Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat prin procesul verbal nr.

5
a şedinţei departamentului "Arhitcetură"
de la " 06 " noiembrie 2018
d.arh., conf. Aurelia CARPOV
___________________________

Beneficiari: Studentii anului VI Facultatea Urbanism si Arhitectura,

Specialitatea Arhitectură
Numarul de credite ECTS: 3 credite (90 ore)
Titularul disciplinei: lector universitar Radu Andronic

CHESTIONAR DE SUBIECTE
pentru examenul la disciplina „VIDEOMODELAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR” S.11.O.071
1. Principiile de elaborare a compoziţiei digitale cu ajutorul măştilor.
2. Particularităţile măştilor vectoriale.
3. Modalitatea de rasterizare a măştilor vectoriale.
4. Tipurile de măşti şi descrierea lor.
5. Rolul măştilor textuale în procesul de elaborare a compoziţiilor.
6. Particularități măştilor în cadrul compoziţiilor digitale elaborate.
7. Elemente noi întroduse în formarea colajelor digitale.
8. Dezvoltarea paralelă a măştilor de evolu ția programelor de editare. Inova țiile apărute în
domeniul dat.
9. Particularități metodelor de transformare, determinante pentru evolu ția compoziţiilor digitale.
10. Semnificația spațiului virtual în colajul electronic.
11. Compoziţiile digitale, elemente componente, particularită ți compozi ționale.
12. Elemente noi întroduse în elaborarea selecţiilor.
13. Conceptul de bază în elaborarea rendăringului arhitectural al planurilor şi secţiunelor.
14. Treptele de manifestare ale compoziţiei digitale .
15. Principii de creare ale compoziţiilor cu ajutorul straturilor de ajustare.
16. Scenariul și compoziția panoramelor sferice
17. Crearea măştilor de culoare.
18. Descrieţi tehnicile de formare compoziţiilor Logoului digital.
19. Enumeraţi principiile de redactare şi corecţie a faţadelor în perspectivă.
20. Evoluția conceptelor de mascare.
21. Descrieţi modalitatea de eliminare a backgroundului cu ajutorul instrumentariului Erase.
22. Particularități de decupare ale corpurilor transparente cu ajutorul măştilor.
23. Principiul de editarea a proprietăţilor măştilor.
24. Rolul marcant al colajului electronic în evolutia vizualizării arhitecturale.
25. Direcții noi de abordare a compoziţiilor digitale, domenii de aplicare.
26. Colajul electronic a imaginelor rastru.
27. Compoziţia digitală în funcţie de masca Clipping mask.
28. Eliminarea a planului secundar(background) din spaţiul virtual al colajului digital.
29. Starea elementelor vectoriale în crearea măştilor.
30. Principiile de elaborare ale elementelor compoziţionale în baza instrumentului Frame
31. Domeniile de utilizare ale instrumentariului Frame
32. Tipurile de măşti după modul de formare
33. Clasificarea măştilor şi aportul lor în compoziţia arhitecturală
34. Părţile componente ale compoziţiei digitale
35. Modalităţile de elaborare a interactivităţii în cadrul compoziţiilor digitale
36. Principiile de elaborare a măştilor tonale
37. Analiza arhitecturală cu ajutorul compoziţiilor digitale
38. Proprietăţile şi caracteristicele elaborării măştilor în baza canaleleor (Channel Mask)
39. Descrierea elaborării compoziţiilor în baza măştilor straturilor
40. Principiu de conlucrare a selecţiilor cu Smart Object-urilor
41. Care sunt cerinţele pentru lucrul cu masca rapidă (Quick Mask)
42. Explicaţi tehnologia de mascare în formarea compoziţiilor.
43. Etapele elaborării măştilor în baza gradienţilor (Gradient Mask).
44. Domeniul de utilizare a măştilor.
45. Principiul cartelelor Displace în elaborarea a compoziţiilor dintre o textură reliefată şi un element
textual
46. Moduri de mascare a zonei de focalizare
47. Modurile de decupare ale elementelor vizuale din cadrul pozelor.
48. Definirea particularităţilor metodei Select and Mask (Refine Edge)
49. Principiile de formare ale selecţiilor prin modalitatea Quick selection.
50. Particularităţile şi modalitatea de elaborarea a măştilor pentru grupurile de straturi
51. Avantajele colaborării Smart Object-urilor cu Măştile

REFERINTE BIBLIOGRAFICE
1. Маталасов М. О методах оценки при применении трехмерного эндоскопического
моделирования в архитектурной практике // Conferinta thehnico-stiintifica internationala:
Culegere de articole. Vol. 1, Chisinau, 2004, ISBN 9975-70-448-4. p. 44-52.
2. Маталасов М., Маталасов E. Некоторые аспекты применения современных
эндоскопических методов восприятия архитектурно-градостроительных пространств //
Известия вузов. Строительство, 2004, №5.
3. Michael Matalasov, Alexander Schmidt. Editorial. 3D-Environmental Simulation -Multimedia and
Multiuse// Internet-Journal "Computer Graphics & Geometry", Publishing house “Scientific
Electronic Library”, 2005, vol. 7, issue (www.elibrary.ru/cgg).
4. Джонсон Стив, Андерсон Энди. Adobe Photoshop CS. Визуальный курс. -Издательство «НТ
Пресс», 2005
5. Карлащук В. Photoshop 8.0 CS применение в учебном процессе (2-е издание). -
Издательство «Солон-пресс», 2005
6. Adobe Photoshop CS. Официальный учебный курс (с CD-ROM). – Москва: Издательство
«Триумф», 2004
7. Корабельникова Г., Гурский Ю., Жвалевский А. Adobe Photoshop CS в теории и на
практике, Издательство «Новое знание», 2004
8. Левковец Л. Б. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS. – СПб: Издательство
«Питер», 2004
9. Литвинов Н. Н. 100% самоучитель Adobe Photoshop CS для обработки цифровых
фотографий и других изображений (с CD-ROM). - Издательство «Технолоджи- 3000», 2004
10. Солоницын Ю. А., Белобородова Е. Photoshop CS и цифровая фотография. Самоучитель.
– СПб: Издательство «Питер», 2004.