă de lucru, dulap veselă.
La spălătorii:
^ -dotările şi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat, maşini de spălat, centrifuge de stors, uscătoare, calandre
şi prese de călcat, maşini de cusut, mese de lucru.
^ -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur,
energic electrică) şi de randament.
10.7. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare exterioară

10.8.Instalaţii electrice pentru iluminat şi prize


Iluminatul in camerele de cazare se prevede un iluminat general si un
iluminat local la masa de lectura si la pat.
Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu
iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100.
Iluminatul in ateliere, săli de lucru: se combina iluminatul general (200 Ix)
cu iluminatul local (400 Ix).
Iluminatul coridoarelor si scărilor: se asigură atât ziua cât si
noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l.x. Pentru altetipuri de încăperi se
vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136.
10.9.Iluminatul de siguranţă
^ iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie,pe scări de evacuare şi la accese.
^ iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat.
^ iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare, la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare
10.10.Instalaţii de telefonie 10.11.Instalaţie de
recepţie colectivă RTv
10.12.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd
instalaţii de semnalizare cu butoane şi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într-un
spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă, portar), conform prevederilor I18. Pentru alarmarea
utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică şi acustică.
10.13.Instalaţii de protecţie.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea
aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. STAS 2612; 8275; 12608;
2604/4; 2605/5; 1-7;
Protecţia impotriva trăsnetului: se realizează prin instalaţii speciale de
paratrăsnet conform normativului I-20.
Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura
de împământare interioară, fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.
10.14.Alimentarea cu energie electrică
10.15.Instalaţii de ventilare
10.16.Instalaţii termice 10.17.Instalaţii de
gaze naturale 10.18Instalaţii frigorifice
Activitateall.Recrutarea de personal
Căutarea şi abordarea directă.Cercetăm piaţa şi creăm o sferă de căutare 3n care ne direcţionam atenţia spre
cei mai valorosi candidaţi. Obtinem informaţii despre ei, despre munca lor, despre stilul lor de lucru şi despre
rezultatele cu care s-au remarcat. Le prezentăm o ofertă pe măsura aşteptărilor lor şi îi încadrăm în lista finală.
Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu
au potenţialul suficient. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate
costurile implicate. Serviciile noastre de creere, design, redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite
gratuit clienţilor noştri
^ Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni.
^ Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară).
^ Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaştere între ei, în interiorul clădirii,după care vor putea începe
activitatea.
Echipa de personal dorită este urmatoarea:
1 Medic specialist Medicină de familie
1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare)
1 Medic specialist Geriatrie (colaborare).
1 Formator
1 Practician Programare Neuro Lingvistică, Coaching şi Hipnoză Eriksoniană
1 Psihoterapeut experienţă 5 ani.
8 Cadre medicale medii (asistenţi), experienţă 3-5 ani.
2 Infirmiere, experienţă 3 ani.
1 Asistent social, experienţă 5 ani.
1 Preot ortodox (colaborare).

Activitatea12.Selecţia candidaţilor ^ Testare profesională-interviu,examen


^ Testare psihologică- oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar, mai ales, necesare
unei abordări obiective şi adaptate în relaţiile de intervievare, de angajare şi de colaborare.
^ Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului, astfel încât va putea aprecia cat mai
obiectiv dacă există compatibilitate între acesta şi potenţiala companie angajatoare.

Activitatea13.Inchiderea proiectului. închiderea

proiectului.

IX. Echipa propusă pentru implementarea proiectului


-I- Manager de Proiect - o persoană responsabilă cu organizarea, conducerea şi coordonarea întregului proiect şi
persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă; de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei
de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă; i- Manager de formare-training
personal
-I- Asistenţi Manager - 2 persoane de ajutor, una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare,
implicate în implementarea proiectului, coordonarea şi supervizarea echipei de proiect; asigură desfăşurarea
procesului de instruire; implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din
grupul ţintă;
4- Managerul Financiar - o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului; asigură buna
desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil, responsabil cu asigurarea logisticii şi a
resurselor materiale necesare proiectului; responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea
proiectului; implicată în activitatea de raportare.

Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane.


VIII.Resurse umane

1. Salarii

1.1. Personal Tehnic

1.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect, respectiv personalul administrativ al


solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial
2. Transport
2.2. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul
implementării proiectului

3. Alte costuri, servicii


3.1. Costuri pentru conferinţe
3.2. Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut
organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment, pentru afişe, pliante, broşuri, agende, comunicate de
presă, anunţuri

4. Altele
4.1. Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale
4.2. Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative, sumăcare
reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect

5. Durata proiectului.33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitata este
de:30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni, adică 465.663€
LUNA ACTIVITATEA
1 l.Lansarea proiectului
2 1.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a
proiectului
3 1.2.Lansarea unui comunicat de presă
4 1.3.Publicarea pe web-site a proiectului
5 2.Iniţierea investiţiei
6 2.1.Studiul de prefezabilitate
7 2.2.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului
de amplasament
8 2.3.Intocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice
de
detaliu" PUD
9 2.4.Obţinerea "Certificatul de urbanism"
10 3.Dimensionarea şi forma terenului
10 4.Proiectarea căminului
11 4.1.Studiul de fezabilitate
12 4.2.Proiectul tehnic
13 4.3.Autorizaţia de construcţie
14 5.Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
15 5. 1 .Licitaţia publică
16 5.2.Detaliile de execuţie
17 5.3. Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi
instalaţii pe faze şi categorii de lucrări
18 5.4.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
6.Exploatarea construcţiilor
19 7. AVIZE ŞI ACORDURI
21 8.Organizarea funcţională şi generală
8.1.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de
utilizatori, tipul de activitate desfăşurată
8.2.Structurarea spaţiilor pe compartimente, sectoare sau
module funcţionale.
22 9. Organizarea funcţională şi tehnologică
23 9.1.Serviciul-primire,internare, externare
24 9.2.Sectorul cazare
9.3.Serviciul de asistenţă medicală
9.4.Sectorul ergoterapie şi activităţi social-culturale.
9.5.Spaţii pentru administraţie, personal, vizitatori.

9.6.Servicii gospodăreşti
25 10.Echiparea cu instalaţii
10.1.Instalaţii de apă rece.
10.2.Instalaţii de apă caldă menajeră şi recirculare

10.3. Instalaţii de stingerea incendiilor


10.4.Canalizare menajeră şi pluvială
26 10.5.Dotarea cu obiecte sanitare, armături şi accesorii
10.6. Dotări pentru bucătării şi spălătorii
27 10.7. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare exterioară
28 10.8.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize
10.9.Iluminatul de siguranţă
10.10.Instalaţii de telefonie
10.11.Instalaţii de recepţie colectivă RTv
10.12.Instalaţii de semnalizare a incendiilor
10.13.Instalaţii de protecţie
10.14.Alimentarea cu energie electrică
10.15.Instalaţii de ventilare
10.16.Instalaţii termice
10.17.Instalaţii de gaze naturale
10.18Instalaţii frigorifice
29 ll.Recrutarea de personal
30 12.Seleţia candidaţilor
31
32
33 13.1nchiderea proiectului

X. Rezultate preconizate.
In prezent, o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice
locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem; astfel standardele
caminului conduc la următoarele rezultate.

^ Facilitarea accesului la servicii de asistenţă şi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care
nu mai pot să îşi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii şi a căror familie nu are posibilitatea de a le
asigura îngrijirea la domiciliu.
^ beneficierea de aportul unui personal calificat,
^ asigurararea unor servicii sociale de calitate,
^ reintegrarea acestor persoane în societate şi prevenirea marginalizării lor,
^ beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire şi găzduire la standarde europene şi conform cu legislaţia în
vigoare;

XI. Riscuri potenţiale.

Climatice

^ fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăşurare a construcţiilor


Umane
^ părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie ^ greve

^ lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea şi utilizarea unei noi tehnologii Economice

^ instabilitatea preturilor pe piaţă Politice

^ modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului


MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI
Logica intervenţiei Indicatori de Surse şi mijloace Ipoteze
realizare de verificare
verificabili în
mod obiectiv
Obiective Construirea şi amenajarea unui Documente de
generale spaţiu rezidenţial pentru bătrâni evidenţă
în vederea oferirii de servicii financiară,
sociale destinate persoanelor analize,evidenţe
vârstnice la parametri şi în statistice, evidenţa
condiţii recomandate de legislaţia departamentelor
în vigoare. de resurse umane

Obiective ^ realizarea/construirea unui spaţiu Lipsa de


specifice adecvat rezidenţei persoanelor interes/cooperare a
vârstnice la standarde europene şi persoanelor din
conform cu legislaţia în vigoare; grupul-ţintă privind
^ asigurarea unor servicii sociale necesitatea dezvoltării
specializate: abilităţilor
^ angajarea de personal calificat şi manageriale şi
specializat care să răspundă antreprenoriale
nevoilor specifice existente în
această instituţie;

Rezultate ^ Facilitarea accesului la servicii de Chestionare


aşteptate asistenţă şi îngrijire în regim adresate clienţilor
rezidenţial pentru persoanele
vârstnice care nu mai pot să îşi
realizeze singure nevoile zilnice
ale vieţii şi a căror familie nu are
posibilitatea de a le asigura
îngrijirea la domiciliu.

^ beneficierea de aportul
unui personal calificat,
^ asigurararea unor servicii
sociale de calitate,
^ reintegrarea acestor
persoane în societate şi
prevenirea
marginalizării lor,
^ beneficierea de un cadru
adecvat de îngrijire şi
găzduire la standarde
europene şi conform cu
legislaţia în vigoare;

Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat si Care sunt mijloacele Care sunt Ce condiţii
în ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru sursele de externe
vizate? implementarea informaţii cu controlului
acestor activităţi? privire la direct al
progresul Beneficiarului
proiectului? trebuie să fie
îndeplinite
pentru
implementare
a
activităţilor
planificate?

1.Lansarea proiectului

Membrii echipei de
proiect,
Consumabile şi
rechizite de birou,

Cheltuieli pentru
vizibilitatea
proiectului,
Cheltuieli pentru
conferinţă
2.Iniţierea investiţiei Studiu de Ordinul
prefezabilitate Comun M.F.
şi MLPAT nr.
Demersurile necesare 1743/69/N/
stabilirii statutului 1996
terenului de
amplasament
PUG
întocmirea Planului
urbanistic în detaliu

3.Dimensionarea şi forma terenului Determinarea


suprafeţei de teren
4.Proiectarea căminului Studiu de fezabilitate

Proiectul Tehnic

Autorizaţia de
construcţie
5.Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Licitaţia publică

Detaliile de execuţie
6.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta
programul de
exploatare a
construcţiilor
Menţinerea părţilor de
construcţie şi instalaţii
în condiţiile impuse
iniţial

7. AVIZE ŞI ACORDURI

8.Organizarea funcţională şi generală Organizarea


funcţională în funcţie
de categoriile de
utilizatori, tipul de
activitate desfăşurată

Structurarea spaţiilor
pe compartimente,
sectoare sau module
funcţionale.

9. Organizarea funcţională şi tehnologică Repartizarea pe


sectoare şi servicii

10.Echiparea cu instalaţii Instalaţii de apă rece


şi caldă menajeră, de
stingere a incediilor,
de telefonie,de
iluminat, de protecţie,
de ventilare,
termice,frigorifice etc

Dotarea cu obiecte
sanitare, armături şi
accesorii

Dotări pentru
bucătării şi spălătorii

11.Recrutarea de personal Căutarea şi abordarea


directă

Anunţuri în presa
scrisă
12.Seleţia candidaţilor Testare profesională
(interviu,examene,test
e)
Testare psihologică
13.1nchiderea proiectului

BUGETUL PROIECTULUI

TOŢI ANII
Cheltuieli Unitate Numarul de unităţi Cost unitar (în Costuri în (Euro)
Euro)
1.Resurse umane
1.1.Salarii(cost
total, personal local)
1.1.1 Tehnic pe lună 20 1000 20000
Formatori/Trainer pe lună 3 4000 12000
1.1.2Administrativ/ pe lună
0
personal auxiliar
Manager de proiect pe lună 33 580 19140
Asistent Manager pe lună 33 400 13200
de proiect
Asistent Manager pe lună 33 400 13200
formare/training
Manager financiar pe lună 3 500 1500
Manager pe lună 5 500 1500
formare/training
Manager Resurse pe lună 5 400
2000
Umane
Manager Medical pe lună 3 400 2000
Manager de achizţii pe lună 3 400 2000
Consilier Juridic pe lună 3 500 1500
Reprezentant Birou pe lună 5 400
2000
de Presă
Diriginte de Şantier pe lună 20 500 10000
Subtotal Resurse 100040
Umane
2.Transport
2.1Transport local pe lună 25 40 1000
Subtotal Transport 1000
3.Echipamente şi
bunuri
3.1. închirieri de pe vehicul 4 17 4x7=68 €
vehicule 68x33 luni=2244
Subtotal 22444
Echipamente si
bunuri
4. Birou local
4.1.Chirie birou pe lună 33 400 13200
4.2.Consumabile- pe lună 33 300 9900
rechizite de birou
4.3.Abonament pe lună 33 25 825
electricitate
4.4Abonament pe lună 33
20 660
telefon/fax
Subtotal Birou Local 24585
5.Alte Servicii
5.1.Costuri pentru pe lună 3 100 300
vizibilitatea
proiectului
300
Subtotal Alte Servicii
6.Altele
6.1Costuri legate de pe bucată 8 200 1600
obţinerea
autorizaţiilor legale
Subtotal Altele 1600
7.Subtotal costuri 149969
directe proiect
8. Total costuri 149969
directe eligibile
proiect
8.1.Costuri 149969x7%
administrative 104978,3
(maximum 7% din
linia 9, total costuri
3368 directe proiect
9. Total costuri 254947,3
eligibile

UNIVERSITATEA ROMANO -AMERICANĂ BUCUREŞTI Facultatea de Relaţii Comerciale şi

Financiar -Bancare Interne şi Internaţionale

Program de masterat- Afaceri Internaţionale


PROIECT- “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice ”,

Echpă de proiect:

ŞTEFAN EMILIA- grupa 5

GURĂMULTĂ OANA-grupa 3

BRAGA ANDREEA-grupa 3

BUZICA ANDRA-grupa 3

Bucureşti 2012

S-ar putea să vă placă și