Sunteți pe pagina 1din 4

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

APICULTURA ECOLOGICĂ
ŞI PRODUCEREA APICOLĂ PURĂ

*doct. Petru Pavaliuc,


** doct. Anatolie Mantoptin,
**doct. Valentina Cebotari, ***Ştefan Condratiuc

*Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM


**Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară
***Firma “ECOAPIS INFORMARCHET”

prezentat la 22 decembrie 2004

In article a special attention is made to necessity of passing the beekeeping of the


Republic of Moldova from traditional into ecologic one, that is connected with
directive requirements of the European Union to quality of obtained beeproducts on
the international and european markets.

Complexul integral de factori ecologice – furnizorul apiproduselor tură s-a trasat o nouă direcţie – orien-
ecologici ai mediului ambiant, abioti- ecologic pure. tată spre ecologie. Această orientare
ci – lumina, umiditatea, concentraţia Organizarea apiculturii ecologice a fost reflectată în premieră de Asoci-
oxigenului şi bioxidului de carbon, şi obţinerii apiproduselor ecologic aţia apicultorilor francezi în lucrarea
câmpul magnetic şi electric, ioniza- pure sunt nişte probleme foarte difici- „Natura şi progresul”.
rea etc. şi a celor biotici – prezenţa le. Soluţionarea problemelor respec- Astfel, asociaţia a stimulat elabo-
microflorei dăunătoare şi paraziţilor, tive constă în determinarea factorilor rarea directivelor standard referitoa-
modifică în mare măsură starea func- ce condiţionează poluarea mediului re la apicultura ecologică, aprobate
ţională, dezvoltarea şi productivitatea ambiant cu substanţe nocive toxice şi de asociaţiile ecologice din alte
familiei de albine [4,8]. Direcţia nouă ale deşeurilor de producere, transpor- ţări. Nerespectarea acestor cerin-
în biomedicină, sanocreatologia, pre- tului, gospodăriilor comunale, sub- ţe standard ale Uniunii Europene
vede utilizarea în alimentarea sano- stanţe chimice toxice în agricultură referitoare la obţinerea produselor
creatologică [7] a produselor ecologic contra vătămătorilor şi buruienilor agricole, inclusiv a celor apicole,
pure şi realizarea ei depinde, în mare etc. Totuşi, în ultimii douăzeci de ani, provoacă pierderi colosale atât în
măsură, şi de organizarea apiculturii în ţările occidentale, începând cu anii economia multor ţări, cât şi în eco-
80 ai secolului trecut, în mod echitabil nomia Republicii Moldova.
a început să se pună accentul pe pro- Dispoziţia Uniunii Europene re-
blema obţinerii produselor agricole feritoare la produsele ecologic pure
ecologic pure, totodată, şi a produse- (V02092 – 91) nu prevede o regle-
lor apicole. Referitor la această ches- mentare faţă de materialele prime de
tiune, a fost elaborat şi un regulament origine animală, printe care şi mierea
de cerinţe minime standard. de albine. Până în prezent, obligator
Tendinţa generală a intensificării limitate pentru creşterea albinelor
gospodăriei rurale n-a ocolit nici ra- şi prelucrarea mierii sunt directi-
mura apiculturii. vele principale ale Federaţiei Inter-
Ca şi în alte ramuri ale agricultu- naţionale pentru o cultură organică
rii, începând cu anul 1983, în apicul- – IFOAM.

6 NR. 1 (18) FEBRUARIE 2005


CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Conform acestor directive: velor Federaţiei Internaţionale pentru o aerul şi pe o perioadă scurtă, posibi-
- stupii pot fi construiţi numai din cultură organică în gospodăria rurală. litatea metalelor grele de a nimeri în
materiale naturale (lemn, paie, lut); Condiţiile organizării apiculturii miere, păstură şi alte produse apicole
- vopsitul stupilor se efectuează nu- ecologice depind de: caracterul land- este redusă la minimum şi în cantităţi
mai la exterior, se interzice utili- şaftului ţării, condiţiile ecologice, mici. Pentru a preîntâmpina contactul
zarea vopselelor dăunătoare; prezenţa şi distribuirea teritoriilor cu lor cu mierea, stupinele se amplasea-
- la hrănirea suplimentară pentru ier- plante melifere, gradul de poluare a ză în zone mai îndepărtate de terito-
nare cota ingredientelor biologice mediului ambiant, intensitatea reali- riile poluate. Din datele cercetărilor
alcătuieşte nu mai puţin de 90%; zării agriculturii etc. Cert este faptul ştiinţifice [2], în aşa locuri poluarea
- la colectarea mierii nu se utilizea- că şi modul îndeplinirii hotărârilor mierii cu substanţe nocive este cu
ză ambalaj din materiale chimice organizării apiculturii ecologice va mult mai redusă decât în plantele din
sintetice; avea un caracter naţional. care este colectat nectarul.
- la tratarea maladiilor la albine sau Aşadar, o condiţie obligatorie
pentru dezinfecţii nu se întrebuin- INFLUENŢA AMPLASĂRII pentru organizarea în ţara noastră a
ţează preparate chimice toxice; FAMILIILOR DE ALBINE obţinerii produselor apicole ecolo-
- utilizarea cerii de albine – numai ASUPRA CALITĂŢII gice este repartizarea stupinelor la o
din stupina proprie sau din stupi- PRODUSELOR APICOLE distanţă maximă de zonele industria-
ne determinate ca biologic pure; le, gospodăriile comunale, arterele
- la prelucrarea mierii de albine nu În prezent, în legătură cu poluarea de transport, precum şi trecerea agri-
se permite o temperatură mai în- globală a mediului ambiant, posibili- culturii la tehnologii de producere
altă decât cea din stup; tatea obţinerii produselor alimentare ecologic pure, nivelul înalt de cultură
- nu se permite tăierea aripilor la ecologic pure este destul de dificilă. al populaţiei la exploatarea mediului
regine. Însă, după părerea multor specialiş- ambiant. În aceste scopuri e necesar
Declinul economic din ţara noa- ti, mierea de albine ocupă o poziţie de a folosi zonele melifere naturale
stră a avut repercusiuni şi asupra ra- deosebită. Ea diferă de alte produse sau zonele de gospodărie ecologică,
murii apiculturii. În rezultat, a scăzut alimentare prin faptul că, comparativ, care vor condiţiona obţinerea produ-
esenţial numărul de gospodării api- conţine un procent mic de substanţe selor apicole ecologic pure.
cole, efectivul familiilor de albine şi toxice. În acest sens există un şir de
volumul producţiei apicole. Astfel, filtre biologice la diferite niveluri ale INFLUENŢA METODELOR
începînd din anul 1991, numărul fa- obţinerii ei. În primul rând, aproape DE LUCRU ÎN APICULTURĂ
miliilor de albine s-a redus de la 250 un număr absolut de specii de plante ASUPRA CALITĂŢII
de mii până la 85 mii, în anul 2003 de cultură, prelucrate cu chimicale, PRODUSELOR APICOLE
[9], efectivul alcătuind 4 stupi / km2. nu aparţin grupului melifer, astfel, e
Realizarea produselor apicole, con- şi normal că albinele nu le frecventea- În lucrul cu albinele trebuie folo-
form datelor statistice ale Ministeru- ză (sau sunt autopolenizatoare). Deci site metodele care ar asigura ecologia
lui Agriculturii al Republicii Moldo- substanţele chimice toxice nu vor apiculturii şi obţinerea produselor
va, s-a micşorat, în anul 2003, până nimeri în nectariferele plantelor me- apicole ecologic pure. Procedeele şi
la 1500 t miere, iar în 2004 – 200 lifere. În al doilea rând, albinele pot metodele de creştere a albinelor ne-
tone. Deşi putem remarca că sursele fi comparate cu nişte filtre biologice, cesită eforturi considerabile şi sunt
melifere contemporane în republică deoarece, fiind sensibile la concentra- costisitoare (ca, de exemplu, încru-
permit întreţinerea a circa 500 mii de ţiile mari şi medii ale substanţelor chi- cişarea rasei autohtone cu alte rase,
familii de albine şi asigurarea produ- mice toxice, şi îndeosebi la pesticide, însămânţarea artificială etc.) şi tre-
cerii a 13 mii tone de miere [9]. ele, de obicei, nu frecventează locurile buie excluse din practica apiculturii
În anul 2003, o mare cantitate poluate. Chiar dacă şi apar în aceste ecologice. În realizarea apiculturii
(200 t) a mierii de albine a fost ex- teritorii, dozele neesenţiale ale acestor ecologice se recomandă de a utiliza,
portată în ţările Europei Occidentale substanţe provoacă pieirea albinelor în asemenea scopuri, rasa autohtonă
şi în alte regiuni, însă, din cauza ne- până la nimerirea mierii în stupi [1]. de albine adaptată la condiţiile clima-
corespunderii calităţii standardelor În al treilea rând, o importanţă deose- terice ale teritoriilor selectate. Stupii
primite, o parte din aceste produse au bită în repartizarea stupinelor o are şi în cadrul apiculturii ecologice se con-
fost restituite. Acest fapt ne vorbeşte factorul poluării atmosferei cu meta- struiesc din materiale naturale locale
o dată în plus despre trecerea apicul- le grele. Sursa apariţiei lor în mediul (lemn, paie, lut), se interzice folosi-
turii tradiţionale la cea ecologică. ambiant este prezenţa în apropiere a rea în acest scop a materialelor sin-
Pornind de la cele expuse, ne vom diferitelor uzine, gospodării comunale tetice. Un alt element important este
opri mai detaliat la măsurile propuse şi artere de transport. hrănirea albinelor, în general, numai
apicultorilor Republicii Moldova, me- Având în vedere faptul că necta- cu mierea din produsele proprii sau
nite să contribuie la realizarea directi- rul din flori contactează neesenţial cu dintr-o gospodărie ecologic pură. La

NR. 1 (18) FEBRUARIE 2005 7


CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

colectarea mierii este necesar de a hexagonale impregnate în rame mici are loc contactul, atunci este necesar
acorda o atenţie deosebită rezervelor din lemn. Ca regulă, fagurii de ceară de a întreprinde măsurile de rigoare
lăsate pentru alimentarea familiei de vechi, constituind o sursă de infectare pentru a-l exclude. Centrifuga, apa-
albine pe parcursul iernii. Ele trebuie cu diferiţi agenţi patogeni şi toxici, se ratul de descăpăcire, instrumente-
să asigure familia cu cantitatea ne- topesc. Schimbarea fagurilor vechi cu le, vasele pentru păstrarea fagurilor
cesară de hrană din rezervele proprii. alţii noi se recomandă o dată la 2-3 ani. până la centrifugare etc. trebuie să
Însă în Republica Moldova ca şi în Ceara, de asemenea, are proprietatea fie confecţionate din metal inox. Am-
ţările situate la nord, unde se practi- de a absorbi intens substanţele grase balajul pentru păstrarea produselor
că hrănirea suplimentară cu sirop de dizolvate, substanţele utilizate contra apicole, după extragerea lor, trebuie
zahăr, se foloseşte această metodă de varroatozei şi altor maladii, precum şi să fie acoperit cu un strat subţire de
asigurare a rezervelor de hrană, care a substanţelor sintetice. Ţinând cont lac special sau de ceară. În procesul
însă prejudiciază familiile de albine, de circulaţia obişnuită a cerii în stupi, de prelucrare şi păstrare, mierea nu se
pe motivul că această metodă necesită acest fapt joacă un rol deosebit în api- supune acţiunii termice cu tempera-
eforturi suplimentare din partea albi- cultura ecologică. Ieşirea produsului tura mai mare de 400 C.
nelor pentru transformarea siropului respectiv din acest lanţ al produce- Deci încălcarea acestor cerinţe
în miere. Mai mult. Mierea obţinută rii garantează posibilitatea obţinerii poate provoca apariţia factorilor ce
astfel este lipsită de componentele na- mierii sau cerii necalitative. De aceea, pot schimba esenţial puritatea ecolo-
turale preţioase, necesare pentru acti- apicultorul care practică apicultura gică a apiproduselor colectate.
vitatea vitala normală a albinelor. ecologică, nu permite introducerea în
Pe fundalul regresului permanent stupina proprie a cerii dintr-o stupină CONSECINŢELE UTILIZĂRII
al landşaftului natural, schimbărilor străină, dar numai din una proprie sau PREPARATELOR PENTRU
condiţiilor climaterice şi scăderii va- dintr-o gospodărie ecologică. TRATAREA MALADIILOR LA
riabilităţii florei melifere, a gospodă- ALBINE ŞI INFLUENŢA LOR
riei contemporane intensive, gradul INFLUENŢA COLECTĂRII ÎN PROCESUL DE OBŢINERE
diversităţii plantelor melifere se mo- ŞI PRELUCRĂRII MIERII DE A PRODUSELOR APICOLE
difică brusc. În legătură cu aceasta, ALBINE ASUPRA CALITĂŢII EI ECOLOGIC PURE
la scară internaţională şi europeană
se reduce producerea mierii la nive- Important este ca în timpul produ- Un principiu important al utilizării
lul unei familii de albine. În unele cerii mierii să nu se admită poluarea procedeelor tehnologice în apicultură
regiuni aceasta nu permite albinelor apiproduselor. Extragerea şi prelu- este promovarea vitalităţii şi sănătăţii
de a colecta cantitatea de nectar pen- crarea mierii sunt nişte procese foarte familiilor de albine, preîntâmpinarea
tru asigurarea rezervelor necesare de sensibile în raportul albină – consu- posibilităţii apariţiei infecţiilor, crea-
miere pentru iernat. În aceste condiţii, mator. În momentul extragerii mierii rea familiilor puternice de albine,
apicultorii, pentru a susţine colectarea din faguri este necesară păstrarea ca- ceea ce se află într-o strânsă corelare
mierii, folosesc suplimentar siropul lităţii mierii la nivelul conservării ei cu apicultura ecologică.
de zahăr pentru completarea rezerve- de către albină, precum şi în perioada Tratarea albinelor cu preparate
ulterioară. medicamentoase se efectuează nu-
Se interzice utilizarea în timpul mai în cazuri excepţionale. Medica-
obţinerii produselor apicole a sub- mentele utilizate nu trebuie nici într-
stanţelor chimice fumigene. un caz să dăuneze sănătăţii omului şi
Din faguri poate fi extrasă nu- mediului ambiant.
mai mierea “bine maturată”, căpă- Cele mai frecvente şi periculoa-
cită. Este necesar ca toate aparatele, se infecţii pentru familiile de albine
folosite la extragerea mierii, să nu sunt necrobaciloza (loca) europeană
contacteze cu ea, dar chiar şi dacă şi americană, varroatoza (iniţiată de
căpuşa varroa-varroa jacobsoni Ou-
lor de iernat. În următorul sezon de demans) şi acarapidoza (de căpuşa
colectare a mierii, resturile sunt înlă- acarapis vudi-acarapis woodi Ren-
turate din stup. În timpul noilor colec- nie). La scară mondială (inclusiv în
tări se interzice hrănirea suplimentară Republica Moldova), aceşti paraziţi
a albinelor cu sirop de zahăr, fapt ce provoacă o mare daună apiculturii.
exclude falsificarea mierii şi, în aşa La tratarea acestor maladii apicul-
mod, se obţine mierea pură. torii folosesc cel mai frecvent antibio-
Astfel se procedează şi cu ceara. ticele şi alte preparate sintetice. Aceste
În tehnologiile apiculturii specialis- preparate pot nimeri în miere şi în alte
tul foloseşte pereţii ceraţi cu modele produse apicole influenţând mult asu-

8 NR. 1 (18) FEBRUARIE 2005


CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

pra calităţii lor. La acumularea în doze salicilat, lichidul Frou, culoarea gri, şi respectarea acestor măsuri va acce-
medii şi mari, utilizarea lor este interzi- nitrobenzolul, clorpicrinul, dimitul lera trecerea în republică de la apicul-
să. În lupta contra necrobacilozei api- PC, ovotranul, acarmosul, rospinul, tura tradiţională la cea ecologică şi va
cultura ecologică foloseşte preparate micazinul, soluţia spirtoasă de men- condiţiona includerea în alimentaţie
medicamentoase de origine biologică tol – 20% (0,85-1,0 g/zi), actinul etc. a produselor apicole ecologic pure,
şi metoda de selecţie a obţinerii rase- Rezultatul prelucrării poate fi acumu- precum şi menţinerea şi fortificarea
lor de albine mai rezistente la această larea lor în produsele apicole [3]. sănătăţii ca rezultat al utilizării lor.
infecţie, ceea ce va exlude poluarea şi Contra dăunătorilor albinelor se
pierderile produselor apicole. utilizează şi diferite etere, însă costul BIBLIOGRAFIE
În cazul infectării familiilor de al- şi succesul divers împiedică folosirea
bine cu varroatoză (căpuşa se hrăneşte lor pe larg. 1. Гробов О. Ф. Пчелы – индикато-
cu hemolimfă şi transmite virusul pa- ры окружающей среды. // Пче-
ralizei acute), în lupta contra ei, nu pot ловодство №12. 1989, с. 2-5.
fi incluse preparate ce se acumulează 2. Гробов О. Ф. Проблемы каче-
în apiproduse. Albina meliferă euro- ства и контроля продуктов пче-
peană este mai puţin rezistentă la in- ловодства. // Апитерапия сегод-
fectarea cu această căpuşă şi dispune ня. Рыбное, 1993, с. 23-26.
de mecanisme de protecţie mai puţin 3. Гробов О. Ф., Смирнов А. М.,
avantajoase faţă de cea asiatică. În Попов Е.Г., Болезни и вредители
lupta contra ei sunt interzise prepara- медоносных пчел, Москва, ВО
tele nocive pentru sănătatea omului, şi Агропромиздат, 1987, с. 336.
anume din grupul piretroidelor – flu- Deseori împotriva invaziei de căpu- 4. Еськов Е.К. Экология медонос-
valenat (apisan), flumerinul (baivarol), şe se folosesc şi alte procedee bioteh- ной пчелы. Рязань, Русское сло-
coumafor (perizin), simiazolhidroclo- nice ecologice, de exemplu, lichidarea во, 1995, c. 390.
rid (apitol) etc. Prelucrarea cu aceste din stupi a puietului infestat de trântori 5. Игнатьева Г. И., Сохликов А.Б.,
preparate se efectuează toamna, după (ce ating nivelul de până la 90% de că- Ульянич А.С. Муравьинка против
ultima colectare a produselor apicole. puşe într-o familie de albine). Un alt варроатоза и акарапидоза. // Пче-
Tratarea repetată a albinelor cu procedeu include distrugerea prin în- ловодство, № 1, 2002, с. 28-29.
aceste preparate contribuie la acumu- călzirea fagurilor cu puiet sau a popu- 6. Угринович Б. А., Фармазян А. С.,
larea lor în produse, iar, la atingerea laţiei totale de albine [6]. Însă aceste Стырова О.В. Российский мёд на
concentraţiilor mari, utilizarea lor de metode se utilizează în cazul stupilor выставке «АНУГА-2001» // Пче-
către om se exclude. În ultimul timp, la de dimensiuni mici, din punct de vede- ловодство, №1, 2002, с. 8-9.
tratarea albinelor se folosesc clartanul re ecologic ele sunt convenabile. 7. Фурдуй Ф. И. Санокреатология
şi asumtolul, însă şi acestea se acumu- – новая отрасль биомедици-
lează, poluând produsele apicole şi, ca CONCLUZII ны, призванная приостановить
atare, prezintă pericol pentru sănătatea биологическую деградацию
omului. Mai mult. S-a observat acomo- Pentru organizarea apiculturii человека. // Стресс, адаптация,
darea căpuşei cu aceste preparate. Din ecologice e necesar de a practica: re- функциональные нарушения и
procedeele alternative, contra căpuşei partizarea stupinelor în zone ecologic санокреатология. Кишинев, Ca-
varroa, pot fi utilizaţi acizii organici [5] pure, lupta contra poluării mediului rtea Moldovei, 1999, c. 36-42.
în particular acizii formic şi oxalic (65- ambiant, respectarea directivelor or- 8. Antonescu C., Mateescu C. Studii
85%, de trei ori introducerea în stupi a ganizaţiilor internaţionale referitoare privind prezenţa metalelor grele
dozei de 25-30 ml la o familie), a cărei la apicultura ecologică şi obţinerea şi a pesticidelor în produsele ap-
concentraţie este considerată drept o produselor apicole ecologic pure, icole româneşti. // Materialele Si-
metodă biologic pură. Însă şi în cazul respectarea cerinţelor faţă de eco- mpozionului Apicol Internaţional
dat, prelucrarea se realizează după ul- logia echipamentului, ambalajului, „Tendinţele tehnologiei moderne
tima extragere a mierii (toamna), ceea instrumentelor folosite la creşterea de întreţine şi reproducere a albi-
ce preîntâmpină pătrunderea şi acumu- şi îngrijirea albinelor, extragerea şi nelor, Chişinău, 2004, M. 44-50.
larea lor în organismul uman. păstrarea produselor apicole, meto- 9. Darie G., Cebotari V. Strategia de
Acarapidoza afectează traheea al- dele şi preparatele de tratament al dezvoltare durabilă a apiculturii
binelor, mai frecvent a acelor tinere infecţiilor familiilor de albine, se- în Republica Moldova. // Mate-
(până la vârsta de 10 zile), iar intensi- lecţia noilor rase de albine melifere rialele Simpozionului Apicol
tatea infestării depinde de rasa albinei. (obţinerea unei rase imune de albine Internaţional „Tendinţele tehnol-
Se presupune concordanţa căpuşei se prevede în următorii 10 ani), con- ogiei moderne de întreţinere şi re-
cu virusul paraliziei. Împotriva aces- trolul biologic al produselor apicole producere a albinelor”, Chişinău,
tui virus se folosesc cu succes metil- la puritatea ecologică etc. Realizarea 2004, P. 10-11.

NR. 1 (18) FEBRUARIE 2005 9